مشاهده / بستن موضوعات

مطالعات معماری مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل

دسته بندی: معماری
1797 بازدید

شهر بابل از شهرهاي استان مازندران مي باشد كه داراي جمعيت جوان به نسبت زياد مي باشد و از نظر فرهنگي در سطح بالايي قرار دارد. بنابراين گذراندن اوقات فراغت بسيار مهم مي باشد و مكاني كه بتوان مورد استفاده جوانان از نظر علمي، فرهنگي، تفريحي قرار بگيرد تقريباً وجود ندارد. يا لااقل در اختيار عموم نيست. بنابراين ايده طراحي چنين مركزي بر اساس دو اصل استفاده از فرهنگ و طبيعت منطقه پايه گذاري شد. و سعي خواهم كرد كه در طراحي مسائل زير را مد نظر داشته باشم.

-استفاده از فرهنگ بومي منطقه

-استفاده از طبيعت منطقه

-امكانات و پتانسيل هاي منطقه ! اقليم، جاذبه هاي گردشگري و ... ديد و منظر

- محدوديت ها و مشكلات ! فقدان مديريت شهري و .... نبود امكانات مالي، نبودن ضابطه در ساخت ساز شهري و ...

1-2- خلاصه اي از علت انتخاب موضوع:

در طي سالهاي اخير شاهد رشد سريع شهر بوده ايم بدون اينكه رشد چشمگير در زمينه سرانه فضاهاي فرهنگي، ورزشي را شاهد باشيم. جمعيت كثيري بدون در دسترس داشتن محيطي مناسب، در زمانهاي آزاد به سمت پاركهاي كوچك شهري و حتي فضاهاي كنار خيابانهاي اصلي رو مي آورند و آرامش از دست رفته خود را در آن جا جستجو مي كنند. با توجه به شناخت بومي منطقه و آشنايي با مشكلات و معضلات فرهنگي – اجتماعي موجود در شهر در نگاه اول نياز به طراحي مجموعه فرهنگي – ورزشي – تفريحي كه پاسخگوي برخي از مسائل فوق باشد در محدوده ضروري به نظر مي رسد. با توجه به اينكه من خود شناخت كاملي از مسائل و معضلات شهري و اجتماعي آنجا دارم طراحي اين مجموعه كه از مهمترين و ضروري ترين احتياجات مردم فرهنگ دوست آن منطقه مي باشد را به عنوان موضوع پروژه خود برگزيده ام.

اين پروژه طراحي مجموعه اي براي عدة كثيري از شهروندان بابلي و بخصوص جوانان كه بتوانند اوقات فراغت خود را پربارتر نمايند و هدف آن ايجاد تأسيسات فرهنگي، تفريحي، ورزشي در فضاهاي سالم و ايجاد زمينه هاي آزاد جهت رشد فرهنگي و تقويت قدرتهاي اجتماعي و تبادل فرهنگي مي باشد.

 

1-3- روش تحقيق:

انتخاب روش تحقيق بستگي به اهداف و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن دارند بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه اهميت موضوع، اهداف و نيز وسعت آن مشخص باشد. چون موضوع تحقيق اين پروژه بررسي، مطالعه و طراحي قسمتي از شهر است تاثيرپذيري و تاثيرگذاري آن بر شهر بخشي از تحقيق است در بخش مباني نظري پروژه به آن توجه خواهد شد. در بخش مطالعاتی به مطالعات نمونه هاي موجود داخل و خارجي مي پردازم و از فهرست فضاهاي مورد نياز و ساير اطلاعات مورد نياز براي اين طراحي، آگاهي پيدا می كنم. روش تحقيق به اين ترتيب است.

كتابخانه اي (اسنادي) ! اهميت موضوع از جهت موارد مشابه داخلي و خارجي مورد بررسي قرار خواهد گرفت در اين بررسي چگونگي فضاها، روابط بين آنها، ساختار، شكل و ... مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

 

59 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14  قیمت 14000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

*1-  پيشگفتار                                                                                                                    4

1-1- طرح مسئله                                                                                     4

1-2- خلاصه اي از علت انتخاب موضوع                                                     4

1-3- روش تحقيق                                                                                   5

*2-  شناخت و بررسي ويژگيهاي كلي منطقه                                                           7

2-1- پبشينه و وجه تسميه بابل                                                                 7

2-2- رشد شهر (عامل جايگزيني شهر در مقر فعلي)                                      8

2-2-1- وجه عملکردی                                                                8

2-2-2-وجه جمعیتی                                                                   9

2-2-3-وجه فضایی                                                                     9

2-3- دین، سواد و آموزش                                                                       11

2-4- جمعيت و نيروي انساني                                                                   12

2-5- معماري و مسكن (معماري بومي منطقه)                                              14       

2-6-امكانات ارتباطي                                                                               15

            2-6-1- راه ها                                                                            15

2-7-جاذبه هاي توريستي                                                                         19

2-8- نتیجه گیری                                                                                                22

*3-  خصوصيات جغرافيايي و اقليمي                                                                         23

3-1- موقعيت شهرستان بابل                                                                    23

3-2-شرايط اقليمي استان                                                                         26

            3-2-1- بافت شهری                                                                    27

3-3-ويژگيهاي معماري بومي مناطق معتدل و مرطوب                                  28

3-4-فرم ساختمان در اقليم معتدل                                                              29

3-5- تهويه مورد نياز در اقليم معتدل و مرطوب                                           30

3-6-اقليم بابل                                                                                        31

            3-6-1- درجه حرارت                                                                  31

            3-6-2- بارندگی                                                                         34

            3-6-3- رطوبت                                                                          35

3-7-پوشش گياهي                                                                                  36

            3-7-1- جنگل ها                                                                         36

            3-7-2- مراتع                                                                            38

3-8-منابع آب                                                                                         38

            3-8-1- آب های سطحی                                                               38

            3-8-2- آب های زیرزمینی                                                           39

3-9- نتیجه گیری                                                                                                39

*4- برآورد كمبودها و نيازهاي عمراني شهر بابل در زمينه خدمات فرهنگي و وزشي

4-1- كاربري فرهنگي                                                                              40

4-2- كاربري ورزشي                                                                              41

4-3- برنامه ی فیزیکی پروژه                                                                    41

*5- گذران فراغت و فضاهاي شهري                                                                          43

5-1-مقدمه                                                                                             43

5-2-ضرورت گذراندن فراغت                                                                   44

5-3-تعريف فراغت                                                                                  44

5-4-محيط گذراندن فراغت                                                                       46

* 6- برنامه ريزي اوقات فراغت                                                                                  47

6-1-پيش فرضهاي برنامه ريزي اوقات فراغت                                              47

6-2-فرآيند و مراحل برنامه ريزي اوقات فراغت                                            48

6-3-اصول برنامه ريزي اوقات فراغت                                                        48

6-4-عوامل موثر در برنامه ريزي اوقات فراغت                                            49

*7-  بررسي اصول و ضوابط نظري و طراحي فضاي فرهنگي                             50

7-1-رابطه فرهنگ، معمار و معماري                                                           50

7-2-تاثير فرهنگ در معماري                                                                    51

7-3-تأثير تكنولوژي در فضاهاي معماري                                                   51

7-4-نقش مردم و استفاده كنندگان در ايجاد فرم معماري                               51

7-5-معماري فن و هنر                                                                             52

7-6-خاستگاه صورت (فرم در معماري)                                                      53

7-7-عوامل فرهنگي                                                                                 54

7-8-بازتاب فرهنگ در صورت فضاي معماري                                             56

* 8- طراحی                                                                                                                   58

8-1- مبانی شکل گیری ایده معماری                                                          58

8-2- زمین طرح                                                                                      59

                                                                    

 

ميداني ! در اين مود سايت مورد نظر، ابعاد آن، شماتيك، دسترسي، اقليم (كه تاثير زيادي در شكل و عملكرد خواهد داشت) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

كه در نتيجه: آشنايي با خصوصيات و نيروهاي اقليمي و جغرافيايي بستر پروژه همچنين سلسله مراتب دسترسي به اين مركز. شناخت خود زمين طرح، جهت گيري بنا، بررسي ايده ها و بررسي هندسه زمين و غيره. كار طراحي را كه شامل: الگوي ساختاري شكل گيري، مباني شكل گيري آن الگو، اصول و معيارهاي نظم دهنده به طرح، طرحهاي اوليه و سرانجام طرح نهايي و به دنبال آن طراحي جزئيات است را در پي خواهد داشت.


*2-شناخت و بررسی ویژگیهای کلی منطقه

2-1- شهر بابل (پيشينه و وجه تسميه)

شهر بابل در گذشته به نام هاي ديگري خوانده مي شد كه قديمي ترين آن مامطير است. در باره بناي مامطير و همچنين نام آن روايات گوناگوني وجود دارد. ابن اسفنديار در تاريخ طبرستان ص 73 درباره بناي مامطير و نام آن مي گويد كه چون امام حسن بن علي (ع) در زمان خلافت عمر به مامطير رسيد و مكاني دلگشا با آبگيرهاي و مرغان و شكوفه ها بديد گفت: «بقعه طيبه ماء و طير» از آن تاريخ مختصر عمارتي پديد آمد...[1]»

در مورد تغيير نام شهر به بارفروش، عباس زرياب خويي مي نويسد: دقيقاً معلوم نيست كه در استيلاي مغول بر مامطير چه گذشته است. ظهيرالدين در تاريخ طبرستان و رويان و مازندران (تهران 1363 ش، ص 264) مي گويد كه لشگر مغول در استراباد و مازندران قتل به افراط كردند، چنانكه تودة خاك در آمل و ساري و كجور كه از خرابكاري آنها پيدا شده بود هنوز (در زمان او) بر جاي بوده است. اگر حال شهرهاي بزرگ چنين بوده، حال شهرك ها معلوم است و شايد از اين رو نام مامطير برافتاده و در قرن هشتم در زمان حكومت مرعشيان نام بارفروش ده بر آن نهاده شده باشد. در باره اين تحول مي توان حدس زد كه شهرك مامطير، مانند شهركهاي ديگر مجاور آن از قبيل رودبست و ارم و تريجه و غير آن، در حمله مغول به كلي ويران شده بود. پس از مدتي چون محل آن استعداد آبادي و استقرار جمعيت را داشته است مردم به تدريج در آن جمع شده اند و اين از افسانه اي كه دومرگان از قول مردن اين شهر در بارة آستانة «كلاج مشهد» يا «كلاج مسجد» ذكر كرده است به خوبي معلوم مي شود.[2]

... در كتاب هيأت علمي فرانسه در ايران (تاليف ژاك دومرگان، ترجمه كاظم وديعي، ج 1، ص 220) در ذيل بارفروش آمده است: «تنها بناي تاريخي شهر مسجد كهنه اي است كه در حدود هزار سال است بنا شده .... و مقبره امام ابوالقاسم (كذا) پسر امام موسي (ع) وجود دارد (كذا). مازندراني ها آن را كلاغ مسجد، ايراني ها آنرا امازاده ابوالقاسم مي نامند.» پس از آن افسانه اي درباره بناي شهر و اين محل ذكر مي كند و مي گويد كه: اين منطقه قبل از بناي مسجد خالي از سكنه بوده و همه هفته در آنجا بازاري تشكيل مي شده است. اهالي متوجه شدند كه در محلي كه امروز مسجد بنا شده است، كلاغ ها گروه گروه گرد هم جمع مي آيند و مردم به همين دليل زمين[1] -عباس زرياب خویي، دايره المعارف بزرگ اسلامي، ذيل بابل، ص 84

[2] -همان ص 85

........................

 

 

.........................................

 

 

.........

 

* 8-طراحی:

8-1-مبانی شکل گیری ایده معماری

-طراحی استاندارد در تمامی فضاها

-استفاده راحت و دستیابی سریع به بخشهای مختلف مجموعه

-ابعاد و طول و عرض مناسب، فضاها با توجه به شکل زمین

-ایجاد تنوع در فضاهای داخلی با استفاده از حیاطهای داخلی

-استفاده از نور طبیعی به میزان لازم و منظر طبیعی

-ترکیب سطوح و احجام به نحوی که با ارائه فضای باز و نیمه باز و بسته چشم انداز زیبایی ایجاد کرده است

-حجم در عین حال خلوص و سادگی به همراه دارد که برای مردم شهر ایجاد حجمی ناهماهنگ و ناملموس نمی کند و به راحتی می تواند با آن ارتباط برقرار کند.

-استفاده از مصالح مرغوب و رایج منطقه تا برای اجرا و ساخت با توجه به کمبود بودجه در منطقه و نبود مدیریت شهری با مشکل خاصی مواجه نشویم.

 

8-2-زمین طرح:

زمین مجموعه  به ابعاد تقریبی 40*95 متر مربع می باشد.

این زمین در حاشیه یکی از خیابانهای اصلی و پرتردد شهر (کمربندی شرقی) واقع شده است و از نظر دسترسی پیاده و سواره موقعیت مطلوبی دارد.

 

...........................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 14000 تومان

 

قیمت قبلی : 200000 ریال

قیمت جدید : 14000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *