مشاهده / بستن موضوعات

تكنولوژی روغن

دسته بندی: صنایع غذایی
2819 بازدید

تكنولوژی روغن

روغنها :چربیها یكی ازعوامل تشكیل دهنده حیات حیوانی وگیاهی می باشند .دربدن حیوانات دریایی وخشكی مقداری چربی به عنوان ذخیره انرژی وجود دارد ودرهردانه وهسته گیاه مقدار چربی برای مرحله روئیدن  روئیدن ذخیره شده است .بنابراین می توان گفت كه درهمه موجودات زنده چربی وجود دارد ولی دراین گزارش مطالبی مورد بحث وبررسی قرار میگیرد كه روغن وچربی را نه فقط ازاین حیث بلكه به عنوان یك منبع انرژی كه دارای ارزش تجارتی است وموضوع یكی از صنایع مهم كشوریعنی صنعت روغن نباتی ازجمله صنایع مادر واستراتژیك درهركشوراست كه اهمیت آن برهیچكس پوشیده نیست لذا بردانشجویان عزیزاست كه درجهت سازندگی كشورعنایت ویژه ای نسبت به این گزارش داشته باشند.

 

56صفحه فونت 14 فایل ورد  قیمت:3500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

 

اهميت خوراكي وتغذيه اي روغن :

چربيهامنبع تراكم انرژي درموادغذايي راتشكيل ميدهنديك گرم چربي 9كيلوكالري انرژي دربدن تامين مينمايد .درمقايسه يك گرم مواد قندي (كربوهيدرات) 4كيلوكالري انرژي توليد ميكند.

درغذاهايي كه چربي آنها مناسب است احساس سيري بيشتري نسبت به غذاها به مدت بيشتري درمعده ودستگاه گوارش باقي ميمانند:بنابراين احساس گرسنگي ديرترپيداميشود.

چربي فرم انرژي ذخيره دربدن هست كه درواقع گرسنگي براي تامين انرژي لازم جهت ادامه اعمال حياتي مورد استفاده قرار ميگيرد .

چربيهاحمل كننده ويتامين هاي محلول درچربي يعني ويتامينهاي A.D.E.K  ميباشند حذف كرده ومارگارين ،شير،پنير،وزرده تخم مرغ ازرژيم غذايي به معني آن است كه درتنظيم رژيم غذايي بايد ازنقطه ازنظر تامين ويتامين Aازسايرمنابع غذايي دقت كافي به عمل آيد.

اهميت اقتصادي روغن:

كشورما ازنظر روغن نباتي بسياردرمضيقه است ، درسالهاي قبل ميزان وابستگي به خارج ازكشورتاميزان 99% بودوحالا تا95%به خارج وابسته هستيم .

درحال حاضربراساس آخرين آمارغيررسمي كشورمابراي تامين روغن نباتي كشور به ساليانه850هزارتن روغن نيازدارد كه ازاين مقدار سهم توليد داخلي فقط100هزارتن است وحدود 750هزارتن ازخارج به كشوروارد ميشود.ارزتخصيص يافته براي اين سهم واردات روغن نباتي به حدود يك ميليارددلارميرسدكه اين رقم برايكشورمابسيارسنگين است .لذا همواره بايستي به فكرچاره بود تاباشناخت منابع داخلي وتوسعه كشت دانه هاي روغني درداخل كشورحتي المقدرور ازميزان واردات روغن نباتي ودرنتيجه وابستگي به خارج ازكشوركاسته گردد.

 

صنايع روغن نباتي درايران:

درحال حاضر تعداد 14كارخانه روغن نباتي درايران وجود دارد كه به امتصفيه وهيدروژناسيون مبادرت مينمايند.واحدهاي توليدي ديگري نيزوجود دارند كه فقط توليد روغن مايع داشته وعمل هيدروژناسيون درآنهاصورت نميگيرد.

از14واحد توليد روغنهاي نباتي هيدرورژنه 9واحدآن درشهرهاي شيراز ،كرمان، اصفهان ،نيشابور،بابل ،ورامين،ساري وگرج واقعند (شركت روغن نباتي شيراز،كارخانه گلنام كرمان،شركت نازاصفهان،كارخانه سه گل خراسان،كارخانه شكوفه بابل،كارخانه شماره يك ورامين،كشت وصنعت شمال،شماره 1و2وشركت روغن نباتي جهان ) وپنج واحد آن درتهران واقعند .(شركت صنعتي بهشر،شركت روغن نباتي پارس،شركت مارگارين كارخانه شماره 2ورامي،شركت كارخانجات توليدي روغن نباتي ناب ).ازاين مجموع ،كارخانه شكوفه بابل مدت مديدي است كه توليد روغن نباتي جامد هئيدروژنه ندارد وتوليد كشت وصنعت شمال واحد شماره 2نيزمتوقف است .روغن خام اوليه مورد استفاده دركارخانه هاي توليدي روغن نباتي هيدروژنه سويا ، آفتاب گردان ،تخم پنبه ميباشد كه عمدتاازخارج ازكشورتامين ميگردد.مشكلي كه كارخانجات رروغن نباتي تاحدودي باآن روبروبودند عبارت بود ازكمبود روغن خام اوليه ومشكلاتي كه درحال حاضر باآن روبروميباشندعبارت است از شكل تهيه قطعات يدكي وتاحدودي مواردي كه درپروسس روغن نيازبه آن دارند.

ساختمان وتركيب روغنهاوچربيها:

روغنها وچربيهاي خوراكي ازنظرشيميايي جزليپيدهاتقسيم بندي شده اند .ليپيدها گروهي ازتركيبات عالي هستند كه درحلال هاي عالي (اتر،كلروفرم،بنزن وكربورهاي هيدروژن ازقبل هپتان وهگزان وغيره )محلول بوده ودرآب غيرمحلول هستند ليپيدها رابه سه گروه مختلف تقسيم كرده انذ كه عبارتنداز :

ليپيدهاي ساده : كه دراثرهيدروليز به اسيدچرب والكل تبديل ميشوند ،گلسريدها دراين گروه قراردارند.

قیمت قبلی : 50000 ریال

قیمت جدید : 3500 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *