فروشگاه

توضیحات

 زندگی آداب و رسوم و بازی های محلی  مردم شهر گرمسار

چکیده

بررسی و شناخت یک فرهنگ در گرو شناخت همه عناصر آن می باشد.

در هر حوزه فرهنگی ما شاهد عناصر به هم پیوسته ای در آن حوزه می باشیم.

بازی و تفریحات نیز از اجزای و عناصر فرهنگ یک جامعه محسوب می شوند

که با توجه به شرایط اکولوژیک و فرهنگی دارای ماهیتی جداگانه و متمایز می باشد.

مردم شناسی متناسب با رویکرد علمی خود به مطالعه بازی ها وانواع کارکردهای

آن می پردازد مردم شناسی آنرا در قالب «فولکلور» و به عنوان  اجزاء هویت

بخشی و کارکرد فرهنگ مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

اهداف: شناخت بازیهای سنتی و معرفی بازیهای سنتی به عنوان جزئی از

فرهنگ که دارای کارکردی خاص می باشند. و پی بردن به داشته‌های فرهنگی غنی کشور مان از گذشته تا به حال است.

 ۱۰۹صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی
مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی

 

فهرست مطالب پایان نامه  فوق العاده جامع و کامل  زندگی آداب و رسوم و  ازدواج  مردم شهر گرمسار

 

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه: ………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱- بیان مسئله ……………………………………………………………………….. ۴

۱-۲- ضرورت و اهمیت موضوع …………………………………………………….. ۵

۱-۳- سوالات تحقیق……………………………………………………………………. ۵

۱-۴- هدف تحقیق………………………………………………………………………. ۶

۱-۵- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… ۶

۱-۶- روش تحقیق………………………………………………………………………. ۷

۱-۷- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………….. ۹

۱-۸- مفاهیم…………………………………………………………………………….. ۹

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی

۱-۹- زمان و جامعه تحقیق……………………………………………………………. ۱۰

۱-۱۰- مکان تحقیق: جغرافیای تاریخی گرمسار……………………………………… ۱۲

۱-۱۰-۱-حدود و موقعیت ویژگی های طبیعی………………………………………… ۱۳

۱-۱۰-۲- ویژگی های جمعیتی شهرستان گرمسار……………………………………. ۱۴

۱-۱۰-۳- وضع سواد و وضعیت اجتماعی …………………………………………… ۱۵

۱-۱۰-۴- تقسیمات داخلی……………………………………………………………… ۱۷

۱-۱۰-۵- نژاد مردم گرمسار………………………………………………………….. ۱۷

۱-۱۰-۶- زبان و لهجه های محلی گرمساری ………………………………………… ۱۸

۱-۱۰-۷- مذهب مردم گرمسار……………………………………………………….. ۱۹

۱-۱۰-۸- آداب و اخلاق – عقاید و افکار……………………………………………… ۱۹

۱ – ۱۰-۹- سرگرمیها ،‌جشنها و همگروهی ها………………………………………. ۲۰

۱ – ۱۰ – ۱۰ – آب و هوا…………………………………………………………… ۲۳

۱ – ۱۰ – ۱۱ – رودها……………………………………………………………….. ۲۴

۱ – ۱۰ – ۱۲ – پستی و بلندی……………………………………………………….. ۲۶

۱ – ۱۰ – ۱۳ – زندگی کشاورزی…………………………………………………… ۲۹

۱ – ۱۰ – ۱۴ – محصولات کشاورزی………………………………………………. ۲۹

۱ – ۱۰ – ۱۵ – درختان میوه گرمسار (‌باغدار ی)‌………………………………….. ۳۳

۱ – ۱۰ – ۱۶ – پوشش گیاهی……………………………………………………….. ۳۷

۱ – ۱۰ – ۱۷ – حیوانات وحشی…………………………………………………….. ۳۸

۱ – ۱۰ – ۱۸ – زندگی دامپروری…………………………………………………… ۳۸

۱ – ۱۰ – ۱۹ – صنایع دستی………………………………………………………… ۴۰

فصل دوم : ادبیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۴۳

۲ – ۱ – تعریف بازی از دیدگاه صاحب نظران……………………………………… ۴۴

۲ – ۲ – بازیهای کهن………………………………………………………………… ۴۵

۲ – ۳- بازیهای ایرانی………………………………………………………………… ۴۶

۲ – ۴ – طبقه بندی بازیهای سنتی……………………………………………………. ۴۸

۲ – ۵ – برخی ویژگی های بازیهای سنتی…………………………………………… ۵۰

۲ – ۶ – انواع بازی…………………………………………………………………… ۵۳

۲ – ۷ – ریشه های بازیهای کودکانه…………………………………………………. ۵۵

۲ – ۷ – ۱ – عناصر بنیادین زندگی به ویژه خاک و آب…………………………….. ۵۵

۲ – ۷ – ۲ – پدیده های طبیعی………………………………………………………. ۵۷

۲ – ۷ – ۳ – پیوند انسان  با جانوران………………………………………………… ۵۷

۲ – ۷ – ۴ – کار گروهی…………………………………………………………….. ۵۸

۲ – ۷ – ۵ – آیین های اسطوره ای و جادویی……………………………………….. ۵۹

۲ – ۷ – ۶ – سنت ها و آیین های ملی و دینی و اجتماعی که ریشه های چندگانه دارند ۶۱

۲ – ۷ – ۷ – جنگ ها و تمرین های جنگی از بن مایه های مهم در تقلید بازی کودکان ۶۲

۲ – ۷ – ۸ – حرکت و کنش های بدنی………………………………………………. ۶۳

۲ – ۷ – ۹ – بازیهایی که ریشه در اصل لذت جویی دارند………………………….. ۶۴

۲ – ۷ – ۱۰ – زبان و  نیاز به پیوند اجتماعی………………………………………. ۶۷

فصل سوم : دیدگاه صاحب نظران در زمینه بازی

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۷۱

۳ – ۱ – نظریات پیشوایان و بزرگان اسلامی………………………………………… ۷۲

۳ – ۲ – نظریه های دانشمندان……………………………………………………….. ۷۴

۳ – ۲ – ۱ – نظریه کارایی یا انرژی اضافی………………………………………… ۷۴

۳ – ۲ – ۲ – نظریه استراحت یا رفع خستگی ………………………………………. ۷۴

۳ – ۲ – ۳ – نظریه اجمال فعالیت های اجدادی……………………………………… ۷۵

۳ – ۲ – ۴ – نظریه پیش تمرین……………………………………………………… ۷۵

۳ – ۲ – ۵ – نظریه پویای دوران کودکی……………………………………………. ۷۶

۳ – ۲ – ۶ – نظریه پیاژه…………………………………………………………….. ۷۶

۳ – ۲ – ۷ – نظریه تصفیه و پالایش………………………………………………… ۷۸

۳ – ۲ – ۸  -نظریه اجتماعی شدن……………………………………………………. ۷۸

۳ – ۲- ۹ – نظریه تکوین شخصیت………………………………………………….. ۷۹

فصل چهارم : چارچوب نظری

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۸۱

۴ – ۱ – کارکرد………………………………………………………………………. ۸۲

۴ – ۲ – مکتب کارکردگرایی…………………………………………………………. ۸۲

۴ – ۳- کارکرد اجتماعی بازی ها…………………………………………………….. ۸۴

۴ – ۴ – بازی و فرایند جامعه پذیری…………………………………………………. ۸۶

۴ – ۵ – کارکرد جسمی و ذهنی بازی ها…………………………………………….. ۸۹

۴ – ۶ – کارکرد بازی در رشد عاطفی……………………………………………….. ۹۰

۴ – ۷ – مکتب اشارعه گرایی………………………………………………………… ۹۰

۴ – ۸ – مکاتب اشاعه گرا……………………………………………………………. ۹۱

۴ – ۸ – ۱ – مکتب اشاعه آلمان……………………………………………………… ۹۱

۴ – ۸ – ۲ – مکتب اشاعه انگلیس…………………………………………………… ۹۱

۴ – ۸ – ۳ – مکتب  اشاعه آمریکا…………………………………………………… ۹۱

۴ – ۸ – ۴ – نقطه محوری نظریه اشاعه گرایی…………………………………….. ۹۲

 

فصل پنجم : یافته های تحقیق

مقدمه :…………………………………………………………………………………. ۹۴

۵ – ۱ – مراحل بازی های سنتی…………………………………………………….. ۹۵

۵ – ۲ – نحوه یارگیری……………………………………………………………….. ۹۶

۵ – ۳- بازیهای پیش دبستانی…………………………………………………………. ۹۷

۱ – زنگوله پا…………………………………………………………………………. ۹۷

۲ – دالی بازی…………………………………………………………………………. ۹۸

۳ – دسی دسی…………………………………………………………………………. ۹۸

۴ – اتل متل توتوله……………………………………………………………………. ۹۸

۵ – عروسک بازی…………………………………………………………………….. ۹۹

۶ – کلاغ پر………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۷ – لیلی لیلی حوضک………………………………………………………………… ۱۰۰

۸ – سایه بازی………………………………………………………………………… ۱۰۱

۵ – ۴ – بازیها و سرگرمی هایی که در دوران دبستان مرسوم می باشد …………… ۱۰۱

۱ – قایم باشک…………………………………………………………………………. ۱۰۱

۲ – هفت سنگ بالا…………………………………………………………………… ۱۰۲

۳ – بازی چال گردو………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴ – گل بازی یا خاک بازی…………………………………………………………… ۱۰۴

۵ – بازی جور کن……………………………………………………………………. ۱۰۴

۶ – نخ بازی………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۷ – بازی کله شیطان…………………………………………………………………. ۱۰۶

۸ – بادبادک بازی……………………………………………………………………… ۱۰۶

۹ – فرفروک بازی……………………………………………………………………. ۱۰۷

۱۰ – شمشیر بازی…………………………………………………………………… ۱۰۷

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی

۱۱ – الک دلک…………………………………………………………………………. ۱۰۷

۱۲ – بازی لپ پره…………………………………………………………………… ۱۰۹

۱۳ – چارقد بازی…………………………………………………………………….. ۱۰۹

۱۴ – آسیا به چرخ……………………………………………………………………. ۱۱۰

۱۵ – بالابلندی………………………………………………………………………… ۱۱۱

۱۶ – بازی گرگ آمده گله ببره………………………………………………………. ۱۱۱

۱۷- بازی اوستا بدو…………………………………………………………………… ۱۱۲

۱۸ – بازی سک سک………………………………………………………………….. ۱۱۲

۱۹ – بازی جفتک چارکش……………………………………………………………. ۱۱۲

۵ – ۵ – بازی های نوجوانی و جوانی………………………………………………. ۱۱۳

۱ – بازی وسطی……………………………………………………………………… ۱۱۳

۲ – کشتی یا زورآزمایی……………………………………………………………… ۱۱۴

۳ – طناب کشی………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴ – ملق بازی………………………………………………………………………… ۱۱۵

۵ – قلاب سنگ بازی………………………………………………………………… ۱۱۵

۶ – بازی عروس و داماد…………………………………………………………….. ۱۱۶

۷ – سوار سوار یا پیاده سوار………………………………………………………… ۱۱۶

۸ – آقاج توپی………………………………………………………………………… ۱۱۷

۹ – اسب سواری……………………………………………………………………… ۱۱۷

۱۰ – تیراندازی………………………………………………………………………. ۱۱۸

۱۱ – او بازی………………………………………………………………………… ۱۱۸

۵ – ۶ – بازیهای عمومی : مخصوص تمام شرایط سنی ( بازیهای فکری )،‌به استثناء کودکان  ۱۱۹

۵ – ۷ – تحلیل کلی………………………………………………………………….. ۱۲۱

۵ – ۸ – نتیجه گیری…………………………………………………………………. ۱۲۲

پیوست………………………………………………………………………………… ۱۲۶

فهرست مصاحبه شوندگان……………………………………………………………. ۱۲۷

منابع…………………………………………………………………………………… ۱۳۲

 

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی

فهرست تصاویر

      عنوان                                                                               صفحه

تصویر ۱-۱- نقشه استان سمنان………………………………………………………. ۱۰

تصویر ۱-۲- نقشه گرمسار……………………………………………………………. ۱۱

تصویر ۱-۳- شهر گرمسار……………………………………………………………. ۱۴

تصویر ۱-۴- حبله رود………………………………………………………………… ۲۵

تصویر ۱-۵- منظره ای از کوههای شمالی گرمسار………………………………….. ۲۷

تصویر ۱-۶- منظره ای از کوههای سردره گرمسار…………………………………. ۲۸

تصویر ۱-۷- مزرعه لوبیا…………………………………………………………….. ۳۱

تصویر ۱-۸- بوته بادنجان…………………………………………………………….. ۳۲

تصویر ۱-۹- مزرعه خربزه در گرمسار……………………………………………… ۳۲

تصویر ۱-۱۰- مزرعه یونجه در گرمسار…………………………………………….. ۳۳

تصویر ۱-۱۱- مزرعه پنبه در گرمسار ……………………………………………… ۳۳

تصویر ۱-۱۲- درخت انجیر …………………………………………………………. ۳۴

تصویر ۱-۱۳- درخت  انار……………………………………………………………. ۳۵

تصویر ۱-۱۴- درخت مو……………………………………………………………… ۳۵

تصویر ۱-۱۵- درخت پسته……………………………………………………………. ۳۶

تصویر ۱-۱۶- باغ زیتون در گرمسار………………………………………………… ۳۶

تصویر ۱-۱۷- بوته های گزدر گرمسار………………………………………………. ۳۷

تصویر ۱-۱۸- گوسفند و بز…………………………………………………………… ۳۹

تصویر ۱-۱۹- صنایع دستی…………………………………………………………… ۴۰

تصویر ۱-۲۰- قالیچه………………………………………………………………….. ۴۱

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

۱-۱- بیان مسأله

۱-۲- ضرورت موضوع

۱-۳- سؤالات تحقیق

۱-۴- هدف تحقیق

۱-۵- پیشینه تحقیق

۱-۶- روش تحقیق

۱-۷- محدودیت های تحقیق

۱-۸- تعریف مفاهیم

۱-۹- زمان و جامعه تحقیق

۱-۱۰- مکان تحقیق

 

 

مقدمه :

     انسان از آغاز حیات اجتماعی خود به بازی گرایش داشته و در هر دوره و زمان و در هر جامعه

و فرهنگ و در هر گروه سنی و جنسی که بوده به گونه ای خود را با بازی سرگرم

می کرده و از آن لذت می برده است . به عبارت دیگر بازی در همه عرصه های زندگی ناسوتی و لاهوتی انسان ، حتی در رقص و نمایش آیینی – مذهبی به شکل های گوناگون حضور و تجلی داشته است .

بازی مانند موسیقی ، رقص ، نقاشی و شعر صورتی فرهنگی دارد و همچون یک
رفتار اجتماعی ، شکل و محتوای فرهنگی آن ، با شکل و محتوای فرهنگی جامعه ای که در آن پدید آمده و به کار می رود ، تطبیق می کند . دوران

خردسالی انسان عموماً با بازی های انفرادی می گذرد ، رفته رفته کودک رشد می کند و بزرگ می شود و به جمع بزرگ سالان می پیوندد ، به بازی

های جمعی روی می آورد . با این گونه هر فرد در دوره ی زندگی انواع بازی های

حسّی ، حرکتی ، تخیلی ، تقلیدی ، کلامی ، هوشی ، رقابتی ، برد و باختی ، مهارتی ، هنری ، تن ورزی و نیروزایی را تجربه می کند و به صورت سرگرمی ، بازی و ورزش به کار می بندد.

نظام های اجتماعی و فرهنگی جامعه بستگی دارد به شیوه و ابزار بازی ها و

آفرینش نقش های متفاوت بازیکنان در بازی ها و عناصر سازنده ی زمینه و متن بازی ها ،

کم و بیش بازتابنده ی ویژگی های زیست – محیطی و جامعه و فرهنگی است که از آنها برآمده اند . برخی بازیها ابتدایی و ساده و

پرداختن به آنها نیاز به مهارت و فوت و فن ندارند ، در صورتی که برخی دیگر

پیچیده اند و اجزای آنها به مهارت و قابلیت بازیکنان و به کارگیری اصول و قواعدی ویژه نیاز دارد .

پایگاه اجتماعی و طبقاتی و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم جامعه نیز کم و بیش

در نوع بازی های رایج میان آنان و گزینش بازیچه ها و همبازی ها و یا محل و

مکان بازی تأثیر گذار و تعیین کننده است . از این روست که شماری از بازی ها در برخی جامعه ها و گروه های اجتماعی خصوصیت طبقاتی می

یابد و در انحصار طبقه و قشری خاص در می آیند ، مانند بازی چوگان ، گنجفه

که در هر یک به قشری مرفه از جامعه قدیم ایران اختصاص داشت

و در میان عامه مردم ، به ویژه قشرهای پایین اجتماعی و اقتصادی ، معمول نبود .

با گذشت زمان و آمد و رفت نسل ها و دگرگونی در نظام های اجتماعی ،

فرهنگی و اقتصادی جامعه ها ، نام وشیوه ی بازی ها تطور می یابند و تغییر

می کنند و یا بطور کلی از میان می روند و فراموش می شوند و بازی های دیگری جای آنها را می گیرند . بنابرین بازی نیز مانند عناصر دیگر فرهنگی به

اقتضای وضع جامعه و فرهنگ رایج در جامعه تغییر صورت و ماهیت می دهد

و با تطبیق خود با وضع و حالت اجتماعی و فرهنگی جامعه ،  حیات دوباره می یابد .

از این رو بقا و دوام هر بازی بستگی به نیروی تغییر یابی و پویایی و سازگاری آن بازی با محیط اجتماعی و فرهنگی خود دارد .

  شناخت و درک خاستگاه  جغرافیایی و فرهنگی بازی ها و تعیین هویت و

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی

روند تحول و تطور تاریخی آنها در هر جامعه ، از سویی به شناخت کلی شکل زندگی اجتماعی مردم و رفتارهای عینی و ذهنی گروه ها و قشرهای اجتماعی جامعه نیاز دارد ؛ از سویی دیگر ، چون شمار بزرگی از بازی ها بیانگر نوع رفتار های فرهنگی و روان –  جمعی مردم جامعه برتابنده ی تجربه

های دینی – آیینی و بعضاً تقلید و تکرار رفتارها و تجربه های نسل هستند  ، بنابراین بررسی زمینه ی بازی ها و تجربه و تحلیل عناصر و اجزای سازنده ی

الگوهای رفتاری در بازی ها می تواند پژوهشگران را تا اندازه ای در شناخت نوع و شکل جامعه و روابط اجتماعی و فرهنگی مردم و اوضاع اقلیمی جامعه ای که بازی ها در آن زاده و رشد کرده و بالیده اند ، کمک کند.

 

۱-۱- بیان مسأله

مردم شناسان کارکردگرا فرهنگ را به عنوان یک سیستم همبسته مطالعه می کنند

. در این سیستم همبسته همه عناصر و اجزا در پیوستگی کامل با

هم قرار دارند و هر کدام به نوعی نیازهای سیستم را بر آورده می کنند . مثلاً وقتی که به مطالعه یک جشن یا یک نوع بازی می پردازیم ، زمانی این

مطالعه کامل است که ارتباط آنرا با خانواده ، سیاست ، دین …مشخص شده باشد . « بازی و تفریحات » بخشی از نظام فرهنگی هر جامعه محسوب

می شوند که باعث متمایز شدن آن از سایر گروهها و جوامع دیگر می باشند . با نگاهی به اقوام و گروههای مختلف به این نکته پی خواهیم برد که « بازی و تفریحات » در تمامی جامعه دارای شاخصه های متمایز خود می باشند .

« مردم شناسان معتقدند یکی از ویژگیهای فرهنگ « فرهنگ عام ولی خاص است » ، که این امر بیانگر آن است که با وجود تشابه در کلیات و خطوط اصلی ، تفاوت های چشمگیری در اعمال ، رسوم و جلوه های فرهنگی دارند » . ( روح الامینی ، ۱۳۸۲ ، ۱۹ )

« بازی ها و تفریحات » علاوه بر اینکه نمایی ویژه از هویت فرهنگی یک جامعه را نشان می دهند دارای کارکردهای ویژه خود می باشند . هویت اجتماعی

کودک در بازیهای پیش دبستانی شکل می گیرد ، ضمن اینکه بخشی از

اوقات زمانی کودک بدون برنامه ریزی سازمان یافته در گروه های همسال با انجام

بازی ها و تجدید قوای جسمانی سپری می شود . در دوره های بعد فرد به بازی های جمعی و سازمان یافته روی آورده و بدین ترتیب با ظرافت های

جمعی آشنا می شود . در دوره بعد از نوجوانی « بازی و تفریحات » بیشتری دارای کارکرد « گذران اوقات فراغت » می باشند . در هر حال ، فرد در جریان انجام بازی از طریق تجربه اعمال متفاوت شخصیت متمایز پیدا می کند .

در این پژوهش میدانی ، محقق بر آن است که به توصیف کامل « بازی و تفریحات

» محلی « شهرستان گرمسار » متناسب با دوره های سنی متفاوت بپردازد .

۱-۲- ضرورت و اهمیت موضوع

بررسی و شناخت یک فرهنگ در گرو شناخت همه عناصر آن می باشد . در هر فرهنگی ما شاهد عناصر به هم پیوسته و ویژه آن حوزه می باشیم . بازی و تفریحات نیز از اجزاء و عناصر فرهنگ یک جامعه محسوب می شوند که با توجه به شرایط اکولوژیک و فرهنگی دارای ماهیتی متمایز و جداگانه می باشند . « بازی و تفریحات » دارای کارکردهای متعددی می باشند . رویکرد کارکر

د گرا بیانگر آن است که « هر عمل اجتماعی و هر نهاد را با توجه به روابطی که با تمامی کالبد اجتماعی دارد در نظر بگیریم » ( روح الامینی ، ۱۳۸۲ ، ۱۲۱ ) . کارکرد « بازی و تفریحات » با توجه به دوره های سنی تا حدودی متفاوت می باشد . شایسته یاد آوری است که انواع بازیها متناسب با دوره های سنی است ، به تدریج که به دوره های بالاتر می رسیم بازیها پیچیده تر

و به عبارتی دیگر  دارای شاخصه « فکری – ذهنی» می باشند .

مردم شناسی ، جامعه شناسی و روان شناسی متناسب با رویکرد علمی خود به مطالعه « بازی ها » و انواع کارکردها می پردازند .

مردم شناسی بازیها را در قالب « فولکور » و به عنوان اجزاء هویت بخشی

و کارکرد فرهنگ، و جامعه شناسی بازیها را در قالب تئوریهای اجتماعی شدن مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند . روان شناسان نیز بازیها را بعنوان

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی

عاملی اساسی در تکوین شخصیت تلقی می‌کنند .  بازیهای سنتی نیز به عنوان

بخشی از فرهنگ از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و در جریان این

انتقال بسیاری از آنها کارکرد خود را از دست داده اند و با بررسی آنه

می توان عوامل موثر و تاثیر پذیر بر بازیها را شناسایی کرد و در این زمینه برنامه ریزی کرد و از آن استفاده نمود.

۱-۳- س‍ؤالات تحقیق :

در هر تحقیق علمی محقق به تعدادی از سئوالات در ذهن خود روبرو

می شود و دراین تحقیق همانند سایر تحقیقات، کوشش شده که سئوالات مطرح شده پاسخ داده شود: که در زیر این سؤالات آورده شده است.

۱-  بازیهای سنتی چه تاثیری بر فرهنگ پذیری و جامعه پذیری کودکان دارد؟

۲-  آیا بازیهای سنتی با توجه به شرایط اکولوژیکی و فرهنگی ماهیتی متمایز دارند؟

۳- آیا بازیهای سنتی به عوامل جنسی و سنی مرتبط است؟

۴-  هر بازی در میان چه گروه های سنی برگزار می شود؟

۱-۴-  هدف تحقیق :

بازیهای محلی از زمانهای قدیم سخت مورد توجه مردم بوده و بخش مهمی

از اوقات فراغت آنان را پر می کرده ، اینگونه بازیها ریشه در فرهنگ اصیل و ملّی و میهنی ما دارد که امروز با ورود بازیهای مدرن و رشته های اعجاب آور گرد فراموشی روی آنها پاشیده شده است .

هدف اصلی تحقیق حاضر ، شناخت و بررسی بازیهای سنتی مردم شهرستان گرمسار می باشد که اهداف خاص تحقیق شامل موارد زیر می باشد .

۱-  شناخت و بررسی بازیهای سنتی شهرستان گرمسار

۲-  معرفی بازهای سنتی در شهرستان گرمسار به عنوان جزئی از فرهنگ خاص

۳- پی بردن به کارکرد های بازیها

۴- شناخت انواع بازیها با توجه به دوره های سنّی مختلف

۱-۵- پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع حاضر در شهرستان گرمسار تحقیق خاصی صورت نگرفته

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی

است ولی در کتاب سرزمین خورشید درخشان نوشته نوشین آذر اسدی در فصل

نهم آن در جلد دوم کتاب در قسمت سرگرمیها به معرفی تعدادی بازیهای سنتی

از قبیل توپ بازی،کشتی گری و اسب دوانی و … پرداخته است.

لادن کیان در کتاب « رموز سلامت کودکان»به اهمیت و انواع بازیها اشاره نموده ،

  که در موضوع مورد نظر محقق بی تأثیر نبوده است و در کتاب « ورزشهای

بومی ، سنتی ،  محلی » نوشته غلامحسین حسن پور بازیهایی از استانهای مختلف ایران بیان شده است که تعدادی از این بازیها همانند «

هفت سنگ بازی ، الک دولک ، گرگم گله می گیرم » شباهت فراوانی به بازیهای منطقه مورد تحقیق ( گرمسار ) داشته و پژوهشگر نیز در تحقیق خود از آنها بهره جسته است .

سیده مریم حسینی در کتاب « کودک ، بازی و اسباب بازی » به انواع

بازیها و نظریه های مختلف درباره ی بازیها پرداخته ، که از نظریات جمع آوری شده در پژوهش حاضر استفاده شده است و در کتابهای دیگری همانند « کتاب معتقدات و آداب ایرانی » نوشته هانری ماسه و کتاب « مجموعه بازیهای

کودکان و نوجوانان » نوشته ی هادی پزشپور که در هرکدام مطالبی

درباره ی بازی و انواع بازی ایرانی ذکر شده ، که در اندیشه ی پژوهشگر تأثیر بسزایی داشته است .

علی بلوک باشی در کتاب « بازیهای کهن در ایران » تعدادی از بازیهای کهن را نوشته

و درباره گویشهای بازیهای ایرانی نیز اشاراتی داشته است . خانم

ثریا قزل ایاغ با همکاری شهلا افتخاری به سفارش دفتر پژوهش های

فرهنگ با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران کتابی تحت عنوان بازیهای محلی درایران تهیه و چاپ کرده اند که در این پژوهش ۱۷۴۵ بازی با شرح و ۶۶۱ بازی بدون شرح گرد آوری شده است.

و دراین زمینه می توان به تعدادی از پایان نامه ها از جمله: پایان نامه

های نادر گنجی که به تحلیل مردم شناختی انواع بازیهای گلستان و بررسی مردم

شناختی بازیهای سنتی ایلام توسط حبیب‌ا… رضا پسند که به عنوان

پایان نامه کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز ارائه داده است اشاره نمود.

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی

۱-۶-  روش تحقیق:

روش تحقیق پژوهش حاضر «مردم شناسی ژرفانگر» است . « هدف روش

شناسی ژرفانگر مطالعه عمیق و بتفصیل جامعه ای خاص با وسعت محدود است بعبارتی مشاهده ی جوامع برای شناخت واقعه های اجتماعی است » ( عسگری خانقاه ، ۱۳۷۳، ۸۱ )

 برای گرد آوری اطلاعات از تکنیک هایی نظیر مصاحبه ، مشاهده میدانی و عکسبرداری مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.

۱-۶-۱- روش مصاحبه :

 برای آگاهی از چگونگی انجام بازی ها و آداب و رسوم مربوط به بازی ها در منطقه با بزرگان و پیرمردان و حتی زنان کهن سال مصاحبه شده است که اسامی آنها در این تحقیق خواهد آمد .

 

۱-۶-۲-روش مشاهده ی میدانی یا مشارکتی :

« نخستین گرایش انسان شناس به نوعی تحقیق مؤثر و مهیج ختم می شود که از « مشارکت » او در جامعه تا زندگی با جمعیت مورد مطالعه ادامه دارد

، در اینجا « مشاهده ی شرکت کننده » در جهات مختلف توصیه شده است ،

که در مورد مشاهده به عینیت توجه شده و ذهنیت صرف نظر می شود ، در واقع چه در « مشاهده » و چه در « بیان » باید به عینیت پرداخت » . ( عسکری خانقاه ۱۳۹۸ ، ۸۵ ،۱۲۸  )

با توجه به تعریف مذکور محقق برای بررسی و مشاهده ی نحوه ی انجام بازی ها و آداب و رسوم

مربوط به بازی های جامعه مورد نظر از روش  مشاهده ی میدانی استفاده نموده است

 

۱-۶-۳-  روش عکسبرداری :

« یکی از روشهای مشاهده ی عینی روش عکسبرداری است ، از تمام اشیاء در همان محلی که جای دارند عکسبرداری شود ، به شرطی که همه ی

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی

این عکس ها دقیق و مشخص باشد ، یعنی ساعت و مکان و فاصله عکس ها یاد داشت شود » . ( همان ، ۹۸ )

در این تحقیق نیز برای نشان دادن چگونگی انجام تعدای از بازی ها از عکس استفاده شده است.

۱-۶-۴- روش کتابخانه ای :

       بازی ها از انگاره های روش مند فرهنگ هستند که در فرهنگ های سرتاسر دنیا به صورت ویژه ، باستانی و گسترده وجود دارند و زمان درازی است که بازی ها و بازیکنان توجه انسان شناسان و روان شناسان با به خود جلب

کرده اند که بتوانند مطالبی را درباره ی این موضوع به رشته ی تحریر در آورند و پژوهشگر نیز در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و همچنین نشانه ها و نمادهای نهفته در بازی و تشریح و تحلیل بازیها از روش کتابخانه ای بهره گرفته است .

۱-۷-   محدودیت های تحقیق:

       بازیهای محلی و سنتی یکی از ستونهای استوار فرهنگ مردم بشمار می آید و همچنان که  از نام آنها پیداست برخاسته از اراده و خرد جمعی نیاکان و گذشتگان می باشد ، که هویتی از ویژگی های قومی و فرهنگی

آنان را بیان می کند و تمام این بازیها روزگار خاص خود را داشته و در آن زمان

انجام می شده که امروزه به دلایلی از جمله تغییر شکل زندگی مردم

و زندگی سنتی به شهری است که در این میان مهاجرت از روستا به شهر دلیلی برای کمرنگ شدن بازی ها سنتی و حتی منسوخ شدن آنها گردیده است و همانطور که قبلاً اشاره شد ، از روش مصاحبه نیز استفاده شده ، ولی

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی

سالمندان و حتی جوانان منطقه از بازیهای سنتی و چگونگی انجام آن اطلاعات

کاملی نداشتند و از طرفی با ورود تکنولوژی و بازی های جدید دیگر

کمتر کسی پیدا می شود که بازی های محلی را انجام دهد .

۱-۸-  مفاهیم :