فروشگاه

توضیحات

افزایش مهریه

کار تحقیقی فوق العاده جامع و کامل افزایش مهریه

چکیده

قسمت(ب) بند (۱۵۱)بخشنامه‌های ثبتی مقرر می‌دارد«چنانچه به علل مختلف،زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد.» که این امر براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور تغییر کرد و در این وحدت رویه آمده است که « به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان : مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.» بر این اساس دیگر نمی توان مهریه را بعد از عقد افزاش داد از این رو دراین تحقیق سعی داریم امکان افزایش مهریه را از طرق دیگر بررسی کنیم.

کلید واژه: مهریه، افزایش، شرط، ماده ۱۰، صلح.

 

  ۵۰صفحه فایل ورد  منابع و پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۳

مقدمه. ۴

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم. ۷

مبحث اول: مهر. ۷

گفتار اول: مهر المسمی.. ۸

گفتار دوم: عیب و تلف مهریه. ۱۰

گفتار سوم: مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن. ۱۱

گفتار چهارم: عدم تعیین مهر در عقد ازدواج. ۱۲

مبحث دوم: اقرار. ۱۳

گفتار اول: مفهوم اقرار. ۱۳

گفتاردوم: مبناى اعتبار اقرار‌ ۱۵

گفتار سوم: شرایط صحت اقرار‌ ۱۷

فصل دوم: طرق افزاش مهریه. ۲۰

مبحث اول: صلح.. ۲۰

مبحث دوم: ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۲۵

مبحث سوم: شرط ضمن عقد. ۲۶

گفتاراول: ماهیت اعتباری.. ۲۷

گفتار دوم: وابستگی شرط به عقد. ۲۷

مبحث چهارم: طلاق خلع. ۲۸

مبحث پنجم: هبه. ۳۱

فصل سوم: طرق کاهش مهریه. ۳۳

مبحث اول: اقرارنامه. ۳۳

مبحث دوم: شروط بعد از عقد. ۳۴

گتفار اول: شرط خیار در مهر. ۳۶

گفتار دوم: حکم فسخ مهریه در فرض اشتراط فسخ.. ۳۶

گفتار سوم: اقاله مهر. ۳۶

گفتار چهارم: کاستن یا افزودن مهر. ۳۷

نتیجه گیری.. ۳۹

منابع و ماخذ. ۴۳

پیوست ۱٫ ۴۵

پیوست ۲٫

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم

در این فصل به بررسی مفهوم مهریه و اقرار نامه می پردازیم زیرا بند ب بخشنامه ۱۵۱ ثبتی برای افزایش مهریه اقرارنامه را ضروری می داند از این رو به ماهیت این مسئله نیز توجه می شود.

مبحث اول: مهر

در حقوق ایران ، سه منبع مالی برای زنان پیش بینی شده است که عبارتند از مهریه ، نفقه و ارث . گرچه ، در حال حاضر ، مهریه به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده های پسر و دختر تعیین می گردد ، معهذا مهر ، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد قرارداد نکاح بوده ( ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی ) و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر  تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام عقد یا پس از آن ، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند . [۱]مهر بعنوان صداق ، صداقیه ، کاذبین ، قرض و مهریه نیز نامیده می شود . این مالکیت نسبت به نصف مهر ، مستقر و ثابت است و نسبت به بخش باقیمانده ، متزلزل ( و منوط به انجام زناشویی زوجین ) می باشد .[۲]

مهر در لغت به معنای ‌پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا به زوجه بدهد.[۳] مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود[۴]

از جمله قوانین حقوقی اسلام در باب مهریه که با هدف دگرگونی آداب پیشین وضع شد،این بود که شوهر حق باز پس گیری مهریه از زن را ندارد. اسلام همچنین نگرش جامعه به مهریه را تغییر داد. پیش از آن، مهریه را بهای زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند. اسلام این پندار نادرست از مهریه را اصلاح کرد و آن را هدیه، نه بهای زن معرفی کرد.[۵]

گفتار اول: مهر المسمی

مهری را که زن و شوهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن، به تراضی معین می کنند و یا تعیین آن را به عهده شخص ثالثی می گذارند، در اصطلاح مهرالمسمی نامیده می شود. این مهر از جهت سقف محدودیتی ندارد و زوجین می توانند به هر اندازه که تمایل داشته باشند، نسبت به آن توافق نمایند و پس از توافق و انعقاد عقد، زوج ملزم به پرداخت آن خواهد بود، ولی از جهت حداقل، تا انجا که چیزی صدق مال بر آن شود و قابل تملک باشد، می تواند مهریه قرار گیرد . این مهر ممکن است عین معین باشد مانند خانه ، زمین اتومبیل و یا ممکن است منفعت باشد مانند منافع ملک و سرقفلی یا مورد اجاره بوده و یاممکن است کار دارای ارزش اقتصادی مانند تعلیم موسیقی ، آموزش زبان و از این قبیل ، همچنین ممکن است مهر هیچیک ازآنها نبوده بلکه حق اعم است از حق عینی ( حق انتفاع و ارتفاق ) [۶]بعلاوه ، مهرالمسمی باید مالیت ( ارزش اقتصادی ) داشته و قابل تملک توسط زن باشد . همچنین ، باید دارای منفعت عقلانی و مشروع بوده و علاوه بر لزوم معلوم و معین بودن آن ، مرد ( زوج ) نیز قدرت بر تسلیم آن به زن رانیز داشته باشد.

 انواع مهر در قانون مدنی مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.[۷]

مهرالمسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند، تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماید.[۸]

شرایط مهرالمسمی به شرح زیر می باشد

 قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندند یک قرارداد تبعی و جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است. از این رو شرایط اساسی مورد معامله در مورد مهر نیز باید رعایت شود بنابراین:

–      مهر باید مالیت داشته باشد. (ماده ۱۰۷۸ق.م ).

–      مهر باید قابل تملک باشد. (م ۱۰۷۸ق.م ).

–      هرگاه مهر، عین معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد.

–      مهر باید معلوم باشد.

–      مهر باید منفعت عقلائی مشروع داشته باشد.

  در حقوق ما برای مهر از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نشده است و تعیین آن به تراضی طرفین سپرده شده است(مستنبط از م ۱۰۸۰ق.م ). قانون مدنی از قول مشهور فقها پیروی کرده است.

 هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد باطل ولی عقد صحیح است. حال باید دید در صورت بطلان مهرالمسمی، شوهر چه مالی باید به زن بدهد[۹]:

–      اگر مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل است. چون مهرالمثل با نزدیکی، بر ذمه شوهر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد باید گفت مقصود قانونگذار از مواد ۱۰۹۹ و ۱۱۰۰ قانون مدنی این بوده که زن، پس از دخول مستحق مهرالمثل است. ولی عده‌ای از حقوقدانان نزدیکی را شرط استحقاق مهرالمثل نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند.[۱۰]

–      اگر مهرالمسمی مال غیر بوده و صاحب مال آن را تنفیذ (اجازه) نکند، زن مستحق مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن خواهد بود.[۱۱]

گفتار دوم: عیب و تلف مهریه

ماده ۱۰۸۴ ق.م[۱۲] احکام عیب و تلف مهر را به شرح زیر بیان می دارد:

اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد

  اسلام، مسأله حقوق  هرگاه بعد از عقد معلوم گردد که مهر در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است. یعنی زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مهر را فسخ کرده، مثل یا قیمت آن را دریافت کند یا مهر را نگه داشته، ارش آن را طلب کند.

 


[۱] – حقوق شهروندی ( مهریه ) حوزه معاونت آموزش قوه قضائیه ، چاپ اول ، ۱۳۸۳ ، ص ۱٫

[۲] – همان

[۳] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲، چاپ پنجم، ج چهارم، ص۴۴۶۲٫

[۴] . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی خانواده، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱، چاپ سوم، ج اول، ص ۱۳۸٫

[۵] . شفق، غلامرضا؛ مهریه و جهیزیه در اسلام و ایران، قم، دفتر عقل، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص ۸٫

[۶]  . حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن ، شخص می توانند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خصوصی ندارد ، استفاده کند ( م ۴۰ ق . م ) حق ارتفاق ، حقی است برای شخص در ملک دیگری ( ماده ۹۳ ق . م )

[۷] . صفائی، حسین، امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۹، چاپ سوم، ص ۱۴۹٫

[۸] . همان، ص۱۵۰

[۹] . همان، ص۱۵۴٫

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر دادگستر: نشر میزان، ۱۳۷۷، چاپ دوم،ص۶۷۴٫

[۱۱] . صفائی، حسین، امامی، اسدالله؛ پیشین، ص۱۵۵٫

[۱۲] . این ماده مقرر می‌دارد:«هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است».

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “افزایش مهریه”