فروشگاه

توضیحات

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

دانلود پایان نامه بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان پایان نامه سقط جنین

بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این پایان نامه  است، تا از یکسو با آشنا سازی

صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد.

و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.

حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی

دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای

حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛

اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و

اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن

بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
کلمات کلیدی: جرم، سقط جنین، حقوق موضوعه، ایران، انگلستان سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

 

 

۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس را دانلود کنید

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس
سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

 

 

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله تحقیق : ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۵
۱-۴-پرسش یا پرسش های تحقیق : ۶
۱-۵-فرضیه های تحقیق: ۶
۱-۶-اهداف تحقیق: ۷
۱-۷-مرور سوابق تحقیق : ۷

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱-۸-تعریف سقط جنین: ۷
۱-۹- تاریخچه ی سقط جنین: ۸
۱-۱۰- انواع سقط جنین ۱۰
۱-۱۱-۱-سقط جنین جنایی یا عمدی: ۱۰
۱-۱۱-۲-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی: ۱۰

۱-۱۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا عادتی: ۱۲
۱-۱۲-سقط جنین ازمنظر پزشکی ۱۲
۱-۱۳-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف ۱۵
۱-۱۴-وضعیت سقط جنین در ایران ۱۶
۱-۱۵- نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین ۱۷

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱-۱۶-ظریه آزادی مطلق سقط جنین: ۱۷
۱-۱۶-۱-الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی: ۱۷
۱-۱۶-۲-جلوگیری از وقوع سقط‌های غیر بهداشتی: ۱۸
۱-۱۶-۳-ترجیح دادن مادر به جنین: ۱۸
۱-۱۶-۴-وجود ضرورت‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی: ۱۸
۱-۱۶-۵-الزام ناشی از ناهنجاری‌های جنینی: ۱۹

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱-۱۶-۶-الزام ناشی از افزایش جمعیت: ۱۹

۱-۱۶-۷-نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین: ۱۹
۱-۱۷-نظریه آزادی نسبی سقط جنین: ۲۰
۱-۱۸-دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع ودلایل موافقان ومخالفان سقط جنین ناشی از زنا ۲۱
۱-۱۸-۱-سقط جنین و دین زرتشت: ۲۱
۱-۱۸-۲-سقط جنین در دین یهود: ۲۱
۱-۱۸-۳-دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین: ۲۲

۱-۱۹-بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی ۲۴
۱-۲۰-سقط جنین از منظر اخلاق‏ ۳۱

فصل دوم سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-مقدمه ۴۶
۲-۲-تعریف سقط جنین یا سقط حمل ۴۷
۲-۳-ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن ۴۹
۲-۴-اقسام سقط جنین و عناصر آن ۵۰
۲-۵-عناصر سقط جنین عمدی ۵۱
۲-۵-۱-عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از : ۵۱

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۲-۵-۲-انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم ۵۲

۲-۶-سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی ۵۳
۲-۷-بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین ۵۶
۲-۸-جنایت ۵۶
۲-۹-انواع جنایات ۵۷
۲-۹-۱-جنایت بر دو نوع است : ۵۷
۲-۹-۲-جنایت در فقه امامیه ۵۸
۲-۱۰-احکام تکلیفی سقط جنین ۵۸

۲-۱۱-فقه امامیه ۵۹
۲-۱۲-مذهب الامامیه ۵۹
۲-۱۳-سقط جنین قبل از پیدایش روح ۶۴
۲-۱۴- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود. ۶۵

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۲-۱۵- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد. ۶۵
۲-۱۷-نظریه فقها در ارث دیه ۷۰
۲-۱۷-۱-نظریه فقها درباره دیون مقتول ۷۱
۲-۱۸-اقسام فعل ۷۴

۲-۱۹-نقد و بررسی ۷۵
۲-۲۰-نظری فقهای امامیه ۸۰
۲-۲۱-نظریه مخالفین ۸۰
۲-۲۲-کفاره قتل ۸۱
۲-۲۳-کلمات فقها ۸۱

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۲-۲۴-نقد و بررسی ۸۲
۲-۲۵-کفاره قتل عمد ۸۳
۲-۲۶-کفاره قتل خطایی ۸۵
۲-۲۷-نظریه فقها ۸۸

۲-۲۸-سقط درمانی و علل آن ۸۹
۲-۲۸-۱-تعریف: ۸۹
۲-۲۸-۲-شرایط اساسی سقط درمانی : ۹۰
۲-۲۹-سقط درمانی : ۹۰
۲-۲۹-۱-یک– علل جنینی : ۹۰

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۲-۳۰-علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین ۹۱
۲-۳۱-سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام: ۹۲
۲-۳۲-میزان رضایت مادر در سقط درمانی ۹۵
۲-۳۳-نتیجه گیری ۹۸
فصل سوم
سقط جنین در حقوق انگلیس
۳-۱-سقط جنین در حقوق انگلیس : ۱۰۱

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۳-۲-مقدمه ۱۰۳
۳-۳- پیشینه تاریخی ۱۰۴
۳-۴-حقوق باستانی و عرفی (Ancient and common law) 104
۳-۵-قانون حفظ حیاط کودک (The infant life (preservation ) Act) 107

۳-۶- قانون سقط جنین سال ۱۹۶۷ (The abortion act) 110
۳-۷- اصلاحات سال ۱۹۹۰ ۱۱۶
۳-۸-وضعیت موجود ۱۱۹
۳-۹-تهدید حیات مادر ۱۲۱
۳-۱۰-جلوگیری از تولد کودکان معلول ۱۲۲

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۳-۱۱-تقلیل جنین ۱۲۳
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
۴-۱-نتیجه گیری ۱۲۶
۴-۲-پیشنهادات ۱۳۱
منابع ۱۳۳

پایان نامه سقط جنین

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

-بیان مسأله تحقیق :
سقط جنین درعصرحاضریکی ازگسترده ترین وپیچیده ترین مسائل ومشکلات اجتماعی است وعلارغم همه تلاشهایی که حقوقدانان ،دانشمندان وخیراندیشان جهت جلوگیری

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

وکاهش ان داشته اند نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.همه روزه سقط جنین های بسیاری به روشهایی غیربهداشتی وازهمه مهمتربدون مجوزقانونی صورت میگیرد که علاوه برسقط جنین سلامت مادررانیزتهدیدمیکند.

راه حل های ارائه شده نیز در این زمینه بعضا درتضادبایکدیگرند،باتأسف بایدگفت:علارغم این اندیشه ها نه تنها این عمل غیرقانونی کاهش نیافته بلکه موجب رواج آن به شکل

قانونی وباحمایت دولت ها شده است.حقوق موضوعه ایران سقط جنین درهیچ شرایطی

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

جززمانی که سلامت مادر درخطراست قانونی نمی باشد، حتی درصورت ناقص بودن جنین،که این مسائل همگی به نوبه ی خود شایان بررسی هستند.عوامل

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

فرهنگی،اجتماعی بویژه لجام گسیختگی های شهوانی درجوامع مختلف،

سست شدن بنیان خانواده ها و دیگرعوامل موجب تشدید این ناهنجاری اجتماعی شده ومرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده است. پایان نامه سقط جنین

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
هرساله زنان زیادی به علت سقط جنین پنهانی واستفاده

از وسایل غیربهداشتی به کام مرگ فرو می روند، این مقوله باعث شده که تعداد زیادی ازکشورها ومراجع قانون گذاری

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

باوضع قوانین جدید سقط جنین را تحت شرایطی خاص و قانونمندانه آزادنمایند.

مسأله دیگر مجوزسقط برای جنین ناقص است:طبق بررسی های به عمل آمده، این گونه به نظر می

رسد، که دربسیاری ازکشورهای دنیا بر این نظر هستند که جنین ناقص پس از تولد

مشکلاتی را برای جامعه و والدین ایجاد می کند،پس سقط آن قبل تولد از نظر این جوامع عمل غیراخلاقی وغیرقانونی محسوب نمی گردد. ولی دربسیاری ازنظام ها از جمله ایران چنین مجوزی وجود ندارد.

۱-۴-پرسش یا پرسش های تحقیق :

۱- قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اصل چهارم قانون اساسی و لزوم

مطابقت قوانین با شرع و همچنان با توجه به قوت واهمیت باورهای دینی در جامع ایران درخصوص جرم سقط جنین چه رویکردی را در پیش گرفته اند؟

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۲- آیا درجرم انگاری سقط جنین در ق.م.ا ایران این عمل به طور مطلق ممنوع است یادر مواردی جواز اسقاط جنین صادر شده است؟

۱-۵-فرضیه های تحقیق:
(هر فرضیه به صورت یک جمله خبری و در پاسخ به یکی از سئوالات تحقیق نوشته شود )

۳-حقوق موضوع ایران در مورد سقط جنین که قوانین آن نشأت گرفته از فقه امامیه است،

رویکردی با اندیشه ی فقهی و دینی را پیش رو گرفته اند، ولی با این وجود سقط جنین های بیشماری با وجود این مواد قانونی درکشورمان انجام می پذیرد.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۴-سقط جنین درحقوق موضوع ایران در همه موارد جرم محسوب می شود، ولی تنها امری

که استثناء است براین امر سلامتی مادر است،

که طبق قانون اگر عدم سقط سلامتی مادر را به خطر اندازد،تحت این شرایط مجوز سقط وجود دارد.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱-۶-اهداف تحقیق:
صورت های مختلف سقط جنین وکیفر آن در حقوق جزای ایران وتبیین مبانی فقهی

کیفرمربوطه ورفع بعضی ابهامات موضوع این پایان نامه است.اصولا سقط جنین ازبدو بار

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

داری در حقوق جزای ایران به پیروی از فقه امامیه جرم محسوب می شود.بودی این امرنیز

شایان توجه است، که چه میزان از مواد ق.م.ا در رابطه باموضوع این تحقیق درعمل کاربرد

دارند، وبه وقوع می پیوندند، وآیا در این جوامع هیچ سقط جنینی برخلاف مواد قانونی شکل نمی گردد.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱-۷-مرور سوابق تحقیق :
با عنایت به مواد مربوطبه جرم سقط جنین

درقانون مجازات اسلامی ومقالات و تحقیقات انجام شده دراین زمینه تاکنون در اثارحقوقی ایران به صورت کلی دراین زمینه بحث شده

است، وحقوقدانان تنها در موارد کلی ومحدود به آن اشاره کرده اند، بدون آن که جزئیات آن

را از نظر قانونی ودیدگاه نظام های حقوقی ارزیابی کنند. درنهایت میتوان گفت تمام رساله ها و مقالات موجود در این زمینه به طور محدودی این ضوع را بررسی کرده اند.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱-۸-تعریف سقط جنین:
مساله ی سقط جنین از مسایل مهم و مبتلا به همه ی کشورهاست وهریک به گونه ای درباره ی آن به بحث پرداخته اند.

سقط جنین که معادل آن در عربی اجهاض، اسقاط، املاص می باشد

در زبان انگلیسی معادل آن abortion – aborsement – feticide می باشد که عبارت است از: خاتمه دادن به

دوران حاملگی، خواه از طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به نحوی

که قابل زیستن نباشد. در کتب حقوقی غالبا سقط جنین را،

اخراج قبل از موعد جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد تعریف کرده اند، درحالی که در سقط جنین جنایی

ملاک سقط جنین سلب حیات آن است، اخراج آن هرچند که

جنین سلب حیات شده ممکن است قبل از موعد خارج شود .و صرف اخراج پیش از موعد جنین را نمی توان سقط جنین

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

دانست، سقط جنین اعم است از اینکه در اولین روزهای

انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد یا در روزهای آخر بارداری که شکل یک انسان کامل به خود گرفته است .

سقط جنین اصولا جرمی است که مستقل از قتل مورد توجه قرار گرفته و هیچ یک از قوانین

موضوعه ی جهان، سقط حمل را در موضوع قتل وارد نکرده، سقط عمدی را قتل عمدی

جنین تلقی ننموده اند. که البته در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و برخی از اساتید سقط جنین را از زمانی که روح در آن دمیده باشد زیر عنوان قتل بررسی کرده اند .

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

برخی نیز سقط حمل را اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل

زیستن نباشد تعریف کرده اند. در تعریفی دیگر حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین را سقط جنین می نامند .
از نظر حقوقدانان اسلامی باتوجه به متون فقهی، حیات جنینی دارای دو دوره ی متمایز از یکدیگر می باشد. به طوری که مرحله ی اول قبل از

ولوج روح می باشد که در مدت آن اختلاف نظر وجود دارد و مرحله ی بعد از زمان و لوج روح در جنین شروع می گردد.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

دوره ی اول از زمان انعقاد نطفه در رحم زن، آغاز وتا حلول روح از جنین ادامه می یابد. سقط حمل در این موجب پرداخت دیه است. دوره ی دوم از آغاز حلول روح در چنین و تا زمان تولد ادامه می یابد. در تمیز و تفکیک این دو مرحله از یکدیگر نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی طول مدت دوره ی اول را بیش از ۳ماه و گروهی ۴ماه و حدود۵ ماه گفته اند .

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

امروزه در تشخیص مراحل مختلف جنین از نظر پزشکی قانون دوران حاملگی را به دو دوره تقسیم می کنند. دوره ی اول را تا چهار ماه ونیم از شروع حاملگی و دوره ی دوم را تا زمان وضع حمل می دانند که بیش تر علائم حاملگی در دوره ی اخیر ظاهر می گردد.

۱-۹- تاریخچه ی سقط جنین:
سقط جنین از زمان های قدیم در جوامع بشری عملی شناخته شده و نحوه ی انجام آن در کلیه ی جوامعی که در تاریخ ثبت شده اند بطور قابل توجهی مشابه بوده است.

در جوامع

قبیله ای اولیه سقط جنین توسط گیاهان سمی، اشیاء نوک تیز یا فشارهای لرزشی روی

شکم تا بروز خونریزی واژینال القاء میشد. در قدیمی ترین کتابهای شناخته شده ی طب

تکنیک های سقط جنین وجود دارد، در چین و مصر باستان نسخه ها و روش هایی برای سقط وجود داشته است. رومیان قدیم جنین را موجودی زنده به شمار نمی آورند و تا قبل

از تولد حقوقی برای آن قائل نبودند لذا سقط جنین به طور گسترده ای در بین آنان رواج داشت. یونانیان در شرایط خاص اجازه ی سقط را صادر می کردند و سقط جنین یک روش اصلی برای کنترل جمعیت در بین آنها به شمار می آمد.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

 

استفاده از سقط جنین برای حفظ جان مادر بطور گسترده ای در فرهنگ وباور یهودیان مورد قبول بوده است. کلیسا تحت تاثیر نظرات علمای مسیحی و نیازهای جامعه دیدگاه های متفاوتی درباره ی سقط جنین داشته است. سنت آگوستین و دیگر علمای مسیحی در

اواخر قرن۴ و اوایل قرن۵ میلادی اعلام داشتند که تا زمان فقدان احساس حرکت جنین توسط مادر نمی توان گفت که روحی در بدن مادر زندگی می کند آنان این عقیده ی ارسطو که جان گرفتن جنین پسر ۴۰ روزه بعد از لقاح و دختر ۸۰ روزه بعد از لقاح اتفاق می افتد را قبول داشتند.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

سقراط، افلاطون و ارسطو سقط جنین را تجویز و توصیه می نمودند. حتی بقراط که با سقط مخالف بود درپاره ای از موارد آن را توصیه می کرد. اوایل قرن ۱۲ میلادی کلیسا اعلام نمود: سقط جنین زود هنگام دیگر کشی نیست .در قرن ۱۴ پاپ گریگوری زمان حرکت جنین را ۱۱۲ روز بعد از لقاح اعلام کرد. از قرن ۱۴ تا ۱۹ میلادی در قانون انگلستان سقط جنین قبل

از حرکت جنین مجازات نداشت ودر جامعه نیز عملی غیر اخلاقی محسوب نمی شد. حتی بعد از حرکت جنین نیز یک بزه کوچک به شمار می آمد. رویکرد اغماض گر به سقط جنین در ابتدای قرن قرن ۱۹ با تصویب قانون سقط جنایی در انگلستان پایان یافت .و در طی قرن

نوزدهم مواضع قانونی برای سقط جنین در سراسر دنیای غرب سر برافراشت. در حالیکه روند تحولات تاریخی نشان دهنده ی پیشرفت و تکامل قوانین در مورد سقط جنین است،

در قرن۲۰ حرکتی در جهت تسهیل و اغماض در این زمینه شروع شد با این حال در بعضی از کشورها محدودیت ها روبه افزایش گذاشت.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

اکثر قوانین محدودکننده اعم از مطلق و نسبی مربوط به موارد تهدید کننده ی جان مادر می شود. برخی قوانین شرایط روحی روانی مادر را نیز در نظر دارند .
۱-۱۰- انواع سقط جنین
در این بخش از فصل مربوطه به توضیح و تشریح انواع سقط جنین می پردازیم چون

نمی‌توان گفت که هر نوع سقطی، جنایی و نامشروع است. بر همین اساس، سقط جنین را به اقسامی کلی و نه تنها از بعد حقوقی منقسم می کنیم

۱-۱۱-۱-سقط جنین جنایی یا عمدی:
وقتی است که مادر و یا غیر او، عمدا” به حاملگی پایان داده و جنین را ساقط نمایند.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

این شکل سقط جنین از نظر قضائی جرم محسوب شده و بیشتر در ماه‌های اول حاملگی انجام

می‌شود و در آن سوءنیت و عمد وجود دارد. در این نوع از سقط، سوء نیت در دستکاری

رحم و یا خوردن داروهای اسقاط کننده مشهود است. شخص سقط دهنده یا فردی که

راهنمایی به سقط می‌نماید و افرادی که وسایل سقط جنین را فراهم می‌آورند و یا دارو در اختیار زنی که قصد سقط دارد می‌گذارند، مجرم محسوب می‌شوند.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱-۱۱-۲-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی:
در صورتی که ادامه حاملگی برای جان مادر خطرناک باشد یا موجب تشدید عوارض مرضی

و وخامت حال او گردد، با ارائه مدارک معتبر به مراجع قضائی و ارجاع پرونده به مرکز

پزشکی قانونی و بررسی وضعیت مادر از این نظر توسط پزشکان متخصص، لزوم قطع بارداری و سقط جنین طبی مورد تایید قرار می‌گیرد.

برای انجام کورتاژ قانونی در صورتی که دو شرط همزمان و با هم وجود داشته باشند، سقط جنین قانونی خواهد بود. شرط اول، وجود خطر جدی مرگبار برای مادر است و این شرط با

تشخیص اطبای متخصصی است که نسبت به احکام دینی و قوانین مربوطه اشراف داشته باشند و شرط دوم این است که کورتاژ، قبل از ولوج روح صورت‌گیرد (قبل از چهار ماه اول بارداری).

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

امراضی که درصورت ادامه حاملگی میتوانند برای جان مادر خطر جدی و مرگبار ایجاد نمایند عبارت اند از: بیماری‌های قلبی پیشرفته، علائم نارسائی قلبی و آنژین صدری، رماتیسم

قلبی، والووتومی میترال، فشارخون‌های پیش رونده و مقاوم در مقابل درمان، کانسر پیش رونده سرویکس (دهانه رحم)، نارسایی حاد کلیوی، پراکلامپسی و اکلامپسی قبل از ماه چهارم، آپوپلکسی خطرناک مغزی.(۶۴)

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

وقتی که مادر مبتلا به بیماری قلبی و کلیوی شدید باشد به طوری که اگر بارداری تا آخر ادامه یابد، به طور قطع مادر و جنین می میرند، با حفظ شرائط شرعی و اخلاقی و قانونی، می‌توان به بارداری وی خاتمه داد. روشن است که برای این منظور، پزشک باید در تشخیص

خود کاملا” صادق باشد و از روی ایمان و عقیده، برای وی یقین حاصل شود که جان مادر در خطر است و پس از کسب رضایت پدر و مادر، طبق دستورالعمل قانونی و شرعی و اخلاقی، اقدام به کورتاژ جنین نماید و این عمل باید در بیمارستان دولتی و تحت شرایط کاملا” قانونی و شفاف انجام‌گیرد.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

با مشخص شدن ابتلای جنین به ناهنجاری، نمی‌توان سقط درمانی انجام داد مگر اینکه ناهنجاری در جنین، خطر جدی برای جان مادر دربرداشته باشد. چنانچه جان مادر درخطر

جدی بود، ولی سن جنین بیشتر از چهار ماهگی باشد، موضوع حساس تر است و لزوم انجام سقط می‌بایست با تشکیل کمیسیون پزشکی بررسی شده و اظهار نظر گردد.

در مواردی که اورژانس‌های ناشی از سقط خود به خودی و غیر قابل اجتناب وجود دارند، مثلا” جان مادر به علت سقط ناکامل و خونریزی ناشی از آن در خطر جدی قرارگرفته‌است،

بدون اتلاف وقت باید اقدامات درمانی لازم را جهت نجات مادر به عمل آورد. ضمنا” باید شرح حال کامل اینکه آیا دستکاری قبلی جهت سقط جنائی انجام شده یا خیر، مکتوب گردد و

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

کلیه نکات در پرونده قید شود تا در صورت بروز عوارض ثانوی، پزشک مسئول نباشد. در چنین مواردی تشکیل پرونده کامل بیمارستانی؛ از جمله گرفتن رضایت نامه و برائت نامه و ذکر علل اورژانسی بودن، باید به دقت مورد توجه قرار‌گیرد.

 

سقط درمانی یا کورتاژ قانونی بایستی در یک بیمارستان دولتی یا بیمارستانی که برای این منظور از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تعیین شده‌است، انجام‌گیرد و این بیمارستانها جهت انجام سقط جنین، گواهی پزشکی قانونی را مطالبه نمایند و به

وسیله یک پزشک متعهد و مجرب متخصص زنان و زایمان، حاملگی خاتمه یابد. متذکر می‌شویم که ابعاد شرعی و اسلامی آن از ابعاد قانونی اهمیت بیشتری دارد لذا مسائل اسلامی باید کاملا” رعایت گردند.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱-۱۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا عادتی:
در این نوع، مادر معمولا” مبتلا به یک عیب تشریحی یا عیب لگنی و یا نقائص تغذیه‌ای و یا اشکال ژنتیکی و یا اختلال هورمونی می‌باشد. این مادران از این وضع بی اطلاع هستند.

با پیشامد کوچکی در زندگی و یا استرس‌های شدید؛ مانند هیجانات غم‌انگیز یا شادی‌بخش و یا مشاهده یک صحنه تصادف و درگیری و منازعه، دچار سقط جنین

می‌شوند و سقط خود را به نزاع یا استرس ارتباط داده و اعلام شکایت می‌نمایند. لذا باید با انجام آزمایشات و معاینات لازم، به سقط عادتی در این گونه افراد پی برد، تا حقی از کسی ضایع نگردد .

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱-۱۲-سقط جنین ازمنظر پزشکی
خروج خودبخودی یا القاء شده ی جنین انسانی. سقط خودبخودی فرآیندی طبیعی است که در بارداری ناموفق پیش می آید. اما سقط القا شده ممکن است به علت استفاده از دارو یا دیگر مواد یا عمل جراحی که باقی مانده محتویات رحمی را پاک سازی می کند

اتفاق افتد. برای دو سوم از زنان جهان سقط جنین قانونی میسر است. با این حال برخی کشورها همچنان از قوانین محدود کننده سقط استفاده می کنند. در ایالات متحده امریکا طی سه ماهه اول حاملگی، انجام سقط بنا به درخواست مادر مجاز است ولی در حالات دیگر، قوانین انجام آن توسط ایالت به طور جداگانه مشخص می شود.

۱-۶-فهرستی از عوارض مهم فیزیکی مرتبط با سقط جنین:
۱) مرگ: از جمله دلایلی که به مرگ های مرتبط با سقط جنین منجر می شود عبارتست از: خونریزی ، عفونت، آمبولی، بیهوشی و حاملگی های نابجای تشخیص داده نشده. سقط قانونی پنجمین عامل منجر به مرگ مادران

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱) سایت انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران www.fpairi.org
در ایالات متحده امریکا است. اگر چه مشخص است که اکثر مرگ های مرتبط با سقط جنین به طور رسمی گزارش نمی شوند.

۲) سرطان پستان: با سقط جنین خطر سرطان پستان تقریباٌ دو برابر می شود. پس از یک بار سقط و احتمال آن با دو یا بیشتر انجام سقط افزایش می یابد.

۳) سرطان دهانه رحم، تخمدان و کبد: زنانی که یک بار سقط انجام داده اند در مقایسه با زنانی که سقط انجام نداده اند در معرض ۳/۲ خطر نسبی سرطان دهانه رحم قرار دارند و زنانی که دو بار یا بیشتر سقط انجام داده اند با خطر نسبی معادل ۹۲/۴ روبه رویند.

خطرات افزایش یافته مشابه درباره سرطان تخمدان و کبد نیز با سقط های منفرد یا متعدد گزارش شده است. افزایش احتمال سرطان های زنان در دنباله ی سقط به طور واضح

است با تخریب غیر طبیعی تغییرات هورمونی که بارداری را خاتمه می بخشد همچنین تخریب درمان نشده دهانه رحم مرتبط است

۴)سوراخ شدن رحم: ۲ تا ۳ درصد زنانی که سقط جنین می کنند در معرض خطر سوراخ شدن رحم قرار دارند. بسیاری از این جراحات تشخیص داده نشده و درمان نشده باقی می مانند مگر این که معاینه لاپاراسکوپی توصیه و انجام شودچنین معایناتی به ویژه هنگامی

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

که سقط در مرکز غیرحرفه ای انجام می شود سودمند خواهد بود. خطر سوراخ شدگی رحم برای زنانی که قبلاٌ زایمان کرده اند یا هنگام سقط بیهوشی عمومی داشته اند افزایش می یابد. تخریب رحم ممکن است به عوارضی در بارداری های بعدی منجر شده و

حتی به شکل مشکلاتی که محتاج هیسترکتومی اند ظاهر شود که خود بالطبع منجر به تعدادی از عوارض و صدمات دیگر همچون پوکی استخوان می شود.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۵)پارگی های دهانه رحم: پارگی های مشخص دهانه رحم که نیازمند بخیه زدن هستند در حداقل ۱% سقط های سه ماهه اول رخ می دهد. پارگی های کوچک تر یا جراحات میکرو که درمان نمی شوند نیز در دراز مدت به تخریب سیستم باروری منجر می شوند.

تخریب پایدار دهانه رحم متعاقب سقط ممکن است به شل شدگی دهانه رحم، زایمان زودرس و عوارض زایمان منجر شود. خطر تخریب دهانه رحم برای نوجوانان، سقط های سه

ماهه دوم و در مواردی که از لامیناریا برای اتساع دهانه رحم استفاده نمی شودد، بیشتر می شود.
۶) جفت سرراهی: سقط جنین خطر جفت سرراهی در بارداری های بعدی را ۷ تا ۱۵ برابر بیشتر می کند (که خود تهدید
کننده ی زندگی مادر و بارداری خواسته است).
۷) تشکیل غیر طبیعی جفت به علت تخریب رحمی: خطر بدشکلی های جنینی، مرگ قبل از زایمان و خونریزی بیش از حد طی زایمان را افزایش می دهد.

۸) نوزادان معلول در بارداری های بعدی: سقط جنین مرتبط است با تخریب رحمی و دهانه رحم همراه است که خطر زایمان زودرس ، عوارض زایمان و تشکیل غیر طبیعی جفت در بارداری های بعدی را افزایش دهد. این عوارض از جمله علل منجر به معلولیت در بین نوزادان است.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۹) حاملگی نابجا: سقط به طور ویژه احتمال حاملگی های نابجا را افزایش می دهد. حاملگی های نابجا، خود تهدید کننده زندگی بوده و ممکن است منجر به کاهش باروری گردد.

۱۰)بیماری التهابی لگن PID: بالقوه بیماری تهدید کننده زندگی بوده و ممکن است به افزایش خطر حاملگی نابجا و کاهش باروری منجر گردد. ۲۳ درصد از زنانی که در زمان سقط عفونت کلامیدیا دارند طی ۴ هفته دچار PID می شوند.

مطالعات نشان داده است که ۲۷-۲۰% متقاضیان سقط جنین دارای عفونت کلامیدیا هستند. تقریباٌ ۵% بیمارانی که عفونت کلامیدیایی نداشته اند طی ۴ هفته پس از سقط سه ماهه اول دچار PID می شوند. به همین دلیل منطقی آن است که در صورت امکان

زنان قبل از اقدام به سقط جنین برای غربالگری و درمان چنین عفونتهایی به پزشک مراجعه کنند. ۱۱)اندومتریوز: از خطرهای بعد از سقط برای همه زنان است. زنان نوجوان ۵/۲ برابر زنان ۲۹-۲۰ ساله مستعد دچار شده به اندومتریوز متعاقب سقط هستند.

۱۲) عوارض آنی: تقریباٌ ۱۰% از زنانی که سقط ارادی انجام می دهند از عوارض آنی رنج می برند که تقریباٌ ۵/۱ آنها تهدید کننده زندگی است. ۹ مورد از شایعترین عوارض بیهوشی

توهم، هموراژی، جراحت دهانه رحم و شوک اندوتوکسیک. شایع ترین عوارض جزئی عبارتند از: عفونت، خونریزی و تب، سوختگی درجه ۲، درد مزمن شکمی، استفراغ و اختلالات معدی روده ای و حساسیت RH

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱۳) افزایش خطرات در زنانی که سقط های متعدد می کنند: در مجموع اکثر مطالعات نشانگر وجود خطر برای زنانی است که تنها یک بار سقط انجام می دهند. اما همین مطالعات نشان می دهند که زنانی که سقط های مکرر داشته اند در معرض خطر بزرگ

تری از تحمل این گونه عوارض قرار می گیرند. این نکته به ویژه از آنجا قابل تامل است که در بیشتر موارد، سقط ها مکرر می شوند. پایان نامه سقط جنین

 

۱۴)افزایش خطر برای نوجوانان: نوجوانان که حدود ۳۰% تمام سقط ها را تشکیل می دهند، نیز در معرض خطر بسیار بالایی از بسیاری از عوارض مرتبط با سقط می باشند که هم در مورد عوارض آنی و هم در مورد تخریب دراز مدت باروری صدق می کند.

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

۱۵) فقر بهداشت عمومی محققان: در تحقیقی بر روی ۱۴۲۸ زن، دریافتند که از دست رفتن بارداری به ویژه به علت سقط القایی به طور مشخص با سطح پایین تر بهداشت عمومی ارتباط دارد. سقط های مکرر هماهنگ است با وضعیت بهداشت موجود. تحقیق قبلی

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

گزارش می داد که در سال اول متعاقب سقط، زنان به میزان ۱۰% بیشتر برای تمامی علل و ۱۸۰% بیشتر به دلایل روانی اجتماعی به دیدار پزشکانشان می روند. همچنین نشان

داده اند که اگر شریک جنسی در جریان سقط حضور نیابد و حمایت نکند میزان سقط چهار

برابر زمانی خواهد بود که شریک جنسی حاضر و حمایتگر باشد. اگر شریک جنسی حاضرنباشد میزان سقط ۶ برابر بیشتر می شود

– خطر فزاینده مشارکت در عوامل خطر سلامتی: سقط به طور ویژه با تغییرات رفتاری مانند

هرزگی، سیگار کشیدن، مواد مخدر و اختلالات تغذیه ای ارتباط دارد که همگی مسبب

افزایش عامل های مخاطره بر انگیز سلامت اند. هرزگی و سقط هر دو با میزان فزاینده PID و حاملگی های نابجا ارتباط دارند. آنچه ممکن است پنهان بماند ولی اهمیت ویژه دارد آن

است که هرزگی به خودی خود واکنشی است در برابر صدمات پس از سقط و فقدان اعتماد به نفس . پایان نامه سقط جنین

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس

در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .

درسال ۱۹۹۹ میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :

۱) حفظ جان مادر ، ۲ ) حفظ سلامت جسمانی زن ، ۳ ) حفظ سلامت روانی زن ، ۴ ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم ، ۵ ) ناقص بودن جنین ، ۶ ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و ۷) خواست خود زن .

مطابق این تحقیق از میان ۱۹۳ کشورجهان ۱۸۹ کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در ۱۲۲ کشور قانونی و در ۷۱ کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در ۱۲۰

سقط جنین در حقوق ایران و ا

بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3033

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق موضوع جدید کار تحقیقی

قیمت : تومان18,500