فروشگاه

توضیحات

رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد

اجتماعی شهروندان تهرانی است. اعتماد اجتماعی عبارت است از« حسن ظن فرد

به سایر افرادونهادهای جامعه با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهندکردکه نتایج

منفی به حداقل کاهش یافته و دستیابی به اهداف میسر گردد.»

رویکردهای مختلفی به اعتماد وجود دارد که نیوتن و دالهی[۱] آنها را بطور کلی در دو

گروه فردی و اجتماعی جمع کرده اند.رویکرد فردی شامل تمام نظریه هایی است

رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

که اعتماد را از بعد روانشناسی و روانشناسی اجتماعی مورد توجه قرار می دهند

.در این رویکرد اعتماد محصول عوامل فردی و روانشناختی چون تجارب دوران کودکی ویژگی های روحی و تجارب زندگی روزمره محسوب می شود

مطرح ترین نظریه پردازان این رویکرداوسلنر[۲]واریک اریکسون[۳] هستند

.اما در رویکرد اجتماعی اعتماد محصول عواملی چون؛ مشارکت مدنی،

محیط اجتماعی،روابط اجتماعی و میزان گستردگی جامعه انسانی به حساب می آید.

در این رویکرد می توان از افرادی چون توکوویل،پارسونزو پوتنام نام برد.

با این حال امروزه اغلب نظریه پردازان این حوزه سعی دارند تا تلفیقی از این دو رویکرد را دربررسی اعتماد به کارگیرند.

رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

تحقیق حاضر با رویکرد اجتماعی،اعتماد را در سه نوع میان فردی،عام و نهادی مورد توجه قرار داده است.اعتماد میان فردی در سطح یک رابطه چهره به

چهره قرار می گیرد.در این نوع از روابط،اعتمادمتوجه دوستان،آشنایان و اعضای خانواده است.اعتماد عام در سطحی فراتر از  روابط چهره به چهره و

دوستانه قرار می گیرد. هدف اعتماد شخص معینی نیست،بلکه بصورت

کلی مطرح می شودبرای مثال اعتماد به زنان در مقابل مردان.یا اعتماد به نژاد و ملیت متفاوت. اعتماد نهادی متوجه نهادها و سازمانهای رسمی یا غیر رسمی وبطور کلی ساختار های غیر شخصی است.

با توجه به اهمیت اعتماد در کنش اجتماعی به عنوان عاملی برای کنترل

و پیش بینی رفتار کنشگران در سطوح مختلف،اعتماد نقش موثری در تعین نظم اجتماعی دارد.از این رو همواره مورد توجه متفکران حوزه جامعه شناسی نظم بوده است. به زعم نظریه پردازان این حوزه بی اعتمادی و یا پایین بودن

میزان اعتماد اجتماعی کنش اجتماعی را دشوار و در نتیجه نظم

اجتماعی را مختل خواهد کرد.به این معنی که افراد در موقعیت

های توام با بی اعتمادی عملا نمی توانند با آسودگی خاطر دست

به کنش با همنوعان خود بزنند. این امر هزینه های مختلفی را برای آنان جهت انجام کنش اجتماعی تحمیل خواهد کرد.

 

۲۳۳ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان
رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

 

پایان نامه فوق العاده جامع و کامل بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

شواهد موجود نشان می دهد که اعتماد درجامعه ما وضعیت چندان مطلوبی ندارد.تحقیقی که با عنوان »ارزشها و نگرشهای ایرانیان« درسال  از سوی

دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته است،نشان می دهدکه فضایی توام با شک،ناامنی و بطور کلی بی اعتمادی در

بین افراد حاکم است.به عنوان نمونه در استان تهران پاسخ افراد به این سوال ک

امانت داری در بین مردم به چه میزان رواج دارد ؟به این شرح است :۶/ ۳۳ درصدپاسخ ها میزان رواج این ارزش اخلاقی در بین مردم را متوسط عنوان کرده اند ۵/ ۲۴در صد کم،۴ /۱۵درصد خیلی کم و۶/۷درصدپاسخها به گزینه

اصلا تعلق دارد .همین درصدها در رابطه با ارزش صداقت و راستگویی که

به عنوان یکی از عناصر اصلی اعتماد از آن یاد می شود(امیر کافی به

رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

نقل از جانسون،: ۱۹).به این ترتیب است گزینه کم با بالاترین در صد ۹/۲۹گزینه متوسط ۳/۲۹درصد گزینه خیلی کم ۹/۱۹در صد گزینه اصلا ۷/۹درصد زیا د

۲/۸درصد خیلی زیاد ۳/۲درصد وگزینه کاملا ۷/۰درصد پاسخ ها را به خود

اختصاص داده اند.(ارزشها و نگرشهای ایرانیان۱۶۳)در مورد میزان رواج ارزش اخلاقی پایبند بودن به قول قرارها در بین مردم وضعیت پاسخ ها به این شرح است :گزینه متوسط ۸/۳۸درصد،کم ۴/۲۴درصد،خیلی کم۷/۱۴درصد

زیاد۸/۹درصد،خیلی زیاد ۶/۲درصد،کاملا۸/۰درصد.همچنین دررابطه با رواج دورویی در بین مردم بیشترین پاسخ ها زیاد و خیلی زیاد به ترتیب با ۳/۳۷و۴/۲۹درصد بوده است.(همان،۱: ۶۴) همانطورکه اشاره شد

صفات اخلاقی فوق به عنوان شاخص های اعتماد فردی از سوی»جانسون» مطرح

شده است.به این ترتیب می توان گفت که اعتماد اجتماعی وضعیت مطلوبی

رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

در جامعه ندارد.این امردر پژوهش دیگری که به طور مستقیم به بررسی اعتماد میان فردی و عام پرداخته نیز مشاهده شده است.«بررسی تجربی نظام شخصیت

»عنوان پژوهشی است که توسط مسعود چلبی انجام گرفته

است.در این پژوهش بی اعتمادی شخصی و بی اعتمادی غیر شخصی عام مورد سنجش قرار گرفته که نتیجه یافته ها به نقل از چلبی بیانگر وضعیت نامطلوب اعتماد در جامعه است.«یافته های موجود نشان می دهدکه میزان اعتماد تعمیم یافته و اعتماد شخصی در هیچ یک از شهر های مورد مطالعه

در سطح مقبولی نیست و این امر بالقوه مخل نظم روانی و اجتماعی است

.«(شهر های مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از :تهران،تبریز،مشهد،کرمان و استهبان میانگین بی اعتمادی شخصی و بی اعتمادی تعمیم یافته در این پژوهش به ترتیب برابر با ۴۵و ۳۹ گزارش شده است)(چلبی: ۱۷۲-۱۷۰)

رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

در ادبیات مربوط به اعتماد اجتماعی عوامل اجتماعی و فردی مختلفی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر اعتماد اجتماعی مشخص شده اند.عواملی که از طریق مکانیسم های مختلف موجب تقویت و یا تضعیف اعتماد اجتماعی می شوند.

میزان عام گرایی،احساس امنیت اجتماعی،تعهداجتماعی،میزان

آگاهی از محیط،میزان توسعه سازمان های داوطلبانه،شبکه های روابط اجتماعی ونحوه آموزش هنجارها و ارزشهای مربوط به اعتماد کردن در فرایند جامعه پذیری از جمله عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد اجتماعی هستند.

در این بین برای رسانه های جمعی با توجه به گستردگی و نفوذ آنها در جامعه نقش ویژه ای تعریف شده است.جیمز کلمن، پیوتر زتومپکا,رابرت پوتنام و آنتونی گیدنز از جمله نظریه پردازان اعتماد اجتماعی هستند که در بحث های خود به نقش رسانه های جمعی در تضعیف و یا تقویت اعتماد اجتماعی

تاکید کرده اند به این ترتیب که رسانه های به عنوان منبع مهم اطلاعات و همچنین یکی از عوامل اصلی فرایند جامعه پذیری نقش موثری در فرایند اعتماد کردن بازی می کنند.

نظریه پردازان اعتماد نقش رسانه های جمعی در تقویت و تضعیف اعتماد اجتماعی  را به شکل زیر ترسیم کرده اند.

رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

رسانه ها به تصورات افراد از محیط شکل می دهند؛آنها می توانند با ارائه تصویری زشت ویا زیبا از جامعه

میزان اعتماد در بین مخاطبان خود را افزایش و یا کاهش دهند.رسانه ها به شکل گیری الگوهای کنش در بین مخاطبان کمک می کنند- این الگوهای کنش به افراد کمک می کنند تا در موقعیت های

مختلف دست به کنش بزنند.رسانه های جمعی از طریق تحرک روانی امکان تعاملات اجتماعی را در بین مخاطبان خود افزایش می دهند.رسانه های جمعی می توانندزمینه دسترسی به نهاد های انتزاعی و تخصصی را برای مخاطبان خود فراهم کرده و در نتیجه موجب اعتماد ویا بی اعتمادی به این

نهاد ها در بین مخاطبان خود شوند و نهایتا اینکه رسانه های ارتباط جمعی به عنوان یکی از عوامل جامعه پذیری نقش موثری درنهادینه کردن ارزشها و هنجارهای اعتماد در بین مخاطبان خود دارند

با توجه به نقش رسانه های جمعی در تسهیل،تقویت و تضعیف اعتماد اجتماعی، رابطه میزان استفاده از آنها با میزان اعتماد اجتماعی مخاطبان در سه نوع فردی،عام و نهادی بررسی می شود.در تحقیق حاضر رسانه های ارتباط جمعی

در سه بعد مورد توجه قرارگرفته اند در یک بعد میزان استفاده از نوع رسانه موردتوجه است

که منظور میزان تماشای تلویزیون و میزان روزنامه خواندن است.در بعد دیگر نوع تلویزیون مورد توجه قرار گرفته که در این بعد رابطه  تماشای دو نوع تلویزیون داخلی و ماهواره ای با اعتماد اجتماعی بررسی خواهد شد.

سوالات اساسی تحقیق :

 آیا میزان استفاده از رسانه های جمعی بر میزان اعتماد اجتماعی مخاطبان موثر است؟

–       آیا تاثیر میزان  استفاده از رسانه های جمعی در انواع مختلف آنها(تلویزیون،روزنامه)بر اعتماد اجتماعی متفاوت است؟

–       آیا تاثیر میزان تماشای تلویزیون در دو نوع داخلی و خارجی بر اعتماد اجتماعی متفاوت است؟

–   آیا بین تماشای انواع مختلف پیام های تلویزیون داخلی،خارجی وخواندن انواع مختلف مطالب روزنامه ها رابطه متفاوتی با اعتماد اجتماعی وجود دارد یا خیر؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اعتماد یکی از مفاهیم  مهم حوزه جامعه شناسی نظم به حساب می آید این اهمیت در وهله نخست ریشه در جایگاه اعتماد در کنش اجتماعی دارد. نیکلاس لومان[۱] نظریه پرداز حوزه اعتماد از زاویه کنترل و پیش بینی کنش اجتماعی نگاه کارکردی به اعتماد دارد به ویژه در شرایط جامعه مدرن که توام با پیچیدگی و ریسک یا خطر پذیری است،در این شرایط اعتماد نقش مهمی در تعین و حفظ نظم اجتماعی بازی می کند.

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

1 نقد وبررسی برای رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

  1. بهرام

    رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان
    پایان نامه خیلی خوبی بود سپاس

افزودن نقد و بررسی

رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

1 نقد و بررسی
رابطه بين استفاده از رسانه های جمعی با ميزان اعتماد اجتماعی شهروندان

قیمت : تومان9,800