فروشگاه

توضیحات

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

انسان پیشرفته امروز ی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و

مسافرت می نماید . اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای کنونی، صنعت بزرگی به نام «صنعت جهانگردی» را به وجود آورده است که منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب میشود .

در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود . بـدون تـوسعه و حـرکت در سیـر تعالـی و ترقی نمی توان فقط به افتخارات گذشته متکی بود .

لذا توسعه صنعت گردشگری به وسیله ایجاد انگیزه و بررسی راه های تقویت مشارکت مردم در این توسعه، برای این صنعت امری حیاتی است.

امروزه گردشگری و صنعت جهانگردی منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب می شود

و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی  استفاده می کنند.

لذا پژوهشگر در این تحقیق برآن است تا بتواند راه های تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری – گردشگری داخلی- را مورد بررسی قرار دهد.

به همین دلیل با توجه به مبنای نظری تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته به منظور سنجش وضعیت موجود گردشگری و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاههای امنیتی و قضایی و نیز اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران در توسعه این صنعت استفاده شد.

جامعه نمونه این مطالعه ۲۰۰ نفر از شهرستانهای( شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) می باشد.

هدف کلی این پژوهش شناسایی راههای تقویت مشارکت مردم در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است.

 ۹۹صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان
راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول : کلیات

۱-۱- مقدمه. ۴

۲-۱- بیان مسئله. ۴

۳-۱-  پیشینه تحقیق.. ۶

۴-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷

۵-۱- اهداف تحقیق.. ۸

۶-۱- سوالات تحقیق.. ۸

۱-۶-۱- سوال اصلی تحقیق: ۸

۲-۶-۱- سئوالات فرعی تحقیق: ۸

۷-۱- فرضیات تحقیق.. ۸

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

۱-۷-۱- فرضیه اصلی: ۸

۲-۷-۱- فرضیه فرعی.. ۹

۸-۱- متغیرهای تحقیق.. ۹

۱-۸-۱- متغیر های مستقل.. ۹

۲-۸-۱- متغیر وابسته. ۹

۹-۱-روش تحقیق.. ۹

۱۰-۱-قلمرو تحقیق : ۹

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی : ۹

۲-۱۰-۱- قلمرو مکانی(جامعه آماری) : ۱۰

۳-۱۰-۱- قلمرو زمانی : ۱۰

۱۱-۱- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. ۱۰

۱۲-۱- موانع و محدودیتهای تحقیق.. ۱۰

۱۳-۱- تعاریف واژه ها و اصطلاحات… ۱۱

۱-۱۳-۱- گردشگری(پارسائیان، علی ، اعرابی ، سید محمد، ۱۳۷۷) ۱۱

۲-۱۳-۱- گردشگر. ۱۱

۳-۱۳-۱- مسافر : (داروند زاده ۱۳۸۱) ۱۱

۴-۱۳-۱- جاذبه های تاریخی : (سایت chn، ۱۳۸۳) ۱۱

۵-۱۳-۱- جاذبه های طبیعی : ( همان منبع) ۱۱

۶-۱۳-۱- صنعت گردشگری : ۱۱

۷-۱۳-۱- مشارکت: (گرافت و کلاری ، ۱۹۹۱) ۱۱

۸-۱۳-۱- امنیت : ۱۱

۹-۱۳-۱- اعتماد به نظام:  (صفدری ، ۱۳۷۴ : ۴۸) ۱۲

۱۰-۱۳-۱- رسانه ها : ۱۲

۱۱-۱۳-۱- پژوهش در صنعت گردشگری : (داروند زاده ، ۱۳۸۱) ۱۲

۱۲-۱۳-۱- سازمان جهانی جهانگردی  : (سایت chn،۱۳۸۳) ۱۲

فصل دوم : ادبیات پژوهش

۱-۲- مقدمه. ۱۴

۲-۲- تعاریف و اصطلاحات گردشگری.. ۱۸

۱-۲-۲- تعریف گردشگری.. ۱۸

۲-۲-۲- تعریف گردشگر. ۱۹

۳-۲-۲- مسافر. ۲۰

۴-۲-۲- گردشگر. ۲۰

۵-۲-۲- بازدید کننده ۲۰

۶-۲-۲- تور. ۲۰

۳-۲-تاریخچه گردشگری.. ۲۰

۴-۲- گردشگری در جهان اسلام و قرآن کریم. ۲۲

۵-۲- گردشگری در دنیای حاضر. ۲۴

۶-۲- اَشکال گردشگری.. ۲۵

۱-۶-۲- گردشگری با انگیزه ماجرا جویان. ۲۵

۲-۶-۲- گردشگری روستایی.. ۲۶

۳-۶-۲-گردشگری بوم شناختی (اکوتوریسم) ۲۶

۴-۶-۲-گردشگری حمل و نقل آبی.. ۲۷

۵-۶-۲- گردشگری مسکونی.. ۲۷

۶-۶-۲-گردشگری مذهبی.. ۲۷

۷-۶-۲- گردشگری قومی.. ۲۸

۸-۶-۲-گردشگری نوستالوژیک… ۲۸

۷-۲- گردشگری با توجه به هدف… ۲۸

۱-۷-۲-گردشگری فراغتی و سرگرمی.. ۲۸

۲-۷-۲- گردشگری فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی.. ۲۹

۳-۷-۲-گردشگری ورزشی.. ۳۱

۴-۷-۲- گردشگری تجارت و کسب و کار. ۳۱

۵-۷-۲- گردشگری سمینارها و کنفرانسها ۳۲

۸-۲- اهداف توسعه گردشگری.. ۳۳

۹-۲- مزایای عمده گردشگری.. ۳۳

۱۰-۲- برخی از نقاط ضعف گردشگری.. ۳۴

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

۱۱-۲- گردشگری در ایران. ۳۴

۱-۱۱-۲- جاذبه های گردشگری در ایران. ۳۴

۲-۱۱-۲-جاذبه های فرهنگی ایران. ۳۷

۳-۱۱-۲-جاذبه ها و مناظر طبیعی ایران. ۳۷

۴-۱۱-۲-موانع توسعه گردشگری در ایران. ۳۸

۴-۱۱-۲-۱- برخی از مشکلات و موانع گردشگری در ایران. ۳۸

۵-۱۱-۲- گردشگری در خوزستان. ۴۰

۱-۵-۱۱-۲-پیشینه تاریخی خوزستان. ۴۰

۲-۵-۱۱-۲- موقعیت جغرافیایی- حدود و مساحت… ۴۱

۶-۱۱-۲- آثار باستانی و بناهای تاریخی و مذهبی خوزستان. ۴۲

۱-۶-۱۱-۲-ویرانه های شهر قدیم اهواز. ۴۲

۲-۶-۱۱-۲-گورستان زرتشتیان. ۴۲

۳-۶-۱۱-۲-مقبره علی بن مهزیار اهوازی.. ۴۲

۴-۶-۱۱-۲-مقبره حضرت سید عباس… ۴۲

۵-۶-۱۱-۲-شهر باستانی شوش… ۴۲

۶-۶-۱۱-۲-چغازنبیل (معبد زیگورات) ۴۲

۱۲-۲- دستگاه های امنیتی در گردشگری.. ۴۴

۱-۱۲-۲- امنیت… ۴۴

۲-۱۲-۲-امنیت قضایی.. ۴۴

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

۳-۱۲-۲-امنیت دسته جمعی.. ۴۴

۴-۱۲-۲-عوامل تهدید کننده امنیت… ۴۵

۱-۴-۱۲-۲- تجاوز. ۴۵

۲-۴-۱۲-۲-ستمگری و ستم پذیری.. ۴۵

۳-۴-۱۲-۲-تهدید و ارعاب… ۴۶

۳-۴-۱۲-۲-رابطه بین جهانگردی و جرم. ۴۶

۱۳-۲- مشارکت… ۴۸

۱-۱۳-۲-شرایط عمده اجرای مشارکت : ۴۹

۲-۱۳-۲-کارکردهای مشارکت اجتماعی.. ۵۰

۳-۱۳-۲-مشارکت مردم و رابطه آن با امنیت… ۵۰

۴-۱۳-۲-اعتماد به نظام جمهوری اسلامی.. ۵۱

۱۴-۲- جهانگردی و رسانه ها ۵۳

فصل سوم : روش پژوهش

۱-۳- مقدمه. ۵۷

۲-۳- جامعه آماری و حجم نمونه. ۵۷

۱-۲-۳- جامعه آماری.. ۵۷

۲-۲-۳-  شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. ۵۷

۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات… ۵۸

۴-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات… ۵۸

۵-۳- پایایی و روائی پرسشنامه. ۵۹

۱-۵-۳- پایایی (Reliablity ) 59

۲-۵-۳- روائی ( validity  ) ۶۰

۶-۳- چارچوب نظری تحقیق.. ۶۰

فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن

۱-۴- مقدمه. ۶۴

۲-۴- تجزیه و تحلیل داده های دریافتی.. ۶۴

۱-۲-۴-آمار تو صیفی.. ۶۴

۲-۲-۴-آمار استنباطی.. ۷۵

فصل پنجم : بحث و تفسیر

۱-۵- مقدمه. ۸۱

۲-۵- نتیجه گیری پژوهش…. ۸۲

۳-۵- پیشنهادهای پژوهش…. ۸۳

۴-۵- پیشنهادات برای محققین آتی.. ۸۶

منابع. ۸۸

Abstract 90

نتایج بدست آمده نشان داد :

فرضیه اصلی:اعتماد مردم به نظام حاکم ،دستگاه قضایی و امنیتی

و اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است.

فرضیه فرعی اول: اعتماد مردم به نظام حاکم برجامعه بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است

فرضیه فرعی دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امنیتی بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است

فرضیه فرعی سوم: اعتماد مردم به اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است

 نتایج بدست آمده نشان داد

۱-    ایجاد جو اعتماد در کشور نسبت به نظام حاکم می باشد . به عبارت دیگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی مردم می توانند با طیب

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

خاطر و اطمینان کامل سرمایه هایشان را در زمینه توسعه صنعت گردشگری بکار اندازند  همچنین گردشگران نیز با احساس امنیت کامل مکانی را جهت گردشگری انتخاب می نمایند.

۲-    تحقیق حاضر نشان می دهد که پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند که افزایش امنیت داخلی و اجرای عدالت و انصاف و قانون گرایی باعث تقویت مشارکت مردم در این صنعت می شود .

۳-     همچنین در این تحقیق نشان داده شده است که بطور کلی رسانه ها در

زمره عوامل تاثیر گزار بر مشارکت مردم در رشد صنعت گردشگری می باشد . تبلیغات مناسب در زمینه معرفی راههای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و

اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی و همچنین

حمایت دولت از مشارکت مردم در زمینه این صنعت و ا سوی دیگر معرفی جاذبه های

هر استان در زمینه گردشگری از عوامل موثری میباشد که می تواند باعث تقویت مشارکت و سرمایه گذاری مردم در این صنعت می باشد . اطلاع رسانی در عمق  مشارکت  نهفته است .

 

 

فصل اول: کلیات

 

۱-۱- مقدمه

انسان پیشرفته امروزی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت می نماید .

اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای کنونی، صنعت بزرگی به نام «صنعت گردشگری» را به وجود آورده است که منبع درآمد بسیاری از کشورها

حسوب میشود . گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، یکی از بزرگترین و سود آورترین صنایع است شاید بتوان به جرأت گفت که

گردشگری و اقتصاد توریسم امروز به یکی از اصلی ترین ارکان اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است به نحوی که بسیاری از توسعه سازان از این صنعت با عنوان توسعه پایدار یاد می کنند که در تاریخ اقتصاد جهان ، قرن بیست و یکم را به نام خود فتح خواهد کرد .

در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود . بـدون تـوسعه و حـرکت در

سیـر تعالـی و ترقی نمی توان فقط به افتخارات گذشته متکی بود ، بلکه همراهی  سابقه و تجربه ذی قیمت گذشته را باید مبنایی برای دستیابی به رسالتها و مقاصد دوربرد مدنظر  قرار دارد .

۲-۱- بیان مسئله

امروزه گردشگری و صنعت گردشگری منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب می شود و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی  استفاده می کنند. جهانگردی و گردشگری یکی از بزرگترین و متبوع ترین صنایع محسوب می شود و

در آمد آن در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار بوده است . کشور ما نیز با رفع موانع موجود در زمینه گردشگری و تقویت راههای مشارکت مردم در زمینه توسعه صنعت گردشگری میتواند سهم قابل قبولی از این درآمدها را به خود اختصاص دهد .

امروزه توسعه و پیشرفت رمز حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود ما در دورانی زندگی می کنیم که تغییر درآن شتاب گرفته است .

حوادث و رویدادهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و فناوری تکنولوژی تصور ما را درباره جهان دگرگون کرده است .

کشور ایران با پیشینه تمدن کهن و جاذبه های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی ، ضمن آنکه خواهان منافع اقتصادی از جمله اشتغال زایی و در آمد ارزی

است بر حفظ ارزشهای متعالی و هویت فرهنگی تمدن خود تأکید دارد و الگوی سفر را از اندیشه ها و آموزه های قرآنی و احادیث مستند دریافت میدارد .

با این وجود کشور ایران از لحاظ در آمدهای حاصل از گردشگری در جایگاه، مناسبی قرار نداشته و نتوانسته از پتانسیلهای مثبتی که در زمینه گردشگری وجود دارد استفاده نماید .

از سوی دیگر سازمانهای دولتی و خصوصی که در این زمینه متولی امور می باشند نیز اقدامات مثبتی را در زمینه جذب توریسم انجام نداده اند و یا بسیار ضعیف عمل کرده اند .

گردشگری بعنوان یک صنعت در آمد زا و رونق دهنده چرخهای اقتصادی کشور در ارتباط بین ملل و اقوام در جهان نقش مهمی دارد . از طرفی نباید گردشگری و ایرانگردی را تهدید علیه ارزشها دانست ، بلکه باید آن را در جهت رونق اقتصادی، تقویت هویت و وفاق ملی، فرصت مغتنمی تلقی نمود و

عاملی برای صلح و همزیستی میان ملل و گفتگوی تمدنهای مختلف که

ثبات و امنیت را به ارمغان می آورد، مورد نظر داشت . جهانگردان به ایران می آیند

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

تا تمدن کهن ایرانیان را که غنا بخش تمدن جامعه بشری بود و در تاریخ هر ملتی به شیوه ای نقش آفرینی نموده است را ببینند . تعارض بین ارزشهای

دینی و فرهنگی با ترویج صنعت گردشگری در کشور وجود ندارد . بنابراین جهانگردان نه تنها تهدید نیستند بلکه فرصت اند . و نباید ضعف مدیریت علمی و برنامه ریزی صحیح مسئولین را با تهدید تلقی کردن گردشگران توجیه نمود . باید با پژوهش و برنامه ریزی، آموزش و بازاریابی بخشهای خصوصی و دولتی

و همچنین با بازکردن راههای مشارکت مردم در جهت جذب توریسم و ارتقای صنعت گردشگری سهم بیشتری از درآمد صنعت گردشگری جهانی با حفظ هویت و ارزشها را به خود اختصاص داد .

صنعت گردشگری  فرهنگی ترین حوزه اقتصاد است . کارشناسان اقتصادی

معتقدند که گردشگری تنها بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است که در حد

بسیار زیادی با رگه های فرهنگی گره خورده است چون از یک سو تا حد مطلوبی موجبات آشنایی فرهنگها، تمدنها، ن‍ژادها ، سرزمینها، اقوام و گویش

های مختلف را با یکدیگر فراهم می سازد و از سوی دیگر نیز می تواند یکی از منابع کسب در آمد برای کشورهای مختلف باشد این که گفته می شود

: «اقتصاد توریسم بهترین محرک برای کشورهایی است که به دلیل تک محصولی

بودن یا محدود بودن منابع در آمد ، دارای اقتصاد خموده هستند » ، به سمتی می رود تا توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه به یکی از بزرگترین واقعیتهای اقتصادی تبدیل شود .

به نظر می رسد که کشورهای صاحب نفت و یا کشورهای دیگری که تنها یک منبع درآمدی در اختیار دارند باید از کنار صنعت گردشگری به راحتی عبور

نکنند چون عامل بسیار مهمی برای تنوع درآمد آنها است در این مورد برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس با اتکا به صنعت توریسم و تجهیز زیرساختهای

آن توانسته اند طی سالیان گذشته پذیرای تعداد زیادی از گردشگران جهانی باشند به طوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، توفیق این کشور ها در حوزه تجارت را ناشی از موفقیت آنها در صنعت توریسم می دانند. با توجه به اینکه ایران در حال حاضر به صورت بالقوه یکی از کانونهای توریستی جهان به

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

شمار می آید و دارای جاذبه های فراوانی است توجه و تاکید برای گسترش این صنعت علاوه براینکه از نظر فرهنگی و سیاسی دارای منافع بسیاری است موجب رونق اقتصادی و اشتغال زایی و افزایش درآمد ملی نیز می شود

و از آنجا که استان خوزستان یکی از استانهایی می باشد که دارای پیشینه

تاریخی و فرهنگی طولانی است و از نظر اقتصادی نیز، توسعه صنعت گردشگری در این استان می تواند موجب شکوفایی و رونق بخشهای اقتصادی از یک سو و ایجاد اشتغال و فرصتهاتی جدید شغلی از سوی دیگر که این

خود مستلزم مشارکت همه جانبه مردم در حمایت از این صنعت است .طبعا”

تا ما نتوانیم ظرفیتهای گردشگری موجود رابه هموطنان خودمعرفی نماییم،

با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر می کوشد که نسبت به شناسایی عوامل تأثیر گذار بر مشارکت مردم در جهت توسعه صنعت

گردشگری(گردشگری داخلی ) در این استان اقدام نموده و راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه و رشد این صنعت را بررسی نماید .

با در نظر گرفتن اهداف تحقیق، می توان سئوالات زیر را باتوجه به فرضیات مطروحه مورد توجه قرار داد :

۱-افزایش اعتماد مردم به ارگانهای امنیتی چه رابطه ای با مشارکت آنان در توسعه صنعت گردشگری دارد ؟

۲-اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی چه رابطه ای با مشارکت آنان در توسعه صنعت گردشگری دارد ؟

۳-رسانه ها چه نقشی در تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری دارند ؟رید اسپانیا قرار د%………..

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1814

راههای تقويت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

قیمت : تومان25,000