فروشگاه

توضیحات

تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ

“سپتیک تانگ” ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی ) و تصفیه زیستی بکمک باکتریهای بی هوازی بطور همزمان در آن انجام می گیرد .

سپتیک تانک می تواند حدود ۳۰٪ آلودگی را کاهش دهد که این مقدار کم محسوب می شود و نیاز سازمان حفاظت محیط زیست را برطرف نمی سازد . (۱۵)

اما بعلت اینکه در شهرهای مختلف بویژه شهرهایی که در آنها شبکه جمع آوری فاضلاب وجود ندارد ( شهرهایی استان مازندران ) ، سپتیک تانک کاربرد وسیعی داشته و فاضلاب تصفیه شده باید به زمین و یا آبهای سطحی و زیرسطحی منتقل گردد .

لذا این منابع در اثر تماس با فاضلاب دفع شده بشدت آلوده می شوند . این مسأله بویژه در تقاطیکه سطح آب زیرزمینی بالاست ( استان مازندران ) شدت بیشتری پیدا می کند .

البته دفع فاضلاب ناشی از سپتیک تانک به رودخانه ها ، زمینهای کشاورزی و غیره مشکلاتی از قبیل آلودگی آبها ، شیوع انواع بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، نابودی محصولات کشاورزی و غیره را نیز بهمراه دارد .

وقوع این مشکلات ، نیاز به بهینه سازی سپتیک تانک را ضروری می سازد . جهت بهینه سازی سپتیک تانک از سیستمی به نام RBC “1” ( دیسکهای بیولوژیکی چرخان ) استفاده شده است که این سیستم را درون سپتیک تانک سنتی تعبیه می کنیم .

تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ

با استفاده از RBC درون سپتیک تانک عملا” فیلم بیولوژیکی Biofilm )  ( تشکیل و راندمان حذف BOD افزایش می یابد و پساب با کیفیت مقبولتری وارد محیط زیست می گردد .

 ۱۰۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول: ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۱- مقدمه: ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل دوم: ضرورت بهینه سازی سپتیک تانک…………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲- تعریف فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………. ۵

۲-۲- مشخصات فاضلاب………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲-۲- مشخصات  فیزیکی………………………………………………………………………………………………….. ۵

۲-۲-۲-مشخصات شیمیایی……………………………………………………………………………………………………. ۵

۳۳-۲- انواع  فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۳-۲- فاضلاب خا نگی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۳-۲ فاضلاب  صنعتی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۳-۳-۲- فاضلاب سطحی………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۴-۲- تصفیه  فاضلاب …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۴-۲- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴-۲- ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب……………………………………………………………………………… ۱۳

۵-۲- شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های کوچک …………………………………………………………… ۱۷

۱-۵-۲  سپتیک تانک ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۵-۲تعریف سپتیک تانک …………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۳-۵-۲ علل کاربرد سپتیک  تانک …………………………………………………………………………………………… ۲۵

۶-۲-  تاریخچه توسعه سیستم RBC   ……………………………………………………………………………………. ۳۶

۱-۶-۲- توصیف  سیستم RBC – …………………………………………………………………………………………. 36

۲-۶-۲- مرحله  بندی کردن واحدهای RBC  ……………………………………………………………………….. ۴۵

۷-۲- اصول تصفیه بیو لو ژیکی ……………………………………………………………………………………………… ۵۰

۱-۷-۲ موازنه جرم روی سیستم RBC   ……………………………………………………………………………….. ۵۲

۸-۲- موازنه جرم روی سیستم RBC   ………………………………………………………………………………….. ۵۳

۹-۲- پارامترهای تایثر گذار برروی رشد بیو لوژیکی ……………………………………………………………….. ۵۴

۱-۹-۲- اثر PH……………………………………………………………………………………………………………………. 55

۲-۹-۲- اثر سمیت وروش کاهش آن ……………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۹-۲ – اثر دما ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۱۰-۲- محدود ه بارهیدرولیکی  مناسب برای سیستم RBC  …………………………………………………… ۵۶

۱۱-۲- مشکلات عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۱۲-۲- تلفیق سپتیک  تانک با RBC  …………………………………………………………………………………….. ۵۹

فصل سوم : تجهیزات و راه اندازی ………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۱-۳- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۳- قوانین طراحی مدلهای هیدرو لیک ………………………………………………………………………………… ۶۲

۱-۲-۳ – تئوری تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲-۳- اصول تشابه …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۳-  مختصری در مورد طراحی مدل …………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۳-  محاسبه ابعاد مدل آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………….. ۶۶

۱-۴-۳- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانک…………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۴-۳- محاسبه تعداد دیسکها……………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۳- ساخت پایلوتها  ونصب تجهیزات مربوطه ………………………………………………………………………. ۶۹

۶-۳ – جزئیات ساخت و راه اندازی پایلوت …………………………………………………………………………… ۷۷

۷-۳- محاسبه میزان انرژی تقریبی  لازم باری تماس دهنده ها ………………………………………………….. ۷۷

۸-۳- نصب تجهیزات مربوطه به سیستم RBC  ……………………………………………………………………… ۸۲

۹-۳- نحوه مونتاژ سیستم ………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۱۰-۳- آزمایشات …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۱-۱۰-۳- آزمایش اندازگیری اکسیژن محلول (DO)-……………………………………………………………… 83

۲-۱۰-۳- اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی ()-……………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۰-۳- آزمایش اکسیژن مورد نیا شیمیایی (COD)-……………………………………………………………. 87

۴-۱۰-۳- اندازه گیری مواد معلق (MISS)-………………………………………………………………………….. 87

۵-۱۰-۳- کل مواد باقیمانده (T.S)-……………………………………………………………………………………… 88

۱۱-۳-مواد و روشها ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۱۲-۳- محلولهای لازم  و روشهای ساخت آنها…………………………………………………………………………. ۸۸

۱-۱۲-۳- آزمایش اکسیژ ن محلول (DO)-……………………………………………………………………………. 89

۲-۱۲-۳- آزمایش اکسیژن مورد نیا بیو شیمیایی ()-…………………………………………………….. ۸۹

۳-۱۲-۳- اکسیژن  مورد نیاز  شیمیایی (COD)-……………………………………………………………………. 90

۱۳-۳ – دستگاهها و وسایل مورد نیاز …………………………………………………………………………………….. ۹۱

فصل چهارم : مطالعه تجربی روی پایلوتهای طراحی شده …………………………………………………………… ۹۳

۱-۴- مختصری در مورد میکرو بیو لوژی سیستم …………………………………………………………………….. ۹۴

۲-۴- سیستمهای مرکب………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۱-۲-۴- مکانیزم سپتیک تانک ………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۳-۴- مو جودات زنده  موجود در سیستم ………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۵-۴- رشد فیلم در RBC  …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۴-۴- محاسبه میزان فسفر ورودی به سیستم ……………………………………………………………………………. ۱۱۸

۱-۵-۴- توسعه فیلم ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۲-۵-۴- انتقال اکسیژن بین فیلم و هوای داخل سیستم ……………………………………………………………. ۱۲۱

۶-۴- تاثیر سطح مدیل (MEDIA) روی رشد فیلم و راندمان سیستم ……………………………………….. ۱۲۱

۷-۴- تاثیر سرعت چرخش برروی رشد فیلم ………………………………………………………………………….. ۱۲۲

فصل پتنجم : نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۱-۵- اثرمیزان بار ورودی بر راندمان سیستم …………………………………………………………………………… ۱۲۶

۲-۵- تغییرات PH نسبت به زمان …………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۳-۵- اثر افزایش دور الکتروموتور در پایلوت(۲)-…………………………………………………………………… ۱۳۲

۴-۵- اثر افزایش  ضخات فیلم برراندمان حذف COD- …………………………………………………………. 132

۵-۵- تغییرات غلظت فاضلاب ورودی به سیستم …………………………………………………………………….. ۱۳۶

۶-۵- تاثیر کاهش ارتفاع فاضلاب ورودی در مخزن بادبی…………………………………………………………. ۱۳۶

۷-۵- تفییرات دما در ورودی و خروجیهای دو پایلوت……………………………………………………………… ۱۳۶

۸-۵- تغییرات جامدات کل (T.S) در ورودی و خروجی پایلوتها …………………………………………….. ۱۳۸

۱-۸-۵- تغییرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودی و خروجی پایلوت………………………………….. ۱۳۸

۲-۸-۵- تغییرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودی و خروجی پا یلوتها ………………………… ۱۳۸

۹-۵- بررسی راندمان حذف COD  در دو پایلوت …………………………………………………………………. ۱۴۳

۱۰-۵- مشکلات عملیات ……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

 

 

فصل دوم :

ضرورت بهینه سازی سپتیک تانک

 

۱-۲- تعریف فاضلاب

فاضلاب مخلوط رقیقی از انواع آبهای زائد حاصل از فعالیت انسان است که این فعالیتها را می توان در امور شخصی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی خلاصه کرد (۱۵) .

در فاضلاب همواره مقدار آب ( ۹/۹۹٪ ) بوده و تنها (۱/۰٪ ) بقیه را سایر مواد تشکیل می دهند . فاضلاب تازه ، مایع کدر خاکستری رنگ است که بوی زننده ای ندارد .

این فاضلاب حاوی مواد مختلفی می باشد که با توجه به منشأ تولید فاضلاب ، نوع آنها فرق می کند . البته باید توجه داشت در هنگامیکه فاضلاب از صنایع رنگسازی و نساجی تولید می شود ، فاضلاب رنگی خواهد بود . فاضلاب از هر جائیکه تولید شده باشد ، با گذشت زمان اکسیژن محلول آن پایان یافته و بعد از گذشت مدت زمانی متعفن خواهد شد و رنگ آن در مورد فاضلاب خانگی و شهری بطور اخص به ساه تبدیل می شود و بوی بسیار زننده ای دارد که بوی ناشی از تولید هیدروژن سولفید بوده و رنگ سیاه آن بخاطر تشکیل ترکیب سولفید آهن می باشد . ( ۲ )

۲-۲- مشخصات فاضلاب

برای طراحی و بهره وری از تأسیسات جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب و نیز به منظور جلوگیری از مشکلات زیست محیطی آگاهی از ماهیت فاضلابها ضروری است .

مشخصات فاضلاب را می توان در سه گروه عمده : مشخصات فیزیکی ، مشخصات شیمیایی و مشخصات بیولوژیکی دسته بندی کرد (۱۸)

۱-۲-۲- مشخصات فیزیکی

مهمترین مشخصه فیزیکی فاضلاب عبارت است از کل مواد جامد که شامل مواد شناور ، مواد قابل ته نشینی ، مواد کلوئیدی و مواد محلول می باشد . سایر مشخصات فیزیکی عبارتند از بو ، دما ، چگالی ، رنگ و کدورت .

۲-۲-۲- مشخصات شیمیایی

ویژگی شیمیایی فاضلاب بسیار گسترده و پیچیده می باشد چون با توجه به ورود مواد معدنی و آلی و آلی گوناگون در هر روز به محیط زیست و اثرات تقریبا” ناشناخته آنها روی همدیگر تنها می توان مشخصات شیمیائی را در سه گروه عمده بررسی کرد .

۱- مواد آلی                              ۲- مواد غیرآلی                         ۳- گازها

۱-   موادآلی

ترکیبات آلی معمولا” شامل کربن ، هیدروژن و اکسیژن و در بعضی موارد همراه با نیتروژن هستند . ممکن است عناصر مهم دیگری نظیر گوگرد ، فسفر و آهن نیز وجود داشته باشند . گروههای اصلی مواد آلی موجود در فاضلاب عبارتند از :

پروتئین (۴۰ تا ۶۰ درصد ) ، کربوهیدراتها (۲۵ تا ۵۰ درصد ) و ( چربی و روغن ۱۰ درصد ) “۱۵” اوره ترکیب آلی دیگری است که در تشکیل فاضلاب نقش دارد . از آنجایی که اوره به سرعت تجزیه میشود ، اوره تجزیه نشده در فاضلابهائیکه تازه نباشند به ندرت دیده میشود . فاضلاب علاوه بر پروتئین ، کربو هیدات ، چربی ، روغن و اوره حاوی مقادیر کمی از مولکولهای آلی سنتزی مختلف با ساختمانهای ساده تا بی نهایت پیچیده است .

از این مواد سنتزی می توان به پاک کننده ها ، ترکیبات آلی فرار و سموم کشاورزی اشاره کرد علاوه بر اینها تعداد اینگونه ترکیبات در نتیجه ساختن مولکولهای آلی جدید ، هر ساله افزایش میابد .

۲-   مواد غیر آلی ( معدنی )

مواد معدنی داخل فاضلاب دارای اهمیت زیادی بوده و در تثبیت کثرت کیفیت آن حائز اهمیت اند. غلظت مواد غیر آلی در اثر فرسایش زمین و در مسیر حرکت فاضلاب افزایش می یابد . به جز برخی از فاضلابهای صنعتی ، اکثر فاضلابها بندرت از مواد غیرآلی که در چرخه طبیعی آب به آنها اضافه می شود ، تصفیه می شوند .

از مواردیکه روی تصفیه فاضلاب مؤثر بوده و در گروه مواد غیرالی قرار میگیرند می توان به PH ، قلیائیت ، نیتروژن ، فسفر ، گوگرد ، ترکیبات غیرآلی سمی و فلزات سنگین اشاره کرد . “۱۶” .

۳-   گازها

گازهائی که عموما” در فاضلابهای تصفیه نشده یافت میشود عبارتند از :

نیتروژن ، اکسیژن ، کربن دی اکسید ، هیدروژن سولفید ، آمونیاک و متان سه گاز اول از گازهای عمومی جو بوده و در همه آبهائی که در معرض هوا باشند دیده می شوند . هر سه گاز در اثر تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب بوجود می آیند . سایر گازهایی که در فاضلاب تصفیه نشده وجود ندارد ولی برای مقاصدی وارد فاضلاب می شود عبارتند از گاز کلر ، اوزن و اکسیدهای گوگرد و نیتروژن می باشد .

۳-۲-۲- مشخصا بیولوژیکی

در ارتباط با مشخصات بیولوژیکی باید به ارگانیزمهای بیماریزا و روشهای شناسائی شاخص آشنا بود” ۶ ” .

میکروارگانیزمهای اصلی که عمل بخش بیولوژیکی را بعهده دارند عبارتند از باکتریها ، قارچها ، جلبکها ، تک یاختگان ، جانوران و ویروسها که از این میان باکتریها به خاطر تنوع و گستره عملشان نقش مهمتری را بر عهده دارند .

بطور کلی مشخصات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی فاضلابها در جـدول ( ۱-۲ ) آورده شده است “۱۸ و ۱۵ “

همچنین بخاطر آشنایی با آلاینده های فاضلاب و دلیل اهمیت آنها در تصفیـه فاضلاب ، در جـدول (۲-۲ ) آلاینده های مهم فاضلاب و دلایل اهمیت حذف این آلاینده ها آورده شده است “۱۶و ۱۸ “

جدول (۱-۲ ) – مشخصه های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی فاضلاب و منابع آنها .

۳-۲- انواع فاضلاب

فاضلاب بسته به شکل پیدایش و خواص آنها به سه گروه تقسیم می شود “۹”

فاضلابهای خانگی ، فاضلابهای صنعتی و فاضلابهای سطحی . البته امروزه فاضلاب کشاورزی را نیز به دسته بندی بالا اضافه می کنند .

۱-۳-۲- فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی از فاضلاب دستگاههای بهداشتی ، شیر دستشویی ، حمام ، ماشین لباس شویی و ظرفشویی و فاضلاب آشپزخانه و همچنین فاضلاب ناشی از شستشوی قسمت هاتی مختلف خانه ایجاد می گردد .

خواص فاضلابهای خانگی در سطح یک کشور تقریبا” یکسان است . فقط غلظت آن فرق میکند “۱” .

علاوه بر فاضلاب خانگی ، فاضلاب ناشی از اماکن تجاری و خدماتی نیز به شبکه جمع آوری فاضلاب وارد شده و در نهایت فاضلاب شهری را تشکیل می دهند .

۲-۳-۲- فاضلابهای صنعتی

فاضلابهای صنعتی بر خلاف فاضلابهای بهداشتی ( که از حالت پایداری غلظت مواد آلی و معدنی برخوردارند ) دارای اختلاف گسترده و زیادی هستند که بررسی و پژوهش جداگانه ای برای هر کدام از صنایع لازم خواهد بود .

مهمترین اختلاف فاضلابهای صنعتی با فاضلاب خانگی را می توان بصورت زیر بیان کرد :

الف – امکان وجود مواد و ترکیبات شیمیایی سمی در فاضلاب صنعتی بیشتر است .

ب – خاصیت خورندگی در فاضلاب صنعی بیشتر است .

ج – خاصیت قلیایی و اسیدی متفاوت و وسیعی در فاضلاب صنعتی دیده می شود .

د – امکان وجود موجودات زنده در فاضلاب صنعتی کمتر است .

بعضی از فاضلابهای صنعتی نظیر فاضلاب صنایع غذایی وجه اشتراک بیشتری با فاضلاب خانگی دارند . وجه مشترک فاضلاب صنعتی ناشی از کارخانجات مختلف تنها در فاضلاب خروجی از تأسیسات خنک کننده آنهاست “۱۹” .

درفاضلاب ناشی از معادن ، کارخانجات فولاد سازی و کارخانجات شیمیایی بیشتر مواد خارجی را مواد معدنی تشکیل می دهند . در حالی که در کارخانجات صنایع غذایی و نشاسته سازی بیشتر مواد خارجی ، آلی هستند .

لذا مواد تشکیل دهنده فاضلابهای صنعتی چندین برابر بیشتر از محتویات فاضلاب خانگی است .

۳-۳-۲- فاضلابهای سطحی

فاضلاب سطحی از بارندگی و ذوب برف و یخ در نقاط بلند بدست می آید “۲۰  ” .

این فاضلاب در اثر جریان روی سطح زمین و تماس با آشغال و مواد زائد روی زمین آنها را شسته و آلوده میگردد . بیشترین مواد خارجی را در این فاضلابها ، مواد معدنی مانند شن و ماسه تشکیل می دهند که در اثر شستشوی خیابانها ، وارد فاضلاب می شوند . پسمانده ذرات گیاهی و حیوانی و مواد نفتی ، قسمتهای دیگر مواد خارجی را تشکیل می دهند . شبکه های جمع آوری این فاضلابها می تواند بصورت در هم یا مجزا باشد . اگر شبکه به صورت مجزا باشد فاضلاب تنها شامل فاضلاب خانگی صنعتی و جریان ورودی خواهد بود و اگر از شبکه در هم برای جمع آوری استفاده گردد علاوه بر سه جزء برف ، آب باران نیز وارد فاضلاب می شود . در هر حالت اجزای فاضلاب بسته به شرایط محلی و فصلی نیز خواهد بود .

۴-۲- تصفیه فاضلاب

۱-۴-۲- تاریخچه

بر خلاف فنون آبرسانی شهری و جمع آوری فاضلاب که تاریخچه ای نسبتا” طولانی و چند هزار ساله دارد “۹” . پالایش و تصفیه فاضلاب بصورت امروزی دارای سنه تاریخی کوتاهی میباشد . از حدود یکصد سال پیش که رابطه بین اثر باکتریها و میکروبهای بیماری در واگیری و شیوع بیماریها آشکار گشت ، انسان بفکر پاکسازی آبهای آلوده افتاد . بعبارت دیگر ، تصفیه آب و فاضلاب با روند  امروزی بیشتر در اثر پیشرفت علم زیست شناسی و پزشکی بوجود آمده است .

اعلام ممنوعیت دفع فاضلابها به رودخانه ها و منابع طبیعی آب ، ضرورت تصفیه را بوجود آورده است .

با گذشت زمان و توسعه شهرها و صنایع ، خطر آلودگی محیط زیست و در نتیجه نیاز به تصفیه فاضلاب با شدت بی سابقه ای افزایش یافته و با آن روشهای بسیاری برای تصفیه فاضلاب پیشنهاد و بکار گرفته شد . روشهای طبیعی تصفیه جزو قدیمی ترین روشهایی هستند که برای تصفیه فاضلاب بکار گرفته شده اند . بویژه استفاده از فاضلاب برای آبیاری در کشاورزی بعلت دارا بودن مواد آلی مورد نیاز گیاه از یکصد سال پیش تا کنون در کشورهای اروپایی متداول بوده است .

در ایالات متحده آمریکا بدلیل عدم وجود موانع قانونی در برابر دفع فاضلاب تصفیه نشده به داخل اقیانوسها و منابع پذیرنده آبی ( نسبت به اروپا ) و همچنین وجود زمینهای وسیع مناسب برای دفع تا اواخر قرن نوزدهم به تصفیه برای دفع فاضلاب چندان توجه نشد اما در اوایل قرن بیستم شرایط زیست محیطی ایجاب کرد ، فشار برای اعمال روشهای کارآمدتر در کنترل فاضلاب رشد فزاینده ای پیدا کند .

عدم امکان فراهم آوردن سطوح وسیع و کافی برای دفع زمینی فاضلاب تصفیه نشده بخصوص برای شهرهای بزرگ منجر به استفاده از روشهای مؤثرتری در تصفیه فاضلاب شد.

در ایران از زمانهای بسیار دور لجن بدست آمده از چاههای جذب بعنوان کود در کشاورزی استفاده می شد . ولی در تمام این روشها ، تکیه بر بازیافت کود حاصل از فاضلاب بوده است نه تصفیه آن “۱” .

مهمترین عاملی که باعث رشد صنعت تصفیه فاضلاب شد بروز اپیدمیها و بیماریهای خطرناک توسط فاضلاب تصفیه نشده و تولید روزافزون فاضلاب بر اثر گسترش شهرنشینی و توسعه صنایع بوده است “۱۹” .

۲-۴-۲- ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب

قبل از اینکه فاضلاب را به آبهای پذیرنده دفع کنیم ، باید آنرا تصفیه کنیم تا اینکه به موارد زیر برسیم :

الف – کاهش گسترش بیماریهای عمومی بعلت وجود میکروارگانیزمهای بیماریزا در فاضلاب .

ب – جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی “۳ ” .

این دو دلیل به یکدیگر وابسته بوده ، چرا که یک منبع آب آلوده می تواند بعنوان پتانسیل عفونت نیز باشد . هر چند که در حال حاضر و با آگاهی هر چه بیشتر می توان گفت که آلودگی شیمیایی و میکروبی محیط زیست برای خود طبیعت بیشتر نامطلوب بوده و بنابراین اندازه کاهش آلودگی باید بر اساس نقطه نظرات زیست محیطی استوار باشد .

تصفیه فاضلاب بصورت مصنوعی یکی از راهکارهای دستیابی به استانداردهای محیط های پذیرنده پساب دفع شونده می باشد . تصفیه فاضلاب ، جداکردن آلاینده های موجود در فاضلاب که بصورت جامد و مایع هستند می باشد . این کار امکارن دفع نهایی اجزاء تثبیت شده فاضلاب را بدون ایجاد اثر سوء در محیط فراهم می آورد . در تصفیه فاضلاب اهداف زیر مد نظر است :

الف – تأمین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

فاضلابهای شهری همیشه دارای میکروبهای گوناگونی می باشند که قسمتی از آنها میکروبهای بیماریزا هستند . ورود فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست و منابع طبیعی آب ، چه آنهائی که روی زمین قرار دارندت و چه آنهائی که زیر زمین قرار دارند موجب آلوده شدن این منابع به میکروبهای بیماریزا میگردد و در اثر تماس انسان با این منابع و یا مصرف آب آلوده خطر گسترش این بیماریها بین مردم بوجود می آید “۱۹ ” .

ب – پاکیزه نگهداشتن محیط زیست

وارد نمودن فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست موجب آلودگی این محیط شده که علاوه بر خطرهای مستقیمی که برای بهداشت مردم دارد ، نتایج دیگری از قبیل : ایجاد مناظر زشت ، بوهای ناخوشایند و سرانجام تولید حشرات را بهمراه دارد . این حشرات ، خود وسیله ای برای جابجا شدن میکروبهای بیماریزا و آلودخ سازی محیط زیست با این میکروبها می باشند ” ۱۹ ” .

ج – بازیابی فاضلاب

با توجه به اینکه مقدار نمکهای معدنی محلول در فاضلاب بمراتب کمتر از آب دریاهای آزاد می باشد و فاضلاب جزء آبهای شیرین و آلوده بحساب می آید استفاده دوباره از فاضلاب تصفیه شده بجـای آب شیرین جهت آبیاری کشاورزی بمراتب ارزانتر خواهـد بود “۱۵” .

۳-۴-۲- روشهای تصفیه فاضلاب

برای تصفیه فاضلاب روشهای متعددی وجود دارد این روشها شامل تصفیه فیزیکی ، تصفیه شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی می باشد . تصفیه فیزیکی شامل واحدهای دانه گیر و ته نشینی اولیه می باشد که مهمترین هدف آن حذف مواد قابل ته نشینی تحت تأثیر نیروی ثقل میباشد . در تصفیه شیمیایی ، استفاده از مواد …………………………

…………….

 

روشهای تصفیه عموما” به دو دسته هوازی و بیهوازی تقسیم می شوند که روشهای تصفیه رشد معلق عموما” هوازی هستند . در سیستمهای بی هوازی گاز متان تولید می شود که منبع انرژی با ارزشی است . در سیستم بی هوازی لجن کمتری تولید می شود . هزینه های تأمین انرژی هوادهی در روش هوازی بیشتر از هزینه تأمین بی هوازی است . سرعت رشد میکروارگانیزمهای اختیاری در سیستم بی هوازی کمتر است “۳۰ ” . سیتمهای بیهوازی حساسیت بیشتری به دما و ph دارند .

فرآیندهای تصفیه هوازی عبارتند از :

۱-   لجن فعال .

۲-   فیلتر چکنده .

۳-   دیسکهای بیولوژیکی چرخان .

۴-   حوضچه های هوادهی .

۵-   هضم هوازی لجن .

۶-   راکتور ناپیوسته متوالی .

و غیره و فرآیندهای تصفیه بیهوازی عبارتند از :

۱-   سپتیک تانک .

۲-   فیلتر بیهوازی .

۳-   هضم بی هوازی لجن و غیره .

سیستمهای رشد چسبیده Attached growth processes)  (

در سیستمهای کشت میکروبی چسبیده یا به عبارتی در فرآیندهای رشد چسبیده از راکتورهای بیولوژیکی استفاده می شود که در آنها فاضلاب با لایه های میکروبی متصل به سطوح در تماس است . میکروارگانیزمها در سطح ماده واسطه ای که Media) ( خوانده می شود جمع شده و با استفاده از مواد پروتئینی لزج ( آنزیمها ) به آن می چسبند این لایه جاندار که به آن بیوفیلم گفته می شود مکانی انباشته ااز میکروارگانیزمهاست که نقش تصفیه فاضلاب را بعهده دارد . در این فرآیندها حذف مواد آلی و همچنین فرآیند نیتریفیکاسیون Denitrification) ( قابل تحقق است (۲۳ و ۱۵ ) .

برجی که از ماده واسطه پر شده است بنام برج بیولوژیکی خوانده می شود و چنانچه بستر آن بصورت نامنظم پر شده باشد آن را فیلتر چکنده گویند . آنچه که در این فرآیند اتفاق می افتد بدین صورت است که فاضلاب از سطح بیوفیلم داخل راکتور عبور می رسند و بعلت وجود گرادیان غلظت در لایه به داخل آن نفوذ میکند . ذرات و کلوئیدهای معلق ممکن است در سطوح چسبیده باقی بمانند . اکسیژن لازم برای فرآیندهای هوازی رشد چسبیده از طریق اکسیژن فاضلاب ورودی و همچنین از طریق فضاهای خالی داخل داکتور تأمین می شود . رشد لایه بیوسم به یک جهت محدود میباشد و این جهت به طرف بیرون از سطح جامد است .

از مهمترین فرآیندهای رشد چسبیده میتوان به صافیهای چکنده با بار آلی کم و باز زیاد ، دیسکهای بیولوژیکی چرخان  )  RBC (  و راکتورهای با بستر پر شده اشاره نمود .

فرآیند لجن فعال – ) Activated (

راکتورهای لجن توسط آردرن و لاکت در انگلستان ابداع شد “۲۶ ” .

چون در این فرآیند لجنی که ته نشین می شود حاوی میکروارگانیزمهای زنده است و این لجن را برای افزایش جرم زنده و تسریع واکنشها بر می گردانند آنرا لجن فعال می گویند .

فرآیند لجن یک سیستم تصفیه از نوع رشد معلق است که می توان آنرا در راکتورهای اختلاط کامل یا جریان پیستونی انجام داد .

با توجه به اینکه مطالعات زیادی در خصوص ترکیب روشهای تصفیه بطور مثال لجن فعال با فیلتر چکنده و یا سیستم های هوازی ، صورت گرفته اما کاربرد سیستم ترکیبی سپتیک تانک با دیسکهای بیولوژیکی چرخان در مطالعات و بخصوص در داخل کشور دیده نشده . لذا ضرورت تحقیق در این زمینه امری کاملا” اجتناب ناپذیر است .

در ادامه ابتدا به ضرورت وجود سپتیک تانک و معرفی آن و سپس نیاز به بهینه کردن سپتیک تانک توسط ترکیب با دیسکهای بیولوژیکی چرخان اشاره می شود .

۵-۲- شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های کوچک

هماهنگونه که مختصرا” در مقدمه ذکر گردید تأسیس پالایشگاههای بزرگ و مدرن فاضلاب تنها به دلایلی چند محدود می شود که این دلایل مفصلا” در ادامه بیان می گردد. بنابر این تصفیه خانه های کوچک مطرح می گردند . منظور از تصفیه خانه های کوچک ، تصفیه خانه هایی هستند که به عللی چند واحد از تأسیسات تصفیه خانه بزرگ یا بکلی حذف و یا ساختمان آن در واحدهای دیگر ادغام شده اند “۱ ” .

مهمترین عاملی که موجب کوچک شدن یک تصفیه خانه می شود ، عبارت از کم بودن جمعیتی است که فاضلاب آنها به تصفیه خانه می رسد . علاوه بر کمی جمعیت ممکن است علل دیگری نیز که در زیر نامبرده می شوند موجب کوچک شدن طرح تصفیه خانه گردند :

الف – عدم نیاز به تصفیه کامل فاضلاب

گاهی ممکن است بعلت وجود منابع طبیعی با ظرفیت تصفیه زیاد مانند رودخانه های بزرگ و یا دریا بتوان از ایجاد بعضی واحدهای تصفیه خانه خودداری و در هزینه سرمایه گذاری اولیه صرفه جویی نمود .

در این صورت فاضلاب را بصورت ناقص تصفیه کرده و بقیه عمل تصفیه را بعهده منابع طبیعی نامبرده می گذارند . البته در این حالت باید دقیقا” میزان آلودگی فاضلاب را داشته باشیم تا مبادا موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم آوریم ، که اتفاقا” بحث اصلی مطرح شده در این تحقیق بر روی همین مسأله است .

ب – بعلت عدم امکان مالی و نیاز اجتناب ناپذیر به صرفه جویی از ساختن چند واحد تصفیه خانه صرفه جویی نموده و بدین ترتیب ساختمان تصفیه خانه را کوچکتر می سازند.

ج – نوع آلودگی فاضلاب

برای تصفیه فاضلابهای صنعتی ممکن است بعلت نوع آلودگی تنها نیاز به ایجاد چند واحد برای تصفیه خانه گردد و ساختمان آن کوچک طراحی شود .

امروزه با توجه به تعداد روزافزون شهرکهای مسکونی که در مجاورت شهرهای بزرگ ساخته  می شوند ، مناطق ییلاقی که نمی توانند از شبکه فاضلاب شهری استفاده کننده روستاهایی که دفع فاضلاب آنها با مشکل مواجه است و بالاخره واحدهای مستقلی از قبیل بیمارستانها ، ارگانها و غیره ، مسأله تصفیه خانه های کوچک اهمیت زیادی پیدا کرده است . سبک تانک و ایمهاف تانک از انواع تصفیه خانه های کوچک هستند .

۱-۵-۲- سپتیک تانک Septic tank ) ( .

تاریخچه- از حدود ۱۰۰ سال پیش توسعه روش بی هوازی در اروپا شروع شد . در سال ۱۸۶۰ لوریس اچ مورزاس از تانکهای سپتیک ، که در آنها لجن ته نشین شده تحت هضم بی هوازی قرار میگیرد و عمل هضم و جدا سازی جامدات هر دو در یک نانک صورت می گیرد “۱ ” . در فرانسه استفاده کرد ” ۲۷ ” .

دونالدکالرون در سال ۱۸۹۵ اولین کسی بود که به وجود متان پی برد و برای شهر اکستر انگلستان از تانک سپتیک استفاده نمود و از گاز متان حاصل شده برای روشنایی اطراف استفاده کرد “۹ ” .

در سالهای ۱۹۰۲ و ۱۹۱۲ آزمایشات مشابهی در آمریکا صورت گرفت . در سال ۱۹۰۴ دکتر کارل ایمهاف “۱ ” آلمانی ، از تانکی جهت تصفیه بی هوازی استفاده کرد که در آن عمل هضم و جداسازی جامدات در دو قسمت جداگانه انجام می گرفت . وی دستگاه تخمیر بیهوازی را بنام خویش ثبت نمود . که به مخزن ایمهاف معروف گردید و در سال ۱۹۰۴ در انگلستان محققی بنام تراویس “۲ ” ، تانکی مشابه تانک ایمهاف بکار برد . شمایی از ایمهاف نانک در شکل (۳-۲ ) آمده است .

۲-۵-۲- تعریف سپتیک تانک

سپتیک تانک سـاده ترین نـوع تصفیـه خانه تـک واحـدی است که تصـفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بیهوازی بطور همزمان در آن انجام می گیــرد “۱ ” .

سپتیک تانک مانند شکلهای صفحات بعد تشکیل شده است از تانک سرپوشیده ای که معمولا” با بتن آرمه و در ابعاد کوچک آن با مواد پلاستیکی مانند فایبرگلاس ساخته میشود .

فاضلاب پس از ورود به تانک و بعلت کاهش سرعت جریان آن ، قسمتی از مواد معلق خود را بصورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر تانک بیرون می رود . درجه آلودگی فاضلابی که از سپتیک تانک بیرون می رود تقریبا” معادل درجه آلودگی فاضلاب بیرون آمده از استخرهای ته نشینی نخستین می باشد یعنی حدودا” ۳۰ درصد کاهش آلودگی بهمراه دارد .

مواد ته نشینی شده بصورت لجن در کف تانک با کمک باکتریهای بیهوازی هضم می شود . بطوریکه تانک حداکثر ۱ تا ۲ بار در سال نیاز به خالی کردن پیدا می کند “۱ ” .

سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب یک ساختمان و یا مجتمعی از چند ساختمان مسکونی بکار می رود .

طول تانک مستطیل شکل را معمولا” دو تا چهار برابر عرض آن انتخاب می کنند و عمق مؤثر تانک حداقل باید ۲/۱ متر باشد . در تانکهای بزرگ عمق باید از نظر اقتصادی در حدود ۲ تا ۳ متر انتخاب گردد و بعلاوه فاصله سطح فاضلاب تا سقف تانک باید ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر انتخاب گردد “۱ ” .

برای بهتر زلال سازی فاضلاب معمولا” تانکها را مانند شکل (۱-۲ ) از دو قسمت و یا مانند شکل (۲-۲ ) از سه قسمت می سازند .

حجم قسمت اول را دو برابر قسمتهای بعدی انتخاب میکنند تا اینکه اولا” نوسانهای فاضلاب را تا حدودی جبران کند و ثانیا” مواد جامد بیشتری در آن ته نشین گردد .

ورود و خروج فاضلاب باید در نقطه ای زیر سطح تانک انجام گیرد که مواد شناور از تانک به بیرون نریزد و برای بیرون فرستادن گازهای تولید شده از عمل باکتریهای بیهوازی در سپتیک تانک لازم است لوله های تهویه ای به قطر حدود ۱۰ سانتی متر پیش بینی گردد “۱۵ ” .

زمان ماندهیدرولیکی برای پساب در داخل تانک (ساعت ۴۸-۱۶ ) در نظر گرفته می شود بنابراین ابعاد تانک طبق این زمان ماند تعیین می گردند ” ۱۵ ” .

کد اجرائی BS6297 برای پساب کم در سال ۱۹۸۳ بکار گرفته شده است “۱ ” .

فرمول زیر برای محاسبه ظرفیت کل سپتیک تانک جائیکه عمل لجن زدایی در فاصله کمتر از یک سال انجام می گیرد داده شده است :

وقتیکه جمعیت تحت پوشش ۴ باشد ، ظرفیت تانک برابر است با

با استفاده از استاندارد ساخت سال ۱۹۸۵ مقدار مینیمم ظرفیت ۲۷۰۰ لیتر در نظر گرفته می شود ” ۱۰ ” .

استاندارد آلمان   ) DIN4261 ( حجم لازم در سپتیک تانک برای هر نفر ۳۰۰ لیتر و حداقل حجم تانک را ۳ متر مکعب پیشنهاد کرده است . حداقل حجم تانک در اطریش و سوئیس ۵ متر مکعب می گیرند “۱ ” .

استاندارد انگلستان حجم تانک برای توقف یک شبانه روز میانگین فاضلاب در حالت بدون بارندگی بعلاوه ۸/۱ متر مکعب فضا برای جمع شدن لجن پیشنهاد می کند . همچنین حداقل حجم را ۵/۳ متر مکعب پیش بینی کرده است “۱ ” .

استاندارد هندستان حجم مفید تانک را حداقل ۳/۲ مترمکعب و بر مبنای ۱۱۲ تا ۲۵۲ لیتر برای هر نفر در نظر می گیرد و حجم لجن بدست آمده از تانک را ۲۱٪ لیتر برای هر نفر در شبانه روز پیش بینی می کند “۱ ” .

لجن بدست آمده از سپتیک تانک از نظر وزنی ۲۵ تا ۳۰ درصد و از نظر حجمی ۷۵ تا ۸۰ درصد کمتر از لجنی است که از استخر ته نشینی نخستین بدست می آید “۱۵ ” .

نگهداری سپتیک تانکها :

برای اینکه سپتیک تانک با بازده بهتری کار کند باید به نکات زیر توجه شود :

۱-   هیچگونه ماده گندزدایی مانند کلر و غیره نباید به درون تانک ریخته شود چون موجب از بین رفتن باکتریهای تصفیه کننده فاضلاب می شود .

در فاصله زمانی لازم باید لجن جمع شده در کف تانک را بیرون آورد . لجناب را مب توان بصورت زهکشی و ثقلی …………………………

 

فهرست منابع و مآخذ

الف ـ مراجع فارسی :

۱)    منزوی م . ت «فاضلاب شهری ـ تصفیه فاضلاب» ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳٫

۲)    یزدانبخش ، احمدرضا ، ندافی کاظم ، «تصفیه فاضلاب» ، انتشارات فردابه ، ۱۳۷۱ ، چاپ ۱٫

۳)  محوی امیرحسین ، «تصفیه فاضلاب در مناطق گرمسیری» ، ۷ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ دانشکده بهداشت ، ۱۳۶۴٫

غلامی میترا ، محمدی ………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ”

تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1937

تصفیه فاضلاب سپتيك تانگ

قیمت : تومان11,900