مشاهده / بستن موضوعات

شبیه سازی رشد و عملكرد برخی ژنوتیپ های سویا

دسته بندی: صنایع غذایی
1306 بازدید

شبيه سازي رشد و  عملكرد  برخي ژنوتيپ هاي  سويا (Glycine max L.) با استفاده از  مدل CROPGRO-Soybean

 

در واپسین سال های قرن بیستم شاید بتوان سویا را منبع اساسی و عمده پروتئین مصرفی و مردمان قرن آینده خواند. امروزه سویا به عنوان یک کالای استراتژیک نه تنها پاسخگوی مصارف غذایی متنوع و متعدد در زنجیره غذایی است، بلکه مصارف صنعتی فراوانی نیز دارد. گفته ها و مطالبی که در آثار ادبی آمده گویای این واقعیت است که سویا یا لوبیای روغنی از نباتات قدیمی و بومی آسیاست که در سال 2838 قبل از میلاد در نواحی شمال شرقی چین شناسایی و کشت آن مرسوم شد. همچنین سویا یکی از پنج دانه مقدس (برنج، گندم، جو، ارزن و سویا) محسوب می شده است. تاریخچه زراعت سویا دارای سه مرحله است. مرحله اول با کشت آن توسط مردم قدیم چین شروع شد، مرحله دوم در دهه دوم قرن بیستم هنگامی که سویا به صورت یکی از صادرات مهم آسیای شرقی درآمد آغاز گردید و مرحله سوم از حدود سی سال پیش با ابداع روش های مدرن کاشت، داشت و برداشت سویا شروع شد

 

198صفحه فونت 16 فایل ورد منابع دارد فرمت: تحقیق قیمت:11000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

فهرست چکیده 1 فصل اول مقدمه 3 1-1- مقدمه و اهمیت 4 1-2- مشخصات گیاه شناسی سویا 5 1-2-1 – ریشه 6 1-2-2- ساقه 7 1-2-3- برگ 8 1-2-4- گل و غلاف 9 1-2-5- دانه 11 1-3- رشد و تکامل سویا 13 1-4- مرفولوژی دانه و جوانه زنی 16 1-5- اکولوژی سویا 17 1-5-1-احتیاجات جوی و خاک 18 1-5-2- انتخاب واریته 21 1-5-3- حاصلخیزی 22 1-5-4- نیاز سویا به نیتروژن 23 1-5-5- آهک دادن 26 1-6- عملیات زراعی و تهیه بستر 27 1-6-1- کنترل علف هرز 28 فهرست مندرجات عنوان صفحه 1-6-2- تاریخ کاشت 30 1-6-3- فاصله ردیف و میزان کاشت 34 1-6-4- میزان بذر 38 1-6-5- عمق کاشت 41 1-6-6- ماشین آلات کشت 41 1-6-7- آغشته سازی با باکتری 42 1-6-8- ضد عفونی بذر 44 1-7- بیماری ها 48 1-8- آفات 49 1-9- نیاز سویا به عناصر غذایی 51 1-10- آبیاری 53 1-11- برداشت محصول 54 1-11-1- خشک کردن و انبار داری 56 1-12- فرآیند و مصارف سویا 58 1-13- ترکیبات دانه 59 1-13-1- اجزای فعال بیولوژیکی 64 1-13-2- تهیه کنجاله 64 1-13-3- روغن سویا 65 1-13-4- فرآورده های پروتئینی 66 فهرست مندرجات عنوان صفحه 1-14- مدل سازی 67 1-14-1- مدل خانواده DSSAT 68 فصل دوم بررسی منابع 70 2-1- ارتفاع بوته 71 2-2- اجزای عملکرد و شاخص های رشد 72 2-3- عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و شاخص های رشد 79 2-4- کیفیت بذر (روغن و پروتئین) 86 2-5- مدل سازی بر اساس معادلات ریاضی 89 فصل سوم : 3-1 - مواد و روش ها 92 فصل چهارم نتایج و بحث 101 4-1- ارتفاع بوته 102 4-2- تعداد غلاف در بوته 106 4-3- تعداد غلاف در متر مربع 109 4-4- تعداد دانه در غلاف 112 4-5- تعداد دانه در متر مربع 115 4-6- وزن صد دانه 120 4-7- وزن پوسته غلاف بدون دانه 123 فهرست مندرجات عنوان صفحه 8-4- عملکرد غلاف 126 4-9- عملکرد دانه 129 4- 10 – عملکرد بیولوژیک 134 4-11- شاخص برداشت 137 4-12- درصد روغن 143 4-13- عملکرد روغن 146 4-14- درصد پروتئین 149 4-15- عملکرد پروتئین 153 4- 16- شاخص سطح برگ 157 4-17- سرعت رشد محصول 159 4-18- سرعت جذب خالص 161 4-19- مدل سازی 164 4-19 -1- شبیه سازی شاخص سطح برگ و شاخص برداشت 153 4- 19 -2- شبیه سازی وزن ساقه ، برگ و غلاف 170 4-19- 3- شبیه سازی عملکرد دانه 175 پیشنهادات 181 منابع 183 چکیده انگلیسی 197 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار 4-1- تاثیر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته سویا 104 نمودار 4-2- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر ارتفاع بوته سویا 105 نمودار 4-3- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته در سویا 105 نمودار 4-4 – تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد غلاف در بوته سویا 108 نمودار 4-5- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر تعداد غلاف در بوته سویا 108 نمودار 4-6- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد غلاف در بوته در سویا 109 نمودار 4-7- تاثیر تاریخ کاشت بر غلاف در متر مربع سویا 111 نمودار 4-8- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر غلاف در متر مربع سویا 111 نمودار 4-9- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر غلاف در متر مربع در سویا 112 نمودار 4-10- تاثیر تاریخ کاشت بر دانه در غلاف سویا 114 نمودار 4-11- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر دانه در غلاف سویا 114 نمودار 4-12- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر دانه در غلاف در سویا 115 نمودار 4-13- تاثیر تاریخ کاشت برتعداد دانه در متر مربع سویا 116 نمودار 4-14- - تاثیر ژنوتیپ و رقم برتعداد دانه در متر مربع سویا 117 نمودار 4-15- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم برتعداد دانه در متر مربع در سویا 117 نمودار 4-16- تاثیر تاریخ کاشت بر وزن صد دانه سویا 122 نمودار 4-17- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر وزن صد دانه سویا 122 نمودار 4-18- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه در سویا 123 نمودار 4-19- تاثیر تاریخ کاشت بر پوسته غلاف بدون دانه سویا 124 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار 4-20 - تاثیر ژنوتیپ و رقم برپوسته غلاف بدون دانه سویا 125 نمودار 4-21- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم برپوسته غلاف بدون دانه در سویا 125 نمودار 4- 22- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد غلاف در سویا 127 نمودار 4-23 - تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد غلاف سویا 128 نمودار 4-24- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد غلاف در سویا 128 نمودار 4-25- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه سویا 132 نمودار 4-26- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد دانه سویا 133 نمودار 4-27- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه در سویا 133 نمودار 4- 28- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک سویا 136 نمودار 4- 29 - تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد بیولوژیک سویا 136 نمودار 4- 30- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد بیولوژیک در سویا 137 نمودار 4-31- تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت سویا 139 نمودار 4-32- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر شاخص برداشت سویا 140 نمودار 4-33- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر شاخص برداشت در سویا 140 نمودار 4-34- تاثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن سویا 145 نمودار 4-35- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر درصد روغن سویا 145 نمودار 4-36- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن در سویا 146 نمودار 4-37- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد روغن سویا 147 نمودار 4-38- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد روغن سویا 148 نمودار 4-39- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد روغن در سویا 148 نمودار 4-40- تاثیر تاریخ کاشت بر درصد پروتئین سویا 151 نمودار 4-41- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر درصد پروتئین سویا 152 عنوان صفحه نمودار 4-42- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد پروتئین در سویا 152 نمودار 4-43- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد پروتئین سویا 153 نمودار 4-44- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد پروتئین سویا 154 نمودار 4-45- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد پروتئین در سویا 154 نمودار 4-46- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخ های مختلف کاشت 157 نمودار 4-47- روند تغییرات شاخص سطح برگ در ارقام سویا 158 نمودار 4-48-تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ های مختلف کاشت 160 نمودار 4-49- تغییرات سرعت رشد محصول در ارقام سویا 161 نمودار 4-50- تغییرات سرعت جذب خالص در تاریخ های مختلف کاشت سویا 162 نمودار 4-51- روند تغییرات سرعت جذب خالص در ارقام سویا 163 نمودار 4-52 – روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17 164 نمودار 4-53- روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7 166 نمودار 4-54 -روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams 167 نمودار 4- 55 - روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin 168 نمودار 4-56 – روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17 170 نمودار 4- 57 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7 172 نمودار 4- 58 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams 173 نمودار 4- 59 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin 174 نمودار 4- 60 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17 در تاریخ کاشت دوم 175 نمودار 4- 61 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7 در تاریخ کاشت دوم 177 نمودار 4- 62 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams در تاریخ کاشت دوم 178 نمودار 4- 63 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin در تاریخ کاشت دوم 180 فهرست جداول عنوان صفحه جدول 1-1- مراحل رشد سویا 13 جدول 1-2- پیشنهاد میزان بذر کاری 39 جدول 1-3-مثال هایی از انواع علف کش ها 45 جدول 1-4- مقادیر تقریبی ترکیبات دانه سویا در قسمت های مختلف آن 59 جدول 1-5-اسید آمینه در پروتئین سویا 60 جدول 1-6-اسید های چرب روغن سویا 62 جدول 1-7-فرآورده های کنجاله بدون چربی 64 جدول 1-8- درصد ترکیبات کنجاله بدون چربی 66 جدول 3-1- آزمون خاک قبل از آزمایش 94 جدول 3-2- پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی خروجی های مدل 98 جدول 3-3- مراحل نموی استاندارد جهت ورود به مدل DAST 99 جدول 4-1- تجزیه واریانس ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع در تیمار تاریخ کاشت و رقم 118 جدول 4-2-مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم در ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع 118 جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم در ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع 119 جدول 4-4- تجزیه واریانس وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت در تیمار تاریخ کاشت و رقم 141 جدول 4-5- مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت 141 جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت 142 جدول 4-7- تجزیه واریانس درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین در تیمار تاریخ کاشت و رقم 155 جدول 4-8- مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین 155 جدول 4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین 156

 

و با توليد ارقام سازگار با شرايط محيطي متفاوت و همچنين پيشرفت صنايع فرآورده های غذايي زمينه مناسبی برای افزايش سريع سطح زير کشت اين گياه فراهم شد(کوچکی ،1380).

تصور می شود موطن اصلی این گیاه شمال شرقی چین باشد و استرالیا مرکز محتمل پراکندگی برای تمام منطقه اقیانوس آرام از جمله چین است. با توجه به مدارک و اسناد تاریخی، نیمه شرقی شمال چین به عنوان منطقه اهلی شدن سویا شناخته شده است. استخراج روغن از سویا برای اولین بار در سال 1915 در آمریکا انجام شد (ناصری، 1370) و فعالیت های اصلاح بر روی گیاه سویا از سال 1940 بطور جدی آغاز شد که منجر به تولید ارقام با عملکرد بالا و سازگار نسبت به انواع شرایط محیطی گردید.

در ایران اولین بار در سال 1317 مقداری بذر سویای خوراکی برای ناحیه گیلان و نیز مقداری بذر سویای علوفه ای برای ناحیه کرج از آلمان وارد و زیر نظر بنگاه اصلاح بذر مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه آزمایشات حاکی از عملکرد مطلوب این گیاه بود اما بدلیل عدم وجود بازار فروش کشت آن رونق نگرفت (کریمی ،1368). در سال 1341 گروه صنعتی بهشهر مقداری بذر سویا از ژاپن وارد کرد و پس از انعقاد قرارداد با زارعان، در ترویج و افزایش سطح زیر کشت آن تلاش های زیادی مبذول کرد به طوری که در سال 1353 سطح زیر کشت این محصول به حدود 20 هزار هکتار و در سال 1355 به 60 هزار هکتار رسید و محصولی بالغ بر 100 هزار تن تولید نمود (رمزی، 1385).

در حال حاضر آمریکا بزرگترین صادر کننده و تولید کننده سویا در دنیا است که همراه با کشورهای چین و برزیل و آرژنتین بیش از 90% تولید جهان را به خود اختصاص داده اند ( فائو، 2005 ، رستگار، 1385). 

 کشت سويا هم در زراعت بهاره و هم در زراعت تابستانه صورت مي گيرد، کشت دوم آن در ايران بعد از محصولاتي چون گندم، جو، سيب زميني، کاهو و باقلا انجام مي شود و بدين لحاظ نياز به اختصاص زميني خاص جهت کشت ندارد. مهم ترين مناطق کشت سويا در استان هاي گلستان و مازندران (گرگان،گنبد،ساري) و در استان های لرستان وآذربايجان شرقي (دشت مغان) است.

موارد استفاده سویا در کشاورزی و صنعت متکی به روغن زیاد (20%) و پروتئین فراوان (40%) دانه است. از آن جایی که سویا منبع سرشاری از پروتئین و روغن است ماده خاصی برای مصارف گوناگون در صنعت و کشاورزی شده است. سطح کشت آن در تغییر بوده و تحت تأثیر قیمت سویا نسبت به سایر محصولات مخصوصاً ذرت مقدار مازاد، میزان صادرات و وضعیت هوا در فصل کاشت می باشد، به طوری که اگر شرایط برای کشت ذرت مناسب نباشد سطح زیر کشت سویا افزایش می یابد(رمزی ،1385).

 

1- 2- مشخصات گياه شناسی :

سوژا یا سویا گیاهی یکساله از خانواده بقولات، جنس گلایسین، و گونه ماکس که به خاطر درصد قابل توجه روغن در دانه آن به عنوان دانه روغنی کشت می شود. این گیاه خودگشن بوده و مقام نخست در تأمين روغن گياهي در جهان را دارا است. حدود 40 گونه که به صورت بوته های در هم و پیچیده هستند در منطقه آسیا و استرالیا پراکنده هستند. گیاه سویا به عنوان یک گیاه با ارزش از نظر پروتیین و روغن با داشتن حدود 40 درصد پروتیین و 20 درصد روغن امروزه نزدیک به 60 درصد پروتیین گیاهی و 30 درصد روغن گیاهی مورد نیاز جهانیان را تامین می نماید.سویا گیاهی است روز کوتاه که بطول روز حساس بوده و به این خاطر از نظر زمان رسیدگی به ارقام مختلف در گروههای رسیدگی سه صفر تا دوازده (000 تا 12 ) قرار می گیرند.

به طور کلی ارقام سویا از نظر طول دوره رویش به سه گروه تقسیم می شوند :

زودرس  70 تا 95 روز 

  متوسط رس :  100تا 130 روز 

  دیر رس :   140 تا 180 روز

در این طبقه بندی زودرس ترین ارقام در گروه های 2 تا 7 قرار می گیرند (فروزان، 1380).

در کشور ما ارقام گروه های 2، 3، 4، 5 و 6 با توجه به نواحی مختلف و شرایط آب و هوایی منطقه تطابق بیشتری را نشان داده و در چهار دسته زیر تقسیم بندی می گردند:

- ارقام زودرس شامل گروه های 2 و3 : مانند ارقام چیپوا، هاراسوی، زان، ویلیامز و سپیده

- ارقام متوسط رس شامل گروه 4 : مانند ارقام کلارک ، بونوس و وین

- ارقام دیررس شامل گروه 5 : مانند ارقام هیل، سحر، ساری و تلار

- ارقام خیلی دیررس شامل گروه 6 : مانند ارقام هود ، لی، فورست

سویا در ایران معمولا در دو فصل بهار و تابستان کشت می شود. در بهار به عنوان کشت اول و در تابستان به عنوان کشت دوم کشت می شود ( فروزان، 1380).

 

1-2-1-ريشه

سویا دارای یک ریشه اصلی عمیق بوده که تعداد زیادی ریشه های فرعی یا جانبی از آن منشعب می شوند که در صورت وجود رطوبت و عدم خشکی یا وجود لایه غیر قابل نفوذ، ریشه می تواند تا عمق 150 سانتی متری خاک نفوذ نماید ( رمزی، 1385).

ریشه های فرعی حاصل از ریشه اصلی دارای پراکنش افقی بوده که پس از 40 تا 50 سانتی متر رشد با وجود رقابت ریشه های ردیف های کناری به سمت عمق گرایش پیدا کرده و تا عمق نفوذ ریشه اصلی در خاک فرو می روند. رشد ریشه در دوره رویشی سریع تر از رشد قسمت های هوایی بوده و عمق آن در مرحله گلدهی اغلب 2 برابر ارتفاع ساقه است ولی وزن ریشه خشک کمتر از وزن خشک اندام های هوایی می باشد. رشد ریشه تا زمان تشکیل دانه ادامه یافته و سپس قبل از ورود به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک متوقف می شود.

سویا از گونه های گیاهی تثبیت کننده نیتروژن است و این عمل از طریق همزیستی با باکتری های خانواده ریزوبیاسه صورت می گیرد. باکتری های این خانواده هوازی و گرم منفی هستند و دارای شکل میله ای می باشند. باکتری مناسب سویا برادی ریزوبیوم ژاپنیکوم نام دارد. مقدار نیتروژن تثبیت شده توسط ریزوبیوم ها ممکن است تا 80 درصد کل نیتروژن مورد نیاز را در شرایط مساعد تثبیت، تامین نماید. قسمت اعظم نیتروژنی که در اختیار گیاه قرار می گیرد به مصرف تولید دانه می رسد (وارول و پاترسون 1992). باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم به طور طبیعی در خاک های ایران وجود نداردو به همین جهت لازم است این باکتری همراه بذر به خاک اضافه گردد (رمزی، 1385).

 

1-2-2- ساقه :

ساقة و برگ های سویا پوشیده از کرک یا موهای بسیار ظریف خاکستری یا قهوه ای رنگ کوتاهی پوشیده شده است. ارتفاع بوته ها گاهی به 150سانتی متر و حتی بیشتر و گاهی واریته هایی یافت می شود که به طور قابل ملاحظه ای بزرگ تر هستند (کریمی ، 1384). یک ساقة اصلی مستقیم، استوار و استوانه ای که کاملا" مشخص بوده و از بخش تحتانی بوته می تواند شاخه ها و یا انشعابات متعددی ایجاد شود، پایه گل را تشکیل می دهد( کریمی ،1384، رستگار، 1385، خواجه پور، 1383). رشد ساقه با خروج محور لپه ها از خاک شروع شده و با تکامل دانه ها در داخل نیام پایان می یابد. ساقة سویا مخروطی شکل بوده و دارای تعدادی گره یا بند (19تا24) می باشد (رستگار، 1385، لطیفی، 1372).  با انجام انشعابات ساقه، از قطر ساقة اصلی کاسته شده و با کاهش تراکم، تعداد شاخه های انشعابی یا فرعی که اغلب در قاعده ساقة اصلی قرار دارند بیشتر می شود. تعداد ساقه های فرعی در ارقام دیررس زیاد بوده و برعکس، در ارقام زودرس تعداد آنها کمتر است. با افزایش ساقه های فرعی در بوته، عملکرد  دانه نیز افزایش خواهد یافت. تعداد   ساقه های مزبور از صفر تا 6عدد متغیر می باشد( رمزی، 1385). 

1-2-3- برگ

سویا دارای برگ های هترومورف یا غیر همگن است. پایین ترین گره نزدیک خاک، محل برگ های لپه ای ، دومین بند محل اتصال برگ های ساده یا اولیه یک برگچه ای و سایر بند ها به ترتیب محل اتصال برگ های سه برگچه ای متناوب بوده و قاعده شاخه ها و پایه گل ها محل برگ های ضمیمه می باشد. (رستگار ، 1385 ).

برگ های لپه ای یا کوتیلدونی اولین برگ هایی هستند که در بوته جوان ظاهر می شوند. این برگ ها بدون دمبرگ و به شکل متقابل می باشند. مواد غذایی درون این دو برگچه قرار دارد. این برگچه ها به صورت اپی جیل یا برون خاکی به سطح خاک راه می یابند.

این برگچه ها در اوایل دورة رشد هنگامی که ظهور برگ های اصلی به تعویق.....

قیمت جدید : 11000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *