فروشگاه

توضیحات

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد . محافظه کاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سودکه معیار سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام که معیار ترازنامه ای است مورد اندازه گیری قرار می گیرد . لذا در این تحقیق رابطه هزینه سرمایه با محافظه کاری بر مبنای این دو معیار سنجیده می شود .

با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار SPSS ،

نتایج تحقیق نشان داد که بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .

علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه نسبت به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است .

چرا که معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی است در حالیکه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است .

 

 ۱۴۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

چکیده:.. ۱
مقدمه:.. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه : ۴
۲-۱٫ بیان مسئله ۵
۳-۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۴-۱٫ اهداف تحقیق ۸
۵-۱٫فرضیه های تحقیق ۹
۶-۱٫روش تحقیق ۹
۷-۱٫مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰
۸-۱ .قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۸-۱٫ قلمرومکانی: ۱۱
۲-۸-۱٫ قلمرو زمانی: ۱۱
۳-۸-۱٫ قلمرو موضوعی: ۱۱
۹-۱٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۱۲
۱۰-۱٫ ساختار تحقیق ۱۲
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ . مقدمه ۱۵
۲-۲٫ محافظه کاری در گزارشگری مالی ۱۶
۱-۲-۲٫تعریف محافظه کاری ۱۶
۲-۲-۲ . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری ۱۹
۴-۲٫ معیارهای ارزیابی محافظه کاری ۲۳
۱-۴-۲٫ معیارهای خالص دارایی ها ۲۴
۲-۴-۲٫ معیارهای سود و اقلام تعهدی ۲۴
۶-۲٫ رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB 29
۷-۲٫ معیارهای محافظه کاری ۲۹
۱-۷-۲٫ ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام ۲۹
۲-۷-۲٫ معیار عدم تقارن زمانی سود ۳۰
۳-۷-۲٫ رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سود ۳۱
۸-۲٫ هزینه سرمایه ۳۳
۱-۸-۲ . مفروضات الگوی هزینه سرمایه ۳۶
۲-۸-۲٫نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری ۴۲
۳-۸-۲٫ نقش هزینه سرمایه در تصمیم های مالی ۴۲
۴-۸-۲ .کاربرد مفهوم هزینه سرمایه ۴۳
۵-۸-۲ .عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه ۴۳
۶-۸-۲٫ ارتباط بین اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه ۴۵
۷-۸-۲ .ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری، محافظه کاری و هزینه سرمایه ۴۶
۸-۸-۲٫رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ۵۰
۹-۸-۲٫رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام…. ۵۰
۹-۲- بخش دوم :پیشینه تحقیق ۵۱
۱۰-۲٫ پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور ۵۱

۱-۱۰-۲- نقش اطلاعاتی محافظه کاری ۵۲
۲-۱۰-۲- محافظه کاری در حسابداری ۵۲
۳-۱۰-۲-بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی ۵۳
۴-۱۰-۲-بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می گردد…. ۵۴
۵-۱۰-۲-بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره… ۵۴
۶-۱۰-۲-اطلاعات و هزینه سرمایه ۵۵
۷-۱۰-۲- ارائه مجدد در حسابداری و ریسک اطلاعاتی ۵۶
۸-۱۰-۲- هزینه سرمایه و ویژگیهای کیفی سود ۵۶
۹-۱۰-۲- محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه ۵۷
۱۱-۲ پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران ۵۹
۱-۱۱-۲-عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی ۵۹
۲-۱۱-۲-بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی ۶۰
۳-۱۱-۲- شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن ۶۰
۴-۱۱-۲-رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران ۶۱
۵-۱۱-۲-بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۲
۶-۱۱-۲- محاسبه هزینه سرمایه یک واحد تجاری ۶۲
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه: ۶۵
۲-۳-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش ۶۶
۳-۳٫ جامعه آماری ۶۶
۴-۳ . قلمرو موضوعی. ۶۷
۵-۳ . قلمرو زمانی و مکانی ۶۷
۶-۳ . روش گردآوری اطلاعات ۶۷
۷-۳٫ تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۸
۱-۷-۳- متغیرهای مستقل(توضیحی(: ۶۸
۲-۷-۳- متغیر وابسته : ۶۹
۸-۳ . چگونگی بررسی فرضیه ها ۶۹
۱-۸-۳ . بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی: ۶۹
۲-۸-۳ .آزمون معنی دار بودن فرضیه ها ۷۰
۳-۸-۳ .آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل ۷۰
۴-۸-۳٫ آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی((R 71
۵-۸-۳ .آزمون خود همبستگی بین مشاهدات ۷۲
۹-۳ روش آزمون فرضیه ها : ۷۲
۱-۹-۳: آزمون فرضیات ۷۲
۲-۹-۳٫آزمون فرضیه اول: ۷۴
۳-۹-۳ . آزمون فرضیه دوم ۷۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
۱-۴-‏ مقدمه: ۷۷
۲-۴ .آمار توصیفی ۷۷
۳-۴ : ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق ۷۹
۴-۴ : نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی ۸۰
۵-۴٫ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۸۰
۱-۵-۴ .نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق ۸۲
۱-۱-۵-۴٫ نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش تشکیل پرتفوی ۸۴
۲-۱-۵-۴ .خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش پرتفوی ۹۱
۲-۵-۴ .نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق ۹۱
۶-۴٫ خلاصه نتایج ۹۳
۷-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۹۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه: ۹۶
۲-۵٫ خلاصه یافته های تحقیق ۹۷
۳-۵٫ نتایج حاصل از تحقیق ۹۸
۴-۵ . محدودیتهای تحقیق ۹۹
۵-۵٫ پیشنهادها ۱۰۰
۱-۵-۵٫ پیشنهاد برخاسته از تحقیق ۱۰۰
۲-۵-۵ . پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۰۱
پیوستها
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: ۱۳۱
منابع لاتین: ۱۳۲
چکیده انگلیسی ..۱۳۵

 

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و از نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنین برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق که عبارتند از:
فرضیه اول: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است.
فرضیه دوم: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری سهام منفی است.
از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

۱-۱٫ مقدمه :
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین کنندگان منابع شرکتها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت بوسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادار تجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روشهای حسابداری تعدیل کنند ویا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریکسون،۱۹۸۲،ص ۱۵ ) .
از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمدها تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کار گیری رویه های غیر محافظه کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی می گردد

برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سود آوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری مؤثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنها موثر است، ویژگیهای کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران،۲۰۰۲ ،ص۹۶۷) .

توجه به این نکته از سوی مدیران شرکتها بسیار مهم است که ریسک اطلاعات گزارش شده بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران مؤثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد(همان منبع،ص۹۶۷)۲٫
بازده مورد انتظار تحت تأثیر ریسک اطلاعات قرار دارد . ریسک اطلاعاتی بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد . هر چه میزان اطلاعات محرمانه ارائه شده بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر خواهد بود (همان منبع،ص۱۰۱۰)۳٫

در این فصل ابتدا مقدمه ای در رابطه با محافظه کاری ارایه شده وسپس به ارایه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سالهاست که مورداستفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روشهای مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع داراییهای شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روشهایی استفاده کند که درآمدها و داراییهای خود را بیش از واقع و هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نمایش دهد (واتز a،b2003 )4.

۲-۱٫ بیان مسئله
محافظه کاری در حسابداری به معنای تفاوت در خط مشیءهای انتخابی و مورد قبول اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام یا رویدادهایی است که منجر به افزایش سود می شوند، ومنظور از اخبار بد بازده صفر یا منفی سهام است که منجر به کاهش سود می شوند، که بدین ترتیب محافظه کاری را رویه کاهش سود و کمتر نشان دادن داراییها در پاسخ به اخباربد ودرمقابل عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن داراییها در مقابل اخبار خوب تعریف نموده اند(باسو،۱۹۹۷،ص۵۰)۵٫
تهیه صورت های مالی محافظه کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می افزاید، محافظه کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام )و زیان اقتصادی (بازده منفی سهام ) رانشان می دهد. تأکید محافظه کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی )است(همان منبع،ص۵۱)۱ .
انتظار می رود اطلاعات با کیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه ) داشته باشد. هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تأمین شود گفته می شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین در صورتی که شرکت ها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه کنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند. از آنجا که محافظه کاری از جمله عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری است، لذا می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان محافظه کاری هزینه سرمایه کاهش می یابد.

طی سالهای اخیر محققان زیادی به ارائه معیارهایی برای اندازه گیری محافظه کاری اقدام نمودند که در تحقیق حاضر از مدل باسو که از جنبه سود و زیانی و همچنین مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که مدلی ترازنامه ای است، استفاده خواهد شد.
باسو۲(۱۹۹۷) محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف کرد. باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظه کاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه کاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه کاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه کاری، رابطه سود – بازده را در نظر می گرفت .
طی سال های بعد از ۱۹۹۷ میلادی و به دنبال استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظه کاری، محققان بر آن شدند که به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند.
آن ها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظه کاری به ویژه با نسبت ارزش دفتری به یافته های جدیدی رسیدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری بیان نمودند (کردستانی و امیر بیگی، ۱۳۸۶)۲٫
این معیار با دیدگاه ترازنامه ای به ارزیابی محافظه کاری می پردازد . نتایج تحقیقات این محققان بیانگر رابطه منفی بین آن ها بود، از این رو با توجه به سابقه معیار ارزش دفتری و سطح پذیرش عمومی این معیار از سوی محققان، منجر به زیر سوال رفتن اعتبار معیار باسو شد (همان منبع،ص۴۸)۳٫
بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سئوالات زیر خواهیم بود :

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد ؟
البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود۴ و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می شود، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر بیان نمود :
سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد ؟
سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد ؟

۳-۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگیهای گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده کنندگان، از سویی دیگر است .
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، مؤید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل بر طرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی و … است (لارا و همکاران، ۲۰۰۷،ص۸۷) .
محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشاء محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت،کنترل فرصت طلبی مدیران در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قراردادها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نامتقارن، درشرکت هستند می گردد (همان منبع،ص۹۲)۲٫
محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردند.
از آنجا که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث کاهش هزینه سرمایه بنگاه می گردد، سئوالی که مطرح می شود این است که: «آیا محافظه کاری نیز می تواند به عنوان یکی از ویژگیهای مطلوب اطلاعات حسابداری باعث کاهش هزینه سرمایه گردد؟»
در صورتی که رابطه منفی بین محافظه کاری و هزینه سرمایه تایید شود مدیران برای اجتناب از تحمل هزینه سرمایه بالاتر به روشهای اندازه گیری محافظه کارانه تری روی می آورند (همان منبع، ص۹۹)۳٫

۴-۱٫ اهداف تحقیق
توجه به اینکه در استانداردهای حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است، در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به دو معیار محافظه کاری یعنی معیارعدم تقارن زمانی سود و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، رابطه آن را با هزینه سرمایه به عنوان حداقل نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بررسی نماییم، از جمله اهداف این تحقیق بررسی نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در مواجه با گزارشهای مالی است که در سطوح مختلف از محافظه کاری استفاده می نمایند(هلمن،۲۰۰۷)۴٫

۵-۱٫فرضیه های تحقیق
به منظور پاسخ گویی به سئوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین معیار های محافظه کاری و هزینه سرمایه دو فرضیه تحقیق به شرح زیر بیان می شود :
فرضیه اول :
رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است .
فرضیه دوم:
رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری منفی است .

۶-۱٫روش تحقیق
تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی واز نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکتها است. از این رو به دلیل سهولت در دسترسی، شفافیت در ارائه و قابلیت اتکای بالا در محتوای اطلاعات و همچنین به واسطه مقبولیت عمومی از سوی استفاده کنندگان حرفه ای این عرصه از قبیل سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی مجرب و تحکیم قوانین نظارتی بر عملکرد شرکتها، از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همین منظور برای جمع آوری داده های مربوطه، از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین استفاده خواهد شد .

برای آزمون فرضیه های تحقیق، مدل رگرسیون خطی چند متغیره ای به کار گرفته خواهد شد که در آن سود به قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و بازده سهام شرکت ها، هزینه سرمایه و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام متغیرهای مستقل خواهند بود. به منظور آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F و برای آزمون معنی داری ضرایب مدل رگرسیون از آماره t استفاده خواهد شد.
همچنین معنی داری ضریب همبستگی مدل رگرسیون نیز توسط آماره t مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

۷-۱٫مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق
مدل آزمون فرضیه های این تحقیق ،مشابه مدل رگرسیون خطی چند متغیره تحقیق ( لارا و همکاران،۲۰۰۷،ص۸۷)۱ است که در فصل سوم به طور کامل تشریح خواهد شد، در اینجا نیز مدل های مورد نظر جهت استفاده در تحقیق به اختصار بیان می شود:
مدل فرضیه اول:
(۱)

مدل فرضیه دوم:
(۲)

مؤلفه های مدل تحقیق به شرح زیر بیان می گردد :
: سود هر سهم شرکت قبل از اقلام غیرمترقبه و عملیات متوقف شده در سال t، تقسیم بر قیمت سهام شرکت در ابتدای سال.
: متغیر مجازی که در مورد اخبار بد (نرخ بازده منفی یا صفر)عدد ۱ و در مورد اخبار خوب (نرخ بازده سهام مثبت )عدد صفر می باشد.
: بازده ۱۲ ماه سهام شرکت که به بعد از مجمع سالt-1 تا قبل از مجمع سال t ختم می شود.
: پاسخ سودها نسبت به اخبار بد در مقابل پاسخ نسبت به اخبار خوب را اندازه گیری می نماید.
بر اساس برآورد مدل فرضیه اصلی سطح محافظه کاری بر اساس ضریب بازده های منفی بر ضریب بازده های مثبت در نظر گرفته شده و به شرح زیر محاسبه می شود :

همچنین به منظور اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل گوردن که به شرح زیر می باشد، استفاده خواهد شد:

که در آن:
: هزینه سرمایه سهام عادی
: قیمت سهام در ابتدای سال
: سود نقدی پرداخت شده برای هر سهم پس از کسر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران می باشد
:g نرخ رشدسود تقسیمی که معادل میانگین هندسی نرخ رشد سود تقسیمی است
MTB: عبارت است از حاصل تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام.
LEV: اهرم مالی است که از حاصل تقسیم بدهی ها به دارایی ها حاصل می گردد.
سایر مولفه ها نیز حاصل ضرب هر یک از آنها به تنهایی و یا چند مولفه در یکدیگر است.

۸-۱ .قلمرو تحقیق
۱-۸-۱٫ قلمرومکانی:
در این تحقیق جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

۲-۸-۱٫ قلمرو زمانی:
تمامی نمونه های جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ می باشد.

۳-۸-۱٫ قلمرو موضوعی:
در این تحقیق سعی خواهد شد از تئوری های حاکم بر محافظه کاری و هزینه سرمایه، رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری استفاده گردد .

۹-۱٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
عدم تقارن زمانی سود:
معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد وعبارت است از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیار، رفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (کردستانی و امیر بیگی،۱۳۸۷،ص۶۵)۱ .
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام۲:
معیاری برای سنجش محافظه کاری است و عبارت است ازحاصل تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام. مخرج این نسبت ارزش دفتری سهام حاصل تقسیم جمع حقوق صاحبان سهام ترازنامه بر تعداد سهام عادی شرکت است. نسبت ارزش دفتری سهام معیاری با دیدگاه ترازنامه ای است (همان منبع،ص۶۵)۳٫
اخبار خوب : منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است که در مدل تحقیق استفاده می شود.
اخبار بد : منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است که در مدل تحقیق استفاده می شود .
بازده سهام : بازده سهام حاصل از خرید و نگهداری برابر است با تغییرات قیمت سهام و مزایای نقدی، سود سهمی و حق تقدم سهام تقسیم بر قیمت سهام در ابتدای دوره(همان منبع،ص۶۵)۴٫
هزینه سرمایه سهام عادی : هزینه سرمایه را به عنوان کمینه نرخ بازدهی تعریف می کنند که با کسب آن ارزش واحد اقتصادی ثابت می ماند (سلیمی،۱۳۸۶)۵٫

۱۰-۱٫ ساختار تحقیق
در این فصل کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ها و روش تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی تحقیق مورد بحث قرار گرفت .
در فصل دوم ابتدا به مباحث نظری تحقیق پرداخته و معیارهای شناخت محافظه کاری و هزینه سرمایه بیان خواهد شد. در ادامه نیز خلاصه ای ازپیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه ارائه خواهد شد .

در فصل سوم، روش تحقیق و جمع آوری داده ها، شامل مدل و متغیرهای مدل تحقیق، نحوه آزمون فرضیه ها، جامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می گردد.
فصل چهارم اختصاص دارد به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق و سرانجام در فصل پنجم، تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق به همراه پیشنهادات تحقیق بیان خواهد شد .

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
بخش اول : مبانی نظری
۱-۲ . مقدمه
محافظه کاری یکی از مفاهیم اساسی حسابداری است که همواره در ارائه اطلاعات مالی مورد توجه تهیه کنندگان قرار می گیرد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است : نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون (۱۹۹۵) مطرح شده است . دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاری را به عنوان «تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می کند» ( باسو، ۱۹۹۷، ص۷ )۳٫
از آنجا که بازده¬های……………………….

 

 

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه:
همان طورکه از نام فصل مشخص است، در این فصل از روش تحقیق، جامعه نمونه، روش و ابزارگردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق و روایی و پایایی سخن گفته می شود. پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق بایستی در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روشی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. به عبارتی دیگر روش تحقیق عبارتست از:
«کلیه مراحل جمع‌آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای نیل به یک هدف معین»(نبوی ، ۱۳۵۰، ص۲۳)۱٫
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. بعبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ‌هایی برای پرسش‌های تحقیق مورد نظر کمک کند(نادری ، ۱۳۷۴، ص۵۹)۲٫ در روش علمی ابتدا مدل‌ها یا نظری‌هایی که به نظر می‌رسد ماهیت پدیده را تبیین می‌کنند، قبول می‌شود. سپس نتیجه‌های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می‌شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد.
فصل حاضر مباحث مربوط به روش و قلمرو تحقیق، جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، روش گردآوری داده‌ها، روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها را در بر می‌گیرد.

 

۲-۳-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش
تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی واز نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکتها است. از این رو به دلیل سهولت در دسترسی، شفافیت در ارائه و قابلیت اتکای بالا در محتوای اطلاعات و همچنین به واسطه مقبولیت عمومی از سوی استفاده کنندگان حرفه ای این عرصه از قبیل سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی مجرب و تحکیم قوانین نظارتی بر عملکرد شرکتها، از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همین منظور برای جمع آوری داده های مربوطه، از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین استفاده خواهد شد.

۳-۳٫ جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . زیرا در این تحقیق قیمت بازار سهام به عنوان یکی از داده های مورد نیاز در محاسبه بازده سهام است و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام برای شرکت های خارج از بورس میسر نیست. ضمناً دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس از طریق آرشیوهای بورس، پایگاه های اینترنتی و همچنین بانک های اطلاعاتی، بسته های نرم افزاری مختلف، به راحتی امکان پذیر است.
نمونه های این تحقیق به گونه ای انتخاب شده اند که اولاً از سال ۱۳۸۰ در بورس پذیرفته شده باشند، ثانیاً جزء شرکت های سرمایه گذاری نباشند ثالثاً سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. لازم به ذکر است که شرکت های سرمایه گذاری به فعالیت واسطه گری در بازار سرمایه می پردازند و ساختار مالی آنها از جمله صورت سودو زیان آنها با سایر شرکتهای بورس متفاوت می باشد،با عنایت به این مطلب از جامعه آماری حذف گردیدند. لذا با توجه به محدودیت هایی که در قبل به آنها اشاره شد، تعداد شرکتها ۸۶ شرکت می باشند. دلیل انتخاب سال ۱۳۸۰نیز به عنوان مبنای شروع، در دست بودن آرشیو اطلاعات شرکتهای مورد بررسی می باشد.

 

۴-۳ . قلمرو موضوعی.
قلمرو موضوعی این تحقیق شامل بررسی رابطه دو معیار سود وزیانی و ترازنامه ای محافظه کاری با هزینه سرمایه یا بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می باشد . براساس دیدگاه سود و زیانی، محافظه کاری در قالب واکنش نامتقارن سود نسبت به اخبار خوب (سودها) و اخبار بد) زیان ها( تعریف می شود . بدین معنی که واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واکنش آن نسبت به اخبار خوب است .همچنین بر اساس دیدگاه ترازنامه ای رابطه نسبت ارز%B

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1959

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

قیمت : تومان19,900