فروشگاه

توضیحات

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

نمونه موردی:امامزاده اسماعیل

 

چکیده
پیاده راهها یا مسیرهای پیاده برای تبدیل فضاهای سکونتگاهی به مکانهای امن و لذت بخش برای پیاده روی اختصاص داده شدهاند. امروزه، در

سیاستهای برنامه ریزی شهری به دنبال تقویت محیط های پیاده و از بین بردن موانعی هستیم که توانایی ما را برای پیاده روی آسان و ایمن، محدود می

کند. رساله حاضر به منظور ایجاد شرایطی به منظور ارتقاء کیفی محور پیاده موجود ،

افزایش ارتباطات و تعاملات اجتماعی افراد با یکدیگر در محیطی امن

و سالم و ارائه راه کارهایی جهت بهبود وضعیت پیاده راه ها می پردازد. در نهایت با انتخاب گزینه برتر با استفاده از نرم افزار و طراحی مسیر مسیرهای خاص حرکت پیاده و فضاهای مکث در جهت بهبود کیفیت فضاهای شهری را مطرح می کند.

واژگان کلیدی
پیاده راه ،سرزندگی ،تعاملات اجتماعی،فضای شهری

 

۹۰صفحه کامل فایل Word منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری
طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات پژوهش)
مقدمه…………………………………………………...…………………………………………………………………………۱
بیان مساله و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۲
پرسش ها………………………………………………………………………………………………………………………….۲
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۲
قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………..۲

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

فصل دوم (مبانی نظری)
فضای شهری ……………………………………………………………………………………………………………………۴
سرزندگی………………………………………………………………………………………………………………………..۴
فضای شهری سرزنده…………………………………………………………………………………………………………۴
تعریف پیاده راه………………………………………………………………………………………………………………..۵
تاریخچه شکل¬گیری پیاده راه……………………………………………………………………………………………..۵٫
تکامل پیاده راه در طول تاریخ……………………………………………………………………………………………..۶
انواع پیاده راه ها………………………………………………………………………………………………………………..۷
مزایای پیاده راه ها……………………………………………………………………………………………………………..۹

نقش محورهای پیاده در ارتقای کیفیت محیط شهری………………………………………………………………۱۰

دو توجیه¬پذیری عمده برای ایجاد پیاده راه……………………………………………………………………………..۱۰
توقعات موردی از پیاده راه………………………………………………………………………………………………….۱۱
سرزندگی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
انعطاف پذیری………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
تجهیزات محدوده های پیاده……………………………………………………………………………………………..۱۲
امکاناتی برای استراحت…………………………………………………………………………………………………….۱۲
طراحی مناسب سطوح……………………………………………………………………………………………………….۱۳
مبلمان…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

تجهیزات بازی و سرگرمی………………………………………………………………………………………………….۱۴
نورپردازی و روشنایی………………………………………………………………………………………………………۱۵

گیاهان و فضای سبز………………………………………………………………………………………………………….۱۵
آب نماها………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
مراکز تفریحی و ارائه آثار فرهنگی- هنری……………………………………………………………………………۱۷
تجربه ایرانی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۸
تجربه اروپایی………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

فصل سوم(شناخت)
شناخت وضع موجود………………………………………………………………………………………………………..۲۳
منطقه اصفهان…………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

تاریخچه و ساختار کالبدی……………………………………………………………………………………………………….۲۳
منطقه سه اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………۲۴
بستر طرح و دلایل انتخاب آن…………………………………………………………………………………………………..۲۵
بعد رویه ای………………………………………………………………………………………………………………۲۶
محیط تاریخی……………………………………………………………………………………………………………۲۶
محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….۲۶
محیط اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………..۲۶
بعد ماهوی………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
نظام کاربری زمین و فعالیت…………………………………………………………………………………………..۲۸
نظام حرکت و دسترسی……………………………………………………………………………………………….۲۹

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

نظام فرم کالبدی……………………………………………………………………………………………………….۳۱
استخوانبندی فضاهای همگانی………………………………………………………………………………………۳۶
منظر شهری……………………………………………………………………………………………………………..۳۹

فصل چهارم(تحلیل)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..۴۲
سوات یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………۴۳
اهداف –راهبرد –سیاست…………………………………………………………………………………………….۴۶

ارایه کانسبت…………………………………………………………………………………………………………….۴۷
کانسبت ۱………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

کانسبت ۲………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
کانسبت ۳………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
نرم افزار اکسپرت چویس…………………………………………………………………………………………….۵۱
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

فصل پنجم(طراحی)
کانسبت برتر……………………………………………………………………………………………………………..۵۹
محدوده پروژه……………………………………………………………………………………………………………۶۰
پلان پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………۶۲
طرح سه بعدی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………….۶۳

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

کاربری پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………….۶۴
ضوابط پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………..۶۵
ضوابط کاربری مسکونی………………………………………………………………………………………………۶۵
بلوک بندی و نفوذ پذیری ………………………………………………………………………………………………………۶۵
ضوابط جداره و بدنه………………………………………………………………………………………………………………۶۶
ضوابط کف…………………………………………………………………………………………………………….۶۷

ضوابط حرکت و دسترسی…………………………………………………………………………………………۶۸
…ضوابط فرم کالبدی……………………………………………………………………………………………….۶۸
ضوابط پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………۶۹
ضوابط مبلمان شهری ………………………………………………………………………………………………۶۹

..ضوابط نور پردازی………………………………………………………………………………………………..۶۹
پلان طراحی…………………………………………………………………………………………………………۷۰
دید های متوالی …………………………………………………………………………………………………….۷۱
جزییات طراحی…………………………………………………………………………………………………….۷۳
نمای پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………۷۴
مقطع………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
دیدپرنده…………………………………………………………………………………………………………….۷۷
طراحی فضای باز………………………………………………………………………………………………….۷۹

 

 

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

 

بیان مساله و ضرورت تحقیق
توجه به موضو ع “حرکت پیاده” همواره با نیازها و خواسته های انسان در می آمیزد

و می تواند از پراهمیت¬ترین و ضروری ترین موارد در حقوق طبیعی استفاده کنندگان از فضای شهر تلقی شود.حضور عابران در معابر شبکه دسترسی اثر زندگی بخش در کالبد شهر دارد. لیکن دیده می شود که در

شهرهای حاضر که به تمام معنا مسخر وسایل نقلیه و چیرگی آن بر انسان شده اند،

پیاده روی مورد کم توجهی قرار میگیرد و پیاده ها همواره در معرض

آسیب و مخاطره جانی و مالی به سر می برند. به عبارت بهتر ،حرکت پیاده از دو جنبه اصلی (به عنوان رکنی از سیستم حمل و نقل درون شهری و به

عنوان فضایی برای ارتباطات و برخوردهای رو در روی اجتماعی) نه تنها منزلتی نیافته است

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

بلکه در زمان حاضر جایگاهی چنان ناچیز دارد که حتی به

معمول ترین شکل خود به عنوان سیستمی از حمل و نقل شهری نیز سهمی پیدا نکرده و این گونه است که پیاده حقوق خود را پایمال شده می یابد.

لذا توجه به مسأله ارتقاء کیفیت محیط ها ی شهری و در پی آن توجه به افراد پیاده در شهر به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر و یافتن راه حل

هایی جهت به رسمیت شناختن عابرین در سطح شهر و ارتقاء کیفیت

محیط های شهری به منظور ارتقاء رضایتمندی افراد از این محیط ها از جهات

مختلف حائز اهمیت می باشد که مجموعه این عوامل انگیزه های اصلی در مطرح

ساختن موضوع پیاده راه برای انجام این مطالعات بوده و محدوده اطراف امام¬زاده اسماعیل به عنوان محدوده مطالعاتی جهت تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است.

اهداف تحقیق

• شناسایی عوامل موثر بر قابلیت پیاده¬راه سازی
• طراحی مسیر پیاده سرزنده¬تر و منعطف¬تر
• ارتقای کیفی منظر عینی پیاده راه موجود

پرسش¬ها
• عوامل موثر بر امکان پیاده راه سازی یک مسیر کدامند؟
• چه عواملی بر سرزنده سازی پیاده راه موثرند؟
• چگونه می¬توان به ارتقای منظر عینی پیاده راه پرداخت؟

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است. ابتدا به مفهوم پیاده راه و پیاده راه های باکیفیت پرداخته شد، سپس با استفاده از

روش تحلیلی داده¬ها مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع¬آوری داده در این پایان نامه به صورت روش ترکیبی است. لذا هر دو متدولوژی اسنادی و

میدانی استفاده شده است.در این روش نخست،به مطالعه مباحث ادبی

و ادبیات موضوعی تحقیق در این زمینه پرداخته شده است.در مرحله بعد از داده

ها و اطلاعات موجود در رابطه با شناخت محدوده مورد بررسی پرداخته و برای تکمیل اطلاعات به کمک روش پیمایشی اقدام شده است.در این زمینه

محدوده¬ی اطراف امامزاده اسماعیل به عنوان بستر مطالعات میدانی تحقیق مورد مشاهده قرار گرفته است.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از تکنیک سوات و برای انتخاب گزینه ی برتر از نرم افزار expert choice استفاده شده است.

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

قلمرو مکانی
محدوده مورد بررسی دربرگیرنده قسمتی از محله¬ی امام زاده اسماعیل در شرق خیابان هاتف می¬باشد که حوزه¬ی بلافصل آن خیابان هاتف است که حدفاصل میدان قیام تا چهارراه شکرچیان می¬باشد و حوزه¬ی فراگیر آن منطقه سه شهر اصفهان از مناطق تاریخی شهر اصفهان است.

 

 

 

 

 

۲-۱ فضای شهری

فضای شهری قسمتی از بافت شهری است که عموم مردم به آن دسترسی

فیزیکی و بصری دارند و بستری است برای فعالیت¬های انسانی و برقراری تعاملات اجتماعی، فضای شهری صفحه¬ای است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می¬شود.

فضاهای شهری در طول تاریخ بشر همواره عرصه اجرای کارکردهای اجتماعی بوده و بسیاری از فعالیت¬های وابسته به عرصه خصوصی مانند خانواده نیز به عرصه عمومی و فضاهای شهری سپرده شده است. بنابراین نه تنها همراه

با سیر تحول جامعه عرصه عمومی و فضاهای شهری به طور روزافزونی پیچیده

شده و گسترش می¬یابد، بلکه فضاهای عمومی و شهری نیز به واسطه

همین رابطه توسعه یافته¬اند وما امروز با تنوعی از فضاهای عمومی و اجتماعی مواجهیم که کرکردهای اجتماعی در آنها جاری است. از سوی دیگر فضای شهری به عنوان بستر مکانی………………………….

 

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی و با تاکید بر پیاده محوری

-۳ تعریف پیاده راه
خیابان¬های پیاده خیابان¬های منفرد و مجزایی هستند که آمد و شد خودرو از آن¬ها حذف شده است. البته خودروهای خاص در مواقع در اضطراری امکان دسترسی به آن را دارند و وسایط نقلیه خدماتی و حمل بار نیز طی ساعات خاصی مجاز به تردد در آن¬ها هستند.

در ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم این نوع خیابان¬های پیاده با نام mall شکل گرفتند که بیشتر با مقاصد تجاری در مرکز شهرها بودند و در عین حال هدفشان ایجاد محیط های مطلوب برای خرید و گردش در شهرها بود.

در اکثر نواحی، محدوده مختص پیاده کل عرض مسیر را در بر می¬گیرد و انواع تسهیلات مناسب برای پیاده در محل تعبیه می¬شوند، و البته مسیر دسترسی اضطراری نیز در طرح برای خودروهای آتش¬نشانی، پلیس، اورژانس و نظایر اینها پیش بینی می¬شود. (حسینیون )

۲-۴ تاریخچه شکل گیری پیاده راه

خیابان¬های پیاده برای نخستین بار در اواخر دهه ۱۹۴۰ در شهرهای اروپا به وجود آمده

پس از جنگ جهانی دوم و در جریان بازسازی خرابی¬های جنگ و نوسازی مراکز تاریخی شهرها اندیشه جداسازی معابر پیاده و سواره شکل گرفت. دلیل آن ازدحام بیش از حد سواره بود که به حد هشدار دهنده¬ای رسیده بود.

نخستین تجربه¬های آزمایشی در ایجاد منطقه بی ترافیک در شهرهای روتردام (هلند) و استکهلم (سوئد) به وجود آمد.

در اواخر دهه ۵۰خودروهای شخصی از نواحی مرکزی و تاریخی شهرها به دلیل تهدید

مراکز شهرهای اروپا به وسیله ترافیک و تخریب بافت¬های ارزشمد شهری،

به بیرون رانده شدند به طوری که تا سال ۱۹۷۵ تقریبا تمام شهرهای مهم و تاریخی اروپا ورود اتومبیل ورود اتومبیل را به بخش بزرگی از ناحیه تاریخ و مرکزی خود

محدود کرد و پیاده¬راه¬های تاریخی تجاری در آنها به وجود آوردند.
در آمریکای شمالی در اوایل دهه ۱۹۶۰ گرایش بازگشت به مراکز شهری قوت گرفت و طی ده سال (۱۹۷۰ -۱۹۶۰) ، ۱۵۰خیابان پیاده در شهرهای آمریکا به وجود آمدند. پیش از این تاریخ، ایده پیاده راه ها در آمریکا شکل نگرفت

طراحی شهری

، چرا که پس از جنگ جهانی دوم مردم برای فرار از آلودگی، ترافیک و هزینه¬های بالا به حومه¬ها پناه بردند و مراکز شهرها هر روز خالی¬تر و ناامن¬تر و آلوده¬تر می¬شدند. سپس عده¬ای از طراحان شهری با توجه به مراکز

شهرهای اروپایی دیدگاه خود را نسبت به پتانسیل¬های بالقوه شهر تغییر دادند. به همان نسبت که به نقش خیابان¬ها در شهرها توجه شد، حومه¬ها اهمیت خود را از دست دادند، چرا که آلودگی ترافیک و مشکلات

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

1 نقد وبررسی برای طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی با تاکید بر پیاده محوری

  1. سحر

    طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی با تاکید بر پیاده محوری
    پایان نامه عالی بود

افزودن نقد و بررسی

طراحی شهری با هدف بهبود کیفیت تعاملات اجتماعی با تاکید بر پیاده محوری

1 نقد و بررسی

پایان نامه در مورد طراحی پیاده رو پیاده راه شهرداری مقاله سمینار کارشناسی ارشد مدیریت شهر پروژه در مورد پیاده رو

قیمت : تومان9,800