فروشگاه

توضیحات

تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر (گرجستان)

دقت در وضعیت جدید ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی نشان می دهد که بعد از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن جمهوری های منطقه قفقاز،وضعیت

راهبردی و جغرافیای سیاسی ایران در منطقه اهمیت زیادی پیدا کرده است. ایران از لحاظ جغرافیایی مانند پلی است که آسیای مرکزی را به اروپا متصل

می سازد.از طرف دیگر ایران به دلیل واقع شدن در بین دو منطقه بسیار مهم

خلیج فارس و قفقاز و برخورداری  از دو منطقه ژئوپلیتیکی در شمال و جنوب،موقعیتی کم  نظیر در عرصه معادلات بین المللی و منطقه ای پیدا کرده است.

لذا فروپاشی شوروی و بدنبال آن گسترش ناتو به منطقه قفقاز جنوبی،یک تغییر ژئوپلیتیک اساسی در مرزهای شمالی ایران بود که بر روند سیاست

خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت،

نزدیکی جغرافیایی ایران به این منطقه ووجود پیوند های تاریخی و فرهنگی و

تعلق ملت های منطقه به حوزه تمدنی ایران،همچنین تمایل کشورهای این منطقه به امریکا از جمله عواملی است که بر شدت این تهدیدات امنیتی

افزوده است بدین ترتیب با حضور قدرت های بزرگ در منطقه قفقاز جنوبی و مشخصاً کشور گرجستان به عنوان یکی از زیر محیط های امنیتی منطقه ای ایران،ملاحظات امنیتی جدیدی را در منطقه ایجاد نموده و امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران را متاثر ساخته است.

در عین حال وضعیت ژئوپلیتیکی جدید برتی ایران،مشکلات امنیتی و مرزی به همراه آورده است که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.هدف سیاست خارجی

در این شرایط جدید باید در جهت بهره برداری از فرصت ها و اجتناب از تهدیدات باشد.در این پژوهش سعی می شود تا ضمن تبیین وضعیت ژئوپلیتیکی

جدید منطقه،تاثیرات امنیتی و اقتصادی کشورهای این منطقه بعد از فروپاشی،بر ایران مورد بررسی قرار گیرد ومشکلات

و بحرانهایی که این کشورها با آن مواجه هستند و همچنین پتانسیل های بالایی راکه در زمینه های مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی و…. دارا هستند،نمایان شود.

اهداف و منافع کشورها و قدرت های منطقه ای و جهانی و سیاست هایی که آنها برای رسیدن به منافع مورد نظر خود اعمال می کنند،همه مسائلی

تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر (گرجستان)

است که به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه به نوعی با منافع ملی کشور ما در تقابل و تعامل هستند که مورد بررسی قرار می گیرد.

در این میان جمهوری گرجستان با توجه به شرایط پدید آمده در منطقه،اهمیت استراتژیکی خاصی برای منطقه و برای کشور ما پیدا کرده است.

لذا سعی شده است که با تبیین وضعیت ژئوپلیتیکی این کشور که با قرار دادن تحولات

خود در چهار چوب روابط گسترده بین المللی موجب بروز اختلافاتی شده و نقش این کشور بر تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

 ۱۱۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر (گرجستان)
تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر (گرجستان)

 

فهرست مطالب پایان نامه فوق العاده جامع و کامل تاثیر قفقاز جنوبی گرجستان بر امنیت ملی ایران

عناوین                                                                                                     صفحه                              

مقدمه

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ بیان مسئله   …………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱- ۲ اهمیت ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۳  انگیزه های نگارنده………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۴ اهداف مورد نظر  …………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۵ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۶ پرسش های مطرح…………………………………………………………………………………………………………. ۴             

۱-۷  فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۸ تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۹  قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۱۰ روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….۶

۱-۱۱ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۱۲ سازماندهی رساله…………………………………………………………………………………………………..۷          

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق

۲-۱ بررسی ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن

۲-۱-۱ تعریف و مفهوم ژئوپلیتیک ………………………………………………………………………………………….۸

۲-۱-۲ عوامل موثر در ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………………………..۹

۲-۱-۳ واقع گرایی و ژئوپلیتیک…………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۲:بررسی امنیت و امنیت ملی

۲-۲-۱ امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۲ مفهوم سنتی امنیت ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۳ مفهوم نوین ……………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۴ ابعاد امنیت …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۵ امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۶ ویژگی های امنیت ملی ……………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲-۷ ابعاد امنیت ملی…………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۷-۱ امنیت نظامی ………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۷-۲ امنیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۷-۳ امنیت سیاسی………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۷-۴ امنیت فرهنگی………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۷-۵ امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۷-۶ امنیت زیست محیطی……………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۲-۸ تهدیدات امنیت ملی…………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۲-۹ واقع گرایان و امنیت ملی …………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲-۱۰ امنیت منطقه ای………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۱۱ امنیت بین المللی(جهانی…………………………………………………………………………………………. ۲۲                

فصل سوم:ویژگی های منطقه قفقاز جنوبی و ساختار گرجستان در آن

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳-۱ ویژگیهای منطقه قفقاز جنوبی……………………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۱-۱ موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۳-۱-۲ قفقازجنوبی(ماورای قفقاز)………………………………………………………………………………………….۲۵

۳-۱-۳ نگاهی مختصر به تاریخ و خصوصیات انسانی قفقاز جنوبی………………………………………….. ۲۶

۳-۱-۴ واحد های سیاسی قفقاز جنوبی…………………………………………………………………………………..۲۹

۳-۲ گرجستان……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۳-۲-۱ موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۲-۲ ویژگی جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………۳۰

۳-۲-۳ تاریخ گرجستان…………………………………………………………………………………………………………۳۲

۳-۲-۴ ویژگی های مذهبی فرهنگی اجتماعی………………………………………………………………………….۳۳

۳-۲-۵ ویژگی های سیاسی گرجستان…………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۲-۶ ظرفیت های اقتصادی گرجستان……………………………………………………………………………….. ۳۵

فصل چهارم:

۴-۱:بررسی جغرافیای سیاسی قفقاز جنوبی با تاکید بر گرجستان

۴– ۱-۱ تبیین ژئوپلیتیک منطقه قفقاز جنوبی……………………………………………………………………………۳۶

۴-۱-۲ اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطقه قفقاز جنوبی…………………………………………………..۳۷

۴-۱-۳ پیچیدگی امنیت در منطقه قفقاز جنوبی…………………………………………………………………………۴۰

۴-۱-۴ اهمیت استراتژیک قفقاز برای روسیه……………………………………………………………………………۴۳

تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر (گرجستان)

۴ -۱-۵انقلاب گل رز (مخملی)…………………………………………………………………………………………….۴۵

۴-۱-۶سیاست خارجی دولت گرجستان  پیش ازمیخائیل ساکاشویلی………………………………………….۴۷

۴ -۱-۷سیاست خارجی دولت گرجستان درزمان میخائیل ساکاشویلی…………………………………………۴۹

۴-۱-۸ چالش امنیتی میان گرجستان و روسیه…………………………………………………………………………..

۵۰   ۴-۱-۸-۱ تحولات سیاسی جدید در گرجستان و افزایش تنش در روابط روسیه و اتحادیه اروپا…….۵۱

 ۴-۸-۱-۲تحولات جدید درمنطقه قفقاز با تمرکز بر مسئله انرژی………………………………………………۵۴                              

بخش دوم :تاثیر ‍ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی(باتاکید بر گرجستان) بر امنیت ملی ایران

۴-۲-۱امنیت………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۴-۲-۲ امنیت جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………………………………..۵۷

۴-۲-۳ عوامل مؤثر بر امنیت ملی و جهت گیری سیاست خارجی ایران………………………………………۵۸

۴-۲-۳-۱شاخص های ژئوپلیتیکی…………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۳-۲-۴ ساختار های اجتماعی و سیاسی………………………………………………………………………………۵۹

۳-۳-۲-۴ منابع عظیم انرژی………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۲-۳-۴تمایل به پیشرفت ونوگرایی……………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۲-۴ ابعاد امنیت ملی ایران…………………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۲-۴-۱ امنیت نظامی ایران ………………………………………………………………………………………………..۶۱

۴-۲-۴-۲ امنیت اقتصادی ایران……………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۲-۴-۳ امنیت سیاسی ایران………………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۲-۴- ۴ امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲-۴-۵ امنیت زیست محیطی……………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۵ تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………………….۶۴

۴-۲-۶ اهداف و سیاست های روسیه و گرجستان در منطقه قفقاز………………………………………………۶۵

۴-۲-۷ بررسی اوستیای جنوبی و تأثیرات آن در منطقه……………………………………………………………. ۶۷

۴-۲-۸ روابط ایران و گرجستان……………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۲-۹ حضور امریکا ، ناتو در منطقه و تأثیرات آن بر روابط ایران وگرجستان……………………………..۷۳

۴-۲-۹-۱ انتخاب های سیاسی غرب………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۲-۹-۲ خطوط لوله وانتقال انرژی…………………………………………………………………………………….۷۵

۴-۲-۹-۳ ایران و محیط امنیتی جدید……………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۲-۹-۴ تشدید رقابت های نظامی……………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۲-۱۰ سیاست خارجی روسیه در قبال «CISوگوام»……………………………………………………………..۸۰

۴-۲-۱۱ اهمیت ناتو برای گرجستان…………………………………………………………………………………….۸۴

۴-۲-۱۲ اقدامات گرجستان در راستای پیوستن به ناتو……………………………………………………….۸۵

۴-۲- ۱۳  تقابل منافع ایران بابازیگران منطقه ای وفرا منطقه ای درروندگسترش ناتوبه گرجستان……۸۶

۴-۲-۱۴ ترکیه و اسرائیل در گرجستان……………………………………………………………………………………۹۳

۴-۲-۱۵  تأثیر حضور ناتو در قفقاز جنوبی (گرجستان) بر امنیت ملی ایران…………………………………۹۵

فصل پنجم

۵-۱نتیجه گیری و اثبات فرضیات……………………………… ………………………………………………………..۱۰۷

۵-۲پیشنهادات(راهکارها)……………………………………………………………………………………………………۱۰۹

  پیوست وضمائم:

۱-نقشه ها

۱-۱نقشه کشورهای قفقاز……………………………………………………………………………………………………۱۱۰

۱-۲ نقشه کشور گرجستان………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۱-۳ نقشه سیاسی قفقاز جنوبی…………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۱-۴ نشان دادن کشور گرجستان در قسمتی از نقشه جهان………………………………………………………۱۱۳

۱-۵ خطوط لوله نفت باکو-تفلیس-جیهان…………………………………………………………………………….۱۱۴

-۲  اهمیت موضوع(تحقیق)

فروپاشی اتحاد شوروی وتشکیل کشورهای جدید نیاز مبرم به مطالعات و آشنایی با کشور های تازه استقلال یافته در آغاز فروپاشی احساس می

شد.اهمیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز ،کمبود اطلاعات تخصصی و ضعف آگاهی عمومی نسبت به این کشورها که سال های طولانی زیر

شدیدترین نظارت های سانسوری،کمونیستی قرار داشتند و وجود اقوام و فرهنگ های مختلف در این مناطق همراه با منافع غنی وظرفیت های اقتصادی

تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر (گرجستان)

بالا که زمانی پشت پرده آهنین قرار داشتند و مشترکات فرهنگی،تاریخی،دینی،به همراه پیوند های عمیقی که بین ایران و کشورها در طول تاریخ برقرار

بوده ،مبنای بسیار مهمی برای مطالعه وتحقیق در مورد این کشورها می باشد.همچنین درک این موضوع که بازیابی هویت ملی و فرهنگی مردمان قفقاز

و رشد وتوسعه اقتصادی اجتماعی آنها صلح و ثبات را در منطقه وسیعی از جهان فراهم ساخت،اهمیت تحقیق وپژوهش را بیش از پیش آشکار می سازد و راهنمای خوبی برای ما در کشف واقعیت های ژئوپلیتیکی منطقه و ارائه گزارش هرچند مختصر و ناقص خواهد بود.

۱-۳  انگیزه های تحقیق

پیدایش حوزه های جدید ژئوپلیتیکی پس از تحولات نظام بین الملل وتغییرات حاصل شده در جغرافیای سیاسی منطقه قفقاز سبب بروز بحران ها ومشکلات عدیده ای در منطقه شد که در نهایت موجب بروز چالش ها و تاثیرات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی آنها بر وضعیت ژئوپلیتیکی جدید ایران

شد.تهدید های منافع ملی به لحاظ هم مرز بودن این منطقه با ایران و لزوم شناخت منافع ملی از یک طرف و عدم آگاهیهای کافی مردم از منطقه و ریشه

های بحران ها و حوادث و معاهدات تاریخی که باعث گسستگی قلمرو کنونی قفقاز جنوبی(گرجستان،ارمنستان،آذربایجان) از پیکره اصلی ایران زمین شده و همچنین انگیزه و علاقه شخصی نگارنده به گرجستان با توجه به اهمیتش به عنوان کشوری تاثیر گذار در منطقه،محرک و انگیزه اصلی موضوع بود.

۱-۴  اهداف تحقیق

  – آشنایی با حوزه های جدید ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در منطقه بعد از فروپاشی شوروی

   – بررسی و تحلیل مشکلات و بحران های موجود در کشور های منطقه وتاثیرگذاری آنها بر ایران و به چالش کشاندن منافع ملی کشور ( ایران)

 -ریشه یابی علل تاریخی بحران های منطقه قفقاز جنوبی به خصوص کشور گرجستان و تاثیرات امنیتی و اقتصادی و سیاسی آن بر منطقه و ایران

۱-۵   پیشینه تحقیق:

بی شک یکی از مهم ترین انگیزه های محقق در انتخاب این موضوع،عدم ارائه پژوهش جامع و روشن در این زمینه بوده است.محقق بر این عقیده است که

علیرغم انجام پژوهش ها و تحقیقاتی در زمینه های امنیت ملی ایران و قفقاز جنوبی تا کنون هیچ کدام از آنها به صورت مستقل به بررسی ژئوپلیتیک

گرجستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نپرداخته اند برای روشن شدن پیشینه تحقیق به ذکر چند نمونه از پژوهش های انجام شده در این زمینه اکتفا می کنیم

دکتر بهرام امیر احمدیان در کتاب خود تحت عنوان ((جغرافیای کامل قفقاز))به بحث در این رابطه پرداخته است.ایشان در این کتاب جغرافیای سه

تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر (گرجستان)

جمهوری(گرجستان،ارمنستان، آذربایجان)را به طور کامل مورد بررسی قرار داده اند.دکتر محمد حسین افشردی از دیگر محققانی است که در کتاب خود

تحت عنوان ((ژئوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران))به بحث در این رابطه پرداخته است.ایشان دراین کتاب ضمن پرداختن به مفهوم

ژئوپلیتیک وموقعیت استراتژیکی منطقه قفقازجنوبی ووضعیت نظامی،امنیتی،فرهنگی،ارتباطی و سیاسی کشورهای آن منطقه و روابط و مناسبات این کشورها به جمهوری اسلامی ایران  را مورد بررسی قرار داده است.

پژوهش های متعدد دیگری نیز در این زمینه انجام شده است که از جمله کتاب(( امنیت در قفقاز جنوبی )) آقای احمد کاظمی و……………

۱-۶        سؤالات تحقیق:

۱-آیا حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در قفقازجنوبی منافع ملی ما را تهدید می کند و چه تهدیداتی قدرت ملی ایران در منطقه از بین خواهد برد؟

۲- علایق و اهداف اصلی ژئوپلیتیکی ایران در منطقه کدامند ؟

۱-۷  فرضیات تحقیق:

-حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در قفقازجنوبی منافع ملی ما را تهدید می کند

– علایق و اهداف اصلی ژئوپلیتیکی ایران در منطقه علاوه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی مسائل سیاسی و امنیتی است.

۱-۸  تعریف مفاهیم:

ژئوپلیتیک:

-از مطالعه متون ژئوپلیتیک می توان چنین استنباط نمود که ژئوپلیتیک، روش و ابزاری در خدمت سیاست خارجی برای شناخت و تحلیل دقیق تر تحولات جاری و آینده است و مفاهیم متفاوتی را در عرصه های گوناگون، همچون کسب قدرت، تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و استراتژی ژئوپلیتیک اینک بیش از گذشته به عنوان عاملی برای واقع گرایانه ساختن سیاست خارجی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. (واعظی:۱۳۸۷، ۲۶ ـ ۲۵)

-ژئوپلیتیک علمی است که تاثیر عوامل جغرافیایی را بر سیاست داخلی و خارجی حکومت ها و روابط بین الملل بررسی میکند،آنچه مسلم است عوامل جغرافیایی در اداره امور داخلی (سیاست داخلی) و سیاست خارجی روابط بین الملل نقش تعیین کننده ای دارد(عزتی:۱۳۷۱، ۱)

دکتر حافظ نیا، تعریف ژئوپلیتیک را در قالب یک مفهوم بیان می کند که در آن سه عنصر اصلی یعنی جغرافیا، قدرت و سیاست دارای خصلت ذاتی می باشند. «ژئوپلیتیک عبارتست از: ‌علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنشهای ناشی از ترکیب آنها با همدیگر»(حافظ نیا؛ ۱۳۸۵ :۳۷).

       سیاست

        قدرت

ژئوپلیتیک

شکل (۱) مدل ژئوپلیتیک از حافظ نیا

جغرافیا

 در واقع، حافظ نیا، موضوع ژئوپلیتیک را رفتار گروه های انسانی متشکل نسبت به یکدیگر بر پایه جغرافیا، قدرت و سیاست می داند (حافظ نیا، ۱۳۸۴: ۵۶ – ۵۵).

 دکتر مجتهدزاده ژئوپلیتیک را اینگونه تعریف می نماید: «مطالعه اثرگذاری عوامل جغرافیایی در تصمیم گیریهای سیاسی صاحبان قدرت»(مجتهدزاده؛ ۱۳۹۸ : ۲۰) و یا «مطالعه روابط همکاری یا رقابت میان قدرتها براساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می گذارد یا امکاناتی که در این راستا می توان از محیط جغرافیایی گرفت»(مجتهدزاده؛ ۱۳۸۱):

امنیت ملی:

امنیت در لغت به معنای در امان بودن، ایمنی و بی ترسی است و این ویژگی

در وضعیتی حاصل می شود که تهدید و خطری وجود نداشته باشد. از آنجا که امنیت پدیده ای نسبی، ذهنی و تجزیه ناپذیر است، ارائه تعریفی دقیق از آن بسیار مشکل است. چنانچه اندیشمندان مختلف همواره تعاریف متعدد از

آن ارائه کرده اند. برای نمونه «برژینسکی» نظریه پرداز و سیاست مدار امریکایی،

تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر (گرجستان)

امنیت ملی را وجود اوضاعی مبتنی بر حفظ و برقراری اقداماتی می داند

که کشور را از اعمال نفوذ دشمن، مصون نگه دارد یا اندیشمند دیگری به نام «آرنولد و لفرز» امنیت ملی را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبی به ارزش های مکتبیه و به طور ذهنی به مفهوم ترس از حمله به اینگونه ارزش های می داند.

مسأله امنیت ملی و اولویت های آن برای هر کشور از اهمیت به سزایی بر خورد دار می باشد، لذا واحدهای ملی برای تأمین امنیت ملی خود، به تدوین استراتژی های ملی دست می زنند و این استراتژی‌ها، مقابله با تهدیدات هستند و راهکارهای دراز مدت برای مقابله با نا امنی محسوب می شوند و در

حقیقت و ظیفه اصلی استراتژی های امنیت ملی این است که تهدیدات را به ضد تهدیدات (فرصت) تبدیل کنند. بنابراین تأمین امنیت ملی، مهم ترین دغدغه کشورها و واحد های سیاسی را تشکیل می دهد. (کاظمی: ۱۳۸۴، ۲۶ ـ ۲۳)

۱-۹  قلمرو تحقیق

تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر (گرجستان)

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1824

تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران با تاکید بر (گرجستان)

قیمت : تومان25,000