فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران شاغل در ادارات تربیت بدنی استان همدان تشکیل داده است.اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون و پرسشنامه سبک رهبری فرد لوتانز وهمچنین

پرسشنامه دموگرافیک که توسط محقق ساخته شده بود، جمع آوری گردید. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان دادکه بین هوش هیجانی و سبک رهبری انسانگرا رابطه معناداری وجود

دارد.اما بین هوش هیجانی و سبک رهبری وظیفه گرا رابطه معناداری وجود ندارد. هرچند در این تحقیق رابطه معناداری بین هوش هیجانی کل با سبک رهبر وظیفه گرایی مشاهده نشد ، اما بین مولفه های روابط درون فردی و بین فردی هوش هیجانی با سبک رهبری

بررسی رابطه بین سبک رهبری

وظیفه گرایی رابطه معناداری مشاهده شد . این یافته می تواند این مفهوم را در ذهن ایجاد کند که هر چند کل هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری وظیفه گرایی آنان رابطه ای ندارد ، اما مدیرانی که در پی اجرای قوانین و مقررات سازمانی هستند و می خواهند سازمان را

به طور کامل در دست بگیرند باید دارای مهارتهایی باشند تا بتوانند به این امر مهم دست یابند. در خصوص رابطه سن و سابقه سنواتی مدیران با سبکهای رهبری ، یافته ها نشان

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

دادند که سن مدیران با سبک رهبری انسانگرایی رابطه دارد ولی با سبک رهبری وظیفه

گرایی رابطه ای ندارد ، اما سابقه سنواتی آنان با هر دو سبک رهبری انسانگرایی و وظیفه گرایی رابطه دارد. در پایان بین سن و سابقه سنواتی مدیران با هوش هیجانی آنان ، رابطه مستقیمی مشاهده شد. یعنی همزمان با افزایش سن و سابقه سنواتی در آنها هوش

هیجانی نیز افزایش می یابد . بر پایه این نتایج و مطالعات پیشین ، می توان گفت که با بالا رفتن سن و سابقه سنواتی در مدیران آنها راحت تر می توانند با کارکنان ارتباط برقرار کنند ، با آنها احساس همدلی کرده و انگیزش ایجاد نمایند .

واژه های کلیدی: هوش هیجانی ، سبک رهبری ، مدیران تربیت بدنی

۱۴۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

"<yoastmark

 

 

عنوان صفحه فصل اول: کلیات طرح تحقیق ……….….…………………………………………………………۴ ١-١- مقدمه…………………………………………………………………………………………۵
١-٢- بیان موضوع و مسئله پژوهش……………………………………………………………..۶
١-٣- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………..٨

۴-۱اهداف پژوهش………………………………………………………………………………….٩
١-۴- ١- هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………………..٩
١-۴- ٢- اهداف ویژه

پژوهش………………………………………………………………………..٩
١-۵- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………..٩
١-۵- ١- فرضیه های اصلی پژوهش……………………………………………………………….٩

١-۵- ٢- فرضیه های فرعی پژوهش……………………………………………………………..١٠
١-۶- پیش فرض ها………………………………………………………………………………..١١
١-٧- محدودیت ها…………………………………………………………………………………١١
١-٧- ١- حدود(محدودیت هایی که توسط پژوهشگر اعمال می شوند)………………………….١١
١-٧- ٢- محدودیت(محدودیت هایی که کنترل آنها خارج از دست پژوهشگر می

باشد………..١١
١-٨- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………. ١٢
١-٨- ١- هوش هیجانی…………………………………………………………………………….١٢

بررسی رابطه بین سبک رهبری

١-٨- ٢- رهبری………………………………………………………………………………….. ١٢
١-٩- خلاصه فصل………………………………………………………………………………..١٣

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………..۴١ ٢-١- مقدمه…………………………………………………………………………………………۵١

 رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی

٢-٢- تاریخچه هوش هیجانی……………………………………………………………………..۵١
٢-٣- هوش هیجانی چیست؟………………………………………………………………………١۶
و

٢-۴- مدل های هوش هیجانی……………………………………………………………………..١٨
٢-۴- ١- مدل های هوش هیجانی مایر، سالووی و کاروسو……………………………………..١٩
٢-۴- ٢- مدل های هوش هیجانی

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

گلمن……………………………………………………………٢٠
٢-۴- ٣- هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون………………………………………………………..٢٢
٢-۵- اهمیت هوش هیجانی………………………………………………………………………..٢۶
٢-۶- هوش هیجانی وبهره هوشی…………………………………………………………………٢٧
٢-٧- هوش هیجانی در محیط کار………………………………………………………………..٢٨
٢-٨- ابعاد هوش هیجانی در مدیریت ورهبری………………………………………………….٢٩
٢-٩- هوش هیجانی ورابطه آن با رهبری موثر…………………………………………………٣٠

هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

٢-١٠- رهبری……………………………………………………………………………………..٣٢
٢-١١- رهبری چیست؟……………………………………………………………………………٣٣
٢-١٢- معنای لغوی رهبری………………………………………………………………………٣۵

٢-١٣- نظریه های رهبری………………………………………………………………………..۶٣
٢-١٣-١-نظریه های خصوصیات وصفات ویژه رهبری……………………………………….۶٣

٢-١٣-١-١- نگرش ابرمرد……………………………………………………………………….۶٣
٢-١٣-١-٢- نگرش صفات ویژه رهبر…………………………………………………………..٣٧

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

٢-۴١- نظریه های رفتار رهبری…………………………………………………………………٣٨
٢-۴١-١- سبکهای انسان گرایی و وظیفه گرایی…………………………………………………٣٩
٢-۴١-٢- شبکه مدیریت…………………………………………………………………………..٣٩
٢-۴١-٣- رهبری اقتضایی………………………………………………………………………..١۴

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

٢-۴١-٣-١- نظریه اقتضایی فیدلر……………………………………………………………… ١۴
٢-۴١-۴- نظریه وضعیتی…………………………………………………………………………١۴
ز

٢-۴١-۵- نظریه مسیر، هدف…………………………………………………………………….٢۴
٢-۵١- ماهیت رهبری در ورزش………………………………………………………………..۴٣
٢-١۶- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………….۴۵
٢-١۶-١- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………..۴۵
٢-١۶-٢- تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………….۵٠
٢-١٧- جمع بندی………………………………………………………………………………..

..١۵ فصل سوم : روش شناسی

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران

تحقیق…………………………………………………………………

.۵۴ ٣-١- مقدمه………………………………………………………………………………………….۵۵
٣-٢- روش تحقیق…………………………………………………………………………………۵۵
٣-٣- جامعه آماری………………………………………………………………………………..۵۵
٣-۴- نمونه آماری…………………………………………………………………………………۵۵
٣-۵- ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………۵۶
٣-۵- ١- پرسشنامه سبک رهبری فرد لوتانز…………………………………………………….۵۶
٣-۵- ٢- پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون……………………………………………………….۵٧

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

٣-۵- ٢-١- روایی و اعتبار پرسشنامه…………………………………………………………….۵٨
٣-۵- ٣- پرسشنامه ویژگی های شخصی یا دموگرافیک…………………………………………۵٩
٣-۶- شیوه اجرای تحقیق………………………………………………………………………….۵٩

٣-٧- روش آماری…………………………………………………………………………………۵٩
٣-٨- خلاصه فصل……………………………………………………………………………….

.۵٩ فصل چهارم: یافته های تحقیق…………………………………………………………………….٠۶ ۴-١-

مقدمه…………………………………………………………………………………………۶١
۴-٢- یافته های توصیفی متغیر های دموگرافیک………………………………………………..۶١
ح

 

۴-٢- ١- سن مدیران……………………………………………………………………………….۶٢
۴-٢- ٢- مدرک تحصیلی مدیران………………………………………………………………….٣۶
۴-٢- ٣- سوابق سنواتی مدیران……………………………………………………………………۶۴

۴-٣- تحلیل توصیفی اطلاعات مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق……………………………..۶۵
۴-۴- بخش استنباطی نتایج………………………………………………………………………..٨۶
۴-۴- ١- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………..٨۶
۴-۴- ٢- فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………..٩۶

۴-۴- ٣- فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………..٩۶
۴-۴- ۴- فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………..٧٠
۴-۴- ۵-فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………..٧٠
۴-۴- ۶- فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………….٧١

۴-۴- ٧-فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………..٧١
۴-۴- ٨- فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………٧٢
۴-۴- ٩- فرضیه فرعی

هفتم……………………………………………………………………….٧٢
۴-۴- ١٠- فرضیه فرعی هشتم…………………………………………………………………….٧٣
۴-۴- ١١-فرضیه فرعی نهم……………………………………………………………………….٧٣

۴-۴- ١٢-فرضیه فرعی دهم………………………………………………………………………٧۴
۴-۴- ١٣-فرضیه فرعی یازدهم……………………………………………………………………٧۴

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی

۴-۴- ۴١-فرضیه فرعی دوازدهم………………………………………………………………….٧۵
۴-۴- ۵١-فرضیه فرعی سیزدهم…………………………………………………………………….٧۵
۴-۴- ١۶-فرضیه فرعی چهاردهم…………………………………………………………………۶٧
۴-۴- ١٧-فرضیه فرعی پانزدهم…………………………………………………………………..۶٧
ط

۴-۴- ١٨-فرضیه فرعی شانزدهم……………………………………………………………….

…٧٧فصل پنجم: بحث ونتیجه

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

گیری……………………………………………………………………٧٨۵-١- مقدمه…………………………………………………………………………………………٧٩
۵-٢- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………….٧٩

۵-٣- جمع بندی…………………………………………………………………………………….۶٨
۵-۴- پیشنهادات……………………………………………………………………………………٨٨
۵-۴- ١- پیشنهادات برخواسته از تحقیق………………………………………………………….٨٨

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران

۵-۴- ٢- پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر………………………………………………………….٨٨

فهرست جدولها
عنوان صفحه
٢-١- جدول ………………………………………………………………………………………..٢٢
٢-٢- جدول ………………………………………………………………………………………. ٣٨
٢-٣- جدول ………………………………………………………………………………………..٢۴

۴-١- جدول…………………………………………………………………………………………۶٢
۴-٢- جدول ………………………………………………………………………………………..٣۶
۴-٣- جدول ………………………………………………………………………………………..۶۴

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران

۴-۴- جدول ………………………………………………………………………………………..۶۵
۴-۵- جدول ……………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۶- جدول ………………………………………………………………………………………. ٧۶
۴-٧- جدول ………………………………………………………………………………………..٨۶
۴-٨- جدول……………………………………………………………………………………….. ٩۶

۴-٩- جدول …………………………………………………………………………………………٩۶
۴-١٠- جدول …………………………………………………………………………………….. ٧٠
۴-١١- جدول ………………………………………………………………………………………٧٠

۴-١٢- جدول ………………………………………………………………………………………٧١
۴-١٣- جدول……………………………………………………………………………………….٧١
۴-۴١- جدول ………………………………………………………………………………………٧٢

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

۴-۵١- جدول……………………………………………………………………………………….٧٢
۴-١۶- جدول ………………………………………………………………………………………٧٣
۴-١٧- جدول ……………………………………………………………………………………..٧٣
۴-١٨- جدول ………………………………………………………………………………………٧۴
ک
عنوان صفحه
۴-١٩- جدول ……………………………………………………………………………………..٧۴
۴-٢٠- جدول ……………………………………………………………………………………..٧۵
۴-٢١- جدول ……………………………………………………………………………………..٧۵

هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

۴-٢٢- جدول ……………………………………………………………………………………. ۶٧
۴-٢٣- جدول ……………………………………………………………………………………..۶٧
۴-۴٢- جدول ……………………………………………………………………………………..٧٧

ل
فهرست نمودارها

عنوان صفحه
۴-١- نمودار ………………………………………………………………………………………۶٢
۴-٢- نمودار ……………………………………………………………………………………….٣۶
۴-٣- نمودار …………………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۴- نمودار……………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۵- نمودار ………………………………………………………………………………………٧۶

م
فهرست شکلها
عنوان صفحه
٢-١- شکل………………………………………………………………………………………….١٩
٢-٢- شکل………………………………………………………………………………………….٢٩
٢-٣- شکل………………………………………………………………………………………….۴٠
٢-۴- شکل………………………………………………………………………………………….۴٣

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی

مقدمه

انسان به طور فطری ، اجتماعی آفریده شده است و در زندگی اجتماعی خود تحت تاثیر عواملی بیرونی (محیط و طبیعت) و عوامل درونی (خود )می باشد و برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی می بایستی تعادلی بین این عوامل ایجاد کند.(شعبانی بهار١٣٨۵)
ورزش به لحاظ نقشی که در سلامتی و بهداشت روانی انسان دارد از جمله نیازهای

اساسی نوع بشر محسوب میشود و به همین جهت همواره از زوایای مختلف به آن پرداخته شده است. با پیشرفتهای حاصله در مدیریت و تشکیلات ورزشی، مدیریت ورزش تدریجا ً از شکل سنتی خود خارج شده و به سوی تخصصی شدن پیش میرود، چرا که شکل سنتی

آن در عصر حاضر جوابگوی نیازهای اساسی روز ورزش نمیباشد. ورزش علاوه بر تقویت جسمانی از جنبه روانشناختی نیز فوق العاده ارزشمند است (خواجوند، ١٣٨١).
یکی از ارکان نظام اجتماعی ، مدیریت است ، زیرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و

سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط پیدا می کند و به خاطر هر چه مطلوب تر این ارتباط و پایمال نشدن حقوق ، تعیین وظایف، معرفی حدود و وظایف حقوق ، ضرورت دارد تا حق از

باطل و راستی از کژی مشخص گردد . از همین جاست که هماهنگی بین افراد و واحدهای سیاسی ، اجتماعی ،هدایت به سوی هدف ، نظارت بر ضوابط و ارزشیابی کارها ، ضرورت مدیریت راروشن میسازد ودر یک کلام می توان این ضرورت را چنین ترسیم کرد که در نظام اجتماعی ،

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

رهبری موثر باید مسیری را به منظور هدایت تلاشهای همه کارکنان ، برای به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد . بدون وجود رهبری ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی ،ضعیف یا گسسته شود ؛ از همین روی ، هر سازمان بدون رهبر ،تنها مجموعه ای پراکنده از افراد و دستگاههاست .

از نظر صاحب نظران مغز انسان درای دو نوع هوش غیر شناختی و هوش شناختی است . اما برای ساختن زندگی فرد دائما در تعامل با یکدیگر می باشند . به عبارت دیگر آنها توانایی های مجزا از یکدیگر نیستند . در جریان رشد آدمی دو مغز در او پدید می آیند . این دو مغز

هم سان ، نیم کره راست و چپ می باشند . ( عابدی و مرادی ، ١٣٨۴) . که اولین نیم کره بنام مغز هیجانی که در نیمکره راست و دومین نیمکره بنام مغز منطقی در نیمکره چپ قرار دارد که این دو مغز یا نیمکره مغزی برای موفقیت فرد در محیط اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند.

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

هوش هیجانی توانایی درک و فهم هیجانها و عواطف است به منظور تعمیم آن به عنوان حامی اندیشه، شناخت هیجانها و دانش هیجانی تا بتوانیم آنها را نظم داده تا موجبات رشد عقلی ، عاطفی و هیجانی فراهم گردد.

هوش هیجانی به طور فزاینده در محیط سازمانی مطرح می باشد پژوهش ها نشان داده است که برای داشتن عملکرد برتر در هر زمینه ، اهمیت هوش هیجانی دو برابر اهمیت توانایی های شناختی است (چن و دیگران ، ١٩٩٨)

. شرکت ها و افراد بیشتر از همیشه به جستجوی مزیت رقابتی می باشند ، آنها می دانند که به توازن میان ابعاد عقلانی و هیجانی نیاز دارند . بعلاوه عامل اصلی علاقمندی همگان به هوش هیجانی ، ناکامی هوش بهر در محاسبه تفاوت های افراد در دستیابی به موفقیت ( هم در شرایط آموزشی و هم در شرایط سازمانی بوده است ( تنگ فات ،٢٠٠٢).

هنوز بسیاری از مدیران هستند که تمایل به کنارگذاری هیجانات را داشته و دوست دارند فقط با منطق کار کنند . تحقیقات نشان داده است که اگر عواطف به طور مفید و موثر بکار گرفته شوند ، موجب افزایش اعتماد ، وفاداری و تعهد کارکنان شده ، و بطبع آن بهره وری سازمانی را افزایش خواهد داد . (نوری ، ١۶٣٨) .

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

راهبر دهای عملکردی سازمان ، ترکیبی از هوش شناختی (IQ) و هوش هیجانی (EQ) است و به رهبران سازمان کمک می کند ، بهترین عملکرد را از طریق بهترین کارکنان بدست آورند . تلفیق و هدایت این قابلیتهای ویژه ، پایه و اساس اثر بخشی رهبری و رسیدن به حد اکثر توان سازمانی است.( سبحانی نژاد ،١٣٨٧)

فصل اول
کلیات طرح
تحقیق

۴

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

١-١مقدمه
رهبری موثر باید مسیری را به منظور هدایت تلاشهای همه کارکنان ، برای به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد . بدون وجود رهبری ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی ،ضعیف یا گسسته شود ؛ از همین روی ، هر سازمان بدون رهبر ،تنها مجموعه ای پراکنده از افراد و دستگاههاست .

بررسی

از نظر صاحب نظران مغز انسان درای دو نوع هوش غیر شناختی و هوش شناختی است . اما برای ساختن زندگی فرد دائما در تعامل با یکدیگر می باشند . به عبارت دیگر آنها توانایی های مجزا از یکدیگر نیستند . در جریان رشد آدمی دو مغز در او پدید می آیند . این دو مغز

هم سان ، نیم کره راست و چپ می باشند . ( عابدی و مرادی ، ۱۳۹۹) . که اولین نیم کره بنام مغز هیجانی که در نیمکره راست و دومین نیمکره بنام مغز منطقی در نیمکره چپ قرار دارد که این دو مغز یا نیمکره مغزی برای موفقیت فرد در محیط اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند.

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

هوش هیجانی توانایی درک و فهم هیجانها و عواطف است به منظور تعمیم آن به عنوان حامی اندیشه، شناخت هیجانها و دانش هیجانی تا بتوانیم آنها را نظم داده تا موجبات رشد عقلی ، عاطفی و هیجانی فراهم گردد.

هوش هیجانی به طور فزاینده در محیط سازمانی مطرح می باشد پژوهش ها نشان داده است که برای داشتن عملکرد برتر در هر زمینه ، اهمیت هوش هیجانی دو برابر اهمیت توانایی های شناختی است (چن و دیگران ، ١٩٩٨)

. شرکت ها و افراد بیشتر از همیشه به جستجوی مزیت رقابتی می باشند ، آنها می دانند که به توازن میان ابعاد عقلانی و هیجانی نیاز دارند . بعلاوه عامل اصلی علاقمندی همگان به هوش هیجانی ، ناکامی هوش بهر در محاسبه تفاوت های افراد در دستیابی به موفقیت ( هم در شرایط آموزشی و هم در شرایط سازمانی بوده است ( تنگ فات ،۲۰۲۰).

هنوز بسیاری از مدیران هستند که تمایل به کنارگذاری هیجانات را داشته و دوست دارند فقط با منطق کار کنند . تحقیقات نشان داده است که اگر عواطف به طور مفید و موثر بکار

گرفته شوند ، موجب افزایش اعتماد ، وفاداری و تعهد کارکنان شده ، و بطبع آن بهره وری سازمانی را افزایش خواهد داد . (نوری ، ١۶٣٨) .

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

راهبر دهای عملکردی سازمان ، ترکیبی از هوش شناختی (IQ) و هوش هیجانی (EQ) است و به رهبران سازمان کمک می کند ، بهترین عملکرد را از طریق بهترین کارکنان بدست آورند . تلفیق و هدایت این قابلیتهای ویژه ، پایه و اساس اثر بخشی رهبری و رسیدن به حد اکثر توان سازمانی است.( سبحانی نژاد ،۱۳۹۹)

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

 

١-٢ – بیان موضوع و مسئله پژوهش

شروع رهبری از ظهور زندگی اجتماعی پدیدار می گردد زمانیکه عده ای کنار یکدیگر قرار می گیرند و زندگی اجتماعی را آغاز می نمایند . افراد در رابطه با یکدیگر بر هم تاپیر می

گذلرند . پر واضح است که تاثیر افراد بر یکدیگر یکسان نیست . در ارتباط با تاثیر گذاری بر

افراد گروه یکی فعالتر عمل می کند و نقش پررنگ تری را ایفا می نماید و بدین ترتیب تاثیر بیشتری بر دیگران می گذارد . همین تاثیر پذیری است که شروع پیدایش رهبری می باشد ( داسلر ، گری ١، ١٣٧٢) .

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

رهبری عبارت است از هنر یا فرایند نفوذ و تاثیرگذاری بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توان خود، برای دستیابی به هدفهای گروهی کوشش نمایند (کنتز و ادانل٢، ١۶٩٨).

(هارولد کونتز) و ( سیریل ادانل) می نویسد رهبری تاثیر گذاری بر افراد است تا تحقق هدفی مشترکی را دنبال کنند و برای دستیابی به هدفهای گروهی کوشش نمایند (کنتز و ادانل، ١۶٩٨).

مروری بر نوشته های دیگر نویسندگان روشن می کند که بسیاری از نویسندگان مدیریت بر این نکته توافق دارندکه رهبری فرایند نفوذ در فعالیتهای فرد یا گروه با قصد کوشش برای

رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در این تعاریف به سازمانی خاص اشاره نشده است یعنی بدون در نظر گرفتن زمینه و حوزه فعالیت ( اقتصادی ،فرهنگی ، سیاسی ، آموزشی ، ورزشی یا خانوادگی )

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

بنابراین در هر موقعیت، کسیکه کوشش کند بر رفتار فرد یا گروهی دیگر تاثیر بگذارد ،رهبری صورت گرفته است. همچنین باید این مساله را در نظر گرفت که منظور از ارتباط تنها از نظر

سلسله مراتب یعنی بالا دست یا زیر دست نیست . هر زمان که فرد بکوشد در رفتار دیگری نفوذ کند ، آن فرد رهبر بالقوه است و شخصی که زیر نفوذ او برود پیرو بالقوه است وفرقی

نمی کند که این شخص کارفرما ، همکار ، مرئوس ، دوست یا خویشاوندباشد . ( هرسی و بلانچارد، ۱۳۹۹).

رهبری موهبتی است که تنها عده معدودی به آن آراسته اند. طرفداران این نظریه معتقد بودند که پژوهش و مطالعه رهبری ، راه به جایی نمی برد؛ زیرا صفات و شخصیت اثر بخش

رهبر ، با او متولد می شود. آنان معتقد بودند که رهبران بزرگ تاریخ اگر در موقعیت دیگری هم به دنیا می آمدند ،باز هم به رهبری می رسیدند و موجب حرکتهای عظیم می شدند(قهرمان تبریزی ، ۱۳۹۸)

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

لذا بخش وسیعی از مهارتهای رهبری که می تواند آموخته شود و در موقعیتهای ورزشی مورد استفاده قرار گیرد به شخصیت و جذبه شخصی مربوط می شود. بسیاری از افراد درگیر در ورزش از خصلتهای شخصیتی مناسب بهرهمند هستند و میتوان از آنها به نحو احسن برای ترغیب دیگران جهت پیروی از یک رهبر استفاده کرد. تواناییحمایت، وادار به کار

۱ .dessler & Gray
.۲ Koontz,H & O Donnell, C
۶

کردن، برانگیختن و ترغیبکردن افراد بخشی از این فرایند است. در حوزه مدیریت و اداره ورزشی تلاش برای دستیابی به آنچه که منجر به ایجاد گروهی متعهد و متشکل از افرادی که برای رسیدن به هدف مشترک فعالیت میکنند، بیش از پیش مورد نیاز میباشد (دیوید وات١، ۱۳۹۸).

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

یکی از موضوعات مهم روانشناسی که در سالهای اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته است، پدید ه عاطفی منحصر به فردی است که اطلاعات را برای افراد در مورد محیط اطراف و جستجوی آنها فراهم م یکند و افکار و اعمال و احساسات متعاقب آنها را شکل م یدهد.

این مهارت یا توانایی، درک و فهم و بکارگیری مهار تهای هیجانی در افراد مختلف است و این مجموعه سطح هشیاری” هوشهیجانی٢” یک شخص را تشکیل میدهد که در سلامت و رشد عقلانی و هیجانی وی سهم بسزایی دارد و موفقیت در زندگی را تعیین م یکند (سالووی و همکاران٣، ٢٠).

بررسی رابطه بین سبک رهبری

امروزه گرایش به استفاده از هوش هیجانی برای توسعه و پیشرفت مهارتهای مدیریتی و رهبری سازمان ها رو به فزونی گذاشته است. و در امر ورزش نیاز به مهارتهای هوش هیجانی، برای مدیریت سازمانها و تیم های ورزشی هر روز بیشتر از گذشته احساس میشود.

و از کسانی که برای هدایت صحیح اعضای تیم و دستیابی به موفقیت نیازمند به مهارتهای هوش هیجانی هستند، مربیان تیمهای ورزشی میباشند که به عنوان رهبران تیمهای خود مطرح هستند.

رهبران، افراد را تحسین میکنند، و یا از انجام کاری باز میدارند، انتقاد سازنده یا مخرب خود را به راحتی مطرح میکنند، از اعضا حمایت کرده یا چشم خود را بر نیازهای آنان میبندند. آنها میتوانند ماموریت گروه را به نحوی شکل دهند که معنای بیشتری به سهم هر فرد بدهد و یا بعکس. آنها میتوانند به نحوی مدیریت کنند که به افراد حس وضوح و تشخیص در کارشان

دهند و انعطافپذیری را مورد تشویق قرار داده و افراد را آزاد بگذارند تا از فکر خود در انجام کار، بهترین استفاده را بنمایند. همه این کارها به مشخص کردن تاثیر هیجانی اصولی یک

مدیر کمک میکنند. اهمیتی ندارد که رهبران شروع به انجام چه کاری کنند، بلکه ایجاد یک شیوه جدید یا تحریک تیمها برای انجام موفقیتآمیز فعالیت، بسته به این است که چطور این

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

کار را انجام می-دهند. رهبران اگر همه کارها را به درستی انجام دهند، اما در وظیفه پایهای یعنی »کنترل هیجانات در جهت صحیح« شکست بخورند، هیچ یک از کارهائی که انجام دادهاند نمیتواند به آن اندازه که باید و شاید موثر واقع شود. تحت راهنمائی یک رهبر دارای

هوش هیجانی، افراد احساس آرامش دو جانبه دارند، نظریههای خود را با هم تقسیم میکنند، با هم تصمیم میگیرند، از یکدیگر میآموزند و کارها را به انجام میرسانند. آنان با ایجاد

رابطهای هیجانی به یکدیگر کمک میکنند که حتی در تغییرات عمیق و تردیدها نیز تمرکز خود را حفظ نمایند. شاید مهمتر از همه این باشد که وصل شدن به دیگران در سطحی هیجانی، کار را با معناتر میکند (گلمن و همکاران۴، ).

۱٫David C, watt
۲ .Imotinal inteligence
۳ . Salovey and at all
۴. Golman and at all

 هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

مدیران به عنوان راهنما باید قادر باشند که قویترین انگیزهها را در اعضای سازمان ایجاد کرده و برای بهبود عملکرد و نتیجهگیری بهتر در عرصه های ورزشی کسب کنند. به همین دلیل مربیان بایست با استفاده از یافتههای علمی و روشهای جدید مدیریتی ، به منظور افزایش

کارایی و اثربخشی خود و همچنین ترغیب اعضای سازمان به تلاش بیشتر و ارتقاء کیفیت مهارتی خود، نقش خود را به عنوان یک مدیر و رهبر به نحو مطلوب ایفاء نمایند.

بنابراین با توجه به اهمیت هوش هیجانی و ضرورت اعمال رهبری صحیح مدیران ورزشی، سؤال اصلی این است که آیا بین سبکهای رهبری و هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی رابطهای وجود دارد یا نه؟ به همین دلیل این تحقیق درصدد آن است که در حد امکان به این

سؤال مهم پاسخ دهد، لذا هدف اصلی این تحقیق این است که رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان را بررسی نماید.

هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

١- ٣- اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مهمترین عملیات در زندگی ما مدیریت می باشد . به مدد مدیریت اهداف سازمان ها تحقق پیدا می نماید . ( کیا ، منوچهر ، )
سازمان موفق ، مشخصه عمده ای دارد که به وسیله آن از سازمان ناموفق تمیز داده می شود .
این مشخصه رهبری پویا و اثر گذار است. یکی از اساسی ترین وظایف مدیریت ، هدایت و سر پرستی نیروی انسانی است . این وظیفه مدیر (یعنی تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه

ورغبت در زیر دستان برای دست یافتن به اهداف سازمان)با ارزشهای فرد و ارزشهای حاکم بر جامعه ارتباط دارد. وظیفه هدایت مدیر ، شامل سه بخش رهبری ، انگیزش و ارتباطات است ( سید جوادین ، ) . رهبری موثر باید مسیری را به منظور هدایت تلاشهای همه

کارکنان ، برای به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد . بدون وجود رهبری ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی ،ضعیف یا گسسته شود ؛ از همین روی ، هر سازمان بدون رهبر ،تنها مجموعه ای پراکنده از افراد و دستگاههاست .

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

(پیتر دراکر ) اشاره می کند که رهبران اصلی ترین و نادرترین منبع هر نوع تشکیلات اقتصادی هستند . در همه زمینه ها برای جستجوی اشخاصی که توانایی لازم برای رهبری موثر داشته باشند کوشش مستمری به عمل می آید . کمبود رهبری موثر به موسسات تجاری محدود نمی شود بلکه در سازمان های دولتی آموزش و پرورش و بنیادهای خیریه نیز

به چشم می خورد . بنابراین وقتی از کمبود استعدادهای رهبری در جامعه انتقاد می کنیم از نبودن افرادی که مقامهای اجرایی و اداری را پر می کنند سخن نمی گوییم ما مدیران فراوانی داریم. آنچه مارا رنج می دهد کمبود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای رهبری

مهمی در جامعه باشندو کار خود را به طور موثر به ثمر برساند ( هرسی و بلانچارد ،) . .
با توجه به این که هوش هیجانی موضوع جدیدی در پرداختن به حالات هیجانی و ارتباطی افراد خصوصا ً مدیران میباشد و مطالعات و تحقیقات در رابطه با هوش هیجانی تازگی دارد و همچنان رو به رشد است، اما اغلب این تحقیقات در رابطه با هوش هیجانی و سبک رهبری

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی

مدیران دولتی و بازرگانی، در سازمانهای غیرورزشی در سطح دنیا صورت گرفته است و در ارتباط با سازمانهای ورزشی کمتر کار شده است، و با توجه به فقدان اطلاعات کافی در خصوص مبانی نظری ورزشی و علاقهمندی محقق و ابهامات موجود، تصمیم بر این شد که

در این ارتباط تحقیقی صورت پذیرد تا شاید به بخشی از این خواستهها، سوالات و ابهامات موجود در مبانی علمی تربیت بدنی و ورزش پاسخ داده شود، لذا هدف اصلی این تحقیق

بررسی رابطه سبک رهبری با هوش هیجانی و مؤلفههای آن و ارتباط آنها در مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان میباشد. بنابراین جهت پاسخگویی به موارد فوق اهداف و فرضیههای زیر تدوین شدهاند.

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی

١-۴- اهداف پژوهش
١- ۴-۱ – هداف کلی پژوهش
شناخت رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان …..

 

 

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2750

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

قیمت : تومان12,000