فروشگاه

توضیحات

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

دامنه لجستیک در بر گیرنده همه فعالیت های موجود بین تامین کننده ها تا مشتری است که همه آن ها در راستای فراهم کردن محصول مناسب ، در زمان مورد نیاز و در مکان لازم است. (Christopher, 1998) برای موفقیت در چنین حوزه وسیعی می بایست در همه جنبه های عملیاتی و اطلاعاتی همزمان کار شود.

به زنجیره ای از شرکت هایی که برای برآورده کردن و انجام فعالیت های لجستیک با هم همکاری می کند زنجیره تامین گفته می شود. بنابراین یک زنجیره تامین شبکه ای متشکل از فرآیندهای تجاری مستقل و نیمه مستقل است که از تدارک مواد خام آغاز می شود و به مصرف محصول در دست مشتری نهایی منتهی می شود و در این راستا بسیاری از شرکت

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

ها را به هم متصل می کند و در نهایت خدمات و یا محصولات فیزیکی را برای مشتریان تولید می کند. این فرایند ها می توانند در شرکت های مختلف و یا در یک شرکت خاص در حال انجام باشند. چهارچوب زنجیره تامین اصولا دارای ۵ مولفه اصلی تامین کننده، تولید کننده، انبار، خرده فروش و مشتری است. بنابراین عضویت درون زنجیره های تامین سازمان های

بزرگ را ناچار می کند که به شرکا، تامین کنندگان، مشاورین و سایر شرکت های همراه در مسیر تحویل دهی ارزش به مشتری در بازارگاه خود اعتماد و تکیه کند.

نیاز به همکاری و هماهنگی بین اعضای فرآیند به جهت خلق ارزش، هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین است. هدف مشترک همه اعضا زنجیره تامین کارایی هرچه بیش تر فعالیت هاست و این امر خود نیازمند یکپارچگی جریانات مواد و اطلاعات است.

اهمیت زنجیره تامین به نوعی است که امروزه حتی دیده شده است که برخی رقبا برای دستیابی به مزایای زنجیره تامین در برخی زنجیره های تامین با هم همکاری می کنند.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

۱۲۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو
بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه پژوهش ۱
مقدمه ۲
موضوع تحقیق ۳
بیان موضوع تحقیق ۳
هدف از انجام تحقیق ۵
اهمیت موضوع و لزوم انجام تحقیق ۵
قلمرو تحقیق ۷
متدولوژی تحقیق ۷

نوع تحقیق ۸
روش جمع آوری اطلاعات ۸
محدودیت تحقیق ۹
فرضیه های تحقیق ۹
فرآیند تحقیق ۹
مدل تحقیق ۱۱
تعریف عملیاتی واژه ها ۱۲
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق ۱۴
عناصر اصلی ریسک ۱۵

فرآیند مدیریت ریسک ۱۶
شناسایی ریسک شبکه ۱۹
زنجیره تامین ۲۰
ریسک زنجیره تأمین ۲۵
محرک های ریسک های زنجیره تامین ۲۵
عدم قطعیت یا منبع ریسک ۲۷
اصلی ترین عدم قطعیت ها در زنجیره تامین ۲۸
تقسیم بندی ریسک های زنجیره تامین: ۲۹

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

نوع دیگری از طبقه بندی عوامل ریسک ۳۹
انتخاب مدل تقسیم بندی ریسک ۴۱
سطوح ریسک ۴۲
ریسک استراتژیک و عملیاتی ۴۳
ریسک استراتژیک ۴۴
ریسک عملیاتی ۴۵
ارزیابی ریسک شبکه ۴۸

استراتژی‌های مدیریت ریسک ۴۹
نظارت بر ریسک شبکه ۵۳
مدیریت ریسک زنجیره تامین ۵۴
عوامل ایجاد آسیب پذیری زنجیره تامین ۵۵
وابستگی به مشتری و وابستگی به تامین کننده ۵۵

تامین کننده متمرکزیا تک منبعی بودن ۵۶
متکی بودن بر منابع جهانی ۵۶
فصل سوم: روش تحقیق ۵۷
مقدمه ۵۸
جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد جهان ۵۸
صنعت خودرو در ایران ۶۰
جایگاه ساپکو در گروه صنعتی ایران خودرو ۶۴

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

ساپکو در یک نگاه ۶۵
ماموریت شرکت ساپکو ۶۶
چشم انداز شرکت ساپکو ۶۶
ارزش های شرکت ساپکو ۶۶
پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک در شرکت ساپکو ۶۷
شناسایی ریسک ها ۶۷
تکنیکهای شناسائی ریسک ۶۸

ارزیابی ریسک های تعیین شده ۷۲
جامعه آماری و نمونه آماری ۷۵
روش آماری ۷۵
روش گردآوری اطلاعات ۷۶
روش کتابخانه ای ۷۷
روش مبدانی ۷۷
تعیین روایی پرسشنامه ۷۷
پایایی پرسشنامه ۷۸

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

روش تجزیه و تحلبل داده ها ۷۹
آزمون فریدمن ۷۹
آماره آزمون ۷۹
فصل چهارم: یافته های تحقیق ۸۰
توزیع فراوانی مربوط به ریسک تامین به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۸۱
توزیع فراوانی مربوط به ریسک فرایند به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۸۵
توزیع فراوانی مربوط به ریسک تقاضا به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۸۹

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

توزیع فراوانی مربوط به ریسک کنترل به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۹۱
توزیع فراوانی مربوط به ریسک محیطی به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۹۳
نتایج میانگین رتبه شاخصهای منابع ریسک به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک براساس نمودار تشخیص شدت ریسک ۹۵

نتایج آزمون همبستگی پیرسون در منابع ریسک ۱۰۰
آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۰۵
تعیین استراتژی های مدیریت ریسک ۱۰۶
پیشنهادهای مدیریت ریسک ۱۱۰
بررسی ریسک تحریم های سیاسی و اقتصادی ۱۱۱

اعمال محدودیت های سرمایه گذاری ۱۱۱
اعمال محدودیت های پولی، بانکی و اعتباری ۱۱۲
اعمال محدودیت های تجاری ۱۱۲
وابستگی به یک تامین کننده ۱۱۴
کمبود نقدینگی تامین کننده ۱۱۵

پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۱۷
فهرست منابع ۱۱۷
پیوست۱: نحوه محاسبه پایائی پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ ۱۲۰
پیوست۲: پرسشنامه ۱۲۲

فهرست جداول

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

عنوان صفحه
جدول ۲-۱ مثالی از خروجی مرحله شناسایی ۲۰
جدول ۲-۱ مدل تقسیم بندی ریسک زنجیره تامین (Chopra & Mohan 2004) 33
جدول ۲-۲ سطوح سلسله مراتبی در برنامه ریزی زنجیره تامین ۵۴
جدول ۳-۱ تعداد اتومبیل سواری در برنامه پنج ساله ششم رژیم شاه ۶۳
جدول ۳-۲ ریسک های شرکت ساپکو ۷۳
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی مربوط به ریسک تامین به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۸۵
جدول۴-۲: توزیع فراوانی مربوط به ریسک فرایند به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر

ریسک ۸۹
جدول۴-۳: توزیع فراوانی مربوط به ریسک تقاضا به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۹۲
جدول۴-۴: توزیع فراوانی مربوط به ریسک کنترل به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۹۴
جدول شماره ۴-۵: توزیع فراوانی مربوط به ریسک محیطی به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

درجه تاثیر ریسک ۹۶
جدول ۴-۶: نتایج میانگین رتبه شاخصهای منابع ریسک به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک براساس نمودار تشخیص شدت ریسک ۱۰۱
جدول ۴-۷: نتایج میانگین رتبه آزمون فریدمن در منابع ریسک ۱۰۲
جدول ۵-۱: سطوح استراتژی و تعیین راه حل برای ریسک ها ۱۰۹

جدول ۵-۲: استراتژی های مدیریت ریسک (Australian/New Zealand Standard for Risk Management AS/NZS 4360:1999) 110
جدول ۵-۳: ریسک های انتخابی جهت ارائه راه حل ۱۱۰

شکل ۵-۱: روابط علت معلول تبیین کننده آثار تحریم های سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو ۱۱۳
جدول ۵-۴: بررسی عوامل موثر وایستگی به یک تامین کننده و راهکارهای آن ۱۱۵
جدول ۵-۵: بررسی عوامل موثر در کمبود نقدینگی تامین کننده و راهکارهای آن ۱۲۶

 

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

فهرست نمودارها وشکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱ نمایش فرآیند تحقیق ۱۰
شکل ۲-۱: فرآیند مدیریت ریسک ۱۸
شکل ۲-۲: ساختار سنتی جریان محصولات و اطلاعات (Wilson,2007) 24
نمودار ۴-۱: فراوانی مربوط به ریسک تامین به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۸۷
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی مربوط به ریسک فرایند به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

ریسک ۹۱
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی مربوط به ریسک تقاضا به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۹۳
نمودار۴-۴: توزیع فراوانی مربوط به ریسک کنترل به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر

ریسک ۹۵
نمودار۴-۵: توزیع فراوانی مربوط به ریسک محیطی به تفکیک تکرار پذیری (تناوب) و درجه تاثیر ریسک ۹۷
نمودار۴-۶: تشخیص شدت ریسک ۹۸
نمودار۴-۷: نتایج میانگین رتبه آزمون فریدمن در منابع ریسک ۱۰۳
نمودار۵-۱: تشخیص استراتژی ریسک (Australian/New Zealand Standard for Risk Management AS/NZS 4360:1999) 105
شکل ۵-۱: روابط علت معلول تبیین کننده آثار تحریم های سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو ۱۱۳

 

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

مقدمه
توسعه های اخیر در زمینه تکنولوژی ها، ساختارهای تجاری و اقدامات تجاری به سمت افزایش پویایی و تغییرات در همه ابعاد زندگی در حرکت است. تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث

افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم و بغرنج

میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگیهای ذاتی را در زمان تصمیم گیریهای مهم اشان لحاظ و تفکیک کنند. به همین جهت به منظور کاهش ریسک و جبران

زیانهای ناشی از آن، امروزه در ادبیات علمی انواع مدیریت ریسک نظیر مدیریت ریسک بنگاه، مدیریت ریسک کسب و کار و مدیریت ریسک استراتژیک مطرح شده و هریک جایگاهی خاص دارند.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری مدیران را تشکیل می دهد.

بدیهی است هر سازمان باتوجه به ماهیت کار خود، ریسک های گوناگونی را تجربه می کند و در شرایط متحول امروز، اساسا موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسک ها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسک ها اعمال می کند.

مدیریت ریسک زمانی معنا و مفهوم می یابد که شرایط با احتمال متحمل شدن زیان و عدم اطمینان مواجه شود. این نوع مدیریت شامل حوزه های گسترده ای است که مسایل مالی، عملیاتی، تجاری، استراتژیک و حوزه وسیعتری به نام حوادث خطرآفرین را دربرمی گیرد.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

درمجموع مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی‌هایی برای اداره ریسک است.

موضوع تحقیق
موضع تحقیق عبارتست از “بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو”

بیان موضوع تحقیق
در دنیای امروز که سرعت تغییرات بسیار زیاد است مدیران می بایست خود و شرکت های خود را برای پاسخگویی مناسب به این تغییرات آماده کنند. در بسیاری از محیط های تجاری، اغلب ایجاد شبکه کاری جوابی غیر قابل اجتناب برای کمک به شرکت هاست تا بتوانند به

سرعت خود را با تغییرات بازار مطابقت دهند. در چنین شبکه هایی شرکت ها روابط خود را با شرکا بیشتر می کنند و در نتیجه وابستگی شرکت ها به هم بیشتر می شود. از یک

طرف توجه به شبکه، به دلیل مزایای ذاتی شبکه ای شدن، مثل کاهش هزینه های معاملات، توانایی تمرکز بر مهارت های اصلی، دستیابی به تکنولوژی های کلیدی و تقسیم بین شرکا رو به افزایش است و از طرف دیگر وقتی وابستگی بین شرکت ها افزایش می

یابد، آن ها به نوعی در برابر ریسک های مربوط به هم بی دفاع می شوند و این شرکت ها را با موقعیتی متناقض روبرو می کند.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

مدیریت زنجیره تامین بسیاری از شرکت ها را قادر می سازد تا با یکپارچه سازی همه فعالیت های مربوط به جریان مواد، اطلاعات و سرمایه، که از تامین کننده ها شروع و به مصرف کننده های نهایی ختم می شوند، مزایای زیادی را به دست آورند. این مزایای

رقابتی با بهبود روابط زنجیره تامین و ایجاد پیوند های مستحکم بین شرکای زنجیره یعنی بین تامین کننده ها، تولیدکننده ها، مراکز توزیع، انبارها، و مصرف کننده های نهایی، به دست می آیند، به طوری که امروزه زنجیره تامین خود به شکل یک مزیت رقابتی مهم تبدیل

شده است که می تواند منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات شود.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

از طرفی زنجیره های تامین ریسک ها را در ابعاد و انواع متنوع، از زندگی ما به ارث می برند و لذا می بایست به دنبال اتخاذ تصمیمات مناسب و مدیریت کارای این ریسک ها باشیم. وجود ریسک در زنجیره تامین یک پدیده جدید و امروزی نیست. سازمان های تجاری همواره در معرض خطر شکست یک تامین کننده در تحویل مقدار درست و با کیفیت و قیمت مناسب

رویرو بوده و هست. بلایای طبیعی که همچنان برای بشر غیر قابل پیش بینی هستند و در سال های اخیر بارها رخ داده اند، همواره ریسک هایی را برای شرکت ها به دنبال دارند و در نتیجه زنجیره های تامین را تهدیدی می کنند. رقبا و تصمیمات آن ها همواره خطراتی را

برای زنجیره های تامین ایجاد کرده اند و امروزه به دلیل شدت رقابت و توسعه رقابت جهانی این خطرات و ریسک ها از قبل بیش تر شده است. هرچه زنجیره های تامین مستحکم تر می شوند واعضای آن به هم وابسته تر می گردند، احتمال اینکه یک خرابی یا شکست کوچک، که می تواند در هرنقطه از زنجیره تامین رخ دهد، بتواند به یک بلا یا عدم کارآمدی

برای سایر اعضای زنجیره تامین منجر شود افزایش می یابد و این نشان می دهد که در هر پیوند موجود درون زنجیره تامین ریسک هایی پنهان است که می بایست بررسی و مدیریت شوند.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

در این تحقیق سعی شده تا شرکت ساپکو به عنوان یک زنجیره تامین از نظر ریسک های پیش رو بررسی شود و میزان اهمیت این ریسک ها مشخص گردد. پس از آن با توجه به ریسک های موجود استراتژی هایی جهت مدیریت ریسک ها پیشنهاد گردیده است.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

هدف از انجام تحقیق
هدف از انجام این پژوهش
۱- بررسی و شناخت ریسک هایی که شرکت ساپکو با آن ها مواجه است.
۲- بررسی شدت ریسک ها و اولویت بندی آن ها.

۳- شناسایی مهم ترین منابع ریسک شرکت.
۴- تحلیل و بررسی ریسک های مهم.
۵- پبشنهاد راهکارهایی جهت مدیریت ریسک شرکت ساپکو.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

اهمیت موضوع و لزوم انجام تحقیق
موضوع ریسک، مطلب جدیدی نیست و هر سازمان به تبع ماهیت کارش ریسکهای متعددی تجربه می کند و اساسا سود شرکتها پیوسته با ریسک همراه است. اما به دلیل پیچیدگی محیطی و شرایط خاصی که به وجود آمده، سازمانها با ریسک‌های بسیار متعدد و فراگیر

مواجه شده اند و به همین جهت ما امروزه با انواع مقوله های مدیریت ریسک نظیر مدیریت ریسک بنگاه ، مدیریت ریسک کسب و کار و مدیریت ریسک استراتژیک مواجه هستیم و به سازمانها و بنگاهها توصیه شده است که برای مدیریت ریسک خود از این رویکردها استفاده کنند.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

روندهایی که باعث شده است تا رویکردهای یادشده طرح شوند متنوع هستند. برخی عنوان می کنند که اصولا شدت رقابت، عرصه تجارت و سرمایه گذاری ها را پرخطر ساخته است. برخی دیگر سمت گیری سازمانها از داراییهای محسوس به نامحسوس را به عنوان

عوامل مهم مزیت رقابتی عامل اصلی قلمداد کرده‌اند. به عبارتی ماهیت و نوع داراییهایی که برای شرکتها ارزش ایجاد می کنند تغییر کرده است.
گروهی دیگر بر ضرورت نوآوری و پیگیری شیوه های نوین در عرضه کالا و خدمات و اتخاذ تدابیر بکر در استراتژیها تاکید می‌کنند و چون این شیوه‌ها جدید هستند و برای بار اول اجرا می‌‌شوند و با خطر و ریسک همراهند سازمانها با خطرات زیادی ادامه حیات می دهند.

به این ترتیب در شرایط پرتحول امروز، توفیق بنگاهها به تسلط آنها بر ریسک ها وابسته است. همان طوری که معروف است «نه قوی ترین و نه باهوش ترین، بلکه منعطف ترین موجودات بقا دارند».

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

ریشه ریسک از کلمه ایتالیایی “RISCARE” به مفهوم “TO VENTURE” است. این مفهوم به معنی تقبل ریسک در اتخاذ آگاهانه تصمیم دلالت دارد. به عبارتی تحمل میزان ضرر و یا احتمال ضرر آتی که از هر تصمیم یا پدیده بالقوه ناشی می شود.

دلایل کلیدی توجه به مدیریت ریسک در زنجیره تامین را به ترتیب زیر می توان برشمرد:
• استراتژیها و ساختارهای وابسته با زنجیره تامین در مسیر تلاش و جستجو برای دستیابی به مزیت رقابتی به سرعت تغییر کرده و بازتر شده اند و این امر زنجیره تامین را آسیب پذیرتر کرده است .

• تغییرات تکنولوژیکی که امروزه سریعتر رخ می دهند ؛ فرصتهای بسیاری را برای اصلاح روابط و ترکیب درونی زنجیره های تامین فراهم کرده اند که نیاز به مدیریتی دقیق دارند .
• افزایش فشارهای محیطی ناشی از رقابت جهانی در عمل سازمانهای تجاری را در معرض

ریسکهای جدید و بیشتری قرار داده است که ممکن است اثرات نامطلوب سریعتر و شدیدتری را برای سازمانها و متعاقبا زنجیره های تامین در پی داشته باشد که می بایست آنها را شناسائی و تحلیل کرد.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

قلمرو تحقیق

الف- قلمرو موضوعی
مباحث مدیریت ریسک زنجیره تامین
ب- قلمرو مکانی
پژوهش در شرکت ساپکو(طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو) انجام پذیرفته است.

ج – قلمرو زمانی
از نظر زمانی این پژوهش در پائیز سال ۸۷ به عمل آمده است و بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو را مورد ارزیابی قرار داده است.
متدولوژی تحقیق

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

روشی که برای انجام این پژوهش بواسطه اقتضا موضوع انتخاب شده روش توصیفی می باشد و علت آن بدلیل ماهیت موضوع تحقیق است. اطلاعات و ادبیات موجود این پژوهش به وسیله استفاده از اینترانت و انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی و استفاده از اینترنت

تحقق یافته است و در این زمینه اسناد و مدارک موجود شرکت ساپکو و دریافت نقطه نظرات کارکنان و مدیران از طریق مشاهده و مصاحبه استفاده گردیده است.

نوع تحقیق
نوع تحقیق کاربردی می باشد که می تواند جهت توجه به هر چه بهتر و اثر بخش تر بودن معیارهای مدیریتی مد نظر شرکت ساپکو مورد استفاده قرار گیرد.
روش جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از طریق بررسی اسناد و مدارک و تهیه پرسشنامه صورت پذیرفته است که بطور کلی در ذیل دسته بندی و توضیح داده خواهد شد.
الف-اطلاعات کتابخانه ای

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

از مراحل ابتدایی این تحقیق که ضرورت آشنایی با مفاهیم، تعاریف خاص نظریه ها وتئوریها، مدلهای تهیه شده توسط دانشمندان این رشته مطرح شد از اطلاعات مدون و مستند کتابخانه ای و از روش میدانی استفاده گردید…………………
………………………………..

 

تعریف زنجیره تامین:
زنجیره تامین شبکه ای از مراکز توزیع است که یکی از وظایف آن تبدیل مواد خام به محصولات نهایی وتوزیع آن ها میان مشتریان است. مدیریت ریسک زنجیره تامین فعالیت ها را طوری هماهنگ می کند که مشتریان بتوانند محصولات با کیفیت بالا و با حداقل هزینه به دست آورند. (S.Tang 2006 )

تعریف ریسک در زنجیره تامین :
هدف اصلی در زنجیره تامین به صورت زیر تعریف می گردد :
۱٫ AVAILIBILITY of the right product
۲٫ in the right quantity
۳٫ in the right condition
۴٫ at the right place

۵٫ at the right time
۶٫ at the right cost
۷٫ for the right customer
هر رویداد یا واقعه ممکن الوقوع نامعلوم که این اهداف را تحت تاثیر قرار دهد و ما را در دستیابی به آنها دچار مشکل نماید ؛ ریسک زنجیره تامین نامیده می شود.(S.Tang 2006)

 

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

 

 

 

 

 

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 

عناصر اصلی ریسک
تمامی اشکال ریسک، چه آنها که به‌عنوان ریسک سوداگرانه طبقه بندی شده باشند، چه به‌عنوان ریسک خطرناک، شامل عناصر مشترکی هستند که شامل چهار عنصر ذیل است:
۱- محتوا ؛ ۲ – فعالیت؛ ۳ – شرایط؛ ۴ – پیامدها.
محتوا یعنی زمینه، وضعیت، یا محیطی که ریسک در آن

منظور شده و مشخص کننده فعالیتها و شرایط مرتبط با آن وضعیت است. به‌عبارت دیگر، محتوا نمایی از تمامی پیامدهای سنجیده شده فراهم می‌سازد. بدون تعیین یک محتوای مناسب، به‌طور قطع نمی‌توان تعیین نماید، کدامین فعالیتها، شرایط و پیامدها می‌بایست در

تجزیه و تحلیل ریسک و فعالیتهای مدیریتی درنظرگرفته شوند. بنابراین، محتوا، مبنایی برای تمامی فعالیتهای بعدی مدیریت ریسک فراهم می کند.

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

بعد از ایجاد یک محتوا، عناصر باقی مانده در ریسک به‌طور مناسبی قابل بررسی هستند. عنصر فعالیت یعنی عمل یا اتفاقی که باعث ریسک می شود. فعالیت، عنصر فعال ریسک است و می بایست با یک یا چندین شرط ویژه برای ظهور ریسک ترکیب شود. تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت به‌وجود می آیند؛ بدون فعالیت، امکان ریسک وجود ندارد.

در حالی‌که فعالیت، عنصر فعال ریسک است، شرایط تشکیل دهنده عنصر منفعل ریسک است. این شرایط تعیین کننده وضعیت جاری یا یک مجموعه از اوضاع و احوال است که می‌تواند به ریسک منجر شود. شرایط، وقتی با یک فعالیت آغازگر خاص ترکیب می شود،

می تواند یک مجموعه از پیامدها یا خروجی ها را تولید کند. پیامدها، به‌عنوان آخرین عنصر ریسک، نتایج یا اثرات بالقوه یک فعالیت در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است.( Dorfman, 1997)

 زنجیره تامین در شرکت ساپکو

فرآیند مدیریت ریسک
مدیریت ریسک مانند سایر رشته های دیگر دانش مدیریت و کاربرد آن، از دانش ها، ضابطه ها، اصول و قائده های ویژه برای دستیابی به پیش بینی ها و هدف های از پیش تعیین شده بهره می گیرد. آرمان این رشته از دانش مدیریت کمک به انسان ها برای حفاظت

مستمر از خود، دارایی ها و فعالیت هایشان در برابر حادثه هایی است که در طول تاریخ زندگی انسان ها، همواره او را با مخاطره روبرو کرده است. این رشته که کاربرد آن از سالهای نخستین دهه ۱۹۶۰ به طرز گسترده ای رواج یافته و از جنبه هایی با تمدن بشر

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک

همزاد است و ظهور دیگر بار آن در واقع نوآفرینی شیوه های نوین در سازماندهی روش های قدیمی است.
مدیریت ریسک ضابطه ها و روش هایی را به دست داده است که اشخاص، موسسه های اقتصادی (صنعتی و تجاری) و غیر انتفاعی و دولت ها با استفاده از آن ها می توانند وظیفه آینده نگری را در ارزیابی، کنترل و تامین مالی خسارت ها انجام دهند. بر این پایه مدیریت

ریسک برخودری نظام یافته با ریسک ها را سامان می دهد. بدین منظور همواره در کار پاسخ گفتن به دو پرسش اساسی درباره پیشامد های احتمالی آینده…………………………………

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو”

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2753

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

قیمت : تومان12,000