فروشگاه

توضیحات

پایان نامه  مقایسه اخبار سایت بی بی سی فارسی و واحد خبر صدا و سیما

وسایل ارتباط جمعی امروزه بخش جدایی ناپذیر زندگی انسانها به شمار می روند .

انسانها برای گرفتن تصمیمات بهینه نیاز به اطلاعات و داده های درست ،جامع و روشن دارند که معمولا این اطلاعات را از رسانه ها به خصوص امروزه  از پایگاه های اطلاع رسانی بدست می آورند .

نحوه انعکاس رویدادهای جهان خارج توسط رسانه های خبری از جمله مسائلی

است که پژوهشگران رسانه ها درباره آن ابزار نظرهای متفاوتی نموده اند و مطالعات گسترده ای انجام داده اند .

برخی معتقدند رسانه های خبری دنیای خارج را صرفا باز می تابانند و هیچ دخل و تصرفی در آن نمی کنند و خبر همان رویداد است . رویکرد بازتابی به عملکرد رسانه های خبری به این معناست که رسانه ها صرفا وسیله ای برای

انعکاس رخدادهایی هستند که در جهان به وقوع می پیوندند .چنین رویکردی تاکید می کند که رسانه ها به مثابه آینه ای عمل می کنند که می توان در آن واقعیات و رخدادهای جهان خارج را بدون هیچ کم وکاستی مشاهده نمود .

پایان نامه  مقایسه اخبار سایت بی بی سی فارسی و واحد خبر صدا و سیما

در پژوهش حاضر این مسئله را در قالب مطالعه و مقایسه اخبار مربوط به زنان در سایت خبری BBC فارسی و واحد مرکزی خبر با رویکرد به نظریه برجسته سازی در  نیمسال اول سا مورد بررسی قرار می دهد .

زنان و انعکاس اخبار و موضوعات مربوط به آنها ، از جمله موضوعاتی که تاکنون توجه کمتری

به آن شده است . البته همه ساله با فرا رسیدن هفته زن ، مطبوعات و سایت های خبری کم و بیش ، نسبت به اخبار مربوط به زنان فعال می شوند .

در این راستا ، این تحقیق به بررسی این مساله می پردازد که سایت خبری واحد

مرکزی خبر و سایت BBC فارسی در انعکاس پیام های مربوط به زنان در این مقطع شش ماهه چگونه عمل کرده اند و چه تفاوتها و شباهتهایی میان مسائل و رویدادهای برجسته شده مربوط به زنان  در این نشریات و در طی این

مقطع وجود داشته است .

 ۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

پایان نامه  مقایسه اخبار سایت بی بی سی فارسی و واحد خبر صدا و سیما
پایان نامه  مقایسه اخبار سایت بی بی سی فارسی و واحد خبر صدا و سیما

 

 

 

فهرست مطالب پایان نامه

عنوان

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه

۱-۱-      چکیده…...…………………………………………………………………………………………………  ۱

۲-۱-   مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………..   ۱۰

۳-۱-  ضرورت و اهمیت خبر …………………………………………………………………………………   ۱۲

۴-۱-  اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….  ۱۸

۵-۱- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۱۹

۶-۱- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۲۱

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر تحقیقات پیشین

۱-۲-      بررسی تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲- بررسی مقالات مرتبط با تحقیق …………………………………………………………………..   ۳۹

۳-۲- مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………..  ۴۷

پایان نامه  مقایسه اخبار سایت بی بی سی فارسی و واحد خبر صدا و سیما

فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳-      مقدمه………………………………………………………………… ……………………………..  ۸۰

۲-۳-  روش تحقیق………………………… ……………………………………………………………….  ۸۱

۳-۳-  واحد تحلیل………………………….. ……………………………………………………………..  ۸۱

۴-۳- جامعه آماری……………………………….. ……………………………………………………….. ۸۱

۵-۳- روش نمونه گیری……………………………… …………………………………………………… ۸۶

فصل چهارم :یافته های تحقیق

۱-۴-      یافته های توصیفی…………………… ……………………………………………………….    ۸۹

۲-۴- یافته های تبیینی…………………………. …………………………………………………………  ۸۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۱-۵-      مروری بر پژوهش… ………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۲-۵- دستورالعمل کد گزاری.. .. ……………………………………………………………………. ۱۴۱

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………….  ۱۴۷

پایان نامه  مقایسه اخبار سایت بی بی سی فارسی و واحد خبر صدا و سیما

مهمترین نتیجه ای که از این مطالعه بدست آمده این است که نحوه عملکرد

و پوشش خبری این رویداد به عنوان یک رویداد بین المللی در این دو سایت خبری مورد بررسی قرار داده است و اختلافات موجود در سیاست بازنمایی این دو رسانه در قبال رویداد مورد مطالعه کاملا روبنایی است.

اخبار مربوط به زنان در این تحقیق از جنبه های محتوای موضوعی مطلب ، ماهیت مطلب

، نوع خبر ، مهمترین ارزشها و عناصر خبری برجسته شده در مطلب ، جهت گیری ، منبع ،منطقه رویداد ،منشا ، کاربرد عکس و نوع عکس و موارد جلب کننده  توجه بازدیدکننده  بکار رفته در مطلب مورد بررسی قرار گرفته است .

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحلیل محتوا می باشد.

در این راستا بازه های زمانی مختلفی از مطالب دو سایت مذکور با روش تمام شمار هدفمند ، انتخاب و موضوعات و مسائل مرتبط با زنان ، مورد برر

ی و سپس مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند . جامعه آماری این تحقیق کلیه مطالب مرتبط با مسائل و موضوعات و اخبار زنان است که در دو سایت BBC و واحد مرکزی خبر در نیمسال اول  درج گردیده است .

نتایج حاصل از تحلیل محتوای مطالب مربوط به زنان در این دو سایت نشان می دهد که :

-بین محتوای موضوعی مطالب منتشر شده  در نیمسال اول سال در سایت (BCC فارسی و واحد مرکزی ) خبر ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

– بین بعد سیاسی منتشر شده ، در سایت (BBC فارسی و واحد مرکزی خبر ) ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

– بین بعد اجتماعی مطالب منتشر شده ، در سایت (BBC فارسی و واحد مرکزی ) خبر ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

– بین بعد امور مذهبی مطالب مربوط به سه ماهه پاییز در سایت (BBC فارسی و واحد مرکزی ) خبر تفاوت معنی داری وجود دارد .

– بین کاربرد عکس در مطالب مربوط به سه ماهه پائیز در سایت (BBC فارسی و واحد مرکزی ) خبر ، تفاوت وجود ندارد .

-بین نوع عکس به کار  رفته درم در سایت (BBC فارسی و واحد مرکزی) خبر  ، تفاوت وجود ندارد

-بین نوع جهت گیری مطالب مربوط به این سه ماهه پائیز در سایت ( BBC فارسی و واحد مرکزی خبر ) ، تفاوت معنی دارد وجود دارد .

– بین نوع مطالب مربوط به زنان در سایت (BBC فارسی و واحد مرکزی ) خبر ، تفاوت وجود ندارد .

– بین منشا مطالب مربوط به زنان ، در سایت (BBC فارسی وواحد مرکزی ) خبر ، تفاوت وجود ندارد .

– بین منطقه رویداد  مربوط به زنان ، در سایت (BBC فارسی و واحد مرکزی)  خبر ، تفاوت وجود ندارد .

– بین منبع  مطالب مربوط به زنان ، در سایت (BBC فارسی و واحد مرکزی ) خبر ، تفاوت وجود ندارد

به هر حال  نتایج این تحقیق روشن ساخت که انعکاس و باز تاب مسائل زنان در این دو سایت  ، رویه و عملکردی تقریبا مشابه نداشته و رویدادهای مربوط به این هفته کماکان با مشی و روشی یکسان برجسته شده است .

نتایج تحقیق  نشان می دهد در اکثر متغییرهای تحقیق با احتمال ۹۵ درصد تفاوت معنی داری بین اخبار سایت BBC فارسی و اخبار واحد مرکزی خبر وجود دارد .

گفتنی است از آنجا که انعکاس رویدادها و اخبار با ارزشها و عناصر متفاوت ، از منابع متکثر و با شکل و سیاقی نا متشابه به خواننده کمک تا اطلاعات بیشتر و جامع تری را کسب کند چنین بر می آید که صاحبان سایت  BBC فارسی و واحد مرکزی خبر باید با ارتقاء و و افزایش در زمینه آموزش محورهای تولید خبر به بالا رفتن کیفیت و تنوع پیام های خود کمک کنند .

فصل اول :

مقدمه

طرح مساله

ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

 

 

1 نقد وبررسی برای پایان نامه  مقایسه اخبار سایت بی بی سی فارسی و واحد خبر صدا و سیما

  1. تیموریان

    پایان نامه مقایسه اخبار سایت بی بی سی فارسی و واحد خبر صدا و سیما عالی بود این پروژه

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه  مقایسه اخبار سایت بی بی سی فارسی و واحد خبر صدا و سیما

1 نقد و بررسی
پایان نامه  مقایسه اخبار سایت بی بی سی فارسی و واحد خبر صدا و سیما

قیمت : تومان9,900