فروشگاه

توضیحات

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

چکیده :

این تحقیق به بررسی عوامل میزان گرایش به مرد گرایی زنان پرداخته شده است و هدف از انجام این تحقیق یافتن عوامل تاثیر گذار در تجمل گرایی و آثار آن در جامعه و فرد می باشد تا راهکارهای مناسب جهت حل این معضل ارائه شود.

در این تحقیق از روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه) استفاده شده است که عبارتند از: (سن ، تحصیل ، تاهل ، شغل ، محل سکونت ، درآمد ، ثروت

، فرهنگ ، رشته تحصیلی ، اعضای خانواده ، شیک پوشی ، زیبایی ، توجه به خود ، مد ، مد گرایی ، رقابت ، فراغت ، دوستان ، وسایل ارتباطی ، مصرف

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

گرایی ، چشم و هم چشمی ، که ۱۵ تا رتبه ای و ۶ تا از آنها اسمی می باشد و یک متغیر مستقل که مرد گرایی می باشد.شیوه نمونه گیری تصادفی و به تعداد ۲۵ نفر از خانم های شهد تهران است.

با استفاده از آزمون خی ۲ و ضریب همبستگی اسپیرمن .

، ۲۲ جدول یک بعدی و ۲۱ جدول دو بعدی به دست آمده است که در نتیجه از ۲۱ متغیر ، مرد

گرایی با نداشتن فرهنگ مذاکره ، فاصله سنی ، بی برنامه ، بدون هدف بودن و….. رابطه معنا داری دارد.

 ۱۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و جامعه آماری دارد +پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)
بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش…………………………………………………………………….

فصل سوم : روش پژوهش………………………………………………………………….

۱-   مقدمه……………………………………………………………………………………….

۲-   جامعه آماری……………………………………………………………………………

۳-   حجم نمونه و روش اندازه گیری……………………………………………….

۴-   ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………..

۵-   روش آماری…………………………………………………………………………….

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش………………………………………………..

۱-   مقدمه……………………………………………………………………………………….

۲-   جداول یک بعدی……………………………………………………………………….

۳-   جداول دو بعدی………………………………………………………………………..

۴-   نمودارها…………………………………………………………………………………..

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

فصل پنجم : نتایج پژوهش……………………………………………………………………

۱-   بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………..

۲-   تنگناها و محدودیتهای پژوهش………………………………………………….

۳-   پیشنهاد های پژوهش………………………………………………………………..

فصل ششم : خلاصه پژوهش………………………………………………………………

خلاصه……………………………………………………………………………………………….

منابع…………………………………………………………………………………………………..

پیوست……………………………………………………………………………………………….

فهرست جداول…………………………………………………………………………………….

الف) جداول یک بعدی………………………………………………………………………….

توزیع جدول نمونه بر حسب جنس افراد…………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب سن افراد……………………………………………..

توزیع جمعیت نمونه به حسب تحصیلات…………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب درآمد…………………………………………………..

توزیع جمعیت نمونه به حسب شغل…………………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب شاغل بودن………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب تاهل…………………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب مسکن………………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب ماهوارهتوزیع جمعیت نمونه به حسب اینترنت

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

………………………………………………………………………………………………………..

توزیع جمعیت نمونه به حسب چت کردن…………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب اوقات فراغت………………………………………..

ب) جداول دو بعدی……………………………………………………………………………..

۱-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب جنس افراد………………………………………

۲-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب سن افراد…………………………………………

۳-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب تحصیلات……………………………………….

۴-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب درآمد……………………………………………..

۵-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب شغل……………………………………………….

۶-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب شاغل بودن ……………………………………

۷-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب فرهنگ…………………………………………….

۸-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب مسکن……………………………………………..

۹-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب اعضای خانواده………………………………

۱۰-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب بی محبتی……………………………………..

۱۱-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب چند همسری………………………………….

۱۲-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب رابطه خانواده زن و شوهر……………

۱۳-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب نفقه………………………………………………

۱۴-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب تشویق و تنبیه………………………………

۱۵-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب محیط زندگی…………………………………

۱۶-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب خشونت علیه زن……………………………………

۱۷-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب ساعات مطالعه……………………………….

۱۸-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب دوستان………………………………………..

۱۹-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب وسایل ارتباطی……………………………..

فهرست نمودارها

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

۱-۳ توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل……………………………………………….

۲-۳ توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعضای خانواده………………………………

۳-۳ توزیع جمعیت نمونه بر حسب ماهواره………………………………………….

۴-۳ توزیع جمعیت نمونه بر حسب اینترنت…………………………………………..

۵-۳ توزیع جمعیت نمونه بر حسب ؟         …………………

………………..

تحقیقی که پیش رو دارید حاصل کار دانشجوی رشته مدد کاری بر اساس مطالعه مشاهده مسئله مد گرایی زنان

در جامعه می باشد.محقق سعی کرده تا سر فصل هایی در مورد مسئله مرد گرایی گرد آوری گردد تا در اختیار عموم قرار گیرد.

محقق امیدوار است که خوانندگان از کاستیها تحقیق ، بنده را آگاه سازند تا در آینده ای نزدیک آن را اصلاح و تکمیل گردانم.

تحقیق حاضر شامل فصل اول که در برگیرنده مقدمه ، بیان مسئله ، اهداف پژوهش ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، فرضیه های تحقیق ، دیاگرام ، تعریف

اصطلاحات و متغیرها می باشد.فصل دوم که در پیشینه پژوهش می باشد و

شامل مقدمه ، تعاریف ، عوامل ، آثار و تبعات ، نظریه ها ، وضع موجود جامعه

و نتیجه گیری می باشد.فصل سوم روش شناسی پژوهش می باشد که شامل روش پژوهش ، جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ، ابزار

اندازه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش آمار می باشد.فصل چهارم جداول یک بعدی و دو بعدی و نمودارها آورده شده است.در فصل پنجم نتایج به

دست آمده و پیشنهاد طی پژوهش برای رفع این معضل آورده شده است.فصل ششم خلاصه پژوهش و منابع استفاده شده در تحقیق است………

۲ – بیان مسئله

چرا در جوامع امروزی با این همه حمایت از زنان تمایل دارند که با بعضی از مردان متأهل رابطه داشته باشند ازدواج وتشکیل خانواده یکی از بهترین ومهم

ترین رسوم اجتماعی انسان هااست که از فطرت آنها مایه می گیرد ودر طول تاریخ همواره مورد قبول انسان ها بوده است هر چند ازدواج یکی از ضروریات

زندگی انسان ها به شمار می رود اما همیشه موفقیت وشادمانی زوجین نیست عدم رعایت حقوق انسانی اخلاقی،علل اقتصادی،بیکاری ، تفاوت

فرهنگی زوجین ناتوانی جنسی،انحراف جنسی،اعتیاد به مواد مخدر،غیبت

یکی از زوجین یکی از عمده دلیل اختلاف زناشویی است که باعث می شود

زن به خارج از خانه پناه ببرد عواملی که روی مرد گرایی زنان تأثیر می گذارد  وباعث جذب زنان متأهل می شود انتقام جویی، بی محبتی، نبودن فرهنگ

مذاکره، گفتگو،ازدواج اجباری،خود خواهی، شهوت زیاد.

آثاری که مرد گرایی زنان در جامعه به وجود می آورد زنان به صورت زننده در جامعه ظاهر می شوند وبرای مردانی که دارای تقوای لازم نیستند ویا نمی

توانند رابطه شان را براساس معیارهای درست تنظیم کنند بسیار جالب جلوه می کند ولذا نسبت به همسر خود بی رغبت شده واختلافاتی را پدید

می آورد تمایل به مردان متأهل یکی از آسیبهای اجتماعی وخانوادگی بوده وعلتی برای بروز آسیب های بیشتر از جامعه است هگل اعتقاد دارد. جسارت دیدن اولین شرط در تحقیق می باشد جسارت دیدن باعث می شود که

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

پدیده های اجتماعی خوب ببینیم وقدرت مشاهده بالایی پیدا کنیم. دکارت هم
می گوید برای آن که بدانیم مردم واقعاً چه فکر می کنند وچگونه کار می کنند وبه حرف زدن توجه نکنم به خودش نگاه کن آن چه که می کنند نگاه کن نه

به آخر چه می گویند رفتار اجتماعی برخورد اجتماعی صحیح یک زن گویای همه چیزمی باشد در این جا این سوال مطرح می شود آیا حکومت ها فکر کرده

اند که رابطۀ زنان با مردان متأهل باعث چه چیزی در جامعه می شود مرد گرایی زنان یک پدیده اجتماعی است. همانند سایر پدیده های اجتماعی متأثر از

یک عامل نیست بلکه مجموعه ای از عوامل در آخر دخالت دارند مردی که مبادرت به ازدواج یا صیغه می کند بی محبت می شود بهانه گیر می شود این

بهانه گیری منجر به بد شدن شرایط زندگی می شود زندگی حالت معلق وسردرگم پیدا می کند واین عدم ثبات در زندگی را به ارمغان می آورد.

به گزارش نیروی انتظامی: عده ای از زنان پس از ازدواج دست به رفتارهای نابهنجاری می زنند که ما شاهد فرار زنان، فرار دختران هستیم.که به خاطر

عدم کفایت مالی، اقتصادی، شغلی، دینی،مذهبی،باعث می شود زن ومردبه نقطه متقابل هم برسند وباعث می شود که ما شاهد این می شدیم که

زنان تمایل زیادی نشان می دهند که بامردان متأهل رابطۀ اجتماعی جنسی داشته باشند مرد گرایی زنان به عنوان یک بحران در جامعه مورد تحقیق درآمده و

می خواهیم توسط آسیب شناسان اجتماعی روان شناسان جامعه شناسان پژوهش انجام دهید وراهکار و راه حلی برای این پدیده اجتماعی پیدا کنیم.

جامعه و مسئولین چه وظیفه ای در این قبال دارند ؟ چه عواملی گرایش به مرد گرایی و تمایل به ازدواج آنها میشود ؟

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

بخشی از عوامل هست که به صورت عمومی بر روی پدیده ها تأثیر میگذارند ، از قبیل سن ، جنس ، تحصیلات ، نژاد ، طبقه ، شغل ، خصوصیات جسمی

، مذهبی ، ملیت ، میزان مطالعه ، درآمد ، ثروت ، محل تولد ، رشته تحصیلی ، نوع تخصص ……..  بعضی عوامل دیگر از عواملی هستند که به صورت

تخصصی بر روی یک پدیده تأثیر میگذارند : مثل لذت بردن که ممکن است شخصی این تصور را از گرایش خود به سمت مرد گرایی داشته باشد .

شیک بودن و امروزی بودن و راحت بودن از دیگر عوامل تأثیر گذار بر روی گرایش زنان به مرد گرایی است .

عدم آگاهی ، افراط و تفریط ، جمال ، فرهنگ ، جامعه ، خانواده ، عدم اطمینان ، تربیت ، خودنمایی و ……… از دیگر عوامل تأثیر گذار در این زمینه است .

مردگرایی امروزه در بین بسیاری از افراد رواج پیدا کرده است به خصوص خانمهای جوان که به نوعی سعی میکنند در زندگی خود از این الگو تبعیت کنند و خود را گرفتار آن کرده اند مثلاً نوع پوشش و حتی در رفتارهای خود به نوعی مرد گرایی است .

حال باید کوشید تا علل و عوامل گرایش به این پدیده ی مهم اجتماعی را کشف کرد و درصدد برطرف کردن آن بود و راهکارهایی را جایگزین آن کرد تا افراد را از این تصور و باور اشتباه بیرون آورد و راه والگوی صحیح را به آنان نشان داد .

 ۳ – اهداف تحقیق:

– اهداف کلی:

بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه .

– اهداف جزئی:

الف) بررسی وشناخت عوامل فرهنگی (مانند تحصیلات،مدرسه،ساعت مطالعه … ) مرتبط با مرد گرایی زنان متأهل.

ب) بررسی وشناخت عوامل روانی(مانند خودخواهی، بی محبتی،نبودن فرهنگ مذاکره وگفتگو،شهوت زیاد و…) مرتبط با مرد گرایی زنان متأهل.

ج) بررسی وشناخت عوامل اقتصادی(مانند درآمد،مردگرایی، ازدواج با صاحبان مشاغل پر اهمیت و…) مرتبط با مردگرایی زنان متأهل.

د) بررسی وشناخت رابطۀ سایر عوامل (مانند امنیت شغلی،جنسیت و…) مرتبط با مردگرایی زنان متأهل.

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

۴ضرورت واهمیت تحقیق:.

امروزه مسأله ی مرد گرایی به عنوان یک معضل[۱] اجتماعی همگان را به خود مشغول کرده است .

بی محبتی ، خودخواهی ، انتقام ، ………. ما از طرفی میبینیم کتابهای مذهبی و تاریخی ما مملو از سفارش به پاکی و درستی است .

به طور طبیعی نگاه مردم در این میان به نحوه عملکرد مسئولین است که موجب الگو سازی در جامعه شده و به دنبال آن رسیدن به نحوه زندگی درست

به صورت آرزو و هدف در می آید و قشر بزرگی از مردم وقتی نتوانند به آن خواسته ها برسند تلاش بیش از حدشان برای رسیدن به خواسته هایشان باعث عدم تعادل در زندگی و در نهایت موجب بروز ناهنجاری رفتاری میشوند که همراه با نارضایتی است .

اگر در گذشته دختران و پسران ازدواج کرده و زندگی می کردند و با تحمل تحولات زندگی تاپایان عمر در کنار هم زندگی می کردند .

امروزه زندگیها تداوم زیادی ندارد و اگر هم داشته باشد زن در پی خواسته های خودش است

به همین دلیل است که مسأله مرد گرایی باید مورد بررسی قرار گیرد اثرات و پیامد آن به طور دقیق و روشن برای همه مشخص شود و برای مبارزه با این

پدیده و کاهش آن در بین مردم باید تلاش بسیاری صورت گیرد در این تا کنون تحقیقاتی صورت گرفته است ولی کافی و جوابگو نیست و در این باره باید تحقیقاتی جدی و مفصل صورت پذیرد تا بتوان به نتایج مثبتی رسید .

۵– فرضیه های تحقیق

– به نظر می رسد بین درآمد ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

-به نظر می رسد بین شغل ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین سن ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

-به نظر می رسد بین قدرت ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین فقر ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین فرهنگ ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین بی محبتی ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین خودخواهی ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می سد بین شهوت ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین بیکاری ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین ازدواج اجباری ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

– به نظر می رسد بین سن تجرد ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسدبین وضعیت مالی ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین محل سکونت ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین عقیم بودن مرد ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین اختلاف سنی ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین اعتیاد ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

-به نظر می رسد بین محیط ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین خشونت علیه زن ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین ناتوانی جنسی ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظرمی رسد بین انتقام جویی ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین اقتصاد ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین چند همسری ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین عدم تمکین ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

– به نظر می رسد بین ساعات مطالعه ومرد گرایی زنان متأهل رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

۶دیاگرام تحقیق:

 

 

۱- سن

۲- تحصیلات

۳- تأهل

۴- شغل

۵- محل سکونت  

۶- درآمد

۷- ثروت

۸- فرهنگ

۹- رشته تحصیلی

۱۰- اعضای خانواده

۱۱- بی محبتی

۱۲- چند هسری مرد

۱۳- رابطه با خانواده زن و شوهر

۱۴- فقر

۱۵- تشویق و تنبیه

۱۶- محیط زندگی

۱۷- خشونت علیه زن

۱۸- ساعات مطالعه

۱۹- دوستان

۲۰- وسایل ارتباطی

 

۷- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

سن : تعداد سالهایی که از عمر افراد میگذرد .

سن بیان کننده طول عمر و میزان عمر افراد است که می توان آن را به کمتر از۲۴سال ،از ۲۴تا۲۷سال و۲۷ سالبه بالاتر تقسیم کرد

تحصیل حاصل کردن ،بدست آوردن ،کسب معلومات ……

کسب سوادو دانش که می توان آن را به صورت کمتر از دیپلم ، دیپلم و فوق دیپلم ،لیسانس و بالاتر تقسیم کرد .

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

تـاُهل : اهل و عیال داشتن ، زن داشتن ، متأهل شدن ،

 یعنی وضعیت زندگی افراد که میتواند به دو صورت مجرد و متأهل باشد

شغل : یعنی کار و پیشه و سرگرمی . فعالیتی که برای کسب درآمد انجام می شود .

کاری که افراد برای برآورده کردن نیازهای اقتصادی و مادی خود انجام می دهند که میتوان آنرا به دو صورت اداری و غیر اداری و سایر تقسیم کرد .

محل سکونت : یعنی جای زیستن .

یعنی جایی که افراد به همراه افراد دیگر یا به تنهایی در آن زنگی میکنند که میتوان آنرا به مناطق ۱ تا ۵ ، ۶ تا ۱۰ ، ۱۱ و بالاتر تقسیم کرد .

درآمد : یعنی مزد حاصل از کار و فعالیت .

پولی که از انجام کاری بدست می آید و میتوان آنرا به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان ، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان و بالاتر تقسیم کرد .

فرهنگ : یعنی خرد وادب .

رفتارهایی که در طول زمان در یک قوم یا اجتماع به صورت هنجار درآمده است و

به خرده فرهنگهایی مانند فارس ، کرد ، لر ، ترک و سایر موارد تقسیم می شود .

رشته تحصیلی : یعنی درس خواندن در یک زمینه خاص .

که میتوان آنرا به علوم انسانی ، علوم تجربی ، علوم ریاضی و سایر موارد تقسیم کرد .

اعضای خانواده : افرادی که با یک فرد در حال زندگی هستند و خانواده فرد را تشکیل میدهند و میتوان آنرا به ۴ نفر یا کمتر ، ۵ نفر ، ۶ نفر بیشتر تقسیم کرد .

شیک پوشی[۲]: خوش اندام ، خوش جامه ، پاکیزگی ، دلربایی ، خوش نما شدن .

تمایل برای داشتن ظاهری متناسب و مورد پسند و میتوان آنرا به تمایل کم ، متوسط ، زیاد تقسیم کرد .

زیبائی : قشنگی ، جلوه گری ، خوشگل بودن .

خصوصیتی است که افراد برای دستیابی به آن تلاش میکنند و میتوان آنرا به زیبائی ظاهری ، زیبائی درونی و هر دو تقسیم کرد .

توجه به خود ، یعنی اهمیت دادن به وضعیت خود از لحاظ زیبایی و پوشش و سایر موارد که می توان آن را به کمتر از ۱ ساعت در روز ، ۱ تا ۲ ساعت در روز ، ۲ ساعت و بیشتر تقسیم کرد.

مد : طرز و روش به حالت روز شدن.

پیروی افراد از یکسری فرهنگ ها و پوشش ها که این پیروی را می توان به صورت کم ، متوسط ، زیاد تقسیم کرد.

فراغت : بیکاری ، آسایش ، فرصت ، نشاط ، فارغ بودن.

یعنی مدت زمانی که افراد فارغ و آزاد از کارهای روزانه هستند و درگیری ذهنی ندارند.و این فراغت را می توان به صورت گردش و تفریح ، مطالعه ، خرید کردن و سایر موارد تقسیم کرد و گذارند.

دوستان : هم راز ، مهربان ، همدم ، غمخوار ، همراه.

و می توان آنها را به ۴ نفر و کمتر ، ۵ تا ۸ نفر ، ۹ نفر و بیشتر تقسیم کرد.

وسایل ارتباطی : وسایلی هستند که افراد از طریق آنها اطلاعات و آگاهی به دست می آورند.

و می توان آنها را به رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ، اینترنت ،ماهواره و سایر موارد تقسیم کرد.

 

 

 

 

 

 -۱مقدمه                   

مرد گرایی زنان پدیده ای بشری که امروز جزو پدیده های اجتماعی کنار پدیده های

جهان طلاق، جرائم، اجتماعی و… مورد توجه قرار گرفته است ودرصدد مقابله با آن بر آمده اند اما باید قبل از آن این پریدن شناخت وعوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرده چرا که در هر کشور وجامعه ای این پدیده دیده شده است.

مرد گرایی دارای معنای ومفاهیم زیادی است وتعریفای زیادی ازآن به عمل آمده وتقسیم بندی های مختلفی ازآن شده است.

مردگرایی زنان نتیجه در رفتار درونی است که ناشی از ناکامی در خود بروز می کند وبنابر عقیده آن را تقسیم…………………..

 


[۱] – difficult .

[۲] Smartly dressed

……………………..

– تعریف

۱-۲ – زن ومرد وعشق

برای تشکیل جفت تنها وجود مرد وزن کافی نیست بلکه یک رابطه درونی وعامل عشقی ومحبت لازم است بسیاری از زنان ومردان برای این که تنها

نباشند یا برای این که اولاد داشته باشند ویا به علل دیگر با هم ازدواج نموده اند واغلب هر دو طرف فاقد عوامل اصلی واختلاط معنوی می باشند دو جنس متضاد با ارادۀ،شخصی یا احساسات به هم نزدیک می شوند.موضوع عشق ومحبت جز وشرایط اولیه است. عشق پایه ازدواج را محکم نمی کند خیلی

از زنان ومردان هستند که با وجود محبت وعشق که به هم دارند در زناشویی خوشبخت نیستند بعدعشق ممکن است پایدار نباشد وپس از چندی طرفین نسبت به هم سرد شوند در صورتی تفاهم وهم آهنگی از حیث اخلاق وفکر باشد وتمام عمر می توانند با هم زندگی نمایند پس زن وشوهر اگر بخواهد

خوشبخت وسعادت مند شوند باید همدیگر جبران نموده یعنی مکمل یکدیگر کردند  آدم وحوا در بهشت زمین به همدیگر رسیده اند مرد از حیث جم وروان با زن با هم مخلوط ومکمل یکدیگر هستند ولی متأسفانه از نظر رابطه عشقی خیلی کوتاه است(نوید،۱۳۸۱،ص ۸۸).

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

همانطور که در مرد ملاحظه می شود زن ومرد وعشق دو جنس متضاد

با ارادۀ شخصی یا احساسات به هم نزدیک می شوند موضوع عشق

ومحبت جزء شرایط اولیه است وآدم وحوا در بهشت زمین به همدیگر رسیده اند.

یک رهگذر خطرناک وصعب العبور در مسیر زندگی جوانان .عشق،افسر

زندگی وسعادت جاودانی است عشوه گیریهای شامپانی عشق است

عشق تنها یک نوع جنون نیست بلکه ترکیبی از چند نوع جنون در قضایای

مربوط به عشق فاصلۀ میان پاکی وخطا یک بوسه است در زیر لفافه عشق چه جنایتها

وتبهکاریها که نمی شود وچه آلودگیها بنام عشق مقدس انجام نمی گردد.

مردان وزنان باید مراقب دامهای گوناگون عشق پاک باشند که پس  از افتادن در

آن زهائی وجود ندارد وکفاره یک لحظه غفلت وخوش بینی وتسلیم الفاظ

ویا کارانه تو خالی شدن را گاهی در یک عمر هم نمی توان داد کسانی که از نظر

محبت کمبودی دارند  درمحرومیت بسر برده اند وخیلی زود تسلیم عشقها

ومحبت ها می شوند همین محرومیت سبب می کرد  که زود فریب بخورد

وبه دام افتند باید بیش ازدیگران مراقب باشند.( مکارم شیرازی، ۶۸،ص ۷۵)

همان طور که در متن ملاحظه می شود. عشق کلمه زیبایی است که از

آن باید بگیری ودر خطر است شروع به حرکت کن عشق انسان را زنده فکر

می دارد وچه عشقهایی که انسان را نابود می کند.

جوانانی که قبل از برخورداری از روابط جنسی شروع می بایست سالیان

متمادی را در انتظار بگذرانند عملاًممنوعیتهای دینی واجتماعی را نادیده می

گرفتند مهمتر آیا هیچ هیجان عاطفی وجنسی درآنان برانگیخته نمی شد

آیا چنین افرادی قادر به عشق ورزیدن بودند این واقعیت تلخ که تعداد ولادتهای

نامشروع نشانه برقراری روابط جنسی بیرون از محدوده زناشویی وبارداریهای

قبل از ازدواج نشانه برقراری روابط جنسی قبل از ازدواج رسمی بوده عشق

دهقانی در چارچوب ممنوعیتهایی…………… می پذیرفتند باز هم آنان همس

ر خود را بالنسبه آزادانه بر می گریزند در نتیجه تعداد وصلتهای همراه با عشق به مراتب بیش از ان بود که معمولاً تصور می شود.

( سگالن،۱۳۷۰،ص۷۶)

عشق درجوامع همانطور که در متن ملاحظه میشود دهقانی وچه

در جوامع شهری با مشکلات خاص روبه رو می باشد وهر دو جوامع باعث تولد فرزندان نامشروع می شود در هر رابط جنسی وجود دارد.

۲-۲ برابری جنسی

پاکدامنی شرط ایمان وآلودگی نشانۀ ضعف ایمان است،غریزه جنسی

طغیانگر است وبه کنترل حفاظت نیاز دارد در ارضای غریزۀ جنسی

ومحدودیت لازم است ولی ممنوعیت خلاف فطرت است ازدواج

راهکار اسلام برای ارضای نیاز جنسی است جوانی که به عنوان آزادی جنسی واز روی راحتی طلبی

ازدواج را ترک می کند ویا به تأخیر می اندازد وقابل ملامت است

نه آن که به جای گناه و روابط نامشروع تن به ازدواج می دهد هر گونه را از ازدواج برای ارضای نیاز جنسی، تجاوز به حدود الامی است .

(قرائتی، ۱۳۸۵، صص۱۶۱ ۱۶۲).

ازدواج همانطور که در متن ملاحظه میشود راهکار اسلام برای ارضای نیاز جنسی است پاکدامنی شرط ایمان وآلودگی نشانۀ ضعف ایمان است.

برابری جنسی بدان معناست که زن ومرد عشق وحقوق و وظایف یکسان دارند

وهمه از فرصت های مساوی در جامعه برخوردار هستند هم چنین برابری

جنسی مربوط به عدالت وتقسیم مسئولیت ها است هم در جامع وهم درخانواده اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت وضعف فرد را ببینیم این امری می تواند به ………………………...

-۲- زنان

در ادبیات دینی ما به جلوه گری زنان به دیده چندان مثبت نگریسته

نشده است اگر نگوئیم منفی نظر شده است . صرف نظر از سخنانی

که ذر باب زیبائی ، عشق و هنر و………. به عنوان مظاهر اختصاصی

بشر متبلور در تهبی و ترغیب به خود زیوری زنان در خلوت برای شوهر که یک

دوگانگی اجمالی را به ذهن متبادر میسازد . خودنمایی خودنمایی منفی

یا زیور مثبت از جهاتی شایسته است . بدون تردید آن قدر که زنان به تجمل و

خود آرایشی روی دارند ، مردان ندارند و آن قدر که مردان در آن

آزاد و مجازند زنان نیستند . بدور از هر گونه داوری ارزشی راز این خصلت

گاه افراطی میان زنان را در چه میتوان جست . آیا این که مذموم است

یا پسندیده سخن دیگری است . زن جنس لطیف است و با همه اصراری که بر تساوی زن و مرد در

حقوق می رود بر عدم تساوی آنان در طبیعت نیز باید برود . به راستی

خداوند دستگاه آفرینش زن را به گونه ای آفریده است که میتواند نقطه وصل انسان به ملکوت و مأوراء باشد و این کارآمدی در پناه ویژگیهای منحصر به زنی است که زیبایی و زیبایی دوستی مظهر اتم آن است . نمایش این بعد از وجود از

طرف زن به خصیصه ذاتی وی مربوط است و عدم برخورد صحیح با آن ویا عدم درک شایسته آن نقصانی در تماشاگر است نه جلوه گر . به سامان آوری

زیبایی نمایی یا تجمل از طرف دین یا دین داران تلاشی است مبارک و برخاسته از شناخت اما محو و طرد آن پوششی است بر تجلی عظمت الهی . این

اساسی ترین عامل در گرایش زن به تجمل و آرایش است که از طرف خداوند در آن گذارده شده است و مقابله افراطی به آن نه از سر دینداری صحیح که از روی تعصب است .

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن (خیانت زنان متاهل)

 ( واسمی ، ۱۳۷۳ ، صص ۹۷ و ۹۸ )

همانطور که در متن ملاحظه میشود در ادبیات دینی ما به جلوه گری زن به دیده

چندان مثبت نگریسته نشده است . بدون تردید آنقدر که زنان به تحمل و خود

آرایشی روی دارند مردان ندارند و آنقدر که مردان در آن آزاد و مجاز هستند زنها آزاد نیستند .

قراردادن خداوند از آدم وهمسرش (همسرش از جنس او آفرید تا به وسیله آنها آرامش یابد

از جنس شما قرار دارد نه از اعضای بدن شما. وعدالت دربارۀ همسران عدالت

در امور زندگی از قبیل هم خوابگی ومسایل زندگی رفاه وآسایش است

ویا عدالت در حریم قلب وعواطف انسانی نیز هست خداوند می گوید:شما هر چه قد

ر کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود از نظر تمایلات قلبی عدالت

ومساوات برقرار سازید وتعدد زوجات یک اجتماعی است اگر تعدد زوجات نباشد

آنها برای همیشه بدون همسر باقی می مانند (شیرازی، ۱۳۸۲،ص ۸۵).

همانطور که در متن ملاحظه می شود آدم……………….. به انس به الفت دارند

این نیاز به دوران های مختلف نوزادی خردسالی ونوجوانی در خانواده وبه

دست والدین برآورده می شود مابا رسیدن به سن رشد بلوغ وبروز غریزۀ جنسی

این نیازمتوجه خارج از خانواده می شود. از آن جا که وجود این غریزۀ در دستگاه

وجودی انسان ها به دست خداوند حکیم برنامه ریزی شده است.

بنابراین خداوند با جهل قوانین ومتعادل زمینه را برای ارضای صحیح آن فراهم

کرده است .وهر یک از همسران عامل آرامش یکدیگر هستند وخداوند میان

آنها الفت ومحبتی قرارداده که شرایط رابرای تداوم این پیوند برقرار سازد

در روایان بنای خانواده محبوب ترین بنا درنزد خداوند واقدام برای ازدواج حافظ ازبنای

این شمرده شده است آن که همسر اختیار کرده هر رکعت نمازش پاداش

هفتاد رکعت نماز دیگران را دارد وآن که از ترس فقر ازدواج نمی کند گویا

به قدرت رزق رسانی خداوند سوءظن دارد واین سوءظن به خداوند گناه شمرده شده است.( قرائتی،۱۳۸۵، ص ۱۷۸).

همانطور که در متن ملاحظه میشود یاد خداوند مایه آرامش