فروشگاه

توضیحات

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

فرسایش اشکال متنوعی را بر روی زمین ایجاد می کند این اشکال متاثر از عوامل مختلفی

می تواند باشد که از همه مهمتر می توان به نقش ژئومورفولوژی اشاره نمود. زیرا به نظر می رسد

واحدهای ژئومورفولوژی، واحدهای همگنی می باشند که لزوماً با توجه به شرایط و

عوامل دخیل در آنها اشکال خاص را به وجود می آورند. بنابراین پی بردن به رابطه

بین ژئومورفولوژی حوضه و اشکال فرسایشی علاوه براینکه عوامل ایجاد اشکال

را را در واحد های ژئومورفولوژی بیان می کند، اولویت های اجرایی جهت کنترل فرسایش را نیز پیشنهاد می نماید.

 

 ۱۸۰صفحه فایل ورد  منابع فارسی دارد 

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز
بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

 

فهرست

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱     اهداف

۱-۲-     پیشینه تحقیق

۱-۳-     روش تحقیق

۱-۴-     بیان مسئله

۱-۵- فرضیات

۱-۶- مسائل و مشکلات تحقیق

۱-۷- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه

فصل دوم :اصول سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

مقدمه

۲-۱-۱ تعریف سنجش از دور

۲-۱-۲- سیستم سنجش از دور

۲-۱-۲-۱ انرژی الکترومغناطیسی

۲-۱-۲-۲- طیف الکترو مغناطیسی

۲-۱-۳- اصول تابش و منابع انرژی

۲-۱-۴- توان تفکیک زمانی

۲-۱-۵- توان تفکیک فضایی(مکانی)

۲-۱-۶- انواع ماهواره ها

۲-۱-۷- ماهواره های منابع زمینی

۲-۱-۸-  ماهواره های لندست

۲-۱-۹- مدار گردش ماهواره های لندست

۲-۱-۱۰-  سنجنده های لندست

۲-۱-۱۱- تصاویر رقومی

۲-۱-۱۲- مشخصات تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

۲-۲-۱۳- خصوصیات تصاویر رقومی

۲-۲- مواد و روش ها

-۲-۲- ۱- اصلاح تصویر

۲-۲-۱-۱-  خطای جا افتادگی خطی

۲-۲-۱-۲-  خطای

۲-۲-۱-۳-  خطای اتفاقی

۲-۲-۱-۴-  خطای انحراف خطوط

۲-۲-۲-۵-  خطای اثرات جوی

۲-۲-۱-۶-  خطاهای اعوجاجهای هندسی

۲-۲-۲- بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای

۲-۲-۳-  تصحیح اثرات پخش اتمسفری

۲-۲-۴-  تصحیح خطاهای هندسی

۲-۲-۵-  بارز سازی تصویر

۲-۲-۵-۱- بهبود کنتراست در درجات خاکستری تصویری

۲-۲-۶-  شاخص پوشش گیاهی

۲-۲-۷-  تصاویر رنگی مرکب

فصل سوم:زمین شناسی

مقدمه

۳-۱- زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک منطقه)

۳-۱-۱- مورفولوژی

۳-۲-  چینه شناسی

۳-۳- سنگهای دگرگونه پرکامبرین

۳-۳-۱-  واحد گنیسی PCgn

۳-۳-۲-  واحد شیست PCsch

۳-۳-۳- واحد متا ولکانیکPCv

۳-۳-۴-  متاریولیت PCmr

۳-۴-  نهشته های آواری-آتشفشانی ائوسن

۳-۴-۱- واحد متامورفیسمMTKSL

۳-۵- سنگهای آذرین درونی

۳-۵-۱-  گرانیت – دیوریت g1

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

۳-۵-۲-  گرانیتg

۳-۵-۳-  واحد گرانیت –گنیس g  – gn

فصل چهارم: هوا شناسی و اقلیم

مقدمه

۴-۱- عوامل کنترل کننده آب و هوای حوضه

۴-۱-۱- عوامل محلی

۴-۱-۲- عوامل بیرونی

۴-۱-۳- سیستم های سینوپتیک برون حاره ای

۴-۱-۴- بادهای محلی

۴-۲- ایستگاه های هوا شناسی منطقه مورد مطالعه

۴-۳-  بررسی ریزشهای جوی ایستگاههای حوزه مورد مطالعه

۴-۴-  بارش

۴-۴-۱- رژیم بارندگی

۴-۵- رطوبت نسبی

۴-۶- درجه حرارت

۴-۶-۱- میانگین درجه حرارت

۴-۶-۲- میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت

۴-۶-۳- حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت سالیانه

۴- ۷- یخبندان

۴-۸-  باد

۴-۹-  تعیین تیپ اقلیمی

فصل پنجم: فیزیوگرافی

مقدمه

۵-۱- شبکه آبراهه

      ۵-۲-  مساحت حوضه

      ۵-۳- محیط حوضه

      ۵-۴- طول حوضه

     ۵-۵- شکل حوضه

      ۵-۶- ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)

     ۵-۷- شیب حوضه

     ۵-۸- جهت شیب

فصل ششم: پوشش گیاهی

مقدمه

     ۶-۱- پوشش گیاهی

    ۶-۲- جنگل

    ۶-۳- تیپ های مرتعی استان

    ۶-۴- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه

۶-۴-۱- تیپ کما – جاشیر – گون

۶-۴-۲- تیپ گون – علف

۶-۴-۳- تیپ گون – زرشک

۶-۴-۴- تیپ جاشیر- گون

۶-۴-۵- تیپ آویشن – گون

۶-۴-۶- تیپ کما-جاشیر

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

گیاهان خوراکی

فصل هفتم: ژئومورفولوژی

مقدمه

۷-۱- واحد های ژئومورفولوژی

۷-۲- تهیه نقشه ژئومورفولوژی و واحدهای کاری

۷-۳- بررسی علل تغییرات ژئومورفولوژیکی

۷-۴- واحد های ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه

۷-۴-۱- واحد کوهستان (M)

۷-۴-۱-۱- تیپ دامنه منظم (r)

۷-۴-۱-۱-۱- رخساره توده سنگی(Mrm) با پوشش مواد منفصل تخریب یکمتر از ۲۵ درصد:

۷-۴-۱-۱-۲- رخساره برونزد سنگی (Mro) با پوشش مواد تخریبی منفصل و خاک بین ۲۵ تا ۷۵ درصد:

۷-۴-۱-۱-۳- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه منظم (Mrc) :

۷-۵-۱-۲- تیپ دامنه های نا منظم (I)

۷-۴-۱-۲-۱- رخساره توده سنگی (MIm) با پوشش مواد منفصل تخریبی کمتر از ۲۵ درصد:

۷-۴-۱-۲-۲- رخساره برونزدگی (MIo)  با پوشش تخریبی ۲۵ تا ۷۵ درصد

۷-۴-۲- واحد تپه ماهور (H)

۷-۴-۲-۱- تیپ دامنه منظم (r)

۷-۵-۲-۱-۱- رخساره توده سنگی(Hrm) با پوشش تخریبی منفصل و خاک کمتر از ۲۵ درصد:

۷-۴-۲-۲- تیپ دامنه نامنظم (I)

۷-۴-۲-۲-۱- رخساره برونزد (HIo) با پوشش نهشته های منفصل و خاک کمتر از ۲۵ درصد:

۷-۴-۲-۲-۲- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه نامنظم (HID) :

۷-۴-۳- تیپ رسوبات بستر رودخانه

۷-۵- اشکال ژئو مورفولوژیک شاخص در حوضه

۷-۵-۱- حرکات دامنه ای (واریزه ای)

۷-۵-۲- بدلند (تراکم الگوهای آبراهه موازی و دندریتی)

۷-۵-۳- گیلوئی (G)

فصل هشتم: فرسایش

مقدمه

۸-۱- عوامل موثر در فرسایش خاک

۸-۲- فرایندها ی فرسایشی متداول در حوضه

۸-۲-۱- فرایندهای با منشاء هوازدگی

۸-۲-۱-۱- هوازدگی فیزیکی

۸-۲-۱-۱-۱- تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی ها

     ۸-۲-۱-۱-۲-  سرد و گرم شدن تناوبی سنگها در شب و روز

     ۸-۲-۱-۱-۳-  تخریب فیزیکی در نتیجه نیروی آب

      ۸ -۲-۱-۲-  هوازدگی زیستی

     ۸-۲-۲- فرایندها و محصولات مرتبط با رخدادهای زمین ساختی

    ۸-۲-۳-  فرایندها و محصولات ناشی از واریزه های کوهپایه ای

     ۸-۲-۳-۱- حرکات دامنه ای

۸-۲-۳-۲- ریزش ها

۸-۳- فرسایش ناشی از آبهای جاری در حوضه مورد مطالعه:

۸-۳-۱- فرسایش صفحه ای:

۸-۳-۲- فرسایش شیاری:

۸-۳-۳-  فرسایش خندقی:

۸-۳-۴-  فرسایش کناره ای:

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

۸-۳-۵- فرسایش هزاز دره ای:

۸-۴- مطالعه نفوذ پذیری درحوضه مورد مطالعه:

     ۸-۴-۱- واحدهای با نفوذ پذیری خیلی زیاد

     ۸-۴-۲-  واحدهای با نفوذ پذیری متوسط

     ۸-۴-۳-  واحدهای با نفوذ پذیری کم تا بسیار کم

    ۸-۵- فرسایش پذیری

فهرست جدول ها

۲-۱- ماهواره های لندست

۲-۲– باند موج های ثبت شده توسط سنجنده های لندست

۴-۱- ایستگاه های هوا شناسی در حوزه ورد مطالعه

۴-۲- متوسط بارندگی سالیانه در ایستگاه های هوا شناسی حوزه

۴-۳- میانگین ماهیانه بارش

۴-۴- تعداد روزهای دارای بارندگی

۴-۵- میانگین سالیانه بارندگی

۴-۶- میانگین حداقل و حد اکثر رطوبت نسبی

۴-۷- میانگین ماهیانه درجه حرارت

۴-۸- میانگین ماهیانه حداقل و حد اکثر دما

۴-۹- میانگین سالیانه حداقل و حد اکثر دما

۴-۱۰- تعداد روزهای یخبندان

۴-۱۱- میانگین تعداد روزهای یخبندان

۴-۱۲- توزیع فراوانی های سالیانه سرعت و جهت باد 

۴-۱۳- طبقه بندی تیپ اقلیمی

۴-۱۴- شاخص خشکی ماهیانه در ایستگاه سقز

۵-۱- مشخصات فیزیکی حوضه

۵-۲- پارامترهای مربوط به شکل حوضه

۵-۳- هیپسومتری حوضه مورد مطالعه

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

۵-۴- طبقه بندی کلاس شیب

۶-۱- تیپ های مرتعی استان

۶-۲- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه

۶-۳- مهم ترین گونه های گیاهان خوراکی

۷-۱- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و طبقات ارتفاعی

۷-۲- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و طبقات شیب

۷-۳- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و زمین شناسی

۸-۱- حساسیت واحد های سنگی نسبت به فرسایش    

 

 

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

۳-۱- پراکندگی واحد های زمین شناسی

۴-۱- میانگین ماهیانه بارندگی

۴-۲- تعداد روزهای دارای بارندگی

۴-۳- میانگین سالیانه بارندگی

۴-۴- میانگین ماهیانه رطوبت نسبی

۴-۵- میانگین ماهیانه حداقل و حد اکثر دما

۴-۶- میانگین سالیانه حداقل و حد اکثر دما

۴-۷- تعداد روزهای یخبندان در طول دوره آماری

۶-۱- پراکندگی پوشش گیاهی

۷-۱- پراکندگی واحد های ژئومورفولوژی

 

 

 

 

 

 

 

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

 

فهرست شکل ها

۲-۱- سیستم سنجش از دور

۲-۲- موج الکترو مغناطیسی

۲-۳- طیف الکترو مغناطیسی

۲-۴- طیف تشعشع الکترو مغناطیسی

۲-۵- ماهواره های لندست

۲-۶- مدار لندست ۴ و ۵

۲-۷- سنجده های MSS و RBV

۲-۸- سنجنده ETM

۲-۹- تصحیح خطاهای هندسی

۲-۱۰- هیستوگرام باند های ۱ و ۲ در حوضه مورد مطالعه بدون بارز سازی

۲-۱۱- هیستوگرام باند های ۱ و ۲ در حوضه مورد مطالعه بعد از بارز سازی

۲-۱۲- شاخص پوشش گیاهی در باند های قرمز و مادون قرمز

 

 

فهرست نقشه ها

۲-۱- شاخص پوشش گیاهی قبل از بارز سازی

۲-۲- شاخص پوشش گیاهی بعد از بارز سازی

۲-۳- تصویر رنگی کاذب در باند های ۱و ۲ و ۳

۲-۴- تصویر رنگی کاذب در باند های ۱ و ۳ و ۴

۳-۱- نقشه زمین شناسی حوضه

۵-۱- وضعیت شبکه آبراهه ها

۵-۲- مدل رقومی ارتفاعی

۵-۳- نقشه هیپسومتری حوضه

۵-۴- نقشه شیب حوضه

۵-۵- نقشه جهت حوضه

۷-۱- نقشه ژئومورفولوژی حوضه

۱-۵- فرضیات:

۱)  ارتباط بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه مورد مطالعه وجود دارد.

۲)  اشکال فرسایشی در حوضه متناسب با خصوصیات و ویژگیهای ژئومورفولوژی توسعه می یابد.

۱-۶ مسائل و مشکلات تحقیق:

بدون شک انجام هر کار تحقیقی مسائل و مشکلات خاص خود را در پی دارد که رساله حاضر نیز از این مسئله مستثنی نمی باشد،  مهم ترین  مشکلات عبارت بودند از :

۱-  صعب العبور بودن منطقه و عدم دسترسی آسان به حوضه به دلیل کوهستانی بودن.

۲-  عدم وجود مطالعات جامع و کاربردی در حوضه.

۳-  کمبود و ناقص بودن اطلاعات پایه.

۴-  قدیمی بودن تاریخ عکس های هوایی که دقت مطالعات را کم می کرد.

۵-  عدم دسترسی به برخی اطلاعات به دلیل مرزی بودن منطقه.

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

۱-۷- موقعیت حوضه مورد مطالعه:

      موقعیت حوضه مورد مطالعه با استفاده از نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ شماره ۵۲۶۲ (میرده) و۵۱۹۲ (شوی) مشخص و از طریق تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای صحرایی کنترل گردید. بر این اساس، حوضه مورد نظر دارای طول شرقی ۰۰ ۵۰ ۴۵ تا ۴۵ ۳ ۴۶ و عرض شمالی ۰۰ ۳ ۳۶ تا ۲۰ ۱۲ ۳۶ می

باشد. از لحاظ تقسیم بندی استانی جزو استان کردستان، شهرستان سقز محسوب می شود. منطقه مورد مطالعه دارای آب و هوای کاملاً کوهستانی

با زمستان های سرد و پوشیده از برف و تابستان های معتدل است آن چنان

که حداقل برودت هوا در زمستان بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد و حد اکثر درجه

حرارت آن در تابستان بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد می رسد. پست ترین نقطه آن بیش از ۱۵۳۸ متر ارتفاع از سطح دریا و بلندترین نقطه آن با ارتفاع ۲۷۰۰

متر در کوه وزنه واقع شده. میانگین بارندگی سالیانه در منطقه از  ۳۵۰ تا ۶۵۰ میلی متر در سال متغیر است و رطوبت نسبی آن نیز از ۱۴ تا ۹۵ درصد

است. این وضعیت آب و هوایی حاکم باعث شده است پوشش گیاهی جنگلی- نیمه جنگلی در قسمتهایی از منطقه توسعه یابد که به سمت جنوب و

جنوب غرب گسترده شده در حالیکه در مناطق شمال و شمال شرقی،

خشک و تهی از پوشش گیاهی است و تنها در پیرامون روستاها که بطور عمده

درون دره ها جای دارند و اطراف چشمه های آب   می توان گواه بر درختکاری بود.

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

       از رودهای مهم در حوضه مطالعاتی رودخانه های “میرده”،”شیخ چوپان”و”میرگه نقشینه” را  می توان نام برد. و رود “چم سقز” که قسمت بالا دست آن حوضه مورد را در بر می گیرد از ارتفاعات مشرف به بانه (کوههای پیربداغ و وازنه) سرچشمه گرفته و با یک روند شمال شرق – جنوب غرب پس

از گذشتن از شهر سقز و پیمودن مسافتی طولانی به رودخانه زرینه رود پیوند می خورد. به علت بارش برف در زمستان، چشمه های فراوان اما کوچک در

سر تا سر منطقه یافت می شود. این چشمه ها بقای روستاهایی که به شمار نسبتاً زیاد در منطقه پراکنده اند، تضمین می نماید. کوهستانی بودن

منطقه و فقدان زمین های مناسب کشاورزی مانع از گسترش و رونق آبادیها در منطقه شده است و چه بسا روستاهایی که در۲۰  سال اخیر متروکه و

خالی از سکنه شده اند. شغل اصلی مردم منطقه دامپروری و در درجه دوم کشاورزی است،

محصولات کشاورزی آن هر چند کم ولی به طور عمده شامل گندم، جو، نخود و تخم آفتابگردان است.

بررسی رسوب فرسایشی  رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

-۴-۱- واحد متامورفیسم[۱]MTKSL

      این واحد کربناتی به طور عمده در نزدیکی لبه راندگی رخنمون دارد. واحد کربناتی یک بخش ستیغ ساز است که به علت موفولوژیک و رنگ آن به

راحتی از دیگر واحدهای مجاور متمایز است. گسترش عمده آن در جنوب شرقی حوضه و نزدیک به راندگی اصلی است و در بیشتر جاها لابلای فیلیتها

دیده می شوند. بسوی شمال غرب از ضخامت و گسترش آن کاسته شده و در بسیاری موارد با سنگ های اطراف دارای ارتباط گسله است. ضخامت آن

متغیر و تقریبا غیر قابل تخمین است. تاثیر فرایند دگرگونی که تبلور مجدد سنگ را در پی داشته باعث محو آثار فسیلی در آنها شده است ولی افتخار

نژاد(۱۹۸۰)با توجه به وجود فسیلها در این واحد سن آپتین-آبین را برای آن محرز می داند.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رسوب فرسایشی رسوب زدایی و لایروبی در حوضه آبخیز رودخانه سقز”