فروشگاه

توضیحات

مدیریت پروژه pm

ازسال۱۹۸۱،باتلاش موسسه مدیریت پروژه یاPIM،مدیریت پروژه به صورت یک حرفه مستقل درآمده است.این موسسه برنامه ای تحت عنوانPMPیاگواهی مدیریت پروژه خبره راتدارک وپشتیبانی نمود.این برنامه شامل داوطلبانی می شود

که دارای سوابق تحصیلی وتجربه کاری لازم بوده وتخصص کافی درکلاسهایPMBOKبه دست می آورند. PMBOkاز۹موضوع تشکیل شده که به قرارزیراست:

۱- مدیریت اهداف: نظارت برپروژه ازطریق اهداف ودستیابی های موردنظرکارفرما.

۲- مدیریت هزینه: نظارت برهزینه های پروژه ازطریق تجمعی ،سازماندهی وتحلیل اطلاعات ونهایتا ارائه گزارش مالی.

۳- مدیریت زمان: برنامه ریزی،زمان بندی ونظارت برپروژه جهت دستیابی به اهداف زمانی.

مدیریت پروژه pm

۴- مدیریت نیروی انسانی: راهبردوهماهنگی افراد شرکت کننده درپروژه.

۵- مدیریت کیفیت: دستیابی به استانداردهای کیفی جهت ارتقاء کارایی پروژه.

۶- مدیریت پیمان/ تامین: انتخاب،مذاکره وسفارش تهیه وخریدمواد،ابزاروخدمات.

۷- مدیریت ارتباطات: پخش اطلاعات وداده هابه صورت مستمردرمیان اعضاء تیم پروژه ومدیران پروژه.

۶۰ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

مدیریت پروژه pm
مدیریت پروژه pm

 

«فهرست مطالب»

     عنوان                                                                   صفحه

 • ·       فصل اول:                                                      ۷

تاریخچه مدیریت پروژه                                                        ۸

تعاریف مدیریت پروژه                                                         ۹

 • ·       فصل دوم:                                                      ۱۴

دلایل استفاده ازمدیریت پروژه                                                  ۱۵

اقدامات مدیریتی                                                                 ۱۵

وظایف مدیریت پروژه                                                          ۱۶

کاربردهای مدیریت پروژه                                                      ۱۷

 • ·       فصل سوم:                                                      ۱۹

فوایدومحدودیتهای پروژه                                                        ۲۰

 • ·       فصل چهارم:                                                    ۲۴

فرایندهای پروژه                                                                 ۲۵

گروههای فرایند                                                                  ۲۵

تعامل بین فرایندها                                                                ۲۷

فرایندهای عمده واصلی                                                          ۲۸

فرایندهای فرعی وکمکی                                                         ۲۹

فرایندهای اجرایی                                                                 ۳۰

فرایندهای کنترلی                                                                 ۳۱

فرایندهای اختتامی                                                               ۳۲

 • ·       فصل پنجم:                                                      ۳۳

نرم افزار(P3)Primavera Project Planner                             ۳۴

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3)                                  ۳۶

شناخت اجزای مدلOPM3                                                     ۳۷

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)                                     ۳۸

دسته بندی – نظراجمالی                                                         ۳۸

دسته بندی PPP                                                                 ۴۲

دسته بندی SMCI                                                               ۴۲

گامهایOPM3  بطور خلاصه                                                 ۴۲

ورود به روندبهبود                                                              ۴۳

خلاصه ونتیجه گیری                                                           ۴۳

 • ·       فصل ششم:                                                     ۴۶

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن                            ۴۷

ورودیهای برنامه ریزی محدوده                                                ۴۷

ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز                                                   ۴۷

خروجیهای فرایندآغاز                                                            ۴۸

مدیریت محدوده پروژه                                                           ۴۹

ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات                        ۴۹

فرایندکنترل کلی تغییرات                                                         ۵۰

ورودیهای فرایندکنترل تغییرات                                                  ۵۰

ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه                                   ۵۱

خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه                                           ۵۱

فراینداجرای برنامه پروژه                                                          ۵۲

فرایندتهیه برنامه پروژه                                                           ۵۳

مدیریت فرایندهای پروژه                                                         ۵۳

ارتباط فرایندها                                                                    ۵۳

تشریح مفاهیم                                                                      ۵۵

واژه نامه انگلیسی – فارسی                                                      ۵۷

فهرست منابع                                                                      ۵۸

«فهرست جداول»

        عنوان                                                                 صفحه

شناخت ویژگیهای مهم پروژه                                                 ۱۳-۱۲

مراحل انجام پروژه                                                               ۲۱

ایجاد چشم اندازبرای پروژه                                                      ۲۲

چرخه حیات پروژه                                                               ۲۳

«فهرست نمودارها واشکال»

       عنوان                                                                صفحه

فرایندهای پروژه                                                                ۲۶

دسته بندی IPECC                                                            ۳۹

شاخصهای کلیدی عملکرد                                                      ۴۰

راهکارهای برتر                                                               ۴۰

وضعیت کلی سازمان درOPM3                                             ۴۱

نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH           ۴۱

نمودارفرایندمدیریت پروژه سازمانی                                         ۴۴

هرم سازمان درمسیرپروژه،برنامه،سبدپروژه                               ۴۵

هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود             ۴۵

فصل چهارم:

 

– فرایندهای پروژه

– تعامل بین فرایندها

– فرایندهای اصلی وعمده

– فرایندهای فرعی وکمکی

– فرایندهای اجرایی

– فرایندهای کنترلی

– فرایندهای اختتامی

 

 

 

 • ·       فرایندهای پروژه :

برای اجرای هرپروژه، مجموعه ای ازفرایندهای مختلف صورت می گیرد. یک فرایند شامل «مجموعه فعالیتهای لازم الاجرا برای حصول به یک نتیجه مشخص» است.این فرایندهاتوسط مجریان پروژه انجام می شود. اغلب این فرایندهابه دو دسته ذیل تفکیک می گردند:

فرایندهای مدیریت پروژه: که شامل تشریح وسازماندهی فعالیتهای پروژه می باشد. این فرایندهادراغلب پروژه ها ودرزمانهای مختلف قابل اجرامی باشد.

فرایندهای تهیه محصول پروژه: که شامل تهیه،تولیدوارائه محصول پروژه می باشد.این فرایندها عمدتا درغالب تعیین چرخه حیات پروژه بیان می گردند.ازابتدا به انتها پروژه تعامل مدلومی بین دودسته فرایند فوق برقرارمی باشد.به عنوان نمونه تعیین محدوده کارپروژه بدون درک کافی ازچگونگی تهیه،تولیدوارائه محصول آن نمی باشد.

 • ·       گروههای فرایند:

فرایندهای مدیریت پروژه درقالب یکی ازپنج گروه ذیل انجام می شوند:

فرایندهای آغازین: تشخیص،تدوین وارائه مراحل وفعالیتهای لازم برای شروع پروژه می باشد.

فرایندهای برنامه ریزی: تبیین وتعیین اهداف وانتخاب راهکاربهینه برای کسب نتایج موفقیت آمیزوایفای کامل تعهدات می باشد.

فرایندهای برنامه ریزی: تبیین وتعیین اهداف وانتخاب راهکاربهینه برای کسب نتایج موفقیت آمیز وایفای کامل تعهدات می باشد.

فرایندهای اجرایی:  مجموعه عملیات هماهنگی بین کلیه ارکان اجرائی پروژه مطابق برنامه می باشند.

فرایندهای کنترلی: مجموعه فعالیتهای کسب اطمینان ازدستیابی به اهداف پروژه می باشد دراین فرایندهابرای جبران خطاهای احتمالی ازتکنیکهای ارزیابی عملکرد،اندازه گیری، پیشرفت وانجام اقدامات اصلاحی درمواقع ضروری استفاده می شود.

فرایندهای اختتامی: مجموعه فعالیتهای مطابقت مراحل اجراشده واهداف ازپیش تعیین شده پروژه می باشد.

مدیریت پروژه pm

گروههای فرایندی فوق ازطریق نتایج حاصله ازاجرای هریک به یکدیگر مرتبط می شوند. این نتایج به صورت خروجی برخی وبه عنوان ورودی،مورداستفاده قرارمی گیرد.این ارتباطات که ازابتداتاانتهای پروژه به طور مداوم وچندسویه می باشد.

به عنوان مثال،درابتدا برنامههای اجرائی پروژه توسط فرایندهای برنامه ریزی مشخص می شود.سپس درادامهبادریافت نتایج فرایندهای کنترلی،این برنامه ها به روزآوری ودرفرایندهای اجرائی موثرمی گردند.

توضیح این نکته ضروری است که«گروههای فرایندی درمراحل مختلف پروژه،دارای فعالیتهای موازی هستندوهمزمان درسطوح مختلف وباشدت وکثرت متفاوت اجرامی شوند.»

پس گسستگی وجدائی آنها ازیکدیگر،برای یک لحظه نیزقابل تصورنیست. این اجرای موازی برخی ازفرایندهای مختلف با یکدیگردرتصویرارائه شده است…………………….

فصل پنجم:

 

–        نرم افزار (P3)

 

 

–        مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3)

 

 

 

 

 

 

 • ·       نرم افزار(P3) Primavera Project Planner

نرم افزارPlanner(p3)Project Primavera کامل ترین وقدرتمندترین ابزارمدیریت پروژه درمدیریت زمان درجهان شناخته شده است.p3 قادراست تاپروژه های بسیاربزرگ وپیچیده رابدون هیچگونه محدودیتی درتعریف واختصاص منابع،به شکل کاملا منعطف وساده برنامه ریزی وکنترل نماید.

همیشه سوالات متعددی برای مدیران پروژه مطرح می شودکه بارزترین آنها:«این کارکی تمام می شود؟»،«چه کسانی کاررا انجام می دهند؟»،«چه اتفاقی می خواهدافتاداگر….(What-if) » وازاین قبیل می باشد.

P3 پاسخ این سوالات رابه سرعت وبه شکل صحیح ارائه خواهدنمود.کاربردp3 به راحتی می تواند اطلاعات پروژه وفعالیتهای آن رادراین بانک اطلاعاتی جمع آوری نموده وطرق مختلفی آنهارادسته بندی کرده وبه نمایش درآورد.

همچنین بسادگی می تواندروی جزئیات فعالیتهای پروژه متمرکزشده ونتایج کارخودرا درقالب گزارش ونموداردرقالب گرافیکی دلخواه نمایش دهد.به کمک ابزارهای انعطاف پذیرp3ازقبیل ۲۴کد فعالیت، ۱۶کد بخشهای اطلاعاتی دلخواه ۱۰کد پروژه

۱۹ مرحله مرتب سازی داده ها و۲۸مرحله فیلتربه همراه ۳۱ تقویم برای برنامه ریزی فعالیتهامی توان اطلاعات پروژه رادرقالبهای گوناگون دسته بندی وتجزیه وتحلیل کرد:این نرم افزاربرای میدان پروژه توسط طراحانی

که خودمدیر پروژه بوده اند،تهیه شده است ودقیقا به همین دلیل است که غالب نیازمندی های مدیران پروژه رادربرنامه ریزی وکنترل طرحهاراپاسخ گو است.به کمک p3می توان شبکه فعالیتهارا سریعادرقالب گرافیکی تهیه کردوهمچنین امکان انتخاب نوع فعالی رابه سهولت امکان پذیرمی نماید.

P3سازماندهی اطلاعات پروژه راآسان نموده است ومی تواند شرایط موردنظرشما رابه فعالیتها تحویل کند.تحت شبکه بودن p3این قابلیت رابه …………………

«فهرست منابع»

 • ·       کتب :

۱- استانداردهای دانش مدیریت پروژه                   ترجمه :مهندس حمیدآلادپوش

۲- مدیریت پروژه                                        تالیف:

۳- مدیریت پروژه                                        نویسندگان:اندی بروس،کن لانگدان

                                                  مترجمان:سعیدعلیمردانی،مهندس مهرداد بختیاری

 • سایتها :

۱- www.pm.sccblogspot.com

۲- www.impa.ir

 • ·        فرهنگها:

۱- فرهنگ مدیریت کسب وکار                                    دکترسیاوش مریدی

۲- فرهنگ واژگان واصطلاحات مدیریت                    دکترسیدمحمدعباس زادگان

۳- فرهنگ لغات واصطلاحات ومدیریت            دکترسیدحسن ابطحی- آرمن مهروژان-                                                                                  محسن لاله ای

۴- فرهنگ دوسویه جامع مدیریت                   عباس کحالزاده-علیرضاجباری-مجیدقادر

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مدیریت پروژه pm”