فروشگاه

توضیحات

مقاله انجمن های علمی

سیاست علمی ازسه جنبه سیاسی،علمی واجتماعی برخوردار است.تحولات جامعه ایرانی و نیازهای علمی (آموزشی و پژوهشی) و نیز تحولات جهانی، کارایی مدل های سنتی سیاست گذاری را کم اثر کرده است.
آنچه اکنون نیاز است مشارکت نهادهای مدنی به ویژ ه انجمن های علمی در بررسی، تعیین و ارزیابی سیاست های علمی (آموزشی، پژوهشی و فناوری) است.
در این نوشتار،با توجه به هدف اصلی»بررسی تفاوت کارکرد واقعی انجمن های علمی ایران و جهان«با استفاده از اروش توصیفی وبهره گیری از منابع کتابخانه ای،به تحلیل نقش و تأثیرانجمن های علمی در سیاست های آموزشی و پژوهشی توجهشده است و

کوشش شده پرسش ها و مفاهیم مورد نظر از طریق گفتگو با مسئولان و فعالان انجمن ها، گردآوری دادههای استنادی و باتأکید بر روش های کیفی،مورد بث و تبیین قرار گیرد.

مقاله انجمن های علمی

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که انجمن های علمی در بیشترحوزه های علمی در ایران در زمینه های
عمده سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی، نقش در خور اشارهای ندارند و تعامل آنها با نهادهای رسمی شفاف و تعریف شده نیست. بر اساس

دادههای این تحقیق، عواملی مانند ضعف فرهنگ مدنی،شکل نگرفتن اجتماع علمی،بومی نشدن برخی علوم از جمله علوم انسانی،ناتوانی در جلب

مشارکت فعال نخبگان ، ضعفحوزه عمومی در کم رنگ بودن نقش انجمن های علمی در سیاست گذاریهای آموزشی و پژوهشی و عملکرد انجمن ها مؤثر بوده است.
کلمه های کلیدی:پژوهش، عملکرد ، انجمن علمی،آموزش،علوم، آموزشی، گسترش علم،دانشگاه ها، تولیدات علمی، فعالیت های ترویجی

۳۰صفحه فایل ورد ( Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل مقاله انجمن های علمی را دانلود کنید

 

 

 

فهرست مطالب مقاله انجمن های علمی
عنوان صفحه

چکیده ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ انجمن های علمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲ سیر شکل گیری انجمن های علمی ……………………………………………………………………………………………………………. ۳ ماهیت انجمن های علمی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴ ابزار معرفی انجمن های علمی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ الگوهای سیاست گذاری علمی درنظام های سیاسی – اجتماعی ……………………………………………………………….۶ اجتماع علمی ،انجمن های علمی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷ نقش های انجمن های علمی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷ وظیفه اصلی انجمن ها علمی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸ اهداف اصلی انجمن های غلمی …………………………………………………………………………………………………………………… ۹ بررسی جامعه شناختی نقش و عملکرد انجمن های علمی …………………………………………………………………………. ۹ کارکردر انجمن ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱ نگاهی به روش ارزیابی عملکرد(کارکرد) ………………………………………………………………………………………………….. ۳۱ ارزشیابی برونداد: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱ روش گردآوری داده های نمونه موردی …………………………………………………………………………………………………… ۴۱ ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱ تولیدات علمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱ -فعالیتهای ترویجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
-ارتباطات بین المللی(عضویت در مجامع علمی – بین المللی) ……………………………………………………………… ۷۱ تجزیه و تحلیل سیاست علمی( علم خط مشی ) …………………………………………………………………………………….. ۷۱ اجتماع علمی، انجمن های علمی …………………………………………………………………………………………………………….. ۰۲ نمونه کارکرد تعیین میزان مشارکت کشورها در تولید علم جهانی ………………………………………………………… ۰۲ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲ منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

مقدمه  مقاله انجمن های علمی
اساسا برای گسترش علم و گسترش پرسش هایی که منجر به پاسخ ها و پیشرفت های علمی می گردد ،تجمع ها و ارتباطات علمی ضروری است. از همین روست که ما شاهد هستیم که در کشورهای عربی بیشترین تلاش برای گسترش تولید علم؛ معطوف بر ایجاد این ارتباطات در قالب های مختلف می باشد.
نتیجه و ثمره بحث ها و تحلیل های درون انجمنی می تواند درسطح جامعه و در شکل دادن به بحث های حرفه ای مستقل از دیدگاه های رسمی و شکل دادن به حوزه عمومی در عرصه سیاست های علمی نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

در کشور ما این ارتباطات تا حدودی در محیط های دانشگاهی شکل گرفته است؛ ولی در یک محیط بسته صورت می گیرد؛ به این معنی که این ارتباط، بیشتر بین اساتید و دانشجویان است که در فعالیت های علمی شرکت می کنند و متاسفانه بیشتر آن جنبه آموزش دارد؛ بدین معنا که در محدوده آموزش بین دانشجو و استاد صورت می گیرد. اما حوزه فعالیت انجمن ها فراتر از این است، به صورتی که افراد مختلفی که ممکن است زمینه های فعالیت علمی شان در موضوعات خاص باشد، بتوانند در یک محفل علمی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تبادل اطلاعات نمایند و از نوع فعالیت علمی همدیگر آگاه گردند و فعالیتشان را در یک محیط کاملاً علمی نقدپذیر با نگاه کلان تر رصد نمایند.

بیان مساله مقاله انجمن های علمی

گسنرش انجمنهای علمی و تخصصی در هر کشوری بیانگر رشد کمی و کیفی نیروهای متخصص و اقتدار علم در آن جامعه است.انجمنهای علمی مهندسی به عنوان پیشگام انجمنهای علمی در ایران نقش بسیار مهمی در تکوین و توسعه این نهادهای علمی داشته اند.با گسترش مرزهای دانش مهندسی و ایجاد تخصصهای مختلف، انجمنهای علمی میتوانند نقش موثری در ایجاد ارتباط میان علوم مهندسی و جامعه ایفا نمایند .این نقش میتواند شامل ترویج و تولید علم، مشاوره های تخصصی، استاندارد سازی، ارتباط با صنعت و خلاقیت و نوآوری باشد.

با هدف تعیین جایگاه انجمنهای علمی فنی و مهندسی در گسترش مرزهای دانش مهندسیو همچنین علوم انسانی، فعالیت این انجمنها با سایر انجمنهای علمی(در گروههای تخصصی )خارج از کشورمورد مقایسه قرار می گیرد. ولذا سوال اساسی پژوهش این است که؛»انجمن های علمی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها ازچه رویکرد کاری برخوردار هستند؟«و همچنین»علت عدم توفیق علم زایی و کار رآیی برخی انجمن ها و اجتماعات علمی در ایران چه می باشد؟«

روش پژوهش
در این نوشتار از روش توصیفی -تحلیلی و براساس مدل سیپ فعالیت انجمنهای علمی گروه مهندسی و علوم انسانی براساس مولفه های تولیدات علمی،فعالیتهای ترویجی، عضویت در مجامع علمی -بین المللی و …)مورد مقایسه با سایر انجمنهای علمی قرار می گیرد.
انجمن های علمی

انجمن های علمی،نهادهایی حرفه ای وتخصصی متعلق به اجتماع علمی هستند. اجتماع علمی،نهادهای غیر رسمی متشکل ازکنش گران علم و ارتباطات وتعاملاتی است که آنها ب هوجود م یآورند و نظامی حرفه ای ازصلاحیت ها،معیارها،هنجارها و قواعد خاص خود را مستقر می سازند.

مقاله انجمن های علمی

دورکیم درشرح»تقسیم کاراجتماعی«از یک سبک زندگی کهدنیای علم وکسانی که درکار تولیدوانتقال آ نهستند بحث کرده است۱

مرتون ازهنجارها و ارزش های مشترک جهان شمولی که اجتماع علمی مبتنی بر آن است سخن گفته است؛هنجارهایی مانند شک سازمان یافته،بی طرفی وعام گرایی که نشان گر این که به نظر مرتون به صورت جهان شمول اجتماع علمی راهرچند به صورت نانوشته وغیر رسمی قوام ونظام می بخشد.نظریه پردازان بعدی،رویکرد مرتون را بهدلیل بیش ازحد تجویزی بودن،آرمانی بودن و مانندآن نقد و نکتهسنجی کرده اند۲٫
سیر شکل گیری انجمن های علمی

انجمنهای علمی به عنوان یکی از موثرترین سازمانهای غیردولتی رسالتی عظیم در امر توسعه علمی به عهده دارند .اهمیت انجمنهای علمی به جهت گیری های آن مربوط می شود.زیرا از یکسو درترویج و تولید علم نقش دارند و از سوی دیگر بر روند عرصه های

مختلف اجتماعی تاثیر می گذارند .به عبارت دیگر انجمنهای علمی از ابزارهای کارآمد نهادینه کردن علم در جامعه محسوب می شوند.با توجه به کارکرد

انجمنهای علمی است که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اقتصاد مبتنی بر دانایی نام دارد بر مشارکت این نهادها در فرایند توسعه علمی کشور تاکید شده است ۳

جیمز کونئت دو قرن هفدهم و هجدهم را قرن انجمنهای علمی می داند .در این دو قرن انجمن سلطنتی انگلیس و فرهنگستان علوم پاریس مهمترین انجمن های علمی بودند ۴
به طور کلی، تحولات اجتماعی قرن هفدهم در اروپا و به ویژه انگلستان، آزادی بیان، انتشار افکار و نتایج بررسیهای علمی را بدون ترس ازتعقیب و تکفیر، ابتدا در زمینه علوم تجربی،

تامین کرد و شرایط مساوی را برای تحولات علمی -معرفتی فراهم آورد .نیاز به گزارش مشاهدات و نتایج پژوهشهای علمی قوت گرفت .دانشمندانی که علاقه های مشترکی داشتند ارتباط بیشتری پیدا کردند .گسترش ارتباطات علمی، ابتدا محافل و تشکل هایی را پدید آو……………………

مقاله انجمن های علمی

معمولاً انجمن ها برای معرفی خود از ابزارهایی همچون، نشست های علمی، ایجاد کارگاه های آموزشی ،یا برگزاری همایش استفاده می کنند. اما کارکرد خود انجمن ها نیز می تواند عامل مهمی برای شناساندن آنها باشد؛ به طوری که بهترین تبلیغ از یک جامعه علمی؛ کارکردی است که آن جامعه

علمی ارائه می دهد. بنابراین جوامع علمی با کارکرد درست و روشن به سرعت می توانند به نفع خویش تبلیغ نمایند. برای مثال کسانی که در دانش فلسفه یا اقتصاد یا تاریخ فعالیت می کنند، چنانچه چند کار علمی قابل توجه و پرمایه ارائه دهند و در بازار فروش عرضه کنند، همین، خود بهترین تبلیغ برای آنهاست. بنابراین در این کار خروجی های خود انجمن ها مهم ترین عامل تبلیغ آنهاست.

البته غالب فعالیت های علمی انجمن ها را نشست های علمی، انتشار مجلات علمی، تنظیم اردوهای علمی و… تشکیل می دهد که در همه مراکز

یکسان است. مهم تر از این ها آن است که انجمن بتواند در موارد لازم به سرعت وارد عمل شوند. برای مثال اگر کتابی از زیر چاپ خارج شد که نیاز به نقد و بررسی دارد، بلافاصله با نشستی علمی به نقد آن بپردازد، به طور کلی وضعیت محصولات علمی را به خوبی زیر نظر داشته باشد. این، بهترین روش برای تبلیغ انجمن ها است.

الگوهای سیاست گذاری علمی درنظام های سیاسی – اجتماعی
سیاست علمیازسه جنبه سیاسی،علمی و اجتماعی برخورداراست؛ از یکسودر حوزه نهادهای قدرت رسمی قرار داردواز سوی دیگر با تولید کنندگان و

کنش گران علمی سر و کار دارد و سرانجام حاصل سیاستهای علمی در زندگی روزمره بازتاب مییابد.در بررسی نقش و تأثیر انجمنهای علمی در فرایند سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی، بررسی نوع و ماهیت ارتباط و تعامل آنها با نهادهای قدرت و جامعه از اهمیت محوری برخوردار است.

همواره نوعی از نگاه سیستمی بر سیاست گذاری رسمی غالب بودهک هدرآن جایگاهی برای نهادهای غیررسمی از جمله انجمن های علمی و اجتماع علمی وجود نداشته است.الگوهای گوناگونی برای سیاست گذاری های علمی با توجه به انواع نظام های سیاسی – اجتماعی وجود دارد. از این منظر

کشور ما ویژگی آن گروه از کشورهای در حال توسعه را دارد که در آنها نهادهای غیر دولتی از جمله انجمن های علمی نقشی در فرایند سیاست گذاری نداشتهاند. در ایران هموارهو نیز سالهای بعد از انقلاب ،تعیین اولویت ها و اهداف ، تدوین سیاست ها و برنامه ریزی و مدیریت حوزه علم و آموزش و

پژوهش تحت اختیار نامحدود نهاد قدرت بوده است.این پدیده که انجمن های حرفه ای و تخصصی داوطلبانه و غیر دولتی به عنوان ط……………………………

 

 

اهداف اصلی انجمن های غلمی  مقاله انجمن های علمی

اصولاً انجمن ها قالبی است که از طریق آن می توان تجمع های علمی را سازمان دهی کرد و دانش آموختگان یک رشته را در یک کانون مشخص جمع نمود.در دانشگاه مصرف کننده می تواند به راحتی نیازهای علمی فرد را ارائه دهد و محیط علمی دانشگاه نیز با برنامه ریزی آن را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. از طرف دیگر تأثیری را که مصرف کنندگان در وضعیت آن علم می گذارد، نباید نادیده گرفت؛ به عبارت دیگر هر چه این ارتباط گسترده تر شود، چرخه فعالیت های علمی گسترده تر می گردد و حرفه ای تر به سوی نیازها گام برداشته می شود.

عبداللهی در تشریح اهداف علمی- رشته ای انجمنهای علمی به نقش این انجمنها در تولید علم و ترویج یافته های علمی تاکید دارد همچنین در بیانیه نخستین همایش انجمنهای علمی ایران وظایف انجمنهای علمی را انتشار کتب و نشریات علمی، ارتباطات علمی وفرهنگی در سطح ملی و بین المللی بیان شده است . با توجه به اهمیت انجمنهای علمی در توسعه علمی کشور و همچنین رسالت مهم آنان در ترویج و توسعه علم، هدف مطالعه حاضر تعیین جایگاه انجمنهای علمی گروه فنی و مهندسی در گسترش مرزهای دانش مهندسی است

به طور کلی می توان دو هدف اساسی برای تشکیل انجمن ها برشمرد.
۱ -رفع نگرانی و دغدغه دانشمندان علوم مختلف نسبت به موضوع علمشان؛ بدین صورت که دانشمندان در پرتو انجمن، به روشنگری در باره آن علم بپردازند.
۲ -گسترش آن علم و تبیین جایگاه آن در میان سایر علوم و نیز پرداختن به موضوعات مهمی که در آن علم نیاز به روشنگری دارد.
بررسی جامعه شناختی نقش و عملکرد انجمن های علمی

با توجه به اینکه مفاهیماصلی تحقیقعبارت است از:»سیاست گذاری علمی«و»انجمن علمی«، لازماست مفاهیم یاد شده تعریف شوند.»سیاست علمی«به معنای مجموعهای از سیاستهاواولویت هادرحوزههای آموزشی،پژوهشی وفناوری برای اداره نظام علمی کشوراست؛به بیان دیگر سیاست

علمی: »مجموعه ای از خطمشی ها وتصمیمات کلی به منظورافزایش معرفت علمی و توسعه روش ها و عواملی است ک هدرتولید،بهره برداری، مبادله و اشاعه علم مؤثر بوده و رسیدن به اهداف علمی را میسر می کند« .
»انجمن علمی«نوعی نهاد مستقل است که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه اصحاب یک رشته علمی پدید می آیدتاازطریق تعامل آزاد،خردمندانه و به دور از سلطه ، بتواند بین صاحبان هر تخصص زمینه لازمرابرای………………………..

مقاله انجمن های علمی

کارکردر انجمن ها
سرنوشت فعالیت های علمی در کشور ما تابعی از هنجارهای محیط های علمی ماست؛ به این معنا که دانش آموختگان دانشگاهی تحت تأثیر محیط علمی که در آن به آموزش پرداخته اند، قرار دارند. از طرفی محیط های علمی موجود در کشور ما محیط های مطلوب علمی نیست؛ به عبارت دیگر با ایده آل ها و وضعیت مطلوب………………….. مقاله انجمن های علمی

منابع  مقاله انجمن های علمی
……..
۱٫ ابراهیمی، قربانعلی، اجتماع علمی و رابطه آن با توسعه علمی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم .اجتماعی، تهران،
۲٫ اساسنامه نمونه کمیسیون انجمنهای علمی ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۳٫ امینی،بررسی نقش انجمن های علمی در تولید علم، مجله:پیام حوزه-بهار و تابستان ۱، شماره
۱۴ و ۲۴
۴٫ بازرگان، عباس، ارزشیابی آموزشی، تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی،سمت
،ص۱۸

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

مقاله انجمن های علمی

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مقاله انجمن های علمی”

مقاله انجمن های علمی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2507

مقاله انجمن های علمی

قیمت : تومان9,000