فروشگاه

توضیحات

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

کیفیت نرم افزار، شاخص حیاتی و مهمی برای تولید نرم افزارها است که ضمن بالا بردن
بهره وری، به ایجاد نرم افزارهای قدرتمند و شکست ناپذیر منجر می گردد. به طوری که می¬توان گفت

تضمین کیفیت مهمترین اصل و برنامه در تولید نرم¬افزارها است.
راهکاری که به منظور تضمین کیفیت نرم افزار و ارتقا آن پیشنهاد می گردد،

مقوله ی اندازه-گیری است. ما حصل فرآیند اندازه گیری بدست آوردن مجموعه ای از متریک ها است.

متریک های نرم افزاری، کاربردی پیوسته از تکنیک های مبتنی بر اندازه گیری

در فرآیند توسعه نرم افزار به منظور فراهم کردن به موقع اطلاعات مدیریتی

معنادار به همراه بکارگیری این تکنیک ها در بهبود فرآیند هستند.

بنابراین نیازمند استخراج متریک های مربوطه در راستای هدف مورد نظر هستیم.

در این پایان نامه، با مد نظر قرار دادن اهمیت وجود متریک های نرم افزاری، بهره گیری از مدل

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

فرآیند های چرخه حیات نرم افزار استاندارد بین المللیISO/IEC 12207 و فرآیند اندازه گیری

برنامه ریزی/اجرا/ بررسی/اقدام اصلاحی، الگویی به منظور پایش فرآیند تولید نرم افزار ارائه شده است

همچنین نمونه زیر متریک هایی برای ارزیابی متریک های ریسک و مدیریت به عنوان عناصری ضروری جهت پایش فرآیند تولید نرم افزار ارائه و توسط تابعی مقادیر کیفی آن ها تبدیل به مقادیر کمی شده اند.
کلمات کلیدی: متریک های نرم افزاری، اندازه گیری، فرآیند تولید نرم افزار، استاندارد ایزو ۱۲۲۰۷

 

 ۱۸۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری
شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

 

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات تحقیق ۴
۱-۱بیان مسئله ۵
۱-۲اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۳ اهداف تحقیق ۷
۱-۴ پیشینه تحقیق.. ۶
۱-۵ روش کار تحقیق ۹
۱-۶ تعاریف. ۸
۱-۷ ساختار پایان نامه ۱۰

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

فصل دوم: آشنایی با ادبیات موضوع ۱۱
۲۱ مقدمه ۱۱
۲-۲ مهندسی نرم¬افزار ۱۱
۲-۳ چرخه تکوین نرم¬افزار ۱۳
۲- ۳- ۱ چرخه حیات محصول ۱۴
۲- ۳- ۲ در صورت نبود چرخه حیات محصول ۱۴
۲-۳-۳ مراحل و فازهای چرخه حیات نرم¬افزار ۱۷
۲- ۳ – ۴ مدلهای چرخه حیات محصول ۱۹
۲- ۳- ۵ استانداردهای چرخه حیات نرم¬افزار ۲۰
۲ -۴ کیفیت ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..۲۹ ۲ ۲- ۴- ۱ مفهوم کیفیت………………………………………………………………………………………..۳۰
۲- ۴- ۲ کیفیت نرم افزار ۳۰
۲- ۴- ۳ اهمیت کیفیت نرم¬افزار ۳۱
فصل سوم: متریک¬های نرم¬افزاری ۳۲
۳-۱مقدمه ۳۳
۳- ۲- ۱ انواع متریک¬ها ۳۴

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

۳- ۳ متدولوژی ۳۹
۳- ۴ انواع محصولات نرم¬افزاری ۴۱
۳-۵ روش¬های تولید نرم¬افزار ۴۵
۳- ۶ انواع ساختارهای تشکیلاتی ۴۶
۳- ۷ مستندات ۴۸
فصل چهارم: الگوی پیشنهادی ۵۲
۴- ۱ مقدمه ۵۳
۴- ۲ اندازه¬گیری ۵۴
۴- ۲– ۱ فرآیند اندازه¬گیری ۵۵
۴- ۳ اهداف الگوی پیشنهادی ۵۷
۴- ۳-۱ الگوی پیشنهادی ۵۷

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

۴- ۳- ۲ پیشنهاد سیکل متریک¬های نرم¬افزاری بر طبق چرخه برنامه¬ریزی/اجرا/ بررسی/ اقدام اصلاحی ۵۷

۴- ۳- ۳ استاندارد ۱۲۲۰۷ ISO/IEC به عنوان پایه الگو ۶۲
۴- ۳- ۴ ویژگیهای الگو ۷۰
فصل پنجم: نتایج و ارزیابی ۷۲
۵- ۱ مقدمه ۷۳
۵- ۲ متریک¬های مدیریت ۷۳
۵- ۳ متریک¬های ریسک ۷۳
۵- ۴ وزن¬دهی به زیر متریک¬های تعریف¬شده ۷۵
۵- ۵ روند ارزیابی، تحلیل و نمایش نتایج ۸۰
۵- ۵-۱ نمونه¬سازی سه پروژه جهت پایش متریک¬های پیشنهادی ۸۰
۵- ۵- ۲ نتایج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متریک¬های ریسک ۸۵

۵- ۵- ۳ نتایج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متریک¬های مدیریت ۹۲

۵- ۵- ۴ مقایسه سه پروژه در خصوص متریک¬های ریسک و مدیریت ۹۳
فصل ششم: بحث و نتیجه¬گیری ۹۴
۶-۱ مقدمه ۹۵
۶-۲ دستاورد پایان¬نامه ۹۵
۶-۳ پیشنهادات آتی ۹۷
پیوست الف ۹۸
پیوست ب ۱۱۶
پیوست ج ۱۲۹
فهرست¬نام¬ها ۱۵۹
منابع و ماخذ ۱۶۶
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

 

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

 

فهرست شکل¬ها
شکل۲-۱: فاز¬های چرخه تولید نرم¬افزار…………………………………………………………………………………………………..۱۷
شکل۲-۲: ساختار استاندارد ایزو ۱۲۲۰۷:۲۰۰۸………………………………………………………………………………………..۲۸
شکل ۳-۱: حوزه¬های دانش مدیریت پروژه……………………………………………………………………………………………..۳۹
شکل۴-۱: بخش¬بندی یک فرآیند به فعالیت¬های برنامه¬ریزی/اجرا/بررسی/ اقدام اصلاحی……………………………….۵۶
شکل۴-۲: پیشنهاد سیکل متریک¬های نرم¬افزاری بر طبق مدل برنامه¬ریزی/اجرا/بررسی/ اقدام اصلاحی……………..۵۸

شکل۴-۳: سطح اول الگوی پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………….۵۹
شکل۴-۴: سطح دوم الگوی پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………….۶۰
شکل۴-۵: سطح سوم الگوی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………۶۱
شکل۴-۶: وظایف، فعالیت اکتساب………………………………………………………………………………………………………..۶۲
شکل۴-۷: وظایف، فعالیت عرضه…………………………………………………………………………………………………………..۶۳
فهرست جداول

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

جدول۲-۱: استاندارد¬های ایزو در مدیریت پروژه و کیفیت نرم¬افزار……………………………………………………۲۴
جدول۳-۱: انواع محصولات نرم¬افزاری و ویژگی¬هایشان…………………………………………………………………..۴۵
جدول۳-۲: روش¬های تولید نرم¬افزار و ویژگی¬هایشان……………………………………………………………………….۴۷
جدول۳-۳: انواع ساختار¬های تشکیلاتی و ویژگی¬هایشان………………………………………………………………….۴۹
جدول۵-۱: متریک¬های ریسک و وزن¬دهی به زیرمتریک¬هایش………………………………………………………….۷۷
جدول۵-۲: متریک¬های مدیریت و وزن¬دهی به زیر¬متریک¬هایش………………………………………………………..۷۸

جدول۵-۳: امتیازدهی به متریک ریسک پروژه ۱ ……………………………………………………………………………۸۲
جدول۵-۴: امتیازدهی به متریک ریسک پروژه ۲…………………………………………………………………………….۸۳
جدول۵-۵: امتیازدهی به متریک ریسک پروژه ۳…………………………………………………………………………….۸۴
جدول۵-۶: امتیازدهی به متریک مدیریت پروژه ۱…………………………………………………………………………..۸۶
جدول۵-۷: امتیازدهی به متریک مدیریت پروژه ۲…………………………………………………………………………..۸۸
جدول۵-۸: امتیازدهی به متریک مدیریت پروژه ۳…………………………………………………………………………..۹۰

 

 

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

فهرست نمودار¬ها
نمودار ۵-۱: مقایسه ۳ پروژه در امتیازدهی به متریک ریسک…………………………………………………………۸۵
نمودار۵-۲: مقایسه ۳ پروژه در امتیازدهی به متریک مدیریت………………………………………………………..۹۲
نمودار۵-۳: مقایسه ۳ پروژه در امتیازدهی به متریک¬های ریسک و مدیریت……………………………………۹۳

 

۱-۱ بیان مسئله

چرخه حیات به معنای مراحل تولید یک نرم¬افزار از ابتدای تصمیم¬گیری در مورد تولید آن تا مرحله تولید، پشتیبانی و سپس نگهداری محصول است و

فرآیند انجام یک پروژه تعریف می‌کند که چه کسی، چه کاری را در چه هنگام و چگونه برای رسیدن به هدف، انجام می‌دهد. معمولا فرآیندها برای

مدلسازی چرخه حیات نرم افزار استفاده ¬شوند. در مهندسی نرم‌افزار، هدف ساختن یک محصول نرم‌افزاری و یا بهبود یک نمونه‌ی موجود با بالاترین

کیفیت و چرخه حیات طولانی است. هدف از تعیین فرآیند، تضمین کیفیت نرم‌افزار،

برآورده شدن نیاز‌های کاربر و قابل تخمین بودن زمان و هزینه‌ی تولید در

طول چرخه حیات محصول نرم¬افزاری است. علاوه بر این، تعیین فرآیند، در طول چرخه حیات محصول، روندی جهت تحویل مصنوعات دوران تولید نرم‌افزار

به کارفرما ارائه می‌دهد تا از این طریق کارفرما اطمینان حاصل کند که پروژه روند منطقی خود را طی می‌کند و نظارت درست بر انجام پروژه از طرف

کارفرما ممکن است و از سوی دیگر، متریکی برای ارزیابی پروژه انجام شده است. متریک¬های نرم¬افزاری، پارامترهایی برای سنجش و اندازه¬گیری نرم-افزار

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

هستند. فرآیند تولید نرم¬افزار می¬تواند توسط متریک¬های نرم¬افزاری

برای حصول اطمینان از کیفیت محصول نهایی، پایش و کنترل شوند. اگر ما بتوانیم ابتدا متریک¬هایی از جمله متریک¬های ذهنی، هدف، سراسری، فاز، محاسباتی، منابع، ریسک، مدیریت را معرفی کنیم، سپس متریک¬هایی برای
متدولوژی¬های تولید نرم¬افزار که هر یک دارای ویژگی¬هایی هستند

و در نهایت متریک¬های مستندات را به صورت پارامتریک بیان کنیم، با اطمینان بیشتری می¬توانیم شروع به تولید نرم¬افزار کنیم. همچنین اگر بتوانیم محصولی که مشتری می¬خواهد را توسط ویژگی¬های ساختار تشکیلاتی،

استراتژی سازمانی و نوع نرم¬افزار بررسی کنیم، می¬توانیم از طریق متریک¬های متدولوژی،

مناسب-ترین متدولوژی را انتخاب کرده و سپس

متریک¬های هر فاز را بررسی کنیم و در نهایت مستندات هر فاز را خواهیم داشت، که با رعایت این اصول باعث افزایش رضایتمندی مشتری خواهیم شد

همچنین اگر ارتباط بین این¬ها را در مدلی نشان دهیم، می¬توانیم آن را به عنوان الگویی برای پایش فرآیند تولید نرم¬افزار در آینده به کار ببریم.
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق

از آن¬جایی که روز به روز اهمیت وجود نرم¬افزار¬های با کیفیت بیشتر می¬شود، رقابت بین
شرکت¬های تولید¬کننده نرم¬افزار در حال رشد است و همچنین استفاده از نرم¬افزار در همه جا نیاز

است. وجود الگوهایی که بتوانند به ما در تولید نرم¬افزار یاری رسانند، لازم و ضروری است که یکی از راه¬های پایش و کنترل فرآیند تولید نرم¬افزار استفاده از متریک¬های نرم¬افزاری است که اگر درست تعریف شوند می¬توانند در موارد زیر به ما یاری رساند:
 جلوگیری از هدر رفتن هزینه و زمان
 کنترل کیفیت

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

 تخمین
 ارزیابی قابلیت¬های تولید
 کنترل پروژه
۱-۳ اهداف تحقیق

۱- شناخت اهمیت و ضرورت متریک¬های نرم¬افزاری
۲- تعریف متریک¬هایی برای فازهای فرآیند تولید نرم¬افزار، متدولوژی¬ها و مستندات
۳- پیشنهاد الگویی برای پایش متریک¬های فرآیند تولید نرم¬افزار

۴- کاهش هزینه، به این جهت که از دوباره¬کاری¬ها که هزینه¬ای دو برابر جهت اصلاح دارند جلوگیری می¬کنند.
۵- کاهش ریسک، زیرا در همان فاز¬های ابتدایی ریسک¬های احتمالی شناسایی شده و
مورد بررسی قرار می¬گیرد.

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

۱-۴ پیشینه تحقیق
در این زمینه مقالات و کتاب¬هایی نوشته شده است. افراد مختلف نظرهای

مختلفی داده¬اند که در بعضی قسمت¬ها تشابهاتی هم وجود دارد.
 در سال ۲۰۰۸ مقاله¬ای با عنوان چارچوبی برای طراحی و بازبینی روش¬های اندازه¬گیری نرم¬افزار توسط گروهی متشکل از چهار نفر ارائه شد. در این مقاله آنها چارچوبی برای چرخه حیات

اندازه¬گیری یک نرم¬افزار پیشنهاد دادند که بیشتر توجه¬شان به سنجش نرم¬افزار در فاز طراحی بود]۴[.

 در سال ۲۰۰۵ رافو از دانشگاهی در امریکا مقاله¬ای با عنوان، مدیریت پروژه نرم¬افزاری با استفاده از PROMRT: چارچوب مفید، مدلسازی و متریک¬های پیوندی، را پیشنهاد داد. در این مقاله روشی به نام PROMRT برای پیش¬بینی کارایی پروژه و تاثیرش بر تصمیم¬گیری مدیریت با استفاده از مدل و متریک بیان شده است]۵[.

 در سال ۲۰۰۳ گروهی از دانشگاه¬های مختلف امریکا روی متریک¬های مدیریت کیفیت توسعه

نرم¬افزار کار کردند. این اشخاص متریکی برای اندازه¬گیری مدیریت کیفیت نرم¬افزار از چهار بعد: مدیریت نیازمندی¬ها، مدیریت برنامه¬ریزی/تخمین، مدیریت¬پرسنل، مدیریت¬ریسک ایجاد کردند. در متریک مدیریت کیفیت، قصد بر این بود که مدیریت کیفیت نرم¬افزار را مشخص کرده و آن را به عنوان الگویی برای بهبود کارایی مدیریت نرم¬افزار به کار ببرند]۶[.

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

 مهمترین متریک¬های فرآیند تولید نرم¬افزار از جمله متریک¬های فرآیند، پروژه، محصول توسط پرسمن ارائه شد]۷[.

 در سال ۱۹۹۱ شخصی به نام بکر از دانشگاه اوهایو چارچوبی برای متریک¬های کیفیت نرم¬افزار پیشنهاد داد. او متریک¬های نرم¬افزاری را ابزاری

برای اندازه¬گیری و مدیریت پروژه¬های نرم¬افزاری تعریف کرده و بر این عقیده بود که استفاده از متریک¬های نرم¬افزاری به یک سازمان این اجازه را
می¬دهد که بتواند محصول نرم¬افزاری را ارزیابی کند تا از تداوم توان عملیاتی پیشرفتش اطمینان حاصل کند]۸[.

 در سال ۱۹۸۹ شخصی به نام هافمن متریک¬هایی را برای فازهای تولید نرم¬افزار پیشنهاد داد که از طریق آنها بتواند باعث افزایش درک و بهبود فرآیند توسعه نرم¬افزار در همان مراحل اولیه چرخه حیات نرم¬افزار شود]۹[.

۱-۵ روش کار تحقیق
در این تحقیق یک فرآیند بالا به پایین به کار گرفته شده است، به این ترتیب که ابتدا به

جمع¬آوری و پیشنهاد متریک¬های مختلف پرداخته و سپس بر اساس مدل استاندارد بین¬المللی ایزو۱۲۲۰۷ الگویی را پیشنهاد داده و سپس با توجه به اهمیت دو متریک را انتخاب کرده و

نمونه¬سازی(وزن¬دهی به متریک و امتیاز¬دهی) را جهت ارزیابی پارامتر¬ها، ارائه می¬دهیم.
گردآوری داده¬های مورد نیاز در این تحقیق با استفاده از منابع و ابزار¬های متعددی صورت گرفته است که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
• به صورت کتابخانه¬ای

• مطالعه و بررسی مقالات علمی مرتبط با موضوع
• مطالعه مطالب مرتبط با موضوع در سایت¬های معتبر

۱-۶ تعاریف
 چرخه حیات نرم¬افزار: جهت تولید محصولات نرم¬افزاری چرخه¬ای وجود دارد که روند تولید نرم-افزار را به صورت قانونمند به مراحلی تقسیم کرده است که هر مرحله دارای فعالیت¬های مشخصی است.
 متریک¬های نرم¬افزاری: فعالیت¬هایی ادامه¬دار و قابل¬اجرا در کل پروژه هستند و در مدت طولانی

جمع¬آوری شده و میزان پیشرفت کار را در اجراهای دوره¬ای نشان می¬دهند.

 مستندات: ثبت تمام اطلاعات از جمله امکان¬سنجی تولید نرم¬افزار، برنامه کیفیت محصول و کار¬های انجام شده در هر فاز و ….
 متدولوژی: مدل فرآیند تولید نرم¬افزار که می¬تواند با توجه به نوع محصول متفاوت باشد.
 ساختار تشکیلاتی: ساختار فرآیند تولید نرم¬افزار است.

۱-۷ ساختار پایان نامه

این پایان نامه در ۵ فصل مجزا تنظیم شده است که به شرح زیر است:
 فصل اول در خصوص کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق، روش کار تحقیق، تعاریف و ساختار آن است.
 فصل دوم به ادبیات موضوع اختصاص دارد. در این فصل به مفاهیم چرخه حیات نرم¬افزار شامل مهندسی نرم¬افزار، چرخه تکوین نرم¬افزار، چرخه حیات محصول، مراحل، مدل¬ها و استاندارد¬های مربوط به آن می¬پردازیم.
 در فصل سوم به طور کامل به بحث متریک¬های نرم¬افزاری می¬پردازیم.
 در فصل چهارم به ارائه الگوی پیشنهادی پرداخته می¬شود.
 در فصل پنجم به نمونه¬سازی الگوی پیشنهادی در فرم¬های متفاوت می¬پردازیم.
 فصل ششم به بیان نتایج تحقیق و پیشنهادات آتی در این زمینه اختصاص می¬یابد.

 

فصل دوم
آشنایی با ادبیات موضوع
چرخه حیات نرم¬افزار

۲-۱ مقدمه
اگر چه فناوری اطلاعات قابل اطمینان تر، سریع¬تر و ارزان تر شده است، اما هزینه¬ها،
پیچیدگی¬ها و ریسک¬های پروژه¬های فناوری اطلاعات همچنان رو به افزایش است. در سال ۱۹۹۵ میلادی شرکت استندیش گزارشی را ارائه کرد، مبنی بر اینکه ایالات متحده هر ساله بیش از ۲۵۰ میلیون دلار روی ¬پروژه¬های فناوری اطل…………………………………….

 

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

– ۳- ۱ چرخه حیات محصول
چرخه حیات محصول، چارچوب و نظامی برای معرفی سازمان در جهت طرح و تولید یک محصول نرم¬افزاری جدید، در برگیرنده کلید راه کارها، مسائل و مشکلات یک محصول نرم¬افزاری از مرحله اولیه بازارسنجی تا تولید انبوه و در نهایت جایگزین کردن است.

مستندات، شاخص¬ترین خروجی هر فاز در چرخه حیات محصول نرم¬افزاری است و هدف از تولید آن پاسخ به نیاز بعدی است. فرآیند تولید نرم¬افزار

روش¬های سیستماتیکی است که برای هر بخش از توسعه نرم¬افزار از زمان احساس نیاز و ایده آغازین تا تولید نهایی و کارکردن آن محصول به طول

می¬انجامد. چرخه حیات محصول از زمان ایجاد اولین محصول نرم¬افزاری به شکل¬های مختلف وجود داشته است. هر محصول می¬تواند با روش¬های

مختلفی تولید شود اما هر روش هزینه¬های خاص خود را دارد. پس جهت مقرون¬به¬صرفه بودن محصول تولیدی باید درباره روش¬هایی که محصول را تولید می¬کنیم، شناخت داشته باشیم]۱[.

۲- ۳- ۲ در صورت نبود چرخه حیات محصول
باید یک زبان و فهم مشترک بین تولید¬کننده و تست¬کننده وجود داشته باشد

، این فهم و ادبیات مشترک به عنوان چرخه حیات محصول مطرح می¬گردد و در¬برگیرنده¬ی راه¬کارهایی جهت رفع مسائل و مشکلات یک محصول………………………….

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

 

معرفی ISO/IEC
سازمان بین¬المللی استاندارد¬(ایزو) در سال ۱۹۴۷ تشکیل شد. استانداردهای این مؤسسه برای هر کشوری می‌‌تواند به علت جهت‌‌گیری¬های خاص آن کشور تعبیر شود. ۸۷ کشور جهان عضو این سازمان هستند و تاکنون بالغ بر ۸۰۰۰ استاندارد در این مؤسسه تدوین شده است.
در سال ۱۹۸۷………………….

 

-۴ کیفیت
۲- ۴- ۱ مفهوم کیفیت
کیفیت در معنی عام آن به مفهوم خصوصیت یا صفتی از یک شی است. در مورد یک شی، کیفیت اشاره به خصوصیاتی از قبیل رنگ، شکل، اندازه و … دارد و در مورد یک نرم¬افزار شامل درجه پیچیدگی درونی الگوریتم آن، تعداد خطوط برنامه نرم¬افزاری، ارتباطات داخلی زیر برنامه و …..
می¬شود.
۲- ۴- ۲ کیفیت نرم افزار
تعریف کیفیت نرم¬افزار از دیدگاه افراد مختلف از قبیل کاربر، مشتری، مدیر، طراح، ناظر کیفی متفاوت است. سازمان¬ها و موسسات……………….

فصل سوم

متریک¬های نرم¬افزاری

 

 

 

 

۳-۱مقدمه
تجربیات نشان می¬دهد که پروژه¬ها حاوی عناصر استراتژیکی، تکنیکی، اقتصادی و ملی هستند و در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، با تهدید¬ها و فرصت¬هایی در رابطه با عناصر کلیدی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت مواجه می¬شوند. به منظور پایش و کنترل این عناصر نیازمند

مدیریت هستیم. مدیر پروژه هم بدون استفاده از اندازه¬گیری قادر به مدیریت نخواهد بود. اندازه-گیری هم نیازمند ابزارهایی مانند متریک¬ها است. در این فصل تعریفی بر متریک¬های نرم¬افزاری، چرخه حیات متریک، کاربرد و مزایای آن خواهیم داشت.

۳- ۲ متریکهای نرم افزاری

از آن¬جایی که وجه تمایز مهارت صنعتی و نظام مهندسی در آن است که صنعتگران از
روش¬های کیفی استفاده می¬کنند…………………..

 

 

– ۳ متدولوژی
نرم‌‌افزار در مقایسه با سایر مصنوعات تولیدی یک تفاوت مهم و اساسی دارد. مصنوعات
(مانند اتومبیل، تلویزیون، یخچال، …) بر اساس یک مجموعه وظیفه‌‌مندی قطعی ساخته می‌‌شوند و پس از آن در وظیفه‌‌مندی‌‌های مصنوع تغییری ایجاد

نمی‌‌گردد. البته ممکن است وظیفه‌‌مندی‌‌های هر مصنوع، کم یا زیاد شوند امّا هرگونه تغییر در وظیفه‌‌مندی‌‌ها منجر به ساخت مدل جدیدی از آن مصنوع می‌‌گردد و کسی انتظار ندارد که این وظیفه‌‌مندی‌‌های جدید در مدل‌‌های موجود اعمال گردند. امّا نرم‌‌افزار پس از………………..

 

فصل چهارم
الگوی پیشنهادی
۴- ۱ مقدمه

متریک های نرم افزاری با اندازه¬گیری محصولات نرم افزاری و فرآیند توسعه ی آن ها در ارتباط هستند، از این روست که هدف اصلی متریک¬های نرم¬افزاری، شناسایی و اندازه¬گیری پارامترهای اساسی است که بر پیشرفت فرآیند نرم افزار اثر می گذارند. متریک ها، پروژه های پیچیده را قابل

مشاهده و کنترل کرده و نیز با ارائه راهنمایی هایی در طول مراحل کار، ما را در رسیدن به اهداف سازمان یاری می نمایند. در واقع متریک های نرم افزاری محدوده خاصی نداشته و می توانند برای هر محصول بنا به نوع و کیفیت آن، مقادیری کسب کنند. متریک¬های خوب نه تنها باید توصیف کننده ی

پارامترها باشند، بلکه باید روند توسعه ی مدل های پیش ینی فرآیند و پارامترهای محصول را سهولت بخشند. البته مشکل اصلی این است که ما سعی

در تخمین چیزی منطقی، نه فیزیکی، داریم که تعریف کامل تر آن در فازهای بعدی چرخه حیات مشخص می¬شود. به علاوه پیچیدگی و چالش-های تکنیکی موجود در پیاده سازی این خصوصیات نیز ناشناخته بوده یا در مراحل اولیه نادیده گرفته

می¬شوند. در نتیجه می توان ادعا کرد که تخمین یک پروژه فناوری اطلاعات مانند زدن هدفی متحرک است.

۴- ۲ اندازه¬گیری
اندازه¬گیری راهی را برای ارزیابی وضعیت برنامه یا پروژه در طول فرآیند توسعه فراهم می-آورد تا بتوان با بهره گیری از آن، بر مشکلات موجود در پروژه غلبه کرده و در صورت نیاز، اقدامات اصلاحی را انجام داد. به منظور درک بهتر این مفهوم، ابتدا تعاریفی از اندازه¬گیری ارائه شده است.

اندازه¬گیری اساس تمامی رشته های مهندسی است و مهندسی نرم افزار نیز از این قاعده مستثنی نیست. اندازه¬گیری به ما این امکان را می دهد…………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

1 نقد وبررسی برای شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

  1. samira motahedi

    شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری پروژه فوق العاده ای بود سپاس

افزودن نقد و بررسی

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری

1 نقد و بررسی

شناسایی و ارزیابی متریک های ریسک محصولات نرم افزاری پایان نامه مقاله پروژه پروپوزال

قیمت : تومان9,900