فروشگاه

توضیحات

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

آموزش و پرورش شهر تهران

هدف کلی این تحقیق تعیین میزان ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع

پیمایش همبستگی است. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران پرداخته شده است.

که داده های مربوط به ارتباط بین متغیرهای تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری می شوند. ضمنا پرسشنامه های مورد استفاده از از روایی و اعتبار لازم برخوردار بوده و پرسش نامه های معتبری محسوب می شوند. از مطالعات کتابخانه ای برای تدوین نظری و از نظرسنجی و پرسشنامه برای گردآوری داده هاجهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

شد. قلمرو مکانی تحقیق ، کارشناسان مسئول تربیت بدنى آموزش و پرورش شهر تهران بود. فرض صفر در مورد عدم ارتباط خودآگاهی،خودتنظیمی،همدلی،انگیزش ومهارتهای اجتماعی و سبک رهبری

تحول¬گرای وعمل گرای آزمودنی¬های تحقیق قبول می¬شود و نتیجه می¬گیریم بین خودآگاهی خودتنظیمی،همدلی،انگیزش ومهارتهای اجتماعی و سبک رهبری تحول گراو عمل گرای آزمودنی¬ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

 

۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی
ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول.
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهمیت وضرورت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۶
هدف کلی ۷
اهداف اختصاصی ۷
فرضیه ها ۹
روش تحقیق ۱۰
جامعه آماری ۱۰
نمونه آماری ۱۰
ابزار ووسایل اندازه گیری تحقیق ۱۰
روش جمع آوری اطلاعات وشیوه اندازه گیری ۱۰

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

پیش فرض های تحقیق ۱۱
محدودیت های تحقیق ۱۱
محدودیت های کنترل شده توسط محقق ۱۱
محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۱
تعریف واژگان تحقیق ۱۲
سبک رهبری ۱۲
هوش هیجانی ۱۳
فصل دوم
مقدمه ۱۷
مبانی نظری تحقیق ۱۷

تاریخچه هوش هیجانی ۱۷
هوش هیجانی چیست ۱۷

مدلهای هوش هیجانی ۲۰
ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی ۲۱
مدل بار آن ۲۳
مدل دانیل گلمن ۲۴
اهمیت هوش هیجانی ۲۵
هوش هیجانی و بهره هوشی ۲۶
رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه های هوش هیجانی ۲۸

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

روش های صحیح اجرای برنامه هوش هیجانی ۲۸
هوش هیجانی در محیط کار ۲۹
ابعاد هوش هیجانی در مدیریت ورهبری ۳۰
روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی ۳۱

رهبری چیست ۳۳
معنای لغوی رهبری ۳۶
صفات شخصیتی رهبر ۳۸
جدول(۲-۳) ویژگی ها وخصوصیات شخصیتی رهبری ۳۹

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

نظریه های رفتار رهبری ۳۹
نظریه اقتضایی ۴۱
نظریه مسیر –هدف ۴۲
نظریه وضعیتی ۴۲
جدول ۲-۴ ۴۳
منابع قدرت رهبر ۴۳
شیوه رهبری ۴۳
جدول ۲-۵ ۴۵
نظریه های جدید رهبری ۴۷
نظریه های اسنادی رهبری ۴۷

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

نظریه رهبری فره مند ۴۷
نظریه های رهبری عمل گرا و تحول گرا ۴۸
نظریه های رهبری مارشال ساشکین ۵۰
خصوصیات رهبری تحول گرا ی مارشال ساشکین ۵۴
رفتارهای رهبری تحول گرا در الگوی مارشال ساشکین ۵۵

رهبری عمل گرا در الگوی ساشکین ۵۵
جدول ۲-۶ ابعاد نیمرخ رهبری مارشال ساشکین ۵۷
رهبری دانشگاهی ۵۷
رهبری تحول گرا واعتبار رهبری ۵۸
جدول ۲-۷ ۶۰
ارتباط بین کار دانشگاهی باکیفیت رهبری دانشگاهی ۶۰

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

معرفی ابزارهای تحقیق ۶۱
پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ ۶۱
جدول ۲-۸ شماره سوالات هوش هیجانی ۶۲
تحقیقات انجام شده در باره هوش هیجانی وسبک رهبری ۶۵
پیشینه داخلی ۶۵
پیشینه خارجی ۶۶
جمع بندی ۶۷
فصل سوم ۶۹
مقدمه ۷۰

روش تحقیق ۷۰
جامعه آماری ۷۰
نمونه های آماری ۷۰
متغیر ها ی تحقیق ۷۱
متغیر های پیش بین ۷۱
تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق ۷۱
روایی وپایایی پرسشنامه ۷۱
جدول ۳-۱ ضریب پایایی عناصر پرسشنامه سبک رهبری ۷۳

 هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

جدول ۳-۲ ضریب پایایی عناصر پرسشنامه هوش هیجانی………………………………………… ۷۳
جدول ۳-۳ ضرایب آلفای گرونباخ پرسشنامه ها ۷۴
ابزار ووسایل اندازه گیری در تحقیق ۷۴
روش جمع آوری اطلاعات ۷۴
روش آماری ۷۴
فصل چهارم ۷۵

مقدمه ۷۶
تجزیه وتحلیل توصیفی ویژگیهای فردی وسازمانی ۷۶
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد فراوانی جنسیت ۷۶
نمودار ۴-۱ توزیع درصد فراوانی جنسیت آزمودنی ۷۷

 هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد فراوانی سن ۷۷
نمودار ۴-۲ توزیع درصد فراوانی سن آزمودنی ها ۷۸
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد فراوانی سابقه کاری ۷۹
نمودار۴-۳ توزیع درصد فراوانی سابقه کاری ۷۹
جدول۴- ۴توزیع فراوانی ودرصد فراوانی میزان تحصیلات ۷۹

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

نمودار۴- ۴توزیع درصد فراوانی میزان تحصیلات ۸۰
جدول۴- ۵توزیع فراوانی ودرصدفراوانی وضعیت استخدام ۸۰
تجزیه وتحلیل استنباطی یافته ها ۸۰
جدول ۴-۶ شاخص های آمار توصیفی مولفه های پنج ۸۱

جدول ۴-۷ شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری ۸۱
جدول ۴-۸ نتایج آزمون ضریب همبستگی فرض اول ۸۲
جدول۴-۹ نتایج آزمون ضریب همبستگی فرض دوم ۸۳

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

جدول۴-۱۰ نتایج آزمون ضریب همبستگی فرض سوم ۸۴
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون ضریب همبستگی فرض چهارم ۸۵
جدول۴-۱۲ نتایج آزمون ضریب همبستگی فرض پنجم ۸۶
جدول۴-۱۳ نتایج آزمون ضریب همبستگی فرض ششم ۸۷
فصل پنجم ۸۸
خلاصه تحقیق ۸۹

بحث ونتیجه گیری ۹۱
نتیجه گیری کلی ۱۰۳
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق ۱۰۳
پیشنهاد هایی برای تحقیقات بعدی ۱۰۳
پیوست ………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
منابع……………………………………………………………………………………………..۱۱۰
Abstract……………………………………………………………………………………….116

 

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری

 

 

فصل اول
طرح تحقیق

 

 

۱-۱ مقدمه
دنیای امروز، دنیای سازمان ها است و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند. از ابتدای آغاز علم مدیریت، مفاهیم ناب و اصلی

در باره افراد، سازمان ها، کارگران، مدیران، سیستم ها و شبکه ها رشد پیدا نموده و باعث شکل دهی به اندیشه و رفتار مدیران، کارکنان و سیاستگذاران گردیده است (رابینز ،۲۰۰۲ ).
امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان ها و در پی آن جوامع در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (گلمن ،۲۰۰۲). در حال حاضر سازمان بشری مانند گذشته نیست به ویژه نیروی کار به طور قابل توجهی در حال تغییر است.

از این رو لازم است مدیران خود را با الگوها و گرایشات مختلف افراد هماهنگ نموده و آماده باشند تا آنها را برهم منطبق نمایند.

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

بی شک در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمان ها را تضمین می‌کند، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست.
در طول تاریخ، بشر همیشه درصدد کسب موفقیت و پیشرفت بوده است .

در دهه های اخیر دستیابی به علوم و فنون مختلف بشر را در این راه به سرعت جلو برد و در حوزه موفقیت های فردی تصور براین بود که بهره هوشی معیار اصلی توانایی یادگیری و موفقیت افراد است. درعین حال، نمونه هایی یافت می شدند که دارای بهره هوشی

بالایی بوده، در آزمونهای ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نمرات بالایی کسب می کردند، ولی در زندگی شغلی و خانوادگی خود موفق نبودند و برعکس. از این رو، دانشمندان علوم مختلف به تحقیق در مورد این پدیده پرداختند.

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری

در سال۱۹۷۰، برای اولین بار، دو روانشناس امریکایی به نام‌های پیتر سالوی ازدانشگاه ییل و جان مایر از دانشگاه نیو‌‌همپشایر، بحث علمی هوش هیجانی را مطرح کردند (آقایار ،۱۳۹۹). آنان بیان داشتند افراد با هوش هیجانی بالاتر قادرند انگیزه خود را حفظ کنند و درمقابل ناملایمات استقامت کنند ، در شرایط بحرانی و وجود تکانش خودشان را کنترل

نمایند، کامیابی را به تاخیر بیندازند ، حالات روانی خود را تنظیم کنند و نگذارند پریشانی خاطر قدرت تفکرشان را خدشه دار کنند و با دیگران همدلی کنند وامیدوار باشند.
دانیل گلمن معتقد بود هوش هیجانی مهارتی است که دارنده آن میتواند از طریق

خودآگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود تنظیمی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی، تاثیر آنها را درک کند و از طریق مدیریت روابط، به شیوهای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد(دوستار ،). هوش هیجانی تواناییهای یک شخص در مواجهه با چالش های محیطی است و موفقیتهای فرد را در زندگی پیش بینی می کند. هوش

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری

هیجانی را می توان به کارگیری قابلیتهای عاطفی خود و دیگران، در رفتار فردی و گروهی برای کسب حداکثر نتایج، تعریف کرد(گلمن، ۱۹۹۸). به عبارت دیگر، هوش هیجانی یعنی مجموعه ای از صفاتی که در سرنوشت افراد اهمیت زیادی دارد.

۱-۲ بیان مسأله
مهارت کنترل هیجان ها و عواطف دیگران یکی از جنبه های مهم در علم مدیریت محسوب می شود. شواهد حاکی است هوش هیجانی عامل ضروری برای عملکرد بهتر، بهره وری بالاتر، گروه های کاری خوب و رهبری استثنایی است. در حقیقت به نظر می رسد موفقیت

سازمان در گرو داشتن قابلیتهایی مانند خود آگاهی ، همدلی ، اعتماد به نفس و انگیزش است(رابینز ،۲۰۲۰). گلمن نشان می دهد که تقریبا ۹۰ در صد علت تفاوت میان عملکرد مدیران برجسته و معمولی سازمان به هوش هیجانی آنها بستگی دارد .

او در سال ۱۹۹۸ طی مقاله ای اظهار داشت که تصور نکنید بهره هوشی (هوشبهر) و مهارتهای فنی خیلی مهم نیستند . برعکس نقش آنها بعنوان استعداد ها و ظرفیت های بنیادین از اهمیت بالایی برخوردارند . یعنی برای مشاغل اجرایی ضروری هستند اما برای اینکه رهبر برجسته سازمانی باشیم حتما نیاز به هوش هیجانی بالا هستیم

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

تفاوت مدیران موفق و ناموفق معمولا به فقدان مهارتهایی مانند خودکنترلی، همدلی، ارتباطات، تشریک مساعی و ابتکارات مربوط می شود که جزء لاینفک قابلیت های هوش هیجانی هستند.

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

جان مایر هوش هیجانی را اینگونه تعریف کرده است: هوش هیجانی توانایی درک و فهم هیجان ها و عواطف است به منظور تعمیم آن بعنوان حامی اندیشه ، شناخت هیجان ها و دانش هیجانی تا بتوانیم آنها را نظم داده و موجبات رشد عقلی، عاطفی و هیجانی فراهم گردد (مایر،۲۰۲۰).

 سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

هوش هیجانی استفاده هوشمندانه از عواطف می باشد. بدین شکل که شما بصورت آگاهانه از عواطف خود استفاده می کنید و رفتار و تفکرات خود را در جهت اهداف خود تقویت می کنید تا به نتایج جالب توجهی برسید ‌(‌گلمن ، ۱۹۹۸) . هوش هیجانی این امکان را برای ما فراهم می کند که بصورت خلاقانه تری بیاندیشیم و از عواطف و احساسات خود درحل

مسائل و مشکلات استفاده کنیم (‌چرنیس ، ۲۰۰۰ ). جان مایر و پیتر سالوی بیان داشتند که هوش عاطفی توانایی ارزیابی، بیان و تنظیم عاطفه خود و دیگران و استفاده کارآمد از آن است.

 هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

تاکنون ابعاد زیادی برای هوش هیجانی معرفی شده است. یکی از شناخته شده ترین و معروفترین مدلها، مدل ۵ بعدی گلمن است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و شامل:
۱- خود آگاهی ۲- خود تنظیمی ۳-انگیزش ۴-همدلی ۵-مهارتهای اجتماعی می باشد.
خود آگاهی : گلمن خود اگاهی را چنین تعریف می کند که فرد باید بصیرت داشته باشد و از حالات درونی، نقاط قوت و ضعف خود و منابع درونی خود آگاه باشد.

 هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

خود تنظیمی : مدیریت عواطف یا خود تنظیمی دومین معیار می¬باشد که شامل مدیریت کردن حالات درونی، محرک¬های آنی و منابع درونی شخص می¬باشد. این معیار شامل ۵ زیر معیار می باشد.

خود انکیزشی : سومین معیار گلمن می¬باشد که شامل کنترل تمایلات عاطفی است که از طریق آن، رسیدن به اهداف آسان می گردد.
همدلی۴: به معنی همسو بودن با اهداف گروه یا سازمان است بطوری که برای تحقق اهداف سازمانی با فداکاری و از خود گذشتگی عمل می کنند .

مهارتهای اجتماعی :مبین ویژگی¬هایی است که فرد بر اساس آنها روابط بین خود و دیگران را مدیریت می¬کند(گلمن۹۹۸) .
بنابر اظهارات دانیل گلمن، قوانین کار کردن دائما درحال تغییرند و ما به وسیله شاخص های جدید ارزیابی می شویم. اینکه چقدر هوشمندیم یا چند دوره آموزشی دیده ایم یا چه

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

تخصصی داریم ، هیچگاه مورد قضاوت قرار نمی گیریم بلکه چقدر خوب می توانیم خودمان و دیگران را اداره کنیم . کلماتی مانند احساسات ، هیجانها و عواطف مفاهیمی قابل درک و لمس هستند که بطور روز افزون در موفقیت کسب و کار موثرند(آقایار . مطالعات جدید نشان داده‌اند که عامل ناشناخته‌ای که براون و موشاوی (۵) آن را X نامیده‌اند

دانش ما را در زمینه تاثیر درون فردی سبک رهبری و هوش هیجانی را تکمیل می‌کند (دیلانو و سانچز،۲). پاگلیس و گرین۰۰۲) خوداثربخشی را بصورت “اعتقاد یک فرد که او می‌تواند بصورت موثر رهبری کند و اعضای گروه و زیردستان را برای رسیدن به اهداف

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

هدایت نماید” تعریف کرده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی به عواملی چون ارزش‌های آزمودنی‌ها، مثبت یا منفی بودن شرایط محیطی و همچنین، سطح انتظارات افراد از دستیابی به اهداف بستگی دارد (دیلانو و سانچز،۲).

اگر یادگیری یک تکلیف ساده باشد، تحریک احساسات آن را بهبود می بخشد، ولی درصورت دشوار بودن مانع از پیشرفت آن می‌شود. در چنین شرایطی مدیر با سبک رهبری خاص خود می‌تواند در موقعیت مفروض، هوش هیجانی پیروان را تحریک کرده و تاثیر منفی یا مثبت برجای گذارد.

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

امروزه سازمان ها در زمینه و بستری بسیار حساس حرکت می‌کنند و وضعیت سلسله مراتبی گذشته درحال تبدیل به وضعیت کار گروهی است. به همین دلیل، مطالعه عمیق تاثیر وضعیت هیجانی رهبران بر روی پیروان و اعضای گروه ضرورت بیشتری یافته است (دیلانو و سانچز، ۲۰۰۷). پسکوسولیدو (۲۰۰۲) پیشنهاد کرد که یکی از نقش‌های رهبران

مدیریت احساسات است. سوالات زیادی در زمینه شناخت سازوکارهای مدیریت هیجانات و احساسات زیردستان توسط مدیران و رابطه آن با سبک رهبری در آموزش و پرورش وجود دارد، از جمله: هوش هیجانی کارشناسان مسئول تربیت بدنی چگونه است؟ سبک رهبری کارشناسان مسئول در چه وضعیتی است؟ آیا بین هوش هیجانی و سبک رهبری

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

کارشناسان مسئول رابطه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق به بررسی این موضوع اقدام گردیده که آیا ارتباطی میان هوش هیجانی کارشناسان مسئول و سبک رهبری کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران وجود دارد ؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
آخرین پژوهش ها در ارتباط با رهبری به دو نظریه تحول گرا و عمل گرا اشاره دارند. رهبران عمل گرا چنان بر پیروان خود اثر می گذارند که آنان مشتاقانه و با تعهد و تلاش مضاعف ماموریت های خود را در ارتباط به سازمان انجام می دهند.صاحب نظران و نظریه پردازان مدیریت رهبری تحول گرا را اثربخش تر از رهبران عملگرا می دانند (باس و آلیو ).

در این تقسیم بندی که بر اساس رفتار رهبری مدیران به دو دسته عملگرا و تحولگرا تقسیم می شوند رهبران عملگرا پیروان خود را در جهت اهداف تعیین شده برمی انگیزند. این رهبران کار خوب زیر دستان را تشویق و با برانگیختن زیر دستان آنان را برای تلاش بیشتر

آماده می کنند. رهبران تحولگرا در سیستم سازمانی و زیردستان خود تغییر ایجاد می کنند، این رهبران دارای قدرت فوق العاده هستند و در قلوب پیروان خود نفوذ می کنند (ماکس وبر). این رهبران زیردستان را برای موارد زیر تشویق می نمایند (باس و آلیو):

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

۱- کوشش بیشتر برای اطاعت از مدیر
۲- تلاش بیشتر از حد مشخص شده برای آنها
۳- بینش بیشتر درباره سازمان (خداداد، حمید).

متاسفانه تاکنون در داخل کشور تحقیقات بسیار کمی جهت بررسی ارتباط هوش هیجانی و سبک رهبری صورت گرفته است. کمبود چنین تحقیقاتی در حیطه ورزش و سازمان های ورزشی مشهودتر است. با توجه به اینکه بالا بودن هوش هیجانی در مدیران تربیت بدنی

می تواند کشور را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف تعیین شده در ماموریتها و برنامه های مورد نظر یاری رساند، و از آنجا که این احتمال وجود دارد که هوش هیجانی با سبک رهبری مدیران در ارتباط باشد، ضروریست این امر مورد بررسی قرار گیرد که آیا هوش هیجانی با

سبک رهبری مدیران ارتباط دارد یا خیر. شناخت مولفه های دخیل در شیوه ارتباطات مدیران از جمله فعالیتهایی است که در اثربخش تر ساختن و کارآمدی سازمان ها (بویژه در حیطه ورزش و تربیت بدنی) موثر است از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق به بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران پرداخته شده است.

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری

۱-۴٫ اهداف تحقیق
۱-۴-۱٫ هدف کلی
هدف کلی این تحقیق تعیین میزان ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران می باشد.
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی
۱٫تعیین میزان رابطه میان هوش هیجانی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبر

۲٫تعیین میزان رابطه میان خودآگاهی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران
۳٫تعیین میزان رابطه میان خودتنظیمی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران

.۴٫ تعیین میزان رابطه میان خودانگیختگی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران
.۵٫ تعیین میزان رابطه میان همدلی اعضای و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران

.۶٫ تعیین میزان رابطه میان مهارتهای اجتماعی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران

۷٫تعیین میزان رابطه میان هوش هیجانی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

.۸٫ تعیین میزان رابطه میان خودآگاهی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران
۹٫ تعیین میزان رابطه میان خودتنظیمی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران
.۱۰ تعیین میزان رابطه میان خودانگیختگی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران

.۱۱ تعیین میزان رابطه میان همدلی اعضاء و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران
.۱٫۲ تعیین میزان رابطه میان مهارتهای اجتماعی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران

۱-۵٫ فرضیه‌ها
۱٫ بین هوش هیجانی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

۲٫ بین خودآگاهی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟
۳٫ بین خودتنظیمی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟

۴٫ بین خودانگیختگی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟
۵٫ بین همدلی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟

۶٫ بین مهارتهای اجتماعی و سبک رهبری عمل گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟
۷٫ ابین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

۸٫ بین خودآگاهی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟
۹٫ بین خودتنظیمی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟

۱۰٫ بین خودانگیختگی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟
۱۱٫ بین همدلی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟

۱۲٫ بین مهارتهای اجتماعی و سبک رهبری تحول گرا کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

۱-۶ روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایش همبستگی است. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران پرداخته شده است. که داده های مربوط به ارتباط بین متغیرهای تحقیق از طریق

پرسشنامه جمع آوری می شوند. ضمنا پرسشنامه های مورد استفاده از از روایی و اعتبار لازم برخوردار بوده و پرسش نامه های معتبری محسوب می شوند.

۱-۷ جامعه آماری
جامعه آماری را کارشناسان مسئول تربیت بدنى مناطق ۲۲گانه شهر تهران تشکیل می دهند.
۱-۸ نمونه‌های آماری
نمونه آماری تحقیق حاضر برابر با تعداد جامعه یعنی ۴۴ نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. از این تعداد، ۴۴ پرسشنامه عودت داده شد که یک مورد آنها مخدوش بود. بنابراین ۴۳ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

۱-۹ ابزار‌ها و وسایل اندازه‌گیری در تحقیق حاضر
در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق، به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق از ابزار اندازه گیری مناسب و متناسب که پرسشنامه های استاندارد می باشد استفاده گردید.

۱-۱۰ روش جمع آوری اطلاعات و شیوه اندازه‌گیری
از مطالعات کتابخانه ای برای تدوین نظری و از نظرسنجی و پرسشنامه برای گردآوری داده هاجهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. قلمرو مکانی تحقیق ، مناطق ۲۲گانه آموزش وپرورش شهر تهران بود. محقق پرسشنامه های سبک رهبری . هوش هیجانی را

در اختیار کارشناسان مسئول تربیت بدنى قرار داد . سعی بر این بود که با توضیح اهمیت کار، آنان انگیزه لازم را برای دقت کافی در پر کردن پرسشنامه ها داشته باشند. در تمام موارد محقق شخصا به توضیح این کار پرداخت.

۱-۱۱ پیش فرض‌های تحقیق
پرسش نامه های تحقیق به خوبی می توانند سئوالات و فرض های تحقیق را پاسخگو باشند. این تحقیق مبانی تحقیقات متعدد آتی در این تحقیق مبنای تحقیقات آتی در خوزه مدیریت سازمان های ورزشی می تواند باشد.روشهای آماری تحقیق از روایی و پایایی لازم

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات برخوردار هستند. و همچنین نتایج این تحقیق از روایی و پایایی لازم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات برخوردار هستند.

ارتباط بین هوش هیجانی

۱-۱۲ محدودیت‌های تحقیق
۱-۱۲-۱٫ محدودیت‌های کنترل شده توسط محقق
۱- این تحقیق محدود به مناطق ۲۲گانه آموزش وپرورش شهر تهران می باشد.
۲- در این تحقیق پرسشنامه ها تنها بین کارشناسان مسئول تربیت بدنى پخش شده

است، در این صورت تنها آنان آموزش وپرورش منطقه خود خود را ارزیابی می کنند.
۳- پرسشنامه معیارارزیابی برای سنجش می باشد.
۱-۱۲-۲٫ محدودیت‌های غیر قابل کنترل
۱- نتایج در محدوده سئوالات پرسشنامه قابل بحث است.

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

۲- ممکن است احساسات و برداشت های شخصی از پرسشنامه توسط پاسخ دهندگان بر نتایج تحقیق اثر می گذاشت.
۳- پیشینه تحقیق در ایران کمتر وجود دارد به خصوص در مورد آموزش وپرورش

۱-۱۳ تعریف واژگان تحقیق
سبک رهبری
تعریف نظری: شیوه نفوذ و تاثیر گذاری بر مرئوسان از طریق ارتباط با آنان در تحقق اهداف سازمان( ).

سبک رهبری: شیوه ای که مدیریت بر پایه آن عمل می کند.

تعریف عملیاتی: سبک رهبری در این تحقیق عبارت است از امتیازاتی که آزمودنی ها از پرسشنامه MLQ (باس و آلیو، ۱۹۹۵) کسب می کنند.

سبک رهبری تحول گرا: سبکی از رهبری است که رهبر بر باورها، ارزش ها و اهداف پیروان نفوذ می کند و بعنوان قهرمان شناخته شده و تاثیر فوق العاده ای بر پیروان خود بر جای می گذارد.

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

سبک رهبری عمل گرا: سبکی از رهبری است که رهبر پیروان خود را در جهت اهداف تعیین شده بر می انگیزاند.

سبک رهبری بدون رهبری: رهبر در این سبک رهبری زیردستان را تشویق به فعالیت نمی کند و هیچ تلاشی در جهت تشخیص نیازهای زیردستان انجام نمی دهد. در این سبک رهبری، رهبر ارتباطی با زیر دستان نداشته و در صورتی که انحراف یا اشتباهی صورت گیرد خود را مبرا از آن می نماید

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

تعریف عملیاتی: سبک رهبری در این تحقیق عبارتست شیوه ای که کارشناسان مسئول تربیت بدنى مناطق ۲۲گانه شهر تهران بر پایه آن عمل می کنند.که توسط پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ توسط اعضای هیات علمی ارزیابی می شود.

 

هوش هیجانی
تعریف نظری: هوش هیجانی یک زیر مجموعه هوش اجتماعی است که در قابلیت پایش و نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران، فرق گذاشتن بین آنها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت افکار و اعمال، دخالت دارد(سالووی و مایر، ۲۰۰۰).

در مدل شایستگی های گلمن اجزاء تشکیل دهنده هوش هیجانی عبارتند از:
الف. خودآگاهی
تعریف نظری: تعریفی که گلمن (۱۹۹۵) برای خودآگاهی در نظر گرفته است چنین است : “درک عمیق و روشن از احساسات ، هیجانات ، نقاط ضعف و قوت ، نیازها و سائق‌‌های خود” .

تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر، نمراتی که آزمودنی ها از پرسشنامه هوش هیجانی، سوالات (۳۳،۳۲،۲۷،۲۴،۱۴،۱۲،۱۰،۶) کسب می کنند خودآگاهی آنان را نشان می دهد.
ب. خود تنظیمی

تعریف نظری: تنظیم هیجانات به شیوه‌ای مناسب مهارتی است که به دنبال خودآگاهی ایجاد می‌شود . اشخاص کارآمد در این حیطه بهتر می‌توانند از هیجان‌های منفی نظیر ناامیدی ، اضطراب ، تحریک‌پذیری رهایی یابند و در فراز و نشیب‌های زندگی کمتر با مشکل

مواجه می‌شوند و یا در صورت بروز مشکل به سرعت می‌توانند از موقعیت مشکل‌زا و ناراحت‌کننده به شرایط مطلوب بازگردند . برعکس افرادی که در این حیطه توانایی کمتری دارند ، همواره درگیر احساسات درمانده کننده هستند(گلمن،۱۹۹۵ ) .

تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر، نمراتی که آزمودنیها از پرسشنامه هوش هیجانی، سوالات(۳۰،۲۳،۱۸،۱۶،۱۱،۵،۲) کسب می کنند خودآگاهی آنان را نشان می دهد.
ج. خود انگیزشی

تعریف نظری: از نظر گلمن (۱۹۹۵) خودانگیزشی زبان سائق پیشرفت می‌باشد و کوششی است که جهت………………………………………..

هوش هیجانی و سبک رهبری

 

 

 

فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه تحقیق

 

 

 

۲-۱ مقدمه
فصل حاضر مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق این پ‍‍‍ژوهش را شامل می شود که بخش اول آن مربوط به هوش هیجانی می باشد که در این بخش ابتدا به معرفی ماهیت هوش، هیجان و انواع آن می پردازد و در ادامه مطالب بعدی این بخش به موضوعاتی از قبیل تعریف

هوش هیجانی، مدلهای هوش هیجانی، سیر تکاملی هوش هیجانی، ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری، آموزش هوش هیجانی و سبک رهبری مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم، پیشینه تحقیق در زمینه سبک رهبری ارائه می شود و در پایان به جمع بندی پرداخته می شود.

ارتباط بین هوش هیجانی

الف: مبانی نظری تحقیق
۲-۲ تاریخچه هوش هیجانی
پیشینه هوش هیجانی به نظریه هوش اجتماعی ثورندایک در سال ۱۹۲۰ بر می گردد. با این حال، سالها بعد و درسال ۱۹۸۵یک دانشجوی امریکایی مقطع دکتری در رشته هنر، پایان نامه ای را به اتمام رساند که درآن از عنوان هوش هیجانی استفاده کرد.به نظر می

رسد اولین اصطلاح هوش هیجانی درمحافل علمی وآکادمیک به این دانشجو باز می گردد (هین.۲۰۰۴ ). سپس در سال ۱۹۹۰، ۲ تن ازاستادان دانشگاههای امریکا به نام های جان میر و پیتر سالووی بر اساس تحقیقات خودشان مقاله¬ای در زمی%۸

ارتباط بین هوش هیجانی وسبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2747
ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی

قیمت : تومان14,000