فروشگاه

توضیحات

بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

این بررسی به پنج فصل تقسیم شده است که فصل آخر حاصل و نتیجه آن

را تشکیل میدهند. فصل دوم با اهمیت موضوع شروع میشود که در آن

شاخص انرژی بری محاسبه و بررسی شده و ساختار تقاضای نهایی انرژی را در سالهای مختلف نشان داده‌ایم در بخش چهارچوب نظری بررسی مبانی

اقتصاد خرد مربوط به بررسی بحث گردیده و مفهوم کشش و کشش های

کوتاه مدت و بلند مدت را تشریح کردیم در پی آن فرضیات اصلی تحقیق

و همچنین محدودیت‌های بررسی را آورده‌ایم تعریف مختصری از اصطلاحات مهم بکار رفته در بررسی نیز شده است . در فصل سوم از روش دو مرحله‌ای

انگل و گرنجر برای تخمین تابع تقاضای انرژی در ایران استفاده میشود.

بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

درابتدا بحث میشود که چون مصرف انرژی قیمت واقعی انرژی و درآمد

واقعی متغیرهایی ناایستا دارای ریشه واحد تشخیص داده شده‌اند پس الگوی اقتصاد سنجی تقاضای انرژی باید بر اساس روشهایی استوار باشد که این

خصوصیت داده‌ها را صریحا به حساب آورد یعنی روش همبستگی متقابل

و الگوهای تصحیحی خطا ECM مزیت اصلی یک ECM این است که اولا چون هم تفاضل اولیه و هم سطح متغیرها وارد الگو میشوند امکان تمایز بین اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرها وجود دارد. دوما سرعت تعدیل به سمت رابطه

بلند مدت را میتوان مستقیما تخمین زد.  کشش های درآمدی کوتاه مدت

و بلند مدت به ترتیب ۷۲ و ۹۳ درصد هستند و کشش های قیمتی مربوطه نیز ۱۹ – و ۷۶ – درصد هستند علاوه بر این متوجه میشویم که این تخمین‌ها ثابت نیستند به این معنی که پس از وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی

علایمی از وقوع یک تغییر ساختاری در تقاضای انرژی به چشم میخورد

با استفاده از این تخمین‌ها مصرف آینده انرژی برای ایران را بر مبنای فروضی در

ارتباط با رشد واقعی درآمد و قیمت‌های انرژی که در گزارش رسمی

سازمان برنامه و بودجه وجود دارد ارزیابی کردیم. علاوه بر این با استفاده از یک الگوی ARIMA پیشنهادی نیز مصرف انرژی تا پایان برنامه دوم پیش بینی گردید. و آخرین فصل را به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص داده‌ایم.

 ۱۰۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران
بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول  : کلیات

۱-۱- بیان مساله ..………………………………………………………………………………………. ۵

 ۱-۲- اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۴- تعریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۵- محدویتها ………………………………………………………………………………………….. ۱۶

فصل دوم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱- سیر تحول مدلهای تقاضای انرژی ………………………………………………………. ۲۰

۲-۲- مروری بر ادبیات تقاضای انرژی ………………………………………………………… ۲۳

۲-۳- مرور کارهای انجام شده در ایران ………………………………………………………. ۲۹

۲-۴- ایرادات وارد بر الگوهای قبلی ……………………………………………………………… ۳۷

فصل سوم : روش کار …………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۱- سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۲- رگرسیون های ساختگی در اقتصاد سنجی …………………………………………… ۴۷

۳-۳- پیشرفت هایی در بررسی متغیر های اقتصادی باروش همبستگی متقابل …… ۵۵

۳-۴- سری های زمانی که همبستگی متقابل  دارند………………………………………….. ۶۳

۳-۵- همبستگی متقابل و الگوهای تصحیح خطا ………………………………………………. ۶۷

فصل چهارم : نتحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۱- آزمون برای مرتبه ایستایی متغیرها ……………………………………………………… ۷۰

۴-۲- آزمون برای همبستگی متقابل و تخمین کشش های بلند مدت ………………….. ۷۹

بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

۴-۳- تخمین الگوی  تصحیح خطا …………………………………………………………………. ۸۴

۴-۴- پیش بینی تقاضای  انرژی به روش ARIMA…………………………………………. 86

فصل پنجم : نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۵-۱- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. ۹۳

۵-۲- قدرت ، ضعف و محدودیت های بررسی ……………………………………………… ۹۴

۵-۳- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………. ۹۵

ضمیمه ………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

 

………………..

مقدمه

بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

تقاضابرای انرژی نقش مهمی را هم بعنوان یک عامل اساسی در توسعه اقتصادی و نیز مباحث مربوط به ملاحظات محیط زیستی ایفا می کند هم چنین

نگرانی نسبت به پایان پذیری برخی از انواع آن، مدیریت صحیح در نحوه استفاده بهینه ازانرژی را شدیداً طلب می نماید. به دلایل فوق آگاهی داشتن از

متغیرهای تأثیر گذار بر مصرف انرژی و میزان تأثیر هر کدام از این متغیرها (به بیان دقیق تر، کشش های قیمتی و درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت)، به

سیاستگذاران اقتصادی این امکان را می دهد تا برنامه ریزی و پیش بینی های دقیق تری را در زمینه میزان مصرف انرژی طی سالهای آتی بعمل آورند.

این تحقیق نیز قصد بررسی دقیق اثرات این دو عامل بر مصرف انرژی و پیش بینی مصرف برای سالهای آتی را با استفاده از جدیدترین روشهای موجود دارد.

این بررسی به هفت فصل تقسیم شده است که سه فصل آخر حاصل و نتیجه آن را تشکیل می دهند.

فصل دوم با اهمیت موضوع شروع می شود که در آن شاخص انرژی بری محاسبه و بررسی شده و ساختار تقاضای نهایی انرژی را در سالهای مختلف نشان داده ایم. در بخش چهارچوب نظری بررسی، مبانی اقتصاد خرد مربوط به بررسی بحث

گردیده و مفهوم کشش و کشش های کوتاه مدت و بلند مدت را تشریح کردیم. در پی آن فرضیات اصلی تحقیق، و همچنین محدودیت های بررسی را آورده ایم. تعریف  مختصری از موضوع در سایر کشورها و ایران می پردازد.

بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

ابتدا اشاره ای مختصر به ماهیت سریهای زمانی تصادفی می کنیم، یعنی اینکه چگونه فرایندهای تصادفی ایجاد می شوند، چه شکلی دارند و مهمتر از همه چگونه آنها را توصیف می کنیم. مفهوم ایستایی ارتباط نزدیکی با این مسایل دارد. سپس تابع خودهمبستگی تشریح می شود اینکه چگونه می

توان از آن برای توصیف سری های زمانی و آزمون خصوصیاتشان استفاده کرد. مفاهیم و ابزار این قسمت برای درک مطالب دو فصل بعد ضروری هستند.

الگوهای خطی برای سری های زمانی را در بخش بعدی بسط می دهیم که شامل الگوهای میانگین متحرک، اتورگرسیو و ترکیب میانگین متحرک و

اتورگرسیو برای سری های ایستا هستند، و این که چگونه می توان با تفاضیل گیری سری های ناایستا، سری ایستا تولید کرد و الگوی عمومی ARIMA را بسط داده و روش باکس- جنکینز را بکار برد.

تا چند سال گذشته، حجم زیادی از نظریات اقتصادی با این فرض شکل می گرفت که داده های مورد استفاده ایستا هستند. در طی دهه های گذشته اکثر متغیرهای اقتصادی میانگین و حتی واریانسشان تغیر کرده است،

بطوری که این دو گشتاور را دیگر نمی توان ثابت در نظر گرفت که در نتیجه فرض ایستایی متغیرها رد می شود. پیامدهای مربوط به خصوصیات آماری تخمین زننده ها و آزمون ها در چنین حالتی بسیار جدی هستند که ادبیات مربوط به رگرسیون های ساختگی شاهدی بر این مدعا است. در فصل پنجم این مسایل را مورد بحث قرار می دهیم . برای غلبه بر چنین مشکلاتی

برخی از محققین تفاضل گیری داده ها را پیشنهاد کردند تا اجزای قدم زدن تصادفی و روند مانند داده ها حذف گردد، هرچند که دیگران گفته اند چنین کاری منجر به از دست دادن اطلاعات بلندمدت داده ها می شود. مفهوم

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

1 نقد وبررسی برای بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

  1. مینا

    بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران
    پایان نامه عالی بود مرسی

افزودن نقد و بررسی

بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

1 نقد و بررسی
بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ايران

قیمت : تومان11,900