فروشگاه

توضیحات

بررسی ارتباط مدیریت دینی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران

این پایان نامه  با هدف بررسی ارتباط مدیریت دینی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران در سالبه انجام

رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود

پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم تهران شامل ۱۴۰نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۰)  تعداد ۱۰۳ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۵ سوالی (OCQ) مودای،پورتر و

استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۷۶۴ پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن

مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مرکزی و

شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t  برای نمونه های مستقل و روش ANOVA   ورگرسیون خطی ساده یک متغیره برای

بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین مدیریت دینی با سن ،

جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت مدیریت دینی و رابطه معنی دار دیده می شود..

واژهای کلیدی:

 مدیریت دینی –  ویژگیهای شخصی –  کارکنان

 

 

۱۰۵ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                                      

فصل اول:کلیات تحقیق   ………………………………………………….  ۱

         ۱-۱ مقدمه     …………………………………….………………………….۲

        ۱-۲ بیان مساله تحقیق   …………………………………………………….۳

         ۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق   ……………………………………..۴

        ۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………۶

        ۱-۵ چارچوب نظری تحقیق  ……………………………………….……….. ۷

       ۱-۶ فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………….۱۱

       ۱-۷ قلمرو تحقیق      ………………………………………………………… ۱۲

       ۱-۸ تعاریف و مفاهیم واژه ها   ………………………………………………. ۱۳

       ۱-۹ متغیرهای تحقیق:     …………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:ادبیات تحقیق    ………………………………………………… ۱۵

       ۲-۱ مقدمه    …………………………………………………………………. ۱۶

       ۲-۲ تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی   ………………………………………..۱۸

       ۲-۳ مراحل توسعه تعهد سازمانی   ………………………………………….. ۲۱

       ۲-۴ اجزاء تعهد سازمانی   ………………………………………………….. ۲۳

       ۲-۵ اهمیت تعهد سازمانی   ……………………………………………….. ۲۷

بررسی ارتباط مدیریت دینی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران

 ۲-۶عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    ……………………………………….. ۲۸

      ۲-۷ ابعاد تعهد سازمانی   …………………………………………………. ۳۰

      ۲-۸ دیدگاه‌های تعهد سازمانی   ………………………………………….. ۳۲

      ۲-۹ مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی   …………………………………….. ۳۴

      ۲-۱۰ برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی   …………….. ۴۰

فصل سوم:روش شناسی تحقیق  ……………………………………….. ۴۲

      ۳-۱ مقدمه    …………………………………………………………………..  ۴۳

      ۳-۲ نوع تحقیق   ………………………………………………………  ۴۴

     ۳-۳ جامعه آماری   ……………………………………………………..  ۴۵

     ۳-۴ حجم نمونه   ……………………………………………………….  ۴۶

     ۳-۵ روش نمونه گیری   ……………………………………………….  ۴۷

     ۳-۶ شرح پرسشنامه   ………………………………………………….   ۴۸

     ۳-۷ روایی پرسشنامه   ………………………………………………..   ۴۹

     ۳-۸ اعتبار( پایایی )پرسشنامه   ………………………………………   ۵۰

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) …….  ۵۳

     ۴-۱ مقدمه  …………………………………………………………….   ۵۴

     ۴-۲ آمار توصیفی   …………………………………………………..    ۵۵

     ۴-۳ فرضیه ۱  ………………………………………………………..    ۵۹

     ۴-۴ فرضیه۲  …………………………………………………………..     ۶۰

     ۴-۵ فرضیه۳   ………………………………………………………….   ۶۱

(دو)

  ۴-۶ فرضیه ۴   …………………………………………………………  ۶۳

     ۴-۷ فرضیه ۵   …………………………………………………………   ۶۴

     ۴-۸ فرضیه۶   …………………………………………………………   ۶۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  ………………………..  ۶۸ 

     ۵-۱ نتیجه گیری   ……………………………………………………..   ۶۹

      ۵-۲ پیشنهادات   ………………………………………………………  ۷۰

   منابع و مآخذ   ……………………………………………………………. ۷۲

   ضمائم  …………………………………………………………………..  ۷۱

۲ بیان مساله تحقیق:

یکی از شاخص ها و مولفه های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی متعهد و کارآمد می باشد.  در تحقیقات صورت گرفته بر رروی کارمندان،مدیریت دینی به عنوان شاخص اصلی در بیان انگیزش کارکنان در نظر گرفته شده است (اورایلی و چاتمن،۱۶).، تجزیه و تحلیلهای آماری نشان می دهد که تعهد نه تنها به عوامل و شاخص های رفتاری متنوعی از قبیل:جابجایی ،حضور،تاخیر،و غیبت وایسته است (ماتیو وزاجاک،۱۹۹۰). بلکه ارتباط قوی تری با رفتار تابعیت سازمانی(OCB). دارد. (ادوین و همکاران،۷،صص۱۶۰-۱۶۱).

برخورداری سازمان ها از نیروی انسانی متعهد باعث می شود که افراد شاغل تمام تلاش و کوشش خود را به عنوان عضوی وفادار به سازمان و اهداف و ارزشهای آن در نیل به اهداف سازمان بکار بسته و همواره او جهت کسب موفقیت و بهبود و بهره وری سازمان خود اقدام نمایند

در این تحقیق سعی شده است که عوامل تاثیرگذار بر مدیریت دینی پرسنل مورد شناسایی قرار گرفته و به این سوال پاسخ داده شودکه

بررسی ارتباط مدیریت دینی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران

چه رابطه ای بین ویژگیهای شخصی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام، میزان حقوق و مزایاو …).ومیزان مدیریت دینی پرسنل وجود دارد؟

۳ ـ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق:

مدیریت دینی یکی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات سازمانی به شمار می آید که می تواند هم از جنبه تئوریک و هم از جنبه عملی مورد استفاده قرارگیرد،سازمانها به ایجاد محیطهایی کاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است که بامدیریت دینی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل کاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش کارکنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و… دست خواهند یافت(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷).

مدیریت دینی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مساله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند، لاتعهدی و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کاری کنند، مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را یه سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند

در تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد :

ـ(مادوی، یورتر و دیوبین، ۱۹۷۴). دریافتند، کارکنان با تعهد بالا عملکرد بهتری نسبت به کارکنان باتعهد کمتر دارند. (حمیدی وکشتی دار،۱۳،ص۴۶).

مدیریت دینی با تعیین هویت ارتباط دارد .اشخاص متعهد به سازمان گرایش موثری نسبت به نتایج سازمان داشته و موقعیت کاری اشان را در رابطه رابطه با پیوستن به سازمان ارزیابی می کنند.(موتاز،۱۹۹۸،ص۴۶۸).

(برگمن و همکاران،۲۰۰۰،حان استون،۱۹۸۸).معتقدند  افزایش مدیریت دینی سبب نتایج ارزشمندی از قبیل:افزایش کارایی و عملکرد،کاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید وکاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی می گردد(بولز و همکاران،۲۰۰۷،ص۳۱۲).

مدیران می توانند از مزایای تعهد کارکنان در راستای برخورد با مشکلات سازمانی استفاده نموده و با در نظر گرفتن و شناسایی میزان مدیریت دینی موجود از آن به عنوان عاملی در جهت بالا بردن سطح رضایت وهمچنین افزایش عملکرد شغلی استفاده نمایند(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷).

شناسایی ارتباط ویژگیهای شخصی با مدیریت دینی در این تحقیق می تواند مورد استفاده مدیران منابع انسانی و همچنین گردانندگان سازمانها و همچنین سایر افرادی که به نحوی در اداره سازمانها نقشی دارند قرارگرفته و عاملی در جهت رشد و بهبود سازمان و برطرف کردن بعضی از کاستیها باشد.

۴ ـ اهداف تحقیق:

۱ – سنجش میزان مدیریت دینی واندازه گیری اثر آن بر رفتارهای شغلی کارکنان نظیر غیبت،جابجایی،و…….و ارایه اطلاعات صحیح ومناسب جهت تصمیم گیری مدیران درانجام بهتر وظایفشان.

۲ – آگاهی از عوامل موثر بر مدیریت دینی پرسنل و میزان آنها.

۳ – آگاهی از رابطه مدیریت دینی با ویژگیهای شخصی درجهت کمک به برنامه ریزی بهتر برای مدیران .

۵ – مدل تحلیلی تحقیق:

مدیریت دینی از مقولاتی است که در طی سالهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود معطوف نموده است . شاید یکی از دلایل آن تاثیر ات بالقوه ای است که که تعهد بر بازدهی پرسنل دارد. در این تحقیق مدیریت دینی به عنوان متغیری وابسته در رابطه با ویژگیهای شخصی که به عنوان متغیر مستقل تعریف شده است ، در نظر گرفته شده و مورد بررسی و تجزیه وتحلیل واقع می شوند. در رابطه با مدیریت دینی می توان گفت:فردی که به شدت به سازمان متعهد است، هویت خود را از سازمان گرفته در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آید و از عضویت در آن لذت می برد (ساروقی، ۱۳۷۵،ص۶۵). و با رضایت و تمایل به فعالیت خود ادامه می دهد که این نگرش سبب کاهش غیبت، نرخ جابجائی، عدم رضایت، و…می گردد

در بررسی و تحلیل ویژگیهای فردی و شخصی موثر بر مدیریت دینی پرسنل مطالعات متعدد و مدلهایی ارایه شده است.مودی و همکاران (۱۹۸۲). در مدل نظری  خود  بیان داشته اند ویژگی های شخصی و فردی ، هم چون سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، نژاد، سابقه خدمت، تاثیر قابل توجه‌ای در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد. همچنین ماتیووزاجاک (۱۹۹۰). یافته های قریب به ۲۰۰ پژوهش در زمینه مدیریت دینی را بوسیله فرا تحلیل مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شخصی و فردی (هم چون سن ، جنس ، تحصیلات وضع تأهل ، سابقه شغلی ، سابقه در سازمان، توانایی هاو ). را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر مدیریت دینی تعریف نموده اند(زکی،۱۳۸۳،صص۵۰-۵۲).

برخی تحقیقات به عدم رابطه معنی داری بین سن و مدیریت دینی دلالت دارد (معین فر،۱۳۸۱،ص۱۵ ). و( بارونی ، ۱۳۸۶).و.( حمیدی وکشتی دار،۱۳۸۲،ص۴۸). ودر مقابل برخی تحقیقات نشان داده است که:

سن کارمندان با مدیریت دینی رابطه ای مثبت دارد. (ماتیو وزاجاک،۱۹۹۰). با بررسی ۱۰۳۳۵ نفردر ۴۱ نمونه این رابطه را گزارش داده اند.و(آلن ومی یر،۱۹۹۳). ضمن بررسی رایطه سن و مدیریت دینی ،در کارکنان آزمایشگاهی دانشگاه وکارکنان بیمارستان در سطوح عملیاتی،سرپرستی و مدیریتی به رابطه ای مثبت (r=.36 ، p<.05 ).دست یافتند. (هاوکینز،۱۹۹۸، ص۱۳).

.به هر حال طبق تحقیقات انجام شده ،سن رابطه ای مثبت ولی هرچند اندک با مدیریت دینی دارد که این امر توسط(برایس و آلدگ،۱۹۸۰).،(درن استین و ماتالن،۱۹۸۹).،(کوشمان،۱۹۹۲).،(مورو و ویرس،۱۹۸۹). نیز به اثبات رسیده است. (هاوکینز،۱۹۹۸، ص۱۷).

اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه ارتباط جنسیت با مدیریت دینی صورت پذیرفته، ولی همواره ابهاماتی در این زمینه وجود داشته است. براساس نظریه جنسیت که به مطالعه زنان ومدیریت دینی پرداخته است، می توان گفت زنان به نقش خانوادگی اشان اهمیت بیشتری داده و آن را بطورکامل انجام می دهندکه این امر به یک گرایش کاملا متفاوت با مردان در زمینه مدیریت دینی منجر می شود .( کوک لو،۱۹۹۰،ص۱۵۵).

همچنین در تحقیقی دیگر (آران یا ،کاشمیر و والنسی،۱۹۸۶). با موضوع بررسی سطح تعهد زنان در یک حرفه مردانه، اطلاعات بدست آمده از  ۱۰۴۰نفر از حسابداران کانادایی وانجمن حسابداران کالیفرنیا که متشکل از ۱۰۰۰نفر مرد و۴۰ نفر زن بودند،نشان داد که زنان نسبت به مردان از تعهد کمتری به سازمانشان برخوردار هستند.(هاوکینز،۱۹۹۸،صص۲۰-۲۱).

آون وهمکاران(۱۹۹۳).در مطالعاتی که بر روی۱۴۰۸۱ نفر انجام دادندبه رابطه ای هم مثبت وهم منفی در رنج همبستگی۳۷- تا ۲۹ دست یافتند(هاوکینز،۱۹۹۸،ص۱۹).

در مقابل برخی از صاحبنظران معتقد هستند که هیچ رابطه ای بین جنسیت و تعد سازمانی وجود ندارد( کوک لو،۲۰۰۶،ص۲۱۱).

حقوق ودستمزد نیز موجب عزت نفس برای فرد شده ونوعی فرصت برای فرد محسوب می شود که دراثر ترک سازمان ازدست خواهد داد. نتایج تحقیقات متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهند. .(اسماعیلی،۱۳۸۰،ص۶۸).

بر اساس برخی تحقیقات صورت گرفته(انگل و پری۱۹۸۱، کوک و استیرز۱۹۷۸،موریس و شرمان۱۹۸۱).اثبات شده است که سطح تحصیلات با مدیریت دینی رابطه منفی دارد.. (روودن،۲۰۰۰،ص۳۰).

همچنین رابطه بین تعهدسازمانی با سطح تحصیلات رابطه ضعیف ومنفی است و دلیل این رابطه منفی انتظارات بیشتر افراد تحصیلکرده و فرصتهای شغلی بیشتر برای آنان می باشد.(اسماعیلی،۱۳۸۰،ص۶۸).

وضعیت تاهل نیز می تواند با تعهد رابطه داشته وتاثیرگذار باشد ،در برسی انجام شده بر روی زنان متاهل در مقابل زنان مجرد ،(هو ای،۲۰۰۳).مشاهده شده است زنان متاهل به خاطر یکسری مسوولیتهایی که در زنگی مشترک متوجه آنها می باشد وبه خاطراحتمال ازدست دادن موقعیتشان و ریسک از دست دادن شغلشان  خود را به مخاطره نمی اندازند واز تعهد بالاتری نسبت به مجردها برخوردارند. (پالا وهمکاران،۲۰۰۸،ص۶۰).

در مدل تحلیلی این تحقیق ضمن پایه قراردادن مدل مودی و همکارانش (۱۹۸۲ )، با عنایت به مفروضات واستدلالهای بیان شده در خصوص ویژگیهای شخصی و رابطه آن با مدیریت دینی ،دو متغیر وضعیت تاهل و میزان حقوق و دستمزد نیز بدان اضافه نموده ایم که مدل مذکور به شرح نمودار زیر می باشد.

ویژگیهای شخصی

سن

 

مدیریت دینی

جنسیت

سطح تحصیلات

وضعیت تاهل

سابقه خدمت

حقوق و دستمزد

متغیر مستقل

 

متغیر وابسته

نمودارشماره ۱- ۱ مدل تحلیلی تحقیق

۶ ـ فرضیه های تحقیق:

  1. بین سن و مدیریت دینی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.
  2. بین جنسیت و مدیریت دینی  کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  3. بین سطح تحصیلات ومدیریت دینی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  4. بین وضعیت تاهل و مدیریت دینی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  5. بین سابقه خدمت و مدیریت دینی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد
  6. بین حقوق ودستمزد و مدیریت دینی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد

۷ – قلمرو تحقیق:

         الف). مکانی: دانشگاه تربیت معلم تهران

           ب). زمانی: ازبهمن ماه ۱۳۹۱ لغایت آذر ماه ۱۳۹۲

 

 ………………………

 

 

 

………………….

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی ارتباط مدیریت دینی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران”

بررسی ارتباط مدیریت دینی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1464
بررسی ارتباط مدیریت دینی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران

قیمت : تومان25,000