فروشگاه

توضیحات

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید

و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

همواره آنچه بشر به عنوان تدابیر پیشگیرانه از طریق نظام عدالت کیفری بطور عام و پلیس بطور خاص با آن مواجه

شده است، تدابیر واکنشی و کیفری بوده است. در قرون اخیر ناکارآمـدی ایـنتدابیر از یک سو و نقض فاحش

حقوق شهروندان در اعمال این تدابیر از سـوی دیگـر ضـرورتاعمال این تدابیر را در شاکله های مدنی تر و اجتماعی تر ایجاب می کرد.

لذا این نگرش به تغییر رویکرد پلیس از امنیت محور به شهروندمدار منتهی گردید. اما آنچه در قالـب بـرون داد عملکـردپلیس

در راستای تدابیر پیشگیرانه می توان مشاهده کرد، همان تدابیر سرکوبگر و ارعابی است کـهبا ظاهری شهروندمدار در چهارچوب نظام عدالت کیفری،

نهادینه گردیده است. به نظر مـی رسـدزمان آن رسیده رویکرد شهروندمدار در تدابیر پیشگیرانه پلیسی بر رویکرد امنیت محور تفوق پیدا کند. پایان نامه حاضر می کوشد تا از

طریق تعیین مؤلفه های هـر دو رویکـرد و تشـریح مـدلهایپیشگیری پلیسی آنها را مورد آسیب شناسی قرار داده و چالشـهای پیرامـون پیشـگیری پلیسـی درقوانین ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

 

واژگان کلیدی: مدلهای پلیس پیشگیری، رویکرد امنیت محور، رویکرد شـهروندمدار، نهادهـایپیشگیری، قوانین ایران

۱۷۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی
بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

 

فهرست مطالب

مقدمه ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….

۱الف)ضرورت تحقیق ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………..

۶ ب)اهداف تحقیق ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………

۷ ج)سوالات تحقیق ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………

۷ د)فرضیات تحقیق ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………

۸ه)روش

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..

۸ و)ساماندهی تحقیق ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………….۸
بخش اول: مبانی وکارکردهای امنیت محوری از منظر تدابیر پیشگیرانه ………………………….. ….. ۱۰

فصل اول: امنیت محوری در پیشگیری پلیسی؛ از مفهوم شناسی تا گونه شناسی …………………..

۱۲ مبحث اول: مفهوم شناسی؛ از پیشگیری تا امنیت ………………………….. ………………………….. ….

. ۱۳ گفتار اول: مفهوم شناسی پیشگیری ………………………….. ………………………….. …………………….

۱۴ الف)مفهوم پیشگیری کنشی ………………………….. ………………………….. ………………………….. .

… ۱۵ ب)مفهوم پیشگیری واکنشی ………………………….. …………………………..

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

 

……………………….

…. … ۱۶ گفتار دوم: مفهوم شناسی امنیت ………………………….. ………………………….. ………………

………… ۱۸ مبحث دوم : گونه شناسی؛ از پیشگیری تا امنیت ………………………….. ………………………….. …… ۲۴

گفتار اول: گونه های پیشگیری ………………………….. ………………………….. …………………………..

. ۲۵ الف:پیشگیری کنشی: ………………………….. …………………………..

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

………………………….. …….

…. ۲۹ ۱- پیشگیری اجتماعی ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………… ۲۹
۲- پیشگیری وضعی ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………..

. ۳۱ ب: پیشگیری واکنشی (سرکوبگر) ………………………….. ………………………….. ………………………

… ۳۳ گفتار دوم: گونه های امنیت ………………………….. ………………………….. …………………………..

…… ۳۹ الف)امنیتوجودی ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………

…….. ۳۹ ب)امنیت رفاهی ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………..

…… ۴۰ ج)امنیت اجتماعی………………………….. …………………………..

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

………………………….. ……

.پ…….. ۴۲ د)امنیت خصوصی ………………………….. ………………………….. ………………………….. …

.پ…. ۴۳ ه)امنیتقضایی ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……

.پ….. ۴۴ و)امنیت عمومی ………………………….. ………………………….. ………………………..

.پ…. ۴۴ ز)امنیت موسع و مضیق………………………….. ………………………….. …………….

….. ۴۵ فصل دوم: تاثیر رویکرد امنیتی بر جهت گیری تدابیر پیشگیرانه ………………………….. ……………..

۴۷ مبحث اول: جایگاه نهادهای امنیتی غیر پلیسی در امر پیشگیری…………………………………………

.۴۹ گفتار اول: رویکرد موسع نهادهای امنیتی غیر پلیسی در امر پیشگیری

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

………………………….. ……..

۵۰ گفتار دوم: سلسه مراتب نهادهای متولی عدالت کیفری در رویکرد پیشگیرانه ………………………

.. ۵۶ مبحث دوم: ارزیابی مدلهای پیشگیری در دو رویکرد امنیت محور و شهروندمدار………………..

…۶۸ گفتار اول: وجوه اشتراک پیشگیری امنیت محور و شهروندمدار……………………………………….

….۶۹ گفتار دوم: وجوه افتراق پیشگیری امنیت محور و شهروندمدار………………………………………..

…..۶۹ الف)صلاحدید و اختیارات……………………………………………………………………………..

………۷۰ ب:)نگرش ابزاری به قانون………………………………………………………………………………..

………۷۱ ج)مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………

……۷۱ د)تخصص گرایی و حرفه ای گری:…………………………………………………………………………

….۷۳ ه)قانون مداری و منطق عملکرد …………………………………………………………………………..

……..۷۳ و)واکنش محوری…………………………………………………………………………………………………….۷۵
بخش دوم: بررسی رویکرد امنیتی به مدلهای پیشگیری با تبیین دیدگاه قانونگذار ایران
۷۷……………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول: از مدلهای پیشگیری تا نهادهای متولی آن………………………………………………….

……..۷۹ مبحث اول: مدلهای پیشگیری ………………………………………………………………………..

…………….۸۰ گفتار اول: مدلهای مبتنی بر نگرش امنیت محور…………………………………………………………

…….۸۳ الف: پلیس نظامی دیوان سالار…………………………………………………………………………….

………۸۵ ب: پلیس قانونگرا…………………………………………………………………………………………..

………..۸۸ گفتار دوم: مدل اجتماع محور مبتنی بر نگرش شهروند مدار…………………………………………….

….۹۶ مبحث دوم: نهادهای متولی عدالت کیفری در پرتو مدلهای پیشگیری …………………………………

۱۰۳ گفتار اول: نهادهای تلفیقی با تاکید بر جلوه های امنیتی………………………………………………

…..۱۰۴ الف:

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

 

پلیس………………………………………………………………………………………..

………………….۱۰۶
۱- ……………………………………………………………………………………………

. ساختار پلیس در مدل پلیسی–نظامی–دیوانسالار……………………………………………………………………۱۰۶
۲- ساختار پلیس در مدل پلیسی قانون مدار……………………………………………………………………

..۱۰۹ ب: وزارت کشور……………………………………………………………………………………………….

….۱۱۵ ج:شورای امنیت کشور………………………………………………………………………………………………

۱۱۹ د:شورای تامین استانها و شهرستانها…………………………………………………………………………..

…۱۲۰ ه: وزارت اطلاعات…………………………………………………………………………………………

…………۱۲۲ و:سپاه و بسیج………………………………………………………………………………………….

……………..۱۲۳ گفتاردوم: نهادهای تلفیقی با تاکید بر جلوه های شهروندمدار…………………………………..

……….۱۲۷ الف:آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………..

……….۱۲۷ ب:وزارت رفاه و تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………۱۳۰
فصل دوم: بررسی نگرش قانونگذار ایران در خصوص پیشگیری از جرم…………………………

…۱۳۳ مبحث اول: تدابیر پیشگیرانه امنتی و شهروندمدار در قوانین ایران

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

………………………………

…….۱۳۴ گفتار اول: راهکارهای پیشگیری امنیتی در ایران ………………………………………….

…….……..…..۱۳۵ الف: دستگیری متهمین …………………………………………………………………..

………………………..۱۳۵ ب: مظنونین به ارتکاب جرم……………………………………………………………………

…………………۱۳۸ ۱- حق ارجاع فوری نزد قاضی یا مقام قضایی……………………………………………………………

….۱۳۹ ۲- حمایت مظنون در برابر دستگیری خود سرانه…………………………………………………….

……..۱۴۰ ج: محکومین به جرم……………………………………………………………………………………..

………..۱۴۱ گفتار دوم: راهکارهای پیشگیرانه شهروند مدار…………………………………………………

……………..۱۴۴ الف:دستگیری متهمین…………………………………………………………………

……………………………۱۴۴ ب: مظنونین به ارتکاب جرم………………………………………………………………………………………۱۴۶
۱- حق مظنون بر اطلاع از دلایل بازداشت:………………………………………………………………….۱۴۸
۲- تحت الحفظ قرار دادن:………………………………………………………………………………..

…..۱۵۰ ج: محکومین به جرم………………………………………………………………………………………..

……….۱۵۱ مبحث دوم: چالشهای فراروی تلفیق رویکرد امنیتی با شهروندمدار در قوانین ایران…………..

…..۱۵۴ گفتار اول: امکان یا عدم امکان ترسیم الگوی پیشگیری پلیسی در ایران

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

…………………………..

…۱۵۴ گفتار دوم: تداخل یا تعامل عملکرد پلیس امنیت محور با پلیس
شهروندمدار…………………………………………………………………………………………………………

….۱۵۸ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۱۶۳
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲

مقدمه:
پندارهای جزمی چرخه بی عدالت و خشن کیفری روز به روز بر فضای حاکم بر جامعه هجمه انداخته است. حقوق حقه شهروند در چنبره اندیشه های ضد انسانی حبس می باشد. کوچکترین عدول از هنجارهای بی هنجار اجتماع، خشونت متولی عدالت کیفری را

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

در جزمی ترین واکنش در پی دارد. شان زاده شده از کرامت ذاتی انسان در قبیح ترین شکل از طرف زرادخانه های به اصطلاح عدالت کیفری نقض گردیده است. فضا فضای رعب انگیز امنیتی است. پلیس، پلیس اقتدار گرای خشونت طلب و هنجار شکن است. اعتراض در بهترین فرض در اختناق تفکرات دیکتاتوری سرکوب می گردد. عرصه حقوق، عرصه ای

است ابزاری و ناکارآمداز پندارهای امنیت محور ضدبشری.این فضا، فضایی بود که در اندیشه سردمداران عدالت کیفر کلاسیک وجود داشت. متفکرانبزرگ حقوقی در پی چاره در راستای ملایم تر و مدنی تر کردن برخورد متولیان با بزهکاران بودندزیرا آنها می اندیشیدند که این تفکرات امنیتی خود موجبی در جهت بازتولید بزهکار و بزهکاریخواهد بود. لذا در این

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

خصوص اندیشه ورزی کرده و متد هایی از جمله مدل اجتماع محور و تعاملی را برای پلیس در نظر گرفتند. قوانین نیز به طبع این تغییر رویکرد، در اذهان متفکران تغییر کرد. بعد از آن در تمامی نظامهای کیفری چیرگی امنیت محور را در تدابیر الغاء کرده و پس از آن استیلای شهروند مداری را در تمامی عرصه های حقوق القاء کردند.

با این تفاسیر آنچه دغدغه خاطر نگارنده در این خصوص بوده و بحث را در این عرصه ضروری دانسته است افول پندارهای شهروندمدارانه در متن زندگی مدرن امروزی است که بیشتر از دیروز داعیه پرچم داری آن را دارد. لذا می توان گفت این فرایند نا عادلانه از جمله

اعجابات تفکرات مدرن امروزی است که هر ذهن نقادی را در سختیهای حاصل از جستجوی حقیقت محو می نماید. بعد از این مختصر در این خصوص باید گفت بزهکاری از جمله هزینه هایی است که هر جامعه برای ایجاد امنیت، سنگینی آن را بر دوش خود حس می کند.

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

در نتیجه برای کم کردن این هزینه و در تفکری جهان شمول تر یعنی خلاصی از این هزینه ها، جامعه دست به تدابیری می زند که پیشگیری، از جمله این تدابیر می باشد. در این فرایند آنچه که گاهی این گونه تدابیر را در شرایطی بین صفر تا صد قرار می دهد، تعریف این تدبیر از پیش گفته در ساختاری بیرونی و مخصوص برای اندیشه ورزی این تدابیر می

باشد. به لسانی ساده تر خاستگاه این تدابیر پیشگیرانه را در نهادی مثل پلیس تعریف می

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

کنند و این یعنی هدفمند شدن اجرای این تدابیر. اما آنچه که در این نوشتار مد نظر بوده و در کل قصد به منصه ظهور رساندن کنه آن است، تالی فاسد تفکر جزمی در این عرصه و

اختیارات حداکثری پلیس در این حوزه می باشد که این موضوع همان زایش تراژدی هژمونی امنیت محور می باشد. در این مسیر به فراخور نوع واکنش پلیس، مدلی خاص در عرصهپیشگیری زاده می شود این از یک طرف و از طرف دیگر نیز با نوسان محدوده اقدامات پلیس درهر مدل می توانیم پیشگیری خاص را متصور نماییم. این دایره شمول که در متن

این عرصه بهوجود می آید، گستره ای به اندازه پلیس امنیت محور تا پلیش شهروندمدار را می تواند در بر بگیرد. با این تفاسیر آنچه که دراین محدوده حائز اهمیت است شناخت و کشف و در طرحی فراتر خنثی سازی بزهکاری در اجتماع است. در این اندیشه ها آنچه

بیشتر از هر چیز، این مهم را جلوه می دهد، رابطه بین مدل های پیشگیری و مدلهای پلیس می باشد. اما زمانی که صحبت از پلیس در امر پیشگیری می شود اگر چه پیشگیری را باید امری فراتر از سرکوب در نظر گرفت ولی در بدو ورود به این مقوله این

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

شائبه پیش می آید که زوج پلیس و برقراری امنیت، همراه با تدابیر کیفری، برایند پیشگیری را به وجود می آورند. تدابیر پلیس شهروندمدار به دور از نگرشهای جبر محور و رابطه سرکوبگر نهفته در آن، در تفاسیر قوانین موجود و اجرای آنها، چالش و تضادی در گستره

نظام عدالت کیفری می باشد. زیرا کنه این تدابیر این حقیقت است که هرچه به سمت آن و اجرای تدابیر آن و در فرایندش حرکت کنیم بیشتر می توانیم جامعه را عاری از بزهکاری حاصل از امنیت محوری احکام قضایی اجرایی پلیس می بینیم اما نه در قوانین و نه در

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

تدابیر با اندیشه های حاکم بر نظام عدالت کیفری چنین جنبشی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. اما یک پیشگیری پلیسی همیشه متشکل از پایه های عدالت و مبناهای مساوات اجتماعی نیست و نمی تواند نوعی پیشگیری شهروندمدار و تعامل امنیت و

عدالت باشد که در راستای آن بتوان حفظ حقوق شهروندی را در نظر گرفت. آنچه که در بدو امر یک پلیس را می تواند امنیت محور یا شهروند مدار جلوه دهد، قانونی است که در نظام پلیسی در نظر گرفته شده و نوع عملکرد و محدوده وسعت عمل پلیس را در خصوص

واکنش مقابل بزهکاری مشخص کرده است، خواهد بود. این قانون می تواند با شیوه جرم انگاری که در متن خود در نظر می گیرد عملکرد پلیس را به سمت امنیت محوری و یا شهروندمداری سوق دهد. حتی اگر با سبکی گنگ و مبهم انشاء گردد می تواند نوع

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

واکنش پلیس راتحت تاثیر قرار دهد. اندیشه ورزی پلیس در این قانون میتواند به صورت گسترده و موسع صورتگیرد. این رویه و رویکرد، پلیس را به سمت گزینشی عمل کردن و صلاحدیدی رفتار کردن دربازخورد با بزهکاری شهروندان سوق می دهد. پس قوانینی که

برایندی است از جرم انگاری دراجتماع نگرش و رویکرد پلیس را می تواند مشخص نماید. یعنی اندیشه ای که در تصویب و تدوین قوانین وجود دارد، بازخوردی صفر تا صدی در تدابیر پلیس می تواند ایفا کند. این تدابیر و این فرایند جوشیده از قوانین، پلیس و راهکارهایش را

در متن تفکرات امنیت محوری یا شهروندمداری می تواند نهادینه نماید. در ادامه در فرضی دیگر می توان در خصوص اتخاذ رویکرد پلیس ساختار و چهارچوب آن را بیان کرد. ساختار و شاکله پلیس حتی می تواند بر قوانینی که در راستای تدابیر پیشگیرانه انشاء گردیده نیز

تفوقی محسوس داشته باشد. اگر چه قوانین بعضا” ساختاری متحد الشکل و روندی معمول را طی می کند اما تفاسیر هر بینش در این خصوص می تواند متفاوت باشد. در حقوق جزا برای پیشگیری متولیان عدالت کیفری از تفسیر موسع قوانین و متعاقب آن نقض

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

حقوق شهروندی، اصل عدم تفسیر موسع قوانین مطرح گردیده تا در قالب این رویه از خودسری های متولیان بکاهد و عملکردشان را در قالبی متعارف ساختار مند نماید. اما این ظاهرا معرف این رویه بوده و در مواردی زیاد دیده می شود که این فرایند نقشی وارونه و بر عکس بازی می کند. یعنی بجای پیشگیری از خودسری های متولیان عدالت کیفری به

خصوص پلیس پیشگیری خود باعث مشروعیت دادن به این خودسری ها و تفاسیر موسع از قانون می شود، که در عمل رویکرد پلیس را هرچند در قالب شهروندمدار و عدالت محور تصویب کرده اند، واکنش پلیس در تدابیر پیشگیرانه امنیت محور می باشد. پس در این مسیر پلیسی را مشاهده می کنیم که اگرچه قوانینی متعادل و مدنی را در بازخورد با

پدیده مجرمانه در نظر می گیرند اما شاکله ای امنیت محور در بازخورد با سیاست خود در قبال مبارزه با بزهکاری خواهد داشت.
در فرض سوم از نوع رویکرد پلیس پیشگیری می توان از شیوه عملکرد و واکنش پلیس در مقابلجرم و بزهکاری نام برد. در این فرض صحبت در خصوص عبور از خط قرمز هایی است که پلیسبه واسطه قوانین و یا حتی ساختار و شاکله ارگانی خود نمی بایست از آنها پا

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

فراتر می گذشت. دراین فرض قوانین شهروندمدار می باشد،و قالبی که برای پلیس تعریف گردیده عدالت محور می باشد، اما نوع واکنش پلیس امنیت محور و به دور از اندیشه های شهروندمدار خواهد بود.

سرگردانی پلیس در تفکرات و نگرشهای سیاست زده عدالت کیفری می تواند از قانون و ساختای اجتماع محور، حتی در مجازات ها برون دادی امنیت محور را تجسم و به منصه ظهور برساند. وجود پلیس در دست حاکمیت، دستمایه ای خواهد بود در اجرای اوامر ریز به ریز و صالح و غیر صالح آن، که این نوع سبک از عملکرد نوعی تفوق حاکمیت محور را در

گستره حقوق به وجود خواهد آورد. تالی فاسد این رویه امنیت حاکمیت است که امنیت عموم را تحت الشعاع خود قرار می دهد. در این فرض امنیت جامعه فرع بر امنیت حاکمیت قرار می گیرد. دغدغه پلیس خوب در این طرز تلقی از عملکرد در حفظ امنیت حاکمیت و یا حداقل اولویت دادن امنیت حاکمیت به امنیت اجتماع است. در این حوزه عملکرد پلیس،

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

کاملا جزمی و جزمی و بدون انعطاف در برابر جامعه می باشد. خصوصا در جرایم علیه امنیت ملی این جزم نگری و عدم چشم پوشی در مجازاتها و اجرای مجازاتهای صعب و فراتر از اعتقادهای جرم شناسانه به اوج خود می رسد.

هژمونی امنیت محور تفوقی را در بازخورد با تدابیر پیشگیرانه بیان می نماید که راهکار های پلیس اجتماع محور در زیر هجمه جزم نگری این فضای امنیتی رنگ می بازد. این زمینه امنیت محور در متن قوانین جزایی زاییده می شود و سمت و سوی تفکرات متولیان عدالت کیفری را تحت الشعاع خود قرار داده و عملکرد آنها را در این عرصه نهادینه می کند. اما

اینکه سازمان پلیس تا چه اندازه میتواند رویکردی اجتماع محور داشته باشد و تا چه اندازه نهاد پلیس در قالب و شاکله مدل جامعه محور وجنبههای آن میتواند همپوشانی یابد، رابطه مستقیم با قانون مصوبه، ساختار تشکیلاتی پلیس و نوع برخورد متولیان در رویارویی با افراد و آنچه به عنوان جرم و مجرمقلمداد میگردد، خواهد داشت.

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

نکته ای که به نظر می آید در تحلیل ها و نقدهای وارد بر امنیت محوری فضای حاکم بر تدابیرپیشگیرانه مغفول افتاده است، در مواقعی است که قانون و یا حتی ساختار نهاد پلیس امنیت محور است، می باشد. در این هنگام واقعا” مشخص نمی شود قصور پلیس در کجای این استیلا تبیین می گردد؟ در این موقعیت پلیس صرفا قوانین و مقرراتی را انجام

می دهد که بطور منصوص در اختیار دارد. در این مقال سوالی که همیشه بی پاسخ مانده این است که شهروندانی که به دنبال حقوق شهروندی تا برچسب اغتشاش گر در فضای امنیت محوری در مقابل پلیس ارتجاء نموده اند، چه کسی را در این فرایند باید نکوهش کرد

آیا بر پلیس باید برچسب پلیس بد زد؟ در این صورت پلیس باید از چه ابزاری استفاده کند که هم قواعد و بخشنامه های اداری را نقض نکرده باشد و هم حقوق شهروند را رعایت کرده باشد؟

به هر حال استیلا و تفوق امنیت محور در مقابل حقوق شهروندی و پندارهای اجتماع محور زاییده تخیلی لحظه ای نیست بلکه اولین گزینه ای است که هر نظام و حکومتی برای حفظ اقتدار خود در دست می گیرد. اما چالش آنجا ایجاد می گردد که این تدابیر و رهیافتهای

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

امنیتی دیگر کارآمد و موثر در پیشگیری از جرم نباشد و از آنها به صورت همیشگی و دائم بعنوان حفظ امنیت گروهی اقلیت استفاده ابزاری نماییم. تالی فاسد این رویه و رویکرد افول و ناکارآمدی تدابیری خواهد بود که قصد اصلاح مجرم و بازگرداندن او به اجتماع و در فرضی وسیع تر پاکسازی اجتماع از جرم و مجرم خواهد بود.

الف)ضرورت تحقیق:
با توجه به ا دعای نظامهای مختلف کیفری مبنی بر اتخاذ رویکردهای نوین در عرصه پیشگیری از جرم و متعاقب آن رعایت حقوق شهروندی متاسفانه مشاهده می گردد نه تنها این ادعا صحیح نمی باشد بلکه فضایی دوگانه را در مقابل اجتماع متصور می گردند. در تبیین این بحث باید گفتبا اینکه از متدهای شهروندمدار استفاده وافری می گردد اما هنوز

فضای حاکم بر اجتماعات فضایی امنیت محور می باشد. تضادی که از نتیجه این فرایند حاصل می گردد دغدغه استیلای امنیت محور را در بازخورد با تدابیر پیشگیرانه تداعی می گرداند گه چرایی این بحث خود از ضروریات این نوشتار می باشد. در این نوشتار نگارنده در

تبیین چرایی این موضوع کوشیده تا اهمیت این موضوع را از یک طرف و از طرف دیگر تالی فاسد دوگانگی رویکرد به خصوص در تدابیر پیشگیرانه را بیان نماید که این طرز تلقی در نظام عدالت کیفری کشور ایران با توجه به نبود مدل پلیسی خاص در این خصوص مورد تحلیل قرار گرفته است.

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

ب)اهداف تحقیق
در این نوشتار آنچه بعنوان هدف در تبیین مبانی پیشگیری در نظر گرفته شده است شفاف سازی نوع عملکرد و شیوه رویکردی پلیس پیشگیری در مقابل پدیدیه مجرمانه و همچنین تبیین تقابل و یا تعامل نهادهای دیگر پیشگیری که در متن نظام عدالت کیفری به فراخور

ضرورت تعریف گردیده اند، می باشد. از دیگر اهداف این تحقیق بیان مدلهایی که در ساختار پلیس پیشگیری در نظامهای مختلف کیفری وجود دارد میباشد که در کنار تبیین هر یک سنخیت آن را با نظام عدالت کیفری کشور ایران و گزینش هر یک بعنوان رویکرد پلیسی مورد تحلیل قرار گرفته است.

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

ج)سوالات تحقیق:
سوال۱: چه ارتباطی بین امنیتی شدن حقوق کیفری با هژمونی گفتمان امنیت مدار در تدابیر پیشگیرانه پلیسی وجود دارد؟
سوال۲: پلیس در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از گفتمان شهروندمدار تبعیت می کند یا از گفتمان امنیت محور؟

سوال۳: در قوانین ایران کدام یک از دو گفتمان امنیت محور یا شهروندمدار وجه غالب تدابیرپیشگیرانه پلیسی را به خود اختصاص داده است؟ د): فرضیات تحقیق:
۱- گفتمان شهروند مدار در تدابیر پیشگیرانه پلیسی به افول گراییده است

۲امنیتی شدن حقوق کیفری گفتمان تدابیر پیشگیرانه پلیسی را متأثر ساخته است.
۱- قوانین ایران عمدتا متضمن گفتمان امنیت محور در خصوص تدابیر پیشگیرانه پلیسی می باشند.

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

ه)روش تحقیق:
روشی که در تبیین این نوشتار و تحقیق استفاده گردیده است روش و کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن همت گماشته شده است.

و)ساماندهی تحقیق:
شاید یکی از دغدغه های هر پژوهشگر گزینش چهارچوبی کامل در بیان مطلب مورد تحقیق خود باشد که در این تحقیق نیز این مهم از نظر دور نگه داشته نشده است. لذا در چهارچوبی کلی در این تحقیق به دلیل اهمیت مبناها و کارکردهای امنیت محوری و

تاثیراتی که آشکار و پنهان بر تدابیر پیشگیرانه دارد و حتی تالی فاسد اتخاذ صرف این رویکرد در پدیده مجرمانه نخست بخش اول را به آن اختصاص داده ایم که در دو فصل آن به تفضیل بدان پرداخته ایم.

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

شایان ذکر است با توجه به اهمیت بحث پیشگیری از یک طرف و از طرفی امنیت، که برایندی از تدابیر اتخاذی پیشگیری خواهد بود، در فصل اول از بخش اول به مفهوم شناسی آنها پرداخته شده است. از آنجا که یکی ازنتایج امنیت محوری تحت تاثیر قرار دادن تدابیر پیشگیرانه است در فصل دوم از بخش اول به تفضیل بدان پرداخته شده است. خروجی

تدابیر پیشگیرانه سهم به سزایی در ارائه بیلان در مهار پدیده مجرمانه می باشد لذا درصد تاثیر رویکردهای مختلف بهخصوص در این پژوهش رویکرد امنیت محور دارای اهمیت وافری است که در این فصل به تفضیل تبیین گردیده است.

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

در بخش دوم از این پژوهش با نگاهی به رویکرد قانونگذار ایران در این خصوص به دلیل جریان مدلهای مختلف پلیسی در متن رویه پلیس پیشگیری به تبیین انواع آنها و تاثیر هر

یک بر تدابیر پیشگیرانه مورد نظر بوده که در نگاهی دقیق تر به دلیل وجود نهادهای مختلف عدالت کیفری و تاثیراتی که در این باب از مدلها می تواند بپذیرد مورد نقادی و تحلیل قرار گرفته است.

این دقت نظر در رویکرد پلیس ایران در فصل دوم از بخش دوم بصورت منحصر تری ادامه دارد که ضرورت بیان ثمره های اتخاذ رویکرد های متفاوت و همچنین تالی فاسد این رویه دلیلی بود که در این فصل این بحثها مورد توجه و نظر قرار گرفت.

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

بخش اول:
مبانی وکارکردهای
امنیت محوری از منظر تدابیر پیشگیرانه
کارکردهای رویکرد امنیتی با توجه به مبناهایی که در آن قرار می گیرد و ساری و جاری می گردد متفاوت است بخصوص اگر این کارکردها در قبال تدابیر پیشگیرانه مد نظر قرار گیرد.

مفهوم سازی مبانی امنیت در حوزه پیشگیری از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت برای ورود به این بحث با این رویکرد مفهوم سازی انواع امنیت از جمله وجوبات حقوقی است. از طرفی دیگر گونه هایی از پیشگیری که در متن فرایند عدالت کیفری وجود

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

دارد و مقدار تاثیری که هر یک به فراخور تعامل و یا تقابل با امنیت دارند تبیین و تفسیر را در این حوزه ضروری تر کرده است. از سویی کارکردهای امنیت در جامعه تحت الشعاع مستقیم تدابیر پیشگیرانه پلیس می باشد. در تبیین این موضوع باید گفت هر چه امنیت برایند از این تدابیر جزمی تر و خشن تر باشد کارکردهای این این رویکرد امنیتی تر خواهد

شد. لذا برای عبور و طی طریق از جنجال امنیت محوری در بطن تدابیر پیشگیرانه می بایست تدابیر اتخاذی را به سمتی غیر از سرکوب محوری هدایت کرد که متعاقبا خروجی این نگرش و اندیشه ورزی در خصوص پیشگیری پلیسی از رویکرد امنیت محور فاصله می گیرد. باری اتخاذ رویکرد امنیت محور عملا جایگاه نهادهای غیر پلیسی و بعضا غیر مسئول

را در امر پیشگیری توجیه کرده و در تفکری جزمی به پلیس و به این نهادها وسعت عملی به اندازه سرکوب و نقض آزادی های فردی خواهد داد.

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

فصل اول: امنیت محوری در پیشگیری پلیسی؛از مفهوم شناسی تاگونه شناسی
از جمله گونه هایی که در پیشگیری می توان از آن یاد کرد پیشگیری از بعد کنشی و

واکنشی است که از ابعاد مختلف در زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. خاستگاه هر یک از این تقسیم بندی ها با هم متفاوت است. اندیشه ساختاری هریک از این رویکرد ها

برگرفته از نوعی گونه شناسی خاص است که پایه و کارکرد هر یک از این دو نوع در بطن و متن یکی از مکاتب می باشد. وقتی صحبت از مفهوم حقوقی پیشگیری به میان می آید

آنچه به ذهن متبادر می گردد، بیشتر کارکرد کیفر شناختی این نوع مفهوم مد نظر بوده که

از نظر گونه شناسی، در قالب رویکرد کیفری و واکنشی قرار می گیرد. پس بدون اندک

مسامحه می توان رویکرد امنیت محوری را در چهارچوب و شاکله آن جای کرد. دغدغه خاطر این هدف خطیر را در ساز و کارهای صرفا کیفری و به نوعی سنتی به خوبی می توان

مشاهده کرد. شاهد آن نیز اعمال مصرانه ارعاب و وحشت حاصل از کیفرهای صعب و خشن در تدابیر پیشگیرانه است، که با تعجیل و شتاب زدگی در متن قوانین زاییده می

شود تا بدین ترتیب به نوعی بازدارنگی جرم را برای این جامعه سر درگم از جو امنیتی به

ارمغان بیاورد. قوانینی که خود محور و فردگرا بوده و در مواقعی بدون در نظر گرفتن ضرورت و سنجش اجتماعی و مصلحت، با صلاحدید حاکمیت به سختی و حدت هر چه تمام بر

جامعه اعمال می گردد، تا نا امنی و هنجار شکنی و ناسازگاری را از جامعه برچیده و

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

آرامش برایند از این ارعاب را برای جامعه به ارمغان بی آورد. به هر حال در این بخش گستره ای از اصطلاحات در این حوزه، مفهوم شناسی و متعاقب آن گونه شناسی می گردد.

 

مبحث اول:مفهوم شناسی از پیشگیری تا امنیت
ورود به عرصه امنیت و بحث راجع به آن در حوزه ای که از مباحث تخصصی حقوق سخن به میان می آید، تا حدودی مشکل به نظر می رسد. اما مبحث پیشگیری از جمله مباحثی در

حقوق می باشد که ارتباط مستقیم با امنیت داشته و در مواردی بسیار لازم و ملزوم

یکدیگرند و در مواقعی نیز وجودشان در کنار هم اصطکاک پیدا کرده، با هم تلاقی پیدا می

کنند. اینجاست که بحث امنیت و پلیس و پییشگیری حاصل از مزدوج کردن این دو در

جامعه، روابطی خاص را در کنار هم به وجود می آورند که این ارتباط دو طرفه کارکرد و برون داد هر یک را تبیین می کند.

همانگونه که بیان گردید برایند کارکرد پلیس، امنیت می باشد. پس می بایست در ابتدا ماهیت پیشگیری و امنیت را از زوایای مختلف مفهوم شناسی کرده تا بتوانیم از نظر شکلی

و ساختاری آن را مورد بررسی قرار دهیم.

در اهمیت مفهوم شناسی پیشگیری و در کنار آن امنیت باید گفت:
با توجه به اینکه سرکوبگری خصیصه حقوق کیفری است و نیز با توجه به ماهیت امنیت که برای برقراری آن کم و بیش اولین گزینه ای که در اذهان تداعی شده و در تارک حقوق

بررسی گفتمان ام%

بررسی گفتمان امنیت محور در تدابیر پیشگیرانه پلیسی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2697

قیمت : تومان10,000