فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران

متون علمی ارزش فعلی یک دارایی را مساوی ارزش فعلی خالص جریانات نقدی مورد انتظار آتی حاصل آن دارایی تعریف می کنند. لذا، به نظر می رسد که داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند. اما شواهد نشان می دهد که در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن ، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. در همین حال، استورات،۱۹۹۱ مدل ارزش

افزوده ی اقتصادی را که بر مبنای داده های تاریخی و اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکتها محاسبه و تعیین می شود مطرح نموده و معتقد است که این معیار می تواند به درستی ارزش خلق شده در بازار را

شناسایی نماید. همچنین، او بر این باور است که این معیار، بهترین معیار شناسایی ارزش خلق شده در بازار بوده و باید سایر معیار ها همچون: سود حسابداری، نرخ بازده سرمایه،… را رها نمود.

هدف اصلی در تحقیق حاضربررسی ارتباط بین سود اقتصاد وسود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه می باشد. با انجام یک مطالعه‌ی کتابخانه ای و بر مبنای تحلیل همبستگی بر روی ۴۰ شرکت برتر پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی هشت ساله‌ی۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷ درشرکتهای برتروصنعت، به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار بین سود اقتصاد وسود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه وجود دارد.و سود اقتصاد دارای بیشترین رابطه با بازده حقوق صاحبان سرمایه است.و همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیات به تفکیک صنعت نشان دهنده تاثیرنوع صنعت ،برروابط بین متغیرهاست.
کلید وا‍‍ژه ها : ارزش افزوده اقتصادی ، سود حسابداری ، بازده حقوق صاحبان سرمایه

 

 ۱۰۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱بیان مسئله ۷
۴-۱- چهار چوب نظری تحقیق ۹
۵-۱-فرضیات تحقیق ۱۰
۶-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
۷-۱- اهداف تحقیق ۱۲
۸-۱- حدود مطالعاتی : ۱۲
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۲
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۱۳
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۳
۹-۱تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: ۱۳
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۶
۲-۲- ارزیابی عملکرد ۱۶
۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد ۱۷
۴-۲- معیارهای مبتنی بر اطلاعات اقتصادی: ۲۰
۱-۴-۲- سود باقیمانده ۲۰
۵-۲- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۲۲
۶-۲- مدل سود اقتصادی ۲۳
۷-۲- رویکردهای محاسبه EVA 24
۸-۲- میانگین موزون هزینه سرمایه: ۲۶
۹-۲- میانگین منابع مالی: ۲۷
۱-۹-۲- ساختار سرمایه بهینه: ۲۷
۱۰-۲- هزینه حقوق صاحبان سهام عادی: ۲۷
۱-۱۰-۲- روش مبتنی بر الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌ای: ۲۸
۲-۱۰-۲- روش مبتنی بر بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ریسک: ۲۸
۳-۱۰-۲- روش مبتنی بر ارزش فعلی جریانات نقدی: ۲۹
۱۱-۲- هزینه دیون: ۳۰
۱۲-۲- دامنه عملکرد ۳۰
۱۳-۲- تعدیلات EVA: 31
۱-۱۳-۲- هزینه‌های R & D: 33
۲-۱۳-۲- مخارج بازاریابی: ۳۳
۳-۱۳-۲- حسابداری تحصیل (سرقفلی): ۳۳
۴-۱۳-۲- مالیات ۳۳
۵-۱۳-۲- سرمایه‌گذاریهای قابل داد و ستد: ۳۴
۶-۱۳-۲- تأمین مالی رایگان: ۳۴
۱۴-۲- جمع بندی مراحل محاسبه EVA: 35
۱۵-۲- کاربردهای EVA 35
۱۶-۲- مزایای EVA 36
۱۷-۲- معایب EVA 36
۱۸-۲- ارزش افزوده بازار ۳۷
۱۹-۲- رابطه بین MVA & EVA 37
۲۰-۲ تاریخچه EVA 38
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۴۱
۲-۳ روش تحقیق ۴۱
۵-۳- مدل تحلیلی تحقیق ۴۲
۶-۳ متغیرهای تحقیق ۴۳
۱-۶-۳ متغیرهای مستقل ۴۳
۲-۶-۳ متغیر وابسته ۴۵
۷-۳ جامعه آماری ۴۵
۸-۳ روش های جمع آوری اطلاعات ۴۵
۹-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش ۴۶
۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۸
۱-۱۰-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: ۴۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۵۶
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۵۶
۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق ۵۸
۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۵۹
۱-۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۶۰
۲-۴- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: ۶۱
۱-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: ۶۱
۲-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم ۶۵
۳-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ۶۹
۴-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم ۷۰
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۷۴
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۷۵
۱-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول ۷۵
۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۷۵
۳-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم ۷۶
۴-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهارم ۷۶
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۷۷
۴-۵ پیشنهادها ۷۸
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش ۷۸
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۷۹
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۷۹
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۸۶
منابع لاتین: ۸۸
منابع اینترنتی ۹۰
چکیده انگلیسی: ۹۱

جدول (۱-۴): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع ۵۷
جدول ( ۲-۴ ) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 60
جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سرمایه ۶۱
جدول (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون ۶۲
جدول (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون ۶۳
جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود حسابداری و بازده حقوق صاحبان سرمایه ۶۶
جدول (۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون ۶۷
جدول (۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون ۶۷
جدول (۹-۴) خلاصه یافته های حاصل از بررسی سه فرضیه مورد نظر در رگرسیون تک متغیره ۷۰
جدول(۱۰-۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک صنعت ۷۱

نمودار (۱-۳) : مدل تحلیلی تحقیق ۴۲
نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۶۴
نمودار (۲-۴) : خط و معادله رگرسیون ۶۵
نمودار (۳-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۶۸
نمودار (۴-۴) : خط و معادله رگرسیون ۶۹

 

 

مقدمه:
وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن ۱۹ ، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرح های عظیمی چون احداث شبکه سراسری راه آهن که سرمایه های پولی کلانی نیاز داشت که تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولتهای آن زمان فراتر بود و از سویی یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی قبول خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری ، نخستین شرکتهای سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود. این قالب نوین (یعنی شرکت سهامی ) راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. رشد و توسعه شرکتهای سهامی در گذر زمان منجر به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه شد که در اداره شرکتها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیأت مدیره امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می کنند. این تحول جدید گروه تازه ای از مدیران حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه مؤسسه های که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند و یا اصولاً سهمی ندارند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسه ها از مالکیت آنها تفکیک و متمایز شد. تشکیل شرکتهای سهامی و مشارکت تعداد زیاد سرمایه گذاران در بازار سرمایه تحولاتی را در مناسبات سهامداران و مدیران حرفه ای این گونه شرکتها ایجاد و عملاً مالکیت را از مدیریت جدا کرده است (شباهنگ ، قربانی ،۵،۱۳۷۷)۱٫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه
شرکتهای سهامی امروزی از کوشش های دسته جمعی گروههایی نظیر مدیران کارکنان سهامداران و اعتبار دهندگان تشکیل شده اند .این گروه ها از طریق انعقاد قرار داد های رسمی و غیر رسمی گوناگون در یک شرکت سهامی گرد هم می آیند. برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در بیست و پنج سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است . این موارد به طور کلی به عنوان «تئوری نمایندگی » مورد اشاره قرار می گیرد . طبق تعریف جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) «رابطه نمایندگی » عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک یا چند نفر سهامدار یا سهامداران ، فرد یا افرادی را به عنوان نماینده برای انجام برخی خدمات از طرف خود انتخاب می کنند . این خدمات به موجب قرار داد شامل داشتن اختیار اتخاذ برخی تصمیمات است . این فرض که هر دو طرف در این رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع خویش است دلالت بر این موضوع دارد که نماینده همیشه در جهت حداکثر نمودن منافع موکل عمل نمی کند. موکل (سهامدار ) می تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای مناسب برای نماینده و قبول هزینه های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیتهای نابجای نماینده تعدیل سازد .نظارت بر عملکرد هر نماینده از طریق ساز و کارهای گوناگون امکانپذیر است مواردی مانند دخالت مستقیم مالک در مدیریت واحد اقتصادی ، انعقاد قرارداد های مبتنی بر مشروط بودن جبران خدمات مدیران تهیه و ارائه گزارشهای مالی در مقاطع زمانی معین درباره عملکرد واحد اقتصادی و نیز استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی از جمله چنین ساز و کارهایی محسوب می شود اما از این میان شاید اصلی ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد ، تهیه و ارائه مجموعه صورتهای مالی واحد اقتصادی باشد.
شواهد بسیاری نشان می دهد که گزارش اطلاعات سود حسابداری واحد های اقتصادی نشانگر عملکرد واقعی نماینده در جهت حداکثر سازی ثروت مالکان نیست. برای ارزیابی عملکرد مدیران و تعیین ارزش شرکت روشهای متعددی وجود دارد که بسیاری از آنها دارای معایب اساسی می باشد و چنانچه به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرند منجر به انعکاس اطلاعات واقعی مربوط به ارزش شرکت در قیمت سهام آن نخواهد شد. در هر برهه ای از زمان معیار و ابزار خاصی برای ارزیابی عملکرد پیشنهاد شده و هر ذینفعی با توجه به دیدگاه و نوع علاقه خود از معیار های متفاوتی استفاده می کند با توجه به ایرادات وارده بر معیار های مبتنی بر سود حسابداری و در جهت رفع آن تلاشهای فراوانی صورت گرفته که به ارائه معیارهای جدید منجر شده است . بنابراین مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با استفاده از آن عملکرد مدیران را به نحو ممکن ارزیابی نمایند.

۲-۱تاریخچه مطالعاتی
اقتصاد دانان معتقدند برای اینکه شرکتی ایجاد ارزش نماید و ثروتِ سهامداران خود را افزایش دهد، باید بازده اش از هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد. این موضوع در قرن بیستم تحت عناوینی شامل سود غیر عادی (ولت من و اولسون ۱۹۹۵) ، سود مازاد (کنینگ۱۹۹۲ ( و) پرین ریچ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸) ، در آمد مازاد (کی ۱۹۷۶ و پنل ۱۹۸۱) ، سود مازاد قابل تحقق (ادوارد بل ۱۹۶۱) و سود محض (ادبی ۱۹۵۷) ،مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت .
شرکت جنرال موتورز این مفهوم را در دهه ۱۹۲۰به کار گرفت و جنرال الکتریک (سود باقیمانده) را در دهه ۱۹۵۰ ابداع کرد و در عمل از آن برای ارزیابی عملکرد بخش های غیر متمرکزش استفاده نمود.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ شرکت استرن و استوارت تبلیغات گسترده را برای معرفی ارزش افزوده اقتصادی بکار گرفت؛ این معیار را به نام خود ثبت و معرفی نمود ،که موج جدیدی در کاربست این روش ایجاد نمود. در سال ۱۹۹۷ ملبورن و همکاران در تحقیقی تحت عنوان در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی رابطه همبستگی بین دو معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را بررسی نمودند و نتایج حاکی از این بود که توانایی معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در پیش بینی ایجاد ارزش، بیشتر از سایر معیار های مورد مطالعه است. در سال ۱۹۹۸ پیکسوتو در تحقیقی رابطه بین سود عملیاتی، سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی را با ارزش بازار شرکتها مورد آزمون قرار داد(در بورس اوراق بهادار لیسبون پرتقال طی سالهای ۱۹۹۵تا۱۹۹۸). فرناندز نیز در سال۲۰۰۱ تحقیقی را جهت بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران انجام داد . نهایتا وی نتیجه گرفت که ارزش افزوده اقتصادی توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد(رهنمای رودپشتی،۱۳۸۵،ص۱۶۷)۵٫
در ایران نیز در خصوص ارزش افزوده اقتصادی تحقیقات گوناگونی به شرح زیر صورت گرفته است.
در سال ۱۳۷۹،تحقیقی توسط نظریه، زهرا با عنوان ارزیابی رابطه بین سود سهام و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای محصولات کانی غیر فلزی ،در بورس اوراق بهادار طی سالهای ۱۳۷۲تا۱۳۷۷ صورت گرفت .نتایج تحقیق وی بیانگر آن است که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم رابطه همبستگی معنا داری وجود ندارد ( نظریه، ۱۳۷۹،ص ۱۵۴)۶٫
در سال ۱۳۸۰ تحقیقی توسط غلامرضا رضایی با عنوان تاثیر وجود رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام در ارزیابی عملکرد شرکت های صنعت وسائط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران به اجرا در آمد .نتایج این تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنا دار میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام است (رضایی ، ۱۳۸۰، ۱۶۲)۷٫
در سال ۱۳۸۱تحقیقی توسط عباس قنبری با عنوان بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای مالی در بورس اوراق بهادار در تهران انجام شد.
نتیجه حاکی از این بود که بین نسبتهای مالی مطرح شده در تحقیق با ارزش افزوده اقتصادی همبستگی معنا داری وجود دارد (قنبری ، ۱۳۸۱،ص ۱۸۱)۱٫
در سال ۱۳۸۳ تحقیقی توسط حسن سراجی با عنوان بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی ،سود قبل از بهره و مالیات ،جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. و نتایج بیانگر این است که سود قبل از بهره و مالیات در مقایسه با ارزش افزوده اقتصادی در ارتباط با ارزش بازار معیار کاراتری است (سراجی ، ۱۳۸۳،ص۱۴۹)۲٫
عارفه حسینی، در سال ۱۳۸۵ در تحقیق به بررسی این موضوع پرداخت که کدام یک از معیار های ارزش افزوده اقتصادی و معیار های حسابداری همبستگی بیشتری با ارزش افزوده بازار دارد؟ نتایج بیانگر آن است که ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده، بیش از سایر معیار های مورد بررسی متصل به ارزش افزوده بازار استاندارد شده می باشد (حسینی ، ۱۳۸۵، ص۲۰۴)۳٫

۳-۱بیان مسئله
دیدگاه اقتصاددانان در مورد هزینه با دیدگاه حسابداران متفاوت است، در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداری نیز یکی نیست. حسابداران اغلب تمایل دارند هزینه های آشکار تولید، یعنی پرداختهایی که بابت دستمزد، اجاره، بهره، موادخام و اولیه انجام می شود را جزء هزینه های تولید لحاظ کنند. اما اقتصاددانان هزینه استفاده از منابع را صرفا نه به عنوان آن که پرداختی بابت آن صورت گرفته است بلکه به لحاظ “هزینه فرصت” آن نیز مورد توجه قرار می دهند.
سود حسابداری، تفاوت بین هزینه ها و درآمدهاست که بر اساس اصول حسابداری به دست می آید که در آن هزینه ها همان هزینه داخلی انجام کارها است ولی سود اقتصادی تفاوت بین هزینه ها و درآمدهاست که هزینه شامل هم هزینه های عینی کار( هزینه های صریح )و هزینه های ضمنی می شود. هزینه های ضمنی پرداختی است که برای اطمینان دادن به منابع مالی شرکت ضروری است که به آن هزینه های سرمایه ای هم می گویند. در هر موسسه تجاری ابتدا شخص سرمایه را فراهم می کند سپس در ان کار سرمایه گذاری می کند .
تامین کنندگان این سرمایه ممکن است صاحبان همان شغل ، کار آفرینان یا بانکها یا سهام داران باشند. سرمایه به دست امده بستگی به هم زمان و هم ارزش پول دارد.
از رایج ترین روشهایی برای ارزیابی عملکرد موسسات ، ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده در بازار انهاست . ارزش افزوده اقتصادی EVA نامی دیگر برای سودهای اقتصادی موسسات است. عوامل کلیدی برای تخمین سوداقتصادی عبارتند از:
۱- محاسبه سود عملیاتی موسسات با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی، مطابقت با سودهای حسابداری برای بهتر نشان دادن عملکرد دوره ای موسسه
۲- محاسبه هزینه سرمایه
۳- مقایسه سود عملیاتی هزینه سرمایه
تفاوت بین سود عملیاتی و هزینه سرمایه اندازه گیری در سود اقتصادی موسسات یا ارزش افزوده اقتصادی آنها است.
درباره ارزش افزوده اقتصادی می توان گفت که اولین کسانی که به بحث در رابطه آن پرداختند:
۱- اقتصادانان کلاسیک بودند که سود اقتصادی را در برابر سود حسابداری مطرح نمودند از جمله آلفرد مارشال در سال ۱۸۹۰ سوداقتصادی را چنین تعریف نمود:
سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان را سود مدیریت ویا سود تعهد شده نیز نامید.
اقتصاددانان کلاسیک اعتقاد دارند که شرکت زمانی سودآور است که دارای سود اقتصادی مثبت باشد.
۲- استرن واستوارت: در سال ۱۹۸۲ مفهوم EVA را به دنیا معرفی کردند. ارزش افزوده اقتصادی که بر مبنای نظریه سود اقتصادی بنا شده است که به آن سود باقی مانده هم می گویند بر این اساس است که ارزش زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه ای خود را پوشش داده و مبالغی نیز به عنوان سود یا ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد. تفاوت اساسی سود حسابداری با سود اقتصادی در هزینه سرمایه منابع به کار رفته می باشد.
مفهوم اساسی وبنیادی ارزش افزوده اقتصادی این نیست که آیا واحد تجاری سودآور است یا خیر. بلکه این است که الف) آیا سود حسابداری برای پوشش هزینه سرمایه کافی است یا خیر؟ ب) آیا بازده سرمایه گذاری ارزشی برای شرکت ایجاد می کند یا خیر؟

ودر نتیجه این دوسوال میتوان گفت که:ارزش افزوده اقتصادی مشخص می کند که آیا سود عملیاتی برای کل هزینه های سرمایه بکار گرفته شده کفایت می کند یا خیر؟
استوارت ارزش افزوده اقتصادی را حاصل کسر هزینه سرمایه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات در نظر می گیرد:
EVA= NOPAT –(WACC*CAPITAL)
=EVA ارزش افزوده اقتصادی
= NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
= WACC میانگین موزون هزینه سرمایه در دوره t
= Acapital سرمایه ابتدای دوره t
اگرEVA بزرگتر از صفر باشد یعنی شرکت موفق عمل کرده و توانسته است برای سهامداران خود ایجاد ثروت نماید.اگر EVA مساوی صفر باشد شرکت صرفاً به بازدهی معادل هزینه سرمایه دست یافته است پس ارزش افزوده صفر است. اگر EVA کوچکتر از صفر باشد به معنی زایل شدن ثروت سهامداران است در این مواقع عموماً سهام این گونه شرکتها به کسر فروخته می شود.
بر خلاف EVA که دارای مبنای اقتصادی در محاسبات می باشد ROE براساس سود حسابداری و بر مبنای اصول پذیرفته شده حسابداری محاسبه می شود.

۴-۱- چهار چوب نظری تحقیق
قدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام در اختیار طبقاتی از مدیران است که دارای تضاد منافع با گروههای برون سازمانی به ویژه سهامداران میباشد. از دیر زمان به موضوع تضاد منافع که از آثار ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت است توجه شده است و معیارهای مختلفی جهت ارزیابی عملکرد و پرداختهای انگیزشی برای مدیران مرسوم گردیده است. پس از بحران رکود اقتصادی بزرگ تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی مشکلهای ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت صورت گرفت و محققان به ریشه یابی دلایل تضاد منافع مدیران وسهامداران پرداختند و در جهت تعدیل تضاد منافع معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش به آنها بر اساس نتایج این ارزیابیها متداول گردید .

همواره این معیارها مبتنی بر مقیاسهای حسابداری به ویژه مقیاس سود گزارش شده یا درآمد هر سهمEPS می باشد. با گذشت زمان مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن به مدیریت کردن سود از طریق تحریفهای حسابداری پرداختند و شاهد بودیم علیرغم آنکه بر مبنای مقیاسهای حسابداری وضعیت مالی مطلوب است بعضی شرکتها با بحران مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه بوده اند. از معیارهای ارزیابی مذکور و طرحهای پاداشی مبتنی بر آنها نتوانسته است کاملا در جهت منافع سهامداران و مالکیت شرکت به تعدیل تضاد منافع بپردازند. با پیدایش نظرات سود اقتصادی یا سود باقیمانده مدلهایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد گردید و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف شد. سود اقتصادی منبع خلق ارزش برای واحدهای تجاری و در نتیجه موجب افزایش ارزش سهام در بازار است. همانگونه که میدانیم هدف بارز بنگاهها حفظ و بهبود ثروت سهامداران است که ارزش آفرینی برای بنگاهها تنها راه نیل به این هدف میباشد. خلق سود اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی)عامل ارزش آفرینی بنگاهها است و باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می گردد. در این راستا مبتنی بر ساختن پاداشهای مدیران بر معیارهای سود اقتصادی موجب تعدیل تضاد منافع و همسویی منافع میان مدیران و سهامداران می گردد.

۵-۱-فرضیات تحقیق
در فراگرد و روش شناختی ، محقق باید زمینه ها، ابزارها، محک ها و اصولی را تدارک ببیند تا بتواند فرضیه را آزمون و ان را تأیید یا رد و یا تضعیف یا تصحیح نماید.
در پژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را بر مبنای تئوری های موجود ، به صورت فرضیه هایی طرح کرده ایم و در مراحل بعدی آن فرضیه ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده ایم تا صحت آنها معلوم گردد . بدین ترتیب فرضیه های پیشنهادی رد یا قبول شده اند و درستی و یا نادرستی آنها بوسیله آزمونهایی که انجام شده است ، تبیین شده اند(دلاور، ۱۳۸۰،۵۸)۲٫
در این تحقیق به منظور تبیین و تشریح رابطه بین ارزش افزوده بازار و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی نوین و سنتی ، تدوین شده است .

فرضیه های این تحقیقی عبارتند از:
فرضیه اصلی ۱: بین سود اقتصادی با بازده حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲ : بین سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه اصلی ۳ : رابطه سوداقتصادی با بازده حقوق صاحبان سرمایه نسبت به رابطه سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه قوی تر است .
فرضیه اصلی ۴ : رابطه بین سوداقتصادی و سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه در صنایع مختلف متفاوت است.

۶-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از مسائل مهم و حیاتی هر فعالیت اقتصادی ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد بی شک این مسئله با پیشرفت روزافزون فعالیت های اقتصادی وارد عرصه جدیدی می شود و لزوم ایجاد روشهای دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت بیشتر احساس می شود و همین احساس نیاز، مقدمه ایجاد روش های نو ارزیابی و تکمیل روش های قدیمی تر می شود.
از طرفی با مطرح شدن جدایی مالکیت از مدیریت و به دنبال آن خواسته صاحبان سهام برای شفافیت در فعالیت های انجام شده در شرکت، روشهای جدیدتری نسبت به روش حسابداری سنتی مطرح شد. که این روش ها بیشتر بر مبنای پایه های تئوریک اقتصادی بنا گذاشته شدند و منعکس کننده واقعیت ها در سازمان ها می باشند.
EVA یا ارزش اافزوده اقتصادی یکی از مفاهیم جدید برای ارزیابی میزان موفقیت شرکت در ایجاد ثروت برای سهامداران می باشد و این ابزار دستاورد تفکر جدید مدیریت بر مبنای ارزش می باشد. در این تفکر مدیریتی حداکثر کردن ثروت سهامداران به عنوان اصلی ترین هدف شرکت می باشد و مدیریت شرکت ملزم به دستیابی به این هدف است.
مطرح شدن EVA به عنوان یک معیار جدید ارزیابی عملکرد با توجه به تعدیلات انجام شده در سود حسابداری برای دستیابی به سود اقتصادی و سعی در بر طرف کردن اشکالات وارده بر حسابداری تعهدی باعث کمرنگ تر شدن معیارهای مبتنی بر داده های حسابداری می شود.
البته لازم به ذکر است محاسبه EVA با روش های مبتنی بر سود اقتصادی دارای پیچیدگی های می باشد که در روش های سنتی وجود نداشته است.

۷-۱- اهداف تحقیق
هر تحقیقی دارای سه هدف می باشد ۱) هدف علمی ۲) هدف کاربردی ۳) هدف خاص و این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و به دنبال سه هدف فوق می باشد .
سهامداران همواره به دنبال راههایی برای ارزیابی عملکرد مدیران در جهت ثروت آفرینی برای شرکت و برآورد عملکرد آینده می باشند و در عمل مشاهده می شود که از اطلاعات و معیار های نامناسبی برای قضاوت در مورد عملکرد مدیران استفاده می کنند. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد و ارزش آفرینی برای سهامداران از یک سو باعث می شود قیمت سهام شرکتها به ارزش واقعی………………………………….

 

 

 

-۵ مقدمه
در دنیای رقابتی امروز،ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر دو بنگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند و به همین دلیل به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند .آنان برای نیل به این مقصد نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. در ضمن تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور انکار ناپذیر است و وظیفه اصلی بازار سرمایه به حرکت در انداختن مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه این منابع است. یک بخش عمده از تجزیه تحلیلها به بررسی عملکرد واحد تجاری مربوط می شود. در این پژوهش معیاری بنام ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در ارزیابی عملکرد شرکتها به همراه معیار سود حسابداری مورد بررسی قرار گرفت ، که این معیارها به ایجاد ارزش (افزایش ثروت سهامداران) توجه دارند .
در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم؛EVA، ROEو NOPAT شرکتهای نمونه ،محاسبه شده و رابطه بین بازده حقوق صاحبان سرمایه با سوداقتصادی وسود حسابداری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیری شده است و سپس از آزمون (T) با درجه آزادی df = n-2 وسطح اطمینان ۹۵% برای تعیین معنی دار بودن رابطه همبستگی بین معیارهای فوق استفاده شده است.

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک ، به نتایج هر فرضیه اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.

۱-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (۴) انجام شد و همانطوریکه در جدول (۱۳-۴) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر سود اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن ۴۱۹/۰ است ؛که این ضریب همبستگی میزان متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن ۱۷۳/۰می باشد، نشان می دهد که ۳/۱۷% از تغییرات نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه به سود اقتصادی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده، و رابطه خطی و مثبت بین سود اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه وجود دارد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (۴) انجام شد و همانطوریکه در جدول (۱۳-۴) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر سود حسابداری و نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن۳۵۱/۰ است. ؛که این ضریب همبستگی میزان متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن ۱۲۱/۰ می باشد، نشان می دهد که۱/۱۲% از تغییرات نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه به سود حسابداری وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که: فرضیه فوق تأیید گردیده و رابطه خطی و مثبت بین سود حسابداری و نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه بدست آمد،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی یکسان می باشد.

۳-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (۴) انجام شد و همانطوریکه در جدول (۱۳-۴) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که سود اقتصادی در مقایسه با سود حسابداری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است ، بیشترین همبستگی و رابطه خطی مثبت را با نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران دارد و به تنهایی می تواند ۳/۱۷% از تغییرات نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه را تبیین کند و برازش خوبی را توسط EVA از ROE نشان می دهد. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده، و رابطه خطی و مثبت بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه در مقایسه با سود حسابداری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته ،بیشتر است ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

۴-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهارم
با توجه به تجزیه و تحلیلهای آماری مربوط به هر فرضیه که از راه رگرسیون و همبستگی به تفکیک صنعت در فصل (۴) انجام شد و نتایج آماری مربوطه در صنایعی که در جامعه آماری تحقیق %

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1957

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران

قیمت : تومان19,800