فروشگاه

توضیحات

تاثیر  رنگ بر حافظه کودکان

عوامل مختلفی بر حافظه مؤثر هستند از جمله هیجان، هوش، سن و رنگ که در اینجا ما به تأثیر رنگ بر حافظه پرداخته ایم.

رنگ در محیط زندگی انسان اهمیت بسزایی برخوردار است تا جایی که زندگی

بدون رنگ قابل تصور نیست. یکی از کیفیات بارز و ملموس اشیا و پدیده

های جهان، رنگ است. از زمانی که قوه بینایی بشر به موازات رشد و تکوین

سیستم فکری وی به فعلیت در آمد، قدرت پیدا کرد از رنگ به عنوان عاملی

در ایجاد تمایز و تشخیص وجوه اشتراک و همچنین اختلاف اشیا استفاده کند

رنگ تدریجاً نزد بشر اولیه جنبه ای سمبولیک یا نمادین یافت. بدین معنا که

بسیاری از اقوام بشر برای هر رنگی رمز ویژه ای وضوع کرده بودند، که

در صورت آشنایی با آن رمزها، مخاطبان آنها می‌توانستند مفاهیم مربوط را به

سهولت دریافت کنند. برای نمونه در ایران باستان، سیاه، رنگ تاریکی

و دنیای اهریمن بود. رنگی بود که ناخودآگاه شب را به خاطر مردم می آورد. و شب

نیز به نوبه خود برای بشر احساسات نامطلوبی چون وحشت، رعب و اضطراب و …

را به همراه داشت. حال آنکه سفید، رنگ روز و روشنایی بود. رنگی

بود که مفاهیمی چون پاکی، صفا و خلوص و قداست را در نظر مردم تداعی می کرد.

۸۲صفحه فایل ورد (Word)+فایل(exel) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

تاثیر  رنگ بر حافظه کودکان
تاثیر  رنگ بر حافظه کودکان

 

پایان نامه بسیار جامع و کامل تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه

مقدمه                                                                                                  ۱

بیان مسئله                                                                                             ۴

هدف پژوهش                                                                                        ۴

اهمیت موضوع                                                                                       ۴

فرضیات پژوهش                                                                                    ۵

متغیرهای اساسی پژوهش                                                                          ۵

تعاریف عملیاتی                                                                                     ۶

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مفهوم رنگ                                                                                           ۸

پیدایش رنگها                                                                                        ۱۱

دسته بندی رنگها                                                                                    ۱۴

رنگ شناسی کودکان                                                                                ۲۱

رویت رنگ                                                                                           ۲۵

طبیعت رنگها                                                                                         ۲۶

آمیزش رنگها                                                                                         ۲۷

اختلالات رویت رنگ                                                                     ۳۰

فیزیولوژی رنگ                                                                                     ۳۲

عنوان                                                                                             صفحه

تقویت درک رنگ                                                                                   ۳۳

حافظه                                                                                                  ۳۴

رشد حافظه در نوباوگی                                                                            ۴۰

حافظه چیست ؟                                                                                     ۴۲

انواع حافظه

۴۶

حافظه کوتاه مدت                                                                                   ۴۷

حافظه بلند مدت                                                                                     ۴۹

اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)                                    ۵۳

حافظه سازنده                                                                                        ۵۶

عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه                                                         ۵۷

تداعی اندیشه ها                                                                                     ۵۹

درباره فرایند به خاطر سپردن                                                                      ۶۱

حافظه و فراگیری                                                                                    ۶۳

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

جامعه آماری                                                                                         ۶۹

روش تحقیق                                                                                          ۶۹

نمونه                                                                                                   ۶۹

حجم نمونه                                                                                           ۶۹

روش نمونه گیری                                                                                   ۷۰

عنوان                                                                                             صفحه

ابزار تحقیق                                                                                           ۷۰

روش و چگونگی اجرا                                                                             ۷۰

روش آماری                                                                                          ۷۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

جدول شماره ۱ و ۲ برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار                        ۷۳

جدول شماره ۳ برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار                                     ۷۴

جدول شماره ۴ برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار                        ۷۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه مطالب                                                                                       ۸۲

محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات

منابع

ضمایم

چکیده

تاثیر  رنگ بر حافظه کودکان

رنگها خواه به طور جداگانه و خواه در ترکیب با یکدیگر، تأثیرات متفاوتی

بر روح و روان آدمی باقی می گذارند. در واقع تأثیرات رنگها و احساساتی که در اثر مشاهده آنها در انسان ظاهر می شود، آنچنان است که امروزه رنگ

در روانکاوی اشخاص بویژه کودکان در حکم یکی از عوامل اساسی تلقی می شود. رنگ و تصویر بیش از هر چیز دیگر ذهن کودک رابه خود جلب می کند

برای درک رنگ و تصویر کافی است که چشم او ببیندو برای خلق آن کافیست که کودک دست در رنگ کند و بر روی کاغذ بمالد رنگ وسیله ای است که کودک آرزوها و پیامهای خود را در قالب آن بیان می‌کند.(دوالو، ۱۳۹۹، ص۱)

یکی از با نفوذترین جنبه ها در کیفیت زندگیمان رنگ است. ما از قدرت ادراکمان هر روز از رنگ استفاده می کنیم.

بدون رنگ هیچ چیز بر ما قابل تشخیص نیست، علائمی که عدم ترافیک در خیابانها را باعث شوند و به وسیله آن سرعت ماشینها تنظیم شود و قابل

کنترل نیست. از همه مهمتر تکنیک یادگیری (که مورد بحث ما نیز هست)

بمراتب افزایش می یابد.یک وظیفه مهم رنگ این است که به قسمت

سازماندهی ادراکی مغز ما علامت فرستاده و به آن کمک می کند. رنگ یکی از پارامترهای مهمی است که با ارسال علامت به قوه ادراک ما کمک و آن

را سازماندهی می کند. رنگ حافظه نمودی است که توسط آن ویژگیهای

متفاوت اشیاء شناسایی و لذا درک ما را از آنها روشن می کند. رنگ حافظه نمودی است که رنگ متعلق به موضوع مشخصه ادراکمان از طریق آن رنگ نفوذ می کند. بنا به دلایل زیاد مطالعه آنچه که رنگها مهارت در از بر کردن را

به حداکثر میرساند بسیار مهم است. ما انسانها به رنگ اعتماد می کنیم که در زندگیمان نظم وجود دارد.]ترافیک علامت می دهد … و خیلی علامتهای دیگر به ادراک رنگ نیاز دارند به این ترتیب مؤثر بودن رنگ کاربرد اعمال دنیای ما آشفته می شود.

تاثیر  رنگ بر حافظه کودکان

مؤثرترین رنگهائیکه قدرت فراگیری (از بر کردن) و همچنین نظم در زندگیمان را افزایش می دهند پیدا کنید.

همچنین رنگهائیکه حافظه فراگیری را بهتر تحریک کرده و مهارت یادگیری

یا بطور خاص ناتوانی فراگیری در دانشجویان را بهبود بخشد پیدا کنید. رنگ حافظه هم چنین می تواند در تجارت نیز بکار گرفته شود مثلاً فروش بهینه توسط استفاده از رنگهائی که بیشتر مورد پستد مردم و توجه شان را بیشتر

جلب می کند. پیش بردن مطالعه تأثیر رنگ بر حافظه در حوزه های

وسیعی سودمند خواهد بود. بدین ترتیب زندگی ما توسط نشانه ها، علامتها و وسایل متعددی نگه داشته شده که آموزش، راهنمایی، دستورالعمل و احتیاطهای لازم را فراهم می کند. Noor در سال ۲۰۰۱ دریافت که دانش رنگ با

نمایش موضوع در سطحهای زیادی تأثیر متقابل داشته بنابراین سیگنالها و علائم ناشی از کاربرد رنگهائیکه برای مردم آشناترند تأثیر پذیری وسایل و

اشیاء را افزایش می دهد. یک علامت Stop به رنگ قرمز، آن قسمت

از ذهن که دانش رنگ به آن مربوط می شود، را برای تشخیص، از موضوع مربوطه

تحریک می کند. رنگ نتیجه مهم دیگری روی فرایند فراگیری در زندگیمان دارد. بعضی اوقات نیز اختلات مثل خواندن پریشی توسط رنگ تأثیر گذشته شده است………….

………..

.

.

.

.

بیان مسئله

آیا رنگ بر حافظه تأثیر مثبت دارد؟

آیا بین رنگ و حافظه رابطه مستقیم دارد؟

هدف پژوهش:

بررسی و تعیین تأثیر رنگ بر حافظه دانش آموزان کلاس اول شهرستان کرج

اهمیت موضوع:

هنر عملاً فعالیتی روانی است و به این جهت نیازمند بررسی روان شناختی می باشد زیرا از انگیزه های روانی انسان نشأت می گیرد (مجله نگاه نو-۱۳۷۱). رنگها چه به عنوان نشانه ها و چه به صورت نمادها و چه برای زیبایی در زندگی عادی و معمولی انسان نقش عمده ای دارند، آسمان آبی،

انوار زرین خورشید و دریای نیلگون سبب آرامش و شادی و آسمان خاکستری در شب تیره سبب خستگی و ترس می شود (فدایی-۱۳۹۹). آری رنگ یعنی زندگی، زیرا جهان بدون رنگ در نظر ما مرده جلوه می کند. علیرغم خصوصیات گوناگون، این پدیده از قواعدی پیروی می کند که شناخت آنها می

تواند در بهره گیری مناسب از رنگ کمک و راهنمایی مؤثری باشد و با فراگیری قواعد استفاده از رنگها می توان محیط زندگی را به مکانی دلپذیر تبدیل نمود. (دکتر ملجائی، ۱۳۶۷، ص ۱۱)

حافظه موضوعی است که از دیر زمان انسان به آن توجه داشته و همراه برای شناخت و بهبود آن کوشیده است. بدون حافظه، ما با هر چیزی به گونه ای مواجه خواهیم شد که گویا قبلاً آن را تجربه نکرده ایم. ارزش حافظه آنگاه بر ما روشنتر می شود که بخواهیم بر اساس موارد به خاطر سپرده شده،

استدلال و قضاوتی داشته باشیم. به اضافه ما می توانیم با زمان وارد معامله شویم.

ارتباط دادن زمان حال به گذشته و پیش بینی نسبت به آینده، به دلیل وجود چیزهائی است که ما در حافظه مان انبار کرده ایم. حتی ادراک ما از وجود خود نیز بستگی به یادآورهای ما نسبت به گذشته مان است.(جعفریان، ۱۳۹۹ ص ۱۳)

تاثیر  رنگ بر حافظه کودکان

فرضیات پژوهش:

رنگ بر حافظه تأثیر مثبت دارد. بین رنگ و حافظه رابطه مستقیم وجود دارد.

متغیرهای اساسی پژوهش:

الف: متغیر وابسته: متغیر وابسته پاسخ برون داد یا ملاک است و عبارت

از وجهی یا جنبه ای از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. در پژوهش حاضر متغیر وابسته حافظه دانش آموزان می باشد.

ب:متغیر مستقل: متغیر مستقل به مغییری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود. به این متغییر، متغییر محرک یا درون داد گفته می شود و متغییر است که توسط پژوهشگر دستکاری می شود، در پژوهش حاضر متغییر مستقل رنگ می باشد.

تعاریف عملیاتی:

رنگ: بنا به تعریفی رنگ عبارتست از ارتعاش نسبی از ارتعاش نسبی انرژی و ضبط آن به وسیله سلول هایی محیطی که پس از انتقال به مغز اثر آن متظاهر می شود. بعبارت دیگر نوری که از سطح اشیاء به چشم ما منعکس می گردد رنگ نامیده می‌شود. لذا منظور از رنگی بودن یک جسم در واقع خاصیت جذب و انعکاس …………….

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تاثیر رنگ بر حافظه کودکان”