فروشگاه

توضیحات

 جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

چالشهاوبحرانهایی که ازگفتمان نقدو انتقاد(زبان وبیان نظارت اجتماعی بررفتارهای نظام اجتماعی ایران)

در جامعه ایران بوجود آمده بودبعنوان یک مسئله اجتماعی موردتوجه قرار گرفت

و این سوال مطرح شد که چرا درایران نقدوانتقاد چالشهای سیاسی اجتماعی بوجود می آورد ؟

برای پاسخ به این سوال و با اهداف تقسیم بندی جدید و برون رفت از ساختارهای سنتی

نقدوانتقادوهمچنین بررسی شیوه گفتمان نقدو انتقاد در میان گروه های سیاسی

جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

اجتماعی ایران فرضیاتی مطرح شد . برای اثبات یا رد  این فرضیات

تلاش  شده  با  روش  تحلیل محتوای برای شناخت و بر جسته ساختن  تیتر و  مقالات چند  روز نامه بعد  از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شودتیترومقالات روز نامه های مورد نظر بعد از استخراج در جداول توصیفی

طراحی شده قرار گرفت وبا فرمول ابدایz که مشابه فرمول والانس است

مورد بررسی و یا تحلیل علیتی قرار گرفتندکه نتایج  حاصله فر ضیات  تحقیق را به شرح زیر اثبات کردند.

الف_در بین گروههای سیاسی  اجتماعی  نظام اجتماعی ایران نقد و انتقاد نا بجا  استفاده می شود.

ب_نابجااستفاده کردن ازنقدوانتقاد یکی ازشاخصهای اصلی سنتی بودن هرنظام اجتماعی

است.

ج_در این رساله از نقد و انتقاد تقسیم بندی جدید ارائه شود.

د_در پایان اشکال سازگاری گروه های ((ما)) ¸ ((شما))و((آنها))اثبات می کند هرگز جهان تک قطبی و نظم نوین جهانی تحقق نخواهد یافت.

 ۱۴۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

  

 جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران
جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

 

                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه                                                                                                  

چکیده

فصل اول: کلیات                                                                                                                                                                                           

مقدمه…...……………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. ۴

تحدید موضوع ……………………………………………………………………………………… ۶

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………. ۶

سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸

هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۸

فرضه های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۹

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۹

روش  تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۱۱

فصل دوم:مفاهیم و اصطلاحات تحقیق                                                      

مروری بر تعریف نقد و انتقاد در لغت نامه ها و دایره المعارف ………………………… ۱۴

تعریف مفهوم انتقاد ………………………………………………………………………………… ۱۴

تعریف مفهوم نقد…………………………………………………………………………………… ۱۵

جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

تفاوت نقد و انتقاد در لغت نامه های فارسی…………………………………………………. ۱۸

فصل سوم:مبانی نظری                                                                        

رابطه نقد و انتقاد با سیاست جامعه چیست؟………………………………………………….. ۲۰

نقد و انتقاد بر مبانی روابط اجتماعی در ادبیات فارسی…………………………………….. ۲۰

حوزه روانشناسی گفتمان………………………………………………………………………….. ۲۱

حوزه جامعه شناسی گفتمان………………………………………………………………………. ۲۲

گفتمان نقدوانتقادسیاسی،اجتماعی دریک نظام اجتماعی براساس اصل راههاواهداف… ۲۶

تبیین ارزشی مرتنی برای گفتمان نقدوانتقاد گروهای سیاسی،اجتماعی دریک نظام
اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… ۲۹

دیدگاه ساخت اجتماعی در مورد گفتمان نقد وانتقاد سیاسی اجتماعی …………………. ۳۸

دیدگاه کارکرد اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی اجتماعی…………………. ۴۰

دیدگاه نظم اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی،اجتماعی……………………… ۴۳

دیدگاه تضاد یا انتقاد اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی،اجتماعی…………. ۴۵

فصل چهارم:گفتمان انتقاد سازنده درون گروهی چیست                                

یک منتقد سازنده در گروه کیست؟ …………………………………………………………….. ۴۹

شرایط انتقاد سازنده درون گروهی بر اساس نظریه هندری وایز ینگر…………………… ۵۰

۱_استقبال از انتقاد………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲_به طور استراتژیک انتقاد شود…………………………………………………………………. ۵۱

۳_انتقاد بهبود گرا باشد……………………………………………………………………………. ۵۲

۴_خود باوری مخاطب حفظ شود………………………………………………………………. ۵۲

۵_برای گفتمان انتقادی از کلمات صحیح استفاده شود…………………………………….. ۵۳

۶_ انتقاد خود را ارزیابی کنیم……………………………………………………………………. ۵۴

۷_مخاطب خود را در فرایند انتقاد شرکت دهیم…………………………………………….. ۵۵

۸_بدون هیچ((اما)) شایستگیها را متذکر شویم……………………………………………….. ۵۵

۹_ آنچه انتقاد می کنیم شفاف و واضح باشد…………………………………………………. ۵۶

۱۰_ وقت شناس باشیم……………………………………………………………………………. ۵۶

جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

۱۱_انتقاد درون گروهی با سئوالات سقراطی انجام شود…………………………………… ۵۷

۱۲_وقتی کلمات کار ساز نیستند اقدام کنید…………………………………………………… ۵۷

۱۳_در انتقادات خود انگیزه قرار دهیم…………………………………………………………. ۵۸

۱۴_از دنیای مخاطبان خود استفاده کنیم……………………………………………………….. ۵۹

۱۵_معیارهای خود را برای انتقاد بشناسید…………………………………………………….. ۵۹

۱۶_قبل از انتقاد به خودتان گوش دهید ………………………………………………………. ۶۰

۱۷_هنگام انتقاد خونسرد،آرام و متمرکز باشیم……………………………………………….. ۶۰

فصل پنجم:نقد  رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی                                  

نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی…………………………………………………… ۶۳

نخبگان………………………………………………………………………………………………… ۶۴

احزاب سیاسی……………………………………………………………………………………….. ۶۶

احزاب مانند بنگاه اقتصادی……………………………………………………………………….. ۶۹

دموکراسی…………………………………………………………………………………………….. ۷۲

اصل رقابت چیست؟……………………………………………………………………………….. ۷۴

حکومتهای دموکراتیک……………………………………………………………………………… ۷۴

قدرت_ اقتدار _مشروعیت……………………………………………………………………….. ۷۸

انواع قدرت سیاسی…………………………………………………………………………………. ۷۹

نتیجه گیری فصل پنجم …………………………………………………………………………… ۸۰

نخبگان سنتی…………………………………………………………………………………………. ۸۱

نخبگان کایزماتیک…………………………………………………………………………………… ۸۲

نخبگان سیاسی_ عقلانی …………………………………………………………………………. ۸۳

فصل ششم:بررسی جایگاه نقد و انتقاد در بین گروههای سیاسی اجتماعی ایران         

_ جامعه آماری………………………………………………………………………………………. ۸۵

_گفتمان نقد و انتقاد بین گروههای سیاسی اجتماعی فعال در حال حاضر ایران……… ۸۶

_چگونگی شکل گیری دو جریان فکری اصولگرایان و اصلاح طلبان…………………… ۸۶

_نحوه تحلیل محتوای روزنامه مورد نظر………………………………………………………. ۸۹

_شاخص سازی…………………………………………………………………………………….. ۹۰

_تعریف عملیاتی شاخصهای مورد نظر………………………………………………………… ۹۲

_تحلیل محتوای داده های جدولی………………………………………………………………. ۱۰۲

  _تحلیل تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم در روز نامه جمهوری

جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

اسلامی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

_تحلیل تیترانتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم در روزنامه کیهان……….. ۱۰۷

_تحلیل تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم در روز نامه سلام………. ۱۰۸

_تحلیل داده های مقالات انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی،کیهان و سلام در عرض یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

_ تحلیل مقالات انتخاباتی در عرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم در روزنامه جمهوری اسلامی    ۱۱۱

_ تحلیل مقالات انتخاباتی درعرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم در روزنامه کیهان         ۱۱۲

_تحلیل مقالات انتخاباتی در عرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم در روزنامه سلام         ۱۱۳

_ تحلیل و مقایسه،تیتر و مقالات روز نامه های جمهوری اسلامی،کیهان و سلام یک ماه قبل از انتخابات دولت هفتم  ۱۳۷۶   ۱۱۴

_ تحلیل داده های تیتر انتخاباتی روز نامه های جمهوری اسلامی ،کیهان ویاس نودر عرض یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم

جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

_ تحلیل تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم در روزنامه جمهوری اسلامی    ۱۱۹

_تحلیل تیترانتخاباتی  یک ماه قبل ازرای گیری مجلس هفتم درروزنامه کیهان……….. ۱۲۰

_ تحلیل تیترانتخاباتی یک ماه قبل ازرای گیری مجلس هفتم درروزنامه یاس نو……… ۱۲۱

_ تحلیل داده های مقالات انتخاباتی روز نامه های جمهوری اسلامی،کیهان ویاس نو در عرض یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

_تحلیل داده های مقالات یک ماه قبل ازرای گیری مجلس روزنامه جمهوری  اسلامی        ۱۲۵

_ تحلیل داده های مقالات یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم کیهان ……………… ۱۲۶

_ تحلیل داده های مقالات یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم یاس نو …………… ۱۲۷

جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

_تحلیل و مقایسه تیتر و مقالات روز نامه های جمهوری اسلامی،کیهان و یاس نو در عرض یک ماه قبل ازرای گیری مجلس هفتم………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

_ تحلیل زمانی داده های انتخاباتی روز نامه های مورد نظر……………………………….. ۱۲۹

_ مقایسه زمانی تیتر انتخاباتی روز نامه های مورد نظر ……………………………………. ۱۳۰

_ مقایسه زمانی مقالات روز نامه های مورد نظر…………………………………………….. ۱۳۲

فصل هفتم: بحث  و نتیجه گیری                                                          

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

متن انگلیسی

جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

فهرست جداول

عنوان                                                                               صفحه

۱_جدول تبیین مرتنی ازاشکال سازگاری گفتمان نقدوانتقادبراساس راههاو اهداف ….  ۸

۲_جدول تقسیم بندی ابتدای انواع روابط انسانها برمبنای ضمایرفاعل ادبیات فارسی . ۲۵

۳_جدول تبیین مرتنی ازاشکال سازگاری گفتمان نقدوانتقاد سیاسی،اجتماعی دریک نظام اجتماعی مبتنی بر عقلانی    ۳۰

۴_ جدول اشکال سازگاری گفتمان نقد وانتقاد سیاسی اجتماعی دریک نظام اجتماعی برمبنای عقلانیت و بر اساس ضمایر فاعلی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۵_جدول بررسی شاخصه های گفتمان،تفکر و سلطه سیاسی اجتماعی درایران بر اساس انواع جوامع از ساده به پیچیده         ۹۱

۶_جدول توضیح تیترجهت دار روزنامه های جمهوری اسلامی،کیهان وسلام یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم

جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۷- جدول توضیح تیتر انتخاباتی روزنامه های ، جمهوری اسلامی ، کیهان و سلام یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم ۱۳۷۶       ۱۰۳

۸_جدول مقایسه زوجی شاخصهای مثبت ومنفی تیتر انتخابات روزنامه جمهوری اسلامی درانتخابات دولت هفتم               ۱۰۴                                                                                          ۹_جدول مقایسه زوجی شاخصهای مثبت  و منفی تیتر انتخابات روزنامه جمهوری اسلامی نتخابات دولت هفتم       ۱۰۵

۱۰_جدول  نتیجه  مقایسه زوجی شاخصهای  مثبت ومنفی تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری کیهان در انتخابات دولت هفتم………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۱۱_جدول  نتیجه  مقایسه زوجی شاخصهای  مثبت و منفی تیترانتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری سلام در انتخابات دولت هفتم………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۱۲_جدول نتیجه مقالات انتخاباتی مقالات انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان و سلام یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم ۱۳۷۶ ………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۱۳_جدول توضیح مقالات انتخاباتی روز نامه های جمهوری اسلامی،کیهان و سلام در عرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم ……………………………………………………………………………… ۱۱۰

۱۴_جدول مقایسه زوجی شاخصهای مثبت و منفی مقالات انتخاباتی روزنامه جمهوری اسلامی       ۱۱۱

جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

۱۵_جدول مقایسه زوجی شاخصهای مثبت ومنفی مقالات انتخاباتی روزنامه کیهان … ۱۱۲

۱۶_جدول مقایسه زوجی شاخصهای مثبت ومنفی مقالات انتخاباتی روزنامه سلام….. ۱۱۳

۱۷_جدول مقایسه تیترها و مقالات روزنامه های جمهوری اسلامی ،کیهان وسلام در انتخابات دولت هفتم    ۱۱۴

۱۸_جدول توضیح تیتر انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی ،کیهان و یاس نو در انتخابات مجلس هفتم ۱۱۶

۱۹_جدول توضیح تیتر انتخاباتی روزنامه ی جمهوری اسلامی ،کیهان و یاس نو در انتخابات مجلس هفتم    ۱۱۸

۲۰_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی و مثبت تیتر انتخاباتی روزنامه جمهوری اسلامی درمجلس هفتم   ۱۱۹

۲۱_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی و مثبت تیتر انتخاباتی روزنامه کیهان درمجلس هفتم      ۱۲۰

۲۲_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی و مثبت تیتر انتخاباتی روزنامه یاس نودرمجلس هفتم     ۱۲۱

۲۳_جدول توضیح مقالات جهت دار انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی،کیهان و یاس نویک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۲۴_ جدول توضیح مقالات جهت دار انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی،کیهان و یاس نویک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۲۵_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی ومثبت مقالات انتخاباتی روزنامه جمهوری در مجلس هفتم        ۱۲۵

۲۶_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی ومثبت مقالات انتخاباتی کیهان در مجلس
هفتم……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۲۷_جدول مقایسه زوجی شاخصهای منفی ومثبت مقالات انتخاباتی یاس نودرمجلس
هفتم……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۲۸_جدول مقایسه تیترومقالات روزنامه جمهوری اسلامی،کیهان ویاس نودر انتخابات مجلس هفتم   ۱۲۸

۲۹_جدول مقایسه زمانی تیترروزنامه های جمهوری اسلامی،کیهان ویاس نویاسلام….. ۱۳۰

۳۰_جدول مقایسه زمان تیتر مقالات جمهوری اسلامی،کیهان ویاس نویاسلام…………. ۱۳۲

مقدمه :

گفتمان نقد و انتقاد زبان و بیان نظارت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی اجتماعی یک جامعه است و به عبارت دیگر نقد و انتقاد موتور حرکتی هر جامعه از ساختارهای سنتی به صنعتی است.

اما مسئله که ذهن انسان را مشغول می کند چرای بد ، عملکردن نقد و انتقاد در جامعه ایران است و مشکلاتی که از این عملکردهای نابجا ، گریبان گیر جامعه ایران شده است.

برای پی بردن به این مسئله مهم اولین فرضیه که به ذهن آدمی می رسد این است که نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران نابجا استفاده می شود برای اینکه فرضیه قبول یا رد شود بعد از طرح مسئله ، تحدید موضوع شد و پس از تعریف مفاهیم و اصطلاحات ، سراغ مبانی نظری می رویم.

در فصل مبانی نظری ابتدا نقد و انتقاد را از قالبهای کلیشه خارج کردیم و بر مبنای ضمایر فاعلی ادبیات فارسی تعریف کردیم و سپس روابط سیاسی اجتماعی بر مبنای ضمایر فاعلی ادبیات فارسی بر اساس اصل راهها و اهداف مرتنی تبیین ارزشی شد.و علاوه بر این نقد و انتقاد در قالب مفاهیم اجتماعی و تضاد اجتماعی نیز تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

جایگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1853
جايگاه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سياسی اجتماعی ايران

قیمت : تومان11,900