فروشگاه

توضیحات

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

ایجاد مناطق آزاد تجاری یکی از راهبردهای برنامه ریزی های ملی و منطقه ای است که به منظور افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال،

جذب گردشگر، دستیابی به منابع جدید و در یک کلام، هموار کردن مسیرتوسعه ملی- منطقه ای، در سالهای اخیر در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

استفاده از این راهبرد به عنوان اهرم توسعه در سالهای اخیر در کشور ما توجه بسیاری را به خود جلب کرده است که به همین علت، امروزه لازم است

در مطالعات آکادمیک و مستقل، به ارزیابی میزان موفقیت این مناطق در دستیابی به شاخص های توسعه پرداخت.

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

تحقیق حاضر به روش موردی و با استفاده از تکنیک های مختلفی از جمله مطالعات اکتشافی، مصاحبه با اشخاص مطلع، استفاده از آمار و ارقام،

استفاده از نقشه، صحبت با مردم محلی و روزنامه نگاران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل کیفی (SWOT) سعی در

ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس» داشته است. در این تحقیق نظر بر این است که اگر چه منطقه آزاد ارس در امر توسعه صادرات، صادرات

مجدد و جذب گردشگر اقداماتی انجام داده اما این منطقه هنوز به بسیاری از شاخص های توسعه منطقه­ای دست نیافته است؛به ویژهدرزمینه استفاده

از نیروهای متخصص و به کارگیری پتانسیل های بالقوه اش با مشکلات بسیاری مواجه است. در تحقیق پیش رو گزارش حاصل از مدل تحلیلی SWOT، به ارزیابی هر یک از شاخص های توسعه در این منطقه خواهد پرداخت. پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

 ۱۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد
پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

 

فهرست مطالب

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

چکیده

مقدمه:۱

فصل اول.. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱ بیان مسأله. ۲

۲-۱ ضرورت و اهمیت موضوع.. ۴

۳-۱ سؤالات و فرضیات تحقیق.. ۴

۱-۳-۱ سؤالات تحقیق.. ۴

۲-۳-۱ فرضیات تحقیق.. ۵

۴-۱ اهداف تحقیق.. ۵

۵-۱ روش گردآوری اطلاعات و داده‏ها۵

۶-۱ روش تجزیه و تحلیل داده‏ها۶

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

۷-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. ۶

فصل دوم. ۸

مروری بر ادبیات نظری.. ۸

۱-۲ توسعه. ۸

مقدمه. ۸

۱-۱-۲ مفاهیم توسعه. ۱۲

۲-۱-۲ ابعاد توسعه. ۱۵

۳-۱-۲ شاخص‏های توسعه. ۱۸

۴-۱-۲ نهادگرایی و توسعه. ۲۲

۵-۲-۱ توسعه و جهانی شدن.. ۲۶

۲-۲ منطقه آزاد. ۳۲

۱-۲-۲ تاریخچه و شکل‏گیری مناطق آزاد. ۳۲

۲-۲-۲ دیدگاه‌های نظری ایجاد مناطق آزاد. ۳۹

۳-۲-۲ تجربیات بین‌المللی و دیدگاه‏های سازمان‏های جهانی ایجاد مناطق آزاد. ۴۱

۴-۲-۲ ویژگی‏های مناطق آزاد. ۴۶

۵-۲-۲ آثار ایجاد مناطق آزاد. ۴۷

۶-۲-۲ هدف‏ها، خط مشی‌ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد. ۴۹

۷-۲-۲ مراحل توسعه مناطق آزاد. ۵۰

۳-۲ برنامه‏ریزی توسعه منطقه‏ای.. ۵۱

۱-۳-۲ تئوری هسته و پیرامون.. ۵۲

فصل سوم. ۵۶

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

روش تحقیق.. ۵۶

۱-۳٫ روش مطالعه موردی.. ۵۶

۱-۱-۳٫ انواع مطالعه موردی.. ۵۶

۲-۱-۳٫ دستور کار در تحقیق موردی.. ۵۸

۳-۱-۳٫ جمع‏آوری داده در تحقیق موردی.. ۵۹

۴-۱-۳٫ منابع جمع‏آوری داده در تحقیق موردی.. ۶۰

۲-۳٫ مدل تحلیلی SWOT. 68

۱-۲-۳٫ جمع آوری اطلاعات در تحلیل SWOT. 69

۲-۲-۳٫ ارزیابی محیط.. ۷۰

۳-۲-۳٫ ارزیابی داخلی.. ۷۲

۴-۲-۳٫ تکنیک‏های تحلیلی SWOT. 73

فصل چهارم. ۷۶

تجزیه و تحلیل.. ۷۶

۱-۴٫ زمینه‏های قانونی منطقه آزاد. ۷۶

۱-۱-۴٫ اهداف مناطق آزاد. ۷۸

۲-۱-۴٫ تاریخچه مناطق آزاد. ۸۰

۳-۱-۴٫ تاریخچه مناطق آزاد در ایران.. ۸۲

۲-۴٫ زمینه‏های قانونی منطقه آزاد ارس…. ۸۴

۳-۴٫ ویژگی‏های کالبدی منطقه آزاد ارس…. ۸۸

۱-۳-۴٫ ویژگی‏های طبیعی و محیط زیست… ۸۸

۲-۳-۴٫ ویژگی‏های جغرافیایی.. ۸۹

۳-۳-۴٫ ویژگی‏های جمعیتی.. ۹۶

۴-۴٫ امکانات و تأسیسات زیربنایی.. ۹۸

۱-۴-۴٫ تأسیسات زیربنایی.. ۹۹

۲-۴-۴٫ امکانات سایت های موجود در منطقه آزاد ارس…. ۱۰۵

۳-۴-۴٫ امکانات مذهبی.. ۱۱۰

۴-۴-۴٫ آموزش عالی.. ۱۱۲

۵-۴-۴٫ حمل و نقل.. ۱۱۵

۵-۴٫ صنعت، تولید و ارزش‏افزوده۱۱۸

۶-۴٫ گردشگری.. ۱۲۳

۱-۷-۴٫ امکانات گردشگری.. ۱۲۸

۸-۴٫ تجارت و بازرگانی.. ۱۳۰

۱-۸-۴٫ واردات و تجارت داخلی.. ۱۳۰

۲-۸-۴٫ صادرات و ترانزیت… ۱۳۲

۹-۴٫ مصاحبه با صاحب‌نظران.. ۱۳۴

۱۰-۴٫ جمع بندی و ارائه جدول SWOT. 139

فصل پنجم.. ۱۴۵

نتیجه‏گیری و پیشنهادات… ۱۴۵

۱-۵ . نتیجه گیری.. ۱۴۵

منابع.. ۱۴۹

 

مقدمه:

استراتژی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی راهبردی است که در سال های اخیر و بعد از اقبال عمومی از این راهبرد در سطح جهانی، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، مورد توجه کشورهای جهان سوم قرار گرفته است. در کشور ما نیز مطالعات مختلفی در مورد لزوم ایجاد این مناطق انجام شده است و

بعد از تجربه مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار، نسل دوم این مناطق در حال شکل گرفتن هستند. از بین مناطق آزاد نسل دوم، «منطقه آزاد

ارس» به دلیل پتانسیل های بالقوه­اش، نظیر همسایگی با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان، قفقاز و پتانسیل های طبیعی و همچنین نزدیکی به

کلان شهر تبریز به عنوان هسته ی مرکزی تحولات شمال غرب کشور از شرایط متمایزی برخوردار است. امروزه بعد از تجربه سه دهه حضور این مناطق در

مسیر توسعه کشور و گذشت ۵ سال از ایجاد منطقه آزاد ارس، این سؤال اساسی باید پرسیده شود که این منطقه تا چه میزان در رسیدن به شاخص

های توسعه موفق بوده است؟

برای پاسخ به این پرسش، نخست در فصل اول به کلیات پژوهش، نظیر بیان مسأله، ضرورت، اهداف و غیره پرداخته شد.

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

در فصل دوم مبانی تحقیق در زمینه توسعه، توسعه منطقه ای و تجربیات مناطق آزاد مطرح گردیده و چارچوب نظری تحقیق، مورد بحث قرار گرفت.

در فصل سوم مباحث روش شناسی “مطالعه موردی” مدنظر قرار گرفت.

فصل چهارم به ارزیابی آمار و مصاحبه ها و ارایه گزارش از تحلیل SWOT اختصاص یافت.

و در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات ارایه شد.

 

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱ بیان مسأله

شکل گیری مناطق آزاد در جهان با اهداف متفاوتی همراه بوده است؛ اما به عنوان یک نقطه مشترک در تمامی مناطق آزاد، هدف اصلی فراهم آوردن

زمینه افزایش صادرات کالا و خدمات از طریق پیوند با بازارهای جهانی است و مهم ترین ابزار این کار نیز جذب سرمایه های خارجی و فناوری می باشد که

از طریق حذف محدودیت ها و ایجاد مزیت در این مناطق شکل می گیرد. در کشور ما نیز اندیشه ی ایجاد این مناطق عموما با همین هدف ها در سال ۱۳۳۰ مقارن با احساس ضعف در تسهیلات بندری و زیر بنایی در بنادر خرمشهر، بوشهر و بندرعباس شکل گرفت (کمیجانی,). در اوایل دهه ۵۰ این

اندیشه برای اولین بار در کشورمان عملی شد و جزیره کیش به عنوان اولین منطقه ی آزاد در ایران در نظر گرفته شد(دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد, ۱۳۸۱) و منطقه آزاد مورد بحث در این پایان نامه در اواخر سال  در شهر جلفا به نام منطقه ی آزاد ارس شکل گرفت؛ اما آنچه در این میان نباید مورد غفلت

قرار بگیرد این است که نفس ایجاد و نام گذاری یک منطقه به نام منطقه ی آزاد نمی تواند منجر به حصول اهداف مورد نظر شود و آنچه در این میان باید

مورد توجه قرار بگیرد توجه به برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط و پتانسیل های منطقه ی مورد بحث برای رسیدن به اهداف مورد نظر یعنی

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

رشد و توسعه اقتصادی می باشد که یادآور نقش برنامه ریزی منطقه ای در این موارد است. پس در ابتدا به تعریف کوتاهی از مناطق آزاد و برنامه ریزی منطقه ای خواهیم پرداخت.

منطقه ی آزاد، محدوده ی جغرافیایی در یک کشور است که خارج از مرزهای گمرکی قرار دارد و می تواند یک بندر، جزیره، شهر و حتی یک فرودگاه باشد. مسئولان در این مناطق با ارایه امتیازات برای سرمایه گذاران، تلاش دارند تا سرمایه های داخلی و خارجی را در بخش های صنعتی و تجاری به این مناطق جلب کنند.

معافیت از عوارض گمرکی، معافیت های مالیاتی و کاهش مقررات اداری و مقررات زدایی از مهم ترین این تسهیلات است. از موارد دیگر که سبب ترغیب سرمایه گذاران می شود می توان به نیروی کار ارزان، نزدیکی به بازار مصرف و سایر امکانات این مناطق اشاره کرد. (فاضل,

سازمان ملل متحد (یونیدو) مناطق آزاد را به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می کند. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد, ۱)

به طور کلی مناطق آزاد را در نهایت می توان این گونه تعریف کرد:

منطقه ی ‌تجاری‌ آزاد، قلمرو معینی‌ است‌ که‌ غالباً در داخل‌ یا مجاورت‌ یک‌ بندر واقع‌ گردیده‌ و در آن‌، تجارت‌ آزاد با سایر مناطق‌ جهان‌ مجاز شناخته‌ شده‌ است‌. کالاها را می‌توان‌ بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌، از این‌ منطقه‌ خارج‌ یا به‌ آن‌ وارد نمود.

شرکت های مستقر در مناطق آزاد تجاری معمولا نه تنها از قوانینی مانند برگشت سود، اشتغال خارجی ها در قسمت های مدیریت و نظارت فنی و واردات ماشین آلات سرمایه ای، که در اقتصاد داخلی و مالکیت خارجی شرکت ها حکمفرما است، معاف هستند بلکه از دسترسی به سهمیه های

وارداتی کشور های میزبان نیز بهره‏مند می شوند. در اکثر کشورهایی که اقدام به تاسیس مناطق آزاد کرده اند اداره جداگانه‏ای برای ارتباط بین دولت و شرکت های منطقه، با هدف کاهش هزینه های اداری شرکت های منطقه و جلوگیری از تاخیرات غیر ضروری ایجاد شده است. (کمیجانی, )

امروزه بعد از سه دهه پرسش اساسی این است که آیا این مناطق در رسیدن به اهداف و سیاست­های خویش موفق بوده‌اند و توانسته­اند به جایگاه مناسبی برای رسیدن به اهداف توسعه­ای خویش به ویژه در امر توسعه منطقه­ای دست یابند؟

با توجه به این مسایل، ما در شناخت مناطق آزاد و روند دستیابی به اهداف آنها بر مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس تکیه کرده ایم.

۲-۱ ضرورت و اهمیت موضوع

مناطق آزاد تجاری، با داشتن قابلیت‌هایی در جهت افزایش صادرات، اشتغال­زایی، جذب سرمایه­گذاری خارجی، جذب گردشگر و… می­تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور­ها به ویژه کشور­های در حال توسعه ایفا کند که تجربیات کشور­هایی مانند ترکیه، هندوستان، امارات متحده عربی، چین و کره جنوبی موید

این نکته است و امروزه که حدود یک دهه از تاسیس منطقه­ی آزاد ارس می­گذرد و سرمایه­گذاری زیادی در این مورد انجام شده ارزیابی عملکرد این منطقه

در رسیدن به اهداف و احیاناً ارایه راهبرد­هایی برای عملکرد بهتر­، می­تواند راهگشا باشد­.

 

۳-۱ سؤالات و فرضیات تحقیق

۱-۳-۱ سؤالات تحقیق……………………..

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد  پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد  پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد  پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد  پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارزیابی شاخص های توسعه « منطقه آزاد ارس » با بهره ‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT”

ارزیابی شاخص های توسعه « منطقه آزاد ارس » با بهره ‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3287

پایان نامه اقتصاد منطقه آزاد کارشناسی ارشد موضوع جدید پروپوزال اقتصادی منطقه

قیمت : تومان9,900