فروشگاه

توضیحات

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

هدف اصلی این پایان نامه تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان ۴-۶سال می باشد.روش تحقیق در این پژوهش نیمه آزمایشی می باشد

در پژوهش حاضر جهت جمع آوری آوری اطلاعات از آزمون خلاقیت فرمAتورنس استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان ۶-۴سال

شهرستان کرج می باشد که.نمونه آماری این پژوهش دو مرکز از تمام مراکز پیش دبستان شهرستان کرج می باشد که یک مرکز به عنوان گروه آزمایش

ویک مرکز به عنوان گروه کنترل انتخاب شد و به شیوه تصادفی ساده از هر مرکز ۳۰نفر به عنوان نمونه انتخاب شد سپس ازهر دومرکز پیش آزمون به عمل

آمد وبعد از آن به مدت ۲ماه بازی های آموزشی با گروه آزمایش انجام داده .بازی های آموزشی گروه سنی ۶-۴سال براساس اهداف آموزشی انتخاب وبه

کودکان هر گروه آموزشی ،آموزش داده واجرا می شوند وسپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته می شود .گروه ۵-۴سال(۱۵نفر)وگروه ۶-۵سال نیز(۱۵نفر)

می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بازی های آموزشی تاثیر معناداری بر رشد خلاقیت کودکان۶-۴سال در تمام ۴مولفه خلاقیت آنان دارد.

تاثیر بازی های آموزشی ب

واژگان کلیدی: بازی آموزشی ،خلاقیت،دوره پیش دبستان

 

 ۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان
پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

 

 

فهرست مطالب

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

 

عنوان                                                                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات

مقدمه………………...……………………………………………………………..۲

بیان مسئله…………………………………………………………………………..۴

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………….۶

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………….۷

جامعه و نمونه………………………………………………………………………۸

ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها………………………۹

روش اجرای پژوهش………………………………………………………………۹

روش تحلیل یافته ها………………………………………………………………..۹

تعریف نظری مفاهیم……………………………………………………………..۱۰

تعریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………۱۱

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آموزش و پرورش پیش از دبستان……………………………………………….۱۳

تعریف پیش دبستان……………………………………………………………….۱۴

ظهور مراکز پیش از دبستان…………………………………………………….۱۵

اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان……………………………………….۱۵

توجه به رشد کودک در دوره پیش از دبستان…………………………………..۱۶

بازی………………………………………………………………………………۱۶

تاریخچه بازی…………………………………………………………………….۱۸

ارزش بازی ها……………………………………………………………………۱۹

مربیان در بازی………………………………………………………………….۲۱

نقش بازی در رشد کودک……………………………………………………….۲۱

تنوع در بازی های کودکان……………………………………………………..۲۲

نکاتی چند درمورد بازی های کودکان…………………………………………۲۲

مراحل مختلف بازی های کودکان………………………………………………۲۴

عوامل موثر در بازی…………………………………………………………..۲۴

عامل هوش و خلاقیت…………………………………………………………..۲۵

خلاقیت در بازی………………………………………………………………..۲۶

انواع بازی ها…………………………………………………………………..۲۷

نظریه های مربوط به بازی……………………………………………………۲۹

اهداف کاربرد بازی ها………………………………………………………..۳۲

نقش والدین واطرافیان در بازی های کودکان………………………………..۳۳

تاثیر موقعیت اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی خانواده بر بازی…………….. ۳۳

دیدگاه نظریه پردازان درباره بازی…………………………………………..۳۳

دیدگاه ونظریه های اسلام و دانشمندان درباره بازی………………………..۳۵

تاثیر بازی های آموزشی

 

نقش تربیتی مادر در بازی های کودکان……………………………………..۳۷

خلاقیت…………………………………………………………………………۳۸

فرایند خلاقیت………………………………………………………………….۴۱

موانع خلاقیت………………………………………………………………….۴۲

مولفه های خلاقیت…………………………………………………………….۴۳

عوامل موثر بر خلاقیت………………………………………………………۴۴

توانایی های فرد خلاق………………………………………………………..۴۵

آزمون های خلاقیت…………………………………………………………..۴۵

نظریه های یادگیری و خلاقیت………………………………………………۴۷

نظریه های علمی خلاقیت……………………………………………………۴۸

خلاقیت و مفهوم آن…………………………………………………………..۵۰

جایگاه خلاقیت در تعلیم وتربیت…………………………………………….۵۱

عوامل فردی مطلوب در فرایند خلاقیت…………………………………….۵۳

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق…………………………………………..۵۳

نظریه های فلسفی خلاقیت در دوره باستان…………………………………۵۴

تاثیر دوره پیش از دبستان بر رشد خلاقیت…………………………………۵۴

اهمیت خلاقیت وتخیل برای کودک………………………………………….۵۵

عوامل موثر بر خلاقیت……………………………………………………..۵۶

روش های آموزش و افزایش خلاقیت ……………………………………..۵۷

پیشینه داخلی………………………………………………………………….۵۷

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

تحقیقات دیگر کشورها………………………………………………………۶۰

نتیجه گیری…………………………………………………………………..۶۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

طرح پژوهش…………………………………………………………………۶۵

متغیرهای تحقیق……………………………………………………………..۶۵

جامعه آماری…………………………………………………………………۶۵

نمونه مورد تحقیق و روش نمونه گیری……………………………………۶۵

ابزار پژوهش………………………………………………………………..۶۵

روش اجرا ی پژوهش………………………………………………………۶۶

پروتکل تمرینی بازی ها……………………………………………………۶۷

فرایند نمره گذاری………………………………………………………….۶۹

تاثیر بازی های آموزشی

مراحل تدوین و تعیین روایی و پایایی پرسش نامه……………………….۷۰

روش تحلیل یافته ها………………………………………………………..۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی…………………………………………………………….۷۳

جدول (۱-۴) آمار توصیفی مربوط به میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………….۷۳

نمودار(۱-۴) مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل…۷۴

جدول(۲-۴) مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون ابعاد خلاقیت به

تفکیک سن……………………………………………………………….۷۵

نمودار (۲-۴) پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه سنی……………۷۶

جدول(۳-۴) آزمون کولموگراف ، اسمیرتوف…………………………۷۸

جدول(۴-۴) آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس های خط….۷۸

جدول(۶-۴) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی

بر بعد سیالی خلاقیت…………………………………………………..۷۹

جدول(۷-۴) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی

بر بعد انعطا ف پذیری…………………………………………………۸۰

تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

جدول (۸-۴) آزمون تحلیل کواریانس برای

بر بعد اصالت……………………………………………………………۸۱

جدول(۹-۴) آزمون تحلیل کواریانس برای

خلاقیت کودکان پیش دبستانی

بر بعد بسط……………………………………………………………….۸۲

جدول(۱۰-۴) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی

بر خلاقیت کل ۴تا۵ساله ………………………………………………..۸۲

جدول(۱۱-۴) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی

بر خلاقیت کل ۵تا۶ساله ………………………………………………..۸۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث در یافته های پژوهش……………………………………………..۸۵

فرضیه اول……………………………………………………………….۸۶

فرضیه دوم……………………………………………………………….۸۶

فرضیه سوم………………………………………………………………۸۷

فرضیه چهارم……………………………………………………………۸۸

فرضیه پنجم……………………………………………………………..۸۹

تفسیر پژوهش……………………………………………………………۸۹

محدودیت های پژوهش………………………………………………….۹۱

پیشنهاد های پژوهشی……………………………………………………۹۱

منابع فارسی …………………………………………………………….۹۲

منابع انگلیسی……………………………………………………………۹۵

پیوست ها………………………………………………………………..۹۶

تاثیر بازی های آموزشی

 

       فصل اول

   

     کلیات تحقیق

 

مقدمه:

کودکی اولین ومهم ترین دوره ی زندگی آدمی است، دراین دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت ارتباط برقرار می کند، از آنجا که در این دوره ساختار شخصیتی ورفتاری انسان بنیان گذاشته می شود، این دوران را دوران سرنوشت سازومثبت دانستنه اند (مفیدی، ۱۳۸۳).

دوران خردسالی پیش از دبستان دوران کوتاهی است اما در شکل دادن به شخصیت کودک نقش به سزایی دارد. کودک در این سال ها نخستین دانستنی ها را در مورد محیط زندگی کسب می کند، رابطه اش با دیگران و مناسباتش با کار شکل می گیرد، دارای رفتار وسلوک می گردد و خوی

خلاقیت کودکان پیش دبستانی

وسیرتش پدیدار می گردد. بازی بهترین شکل فعالیت کودک در سنین پیش از دبستان است، درجریان بازی نیروهای روحی وجسمانی کودک یعنی دقت،حافظه،تصور،نظم وترتیب،چالاکی ومهارت و…رشد می یابند (َآ.ک بوندارنکو۱۳۹۷،باباجان، ص۷).

امروزه روانشناسان اعتقاد دارند که برای رسیدن به مراحل بالاتر رشد باید پایه های اولیه رشد را جدی گرفت واگر چنانچه اولین مراحل رشد به خوبی طی نشود در مراحل بعدی کودک دچاراختلال خواهد شد (مطهری ۱۳۹۹،ص۵۸). تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

در سال های پیش ازدبستان که هنوز قالب های آموزشی شکل نگرفته، کودک آزادی عمل بیشتری دارد و میل به خلاقیت ونوآوری بیشتر است، چنانچه در این سال ها به این میل واشتیاق کودک توجه شود و جریان تعلیم و تربیت را به سمت آموزش پویا سوق دهد، کودکان فعالانه در جریان آموزش شرکت

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

کرده و با مهیاشدن زمینه های بروز ایده های نو وبدیع توانایی خلاقیت و آفرینندگی را در خویش باور کرده ودر دوران تحصیل این توانایی را به کار می گیرند (حسینی۱۳۹۹،ص۱۲).  تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

بازی یک عملکرد هدفمند است کودکان در هنگام بازی احساس رضایت می کنند، حتی اگر این بازی نتیجه ای هم نداشته باشد کودکان ازبازی کردن لذت می برند، مربیان در هنگام برگزاری بازی ها باید به این نکته توجه داشته باشند که کودکان حق انتخاب داشته باشند( انگجی،۱۳۹۵،ص۳۶).

کودکدرهنگامبازی،اطلاعاتمختلفیراازمحیطمیگیرد،بازیدردورانپیش دبستان بهمثابهمنبعیقویبرایرشدوتوسعهمهارتهایادراکی – شناختی،روانی – اجتماعیوهمچنینحسی- حرکتیتلقیمیشود (ار. هارت، ۲۰۲۰).  تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

درهنگام بازی خلاقیت کودک افزایش می یابد، خلاقیت یعنی امکان بهره برداری نامتعارف از ابزار، بدون تاثیر پذیری از عقاید دیگران. نکات اصلی را به

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

کودکان خود بیاموزید و موقعیتی را برای او فراهم نمایید تا کودک از ایده هایش استفاده کند زیرا خلاقیت عامل کسب تجربه بیشتر است و تجربه عامل پیشرفت در زندگی آینده کودکان می باشد (انگجی، ۱۳۹۵ص۳۶).  تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

در میان اقسام بازی، بازی هایی که آفریده خود کودکان است و ما آن ها را بازی های ابتکاری یا موضوع دار و نقش دار می نامیم اهمیت ویژه ای دارند. در این بازی ها خرد سالان آنچه را که در محیط کوچک زندگی خود از فعالیت بزرگسالان می بینند تقلید می کنند. بازی های ابتکاری به شخصیت کودک

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

شکل می بخشند، از این رو وسیله پرارزشی در تربیت او محسوب می شوند. این بازی ها بازتابی از زندگی اند (بوندارنکو، مترجم: باباجان۱۳۹۹).

بازی همواره در همیشه تاریخ وجود داشته است، بازی همزادوهمنشین همیشگی نوزادان، کودکان و نوجوانان بوده است، در آثارهنری کهن اسباب بازی ها، یا کودکان در حال بازی و باماسک نمایش دیده می شوند. از فیلسوفان قدیم افلاطون و ارسطو به بازی و اهمیت آن در امر آموزش و آماده سازی

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

شغلی توجه داشته اند. برخی دیگر از اندیشمندان عرصه علوم تربیتی از جمله کمینیوس، روسو، پستالوزی و به ویژه فروبل به بازی و استفاده از آن در امر آموزش اهمیت می دادند. شیلر بر این باور بود که انسان هنگامی به راستی انسان است که به بازی بپردازد (پیترهیوز، مترجم:گنجی ۱۳۹۹ص۱۵).

تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

بیان مسئله

دردنیای امروز ارزش و اهمیت والای بازی به خصوص برای کودکان و نقشی که در جهت تجلی شخصیت واقعی کودک به عهده دارد بر هیچ کس پوشیده نیست، بررسی دانشمندان و صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از علل مهم عصیان ها و انحرافات نوجوانان امروز این است که از کودکی با روش

صحیح بازی و انتخاب و اجرای آن به صورت مفید و سالم آشنا نشده و به آن خو نگرفته اند، بازی فعالیت لذت بخشی است که به کودک فرصت می دهد تا به تخیله هیجانات خود بپردازد و فشارهای روانی خود را تخلیه کند و همچنین به کودک کمک می کند تا قدرت تخیل و خلاقیت خود رارشد دهد و

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

محیطی برای کودک ایجاد می کند تا به تمرین مهارت های اجتماعی خود بپردازد (شریدان، مترجم: توکلی ۱۳۹۸). هدف اصلی از گنجاندن بازی های

کودکانه در آموزش و پرورش، پویا و خلاق بار آوردن و آفرینش انسان هایی توانا به انجام دادن کارهایی نو است، انسان هایی که کاشف و نو آور باشند (اندروز،۱۹۳۰، به نقل از شهرآرای، ۱۳۹۸).

در سال های ۳ تا ۶ سالگی کودک به فضا و زمان کافی برای فعالیت کوشش و جنبش نیاز دارد و کم کم با کودکان دیگر بازی می کند، او در انجام بازی و فعالیت های آزاد از خود مهارت نشان می دهد و حس کنجکاوی خود را تقویت می کند ولی متاسفانه در اثر دستور های ناشیانه بزرگسالان که از روی

دلسوزی است احتمالا استعداد حرکتی خود را از دست می دهد و ناتوان، خمود و گوشه گیر بار می آید، پس باید به افزایش توانایی های جسمی،

تاثیر بازی های آموزشی

ذهنی و همچنین نیازهای حرکتی کودکان توجه شود و ضمن فراهم ساختن امکانات حرکتی شایسته آن ها را برای انجام جنبش ها و فعالیت ها ی شایسته تشویق و ترغیب کرد (یلدایی،۱۳۹۹،ص۱۲). ت

بازی کودکان را نمی توان به عنوان یک عمل جدا از پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست بلکه هدف پدران و مادران، مربیان و مسئولین امر باید این باشد که بازی کودکان را به منزله ضرورتی بشناسد و آن را به صورت یک برنامه جدی در کنار سایر برنامه های اجتماعی و آموزشی خود بپذیرند و به

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

مرحله اجرا در آورند، بازی وسیله ای قوی است که مشاوران، معلمان و والدین می توانند از آن برای تربیت کودکان در تمام زمینه های رشدی استفاده نمایند این فعالیت می تواند با یک کودک به تنهایی و یا با گروهی از کودکان انجام گیرد (انگجی و عسکری، ۱۳۹۹، ص:۱۲).

در میان اقسام بازی، بازی هایی که آفریده خود کودکان است و ما آنها را بازی های ابتکاری یا موضوع دار یا نقش دار می نامیم اهمیت ویژه ای دارند، در این بازی ها خردسالان آنچه را محیط کوچک زندگی خود از فعالیت بزرگسالان می بینند تقلید می کنند.

بازی های ابتکاری به شخصیت کودک شکل می بخشد از این رو وسیله پر ارزشی در تربیت او محسوب می شود، این بازی ها بازتابی از زندگی هستند، ابتکار و خلاقیت کودکان در آفرینش موضوع بازی

و در تجسس وسایل جهت عملی ساختن آن ظاهر می گردد (بوندارنکو، مترجم: باباجان، ۱۳۹۹، ص:۸).  تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

امروزه افزایش جمعیت و نیاز به اماکن مسکونی موجب تخریب خانه های ویلایی و تبدیل آنها به آپارتمان گردیده است از این رو پارک های عمومی و فضای سبز اهمیت بیشتری یافته اند، یکی از بزرگترین گروه های اجتماعی مورد نیاز به فضای سبز و پارک ها، کودکان هستند که نیاز به جنب و جوش و بازی و

تحرک دارند چنانچه محوطه بازی به اندازه کافی هیجان انگیز و جذاب نباشد، و سلیقه و خواسته های آن ها نادیده گرفته شود آنها دلسرد شده و بر رشد و خلافیت کودک خلاء وارد می شود. اماکن بازی کودکان لازم است دارای وسایلی باشند که به کودک اجازه پرش، تاب خوردن، سر خوردن، بالا رفتن و

تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت

دویدن را بدهد، زمانی که کودک فضاهای مناسب برای بازی در اختیار ندارد دنیای شادی بخش و منظم او به هم ریخته و بحران هایی را برای او ایجاد می شود، چنانچه این بحران حاصل نگردد می توانند سرعت رشد و تکامل همه جانبه کودک را فراهم کند

و ضربه های جبران ناپذیری در همه جهات به کودک وارد نماید (مطلق زاده، ۱۳۹۸، ص:۲۱). تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

بدیهی است در مورد تاثیر بازی­ها بر کودکان نظرهای گوناگونی ارائه شده است از جمله این که بازی­ها بر رشد هوش، میزان علاقه به درس و فعالیت­ها

در سال­های بالاتر و پیشرفت درسی تاثیر مثبت می­گذارد و بر رفتار اجتماعی کودکان اثر سازنده دارد. از طرفی در نظام آموزش و پرورش کشور ما جایگاه بازی از دیرباز مورد بحث صاحب­نظران بوده است. لذا با توجه به این که بازی بر روی جوانب بسیاری از زندگی و تعلیم و تربیت کودک تاثیر می­گذارد، محقق در این پژوهش به دنبال تاثیر بازی­های آموزشی بر خلاقیت کودکان است.

اهداف پژوهش

هدف کلی:

بررسی تاثیر بازی های آموزشی برخلاقیت کودکان پیش دبستان سنین ۴تا۶سال شهرستان کرج.

اهداف جزیی:

۱-تعیین میزان تاثیر بازی های آموزشی بر عامل (اصالت) از عوامل چهار گانه خلاقیت در کودکان ۴ تا ۶ سال.

۲- تعیین میزان تاثیر بازی های آموزشی بر عامل (سیالی) از عوامل چهار گانه خلاقیت در کودکان ۴ تا ۶ سال.

پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان

۳- تعیین میزان تاثیر بازی های آموزشی بر عامل (انعطاف پذیری) از عوامل چهار گانه خلاقیت در کودکان ۴ تا ۶ سال.

۴- تعیین میزان تاثیر بازی های آموزشی بر عامل (بسط) از عوامل چهار گانه خلاقیت در کودکان ۴تا ۶ سال.

سوال­ها یا فرضیه­های پژوهش

فرضیه های تحقیق:

۱-بازی های آموزشی در رشد قابلیت اصالت پاسخ ها و ایده های کودکان تاثیر مثبت دارند.

۲-بازی های آموزشی در رشد قابلیت سیالی پاسخ ها و ایده های کودکان تاثیر مثبت دارند.

۳-بازی های آموزشی در رشد قابلیت انعطاف پذیری پاسخ ها و ایده های کودکان تاثیر مثبت دارند.

۴-بازی های آموزشی در رشد قابلیت بسط پاسخ ها و ایده های کودکان تاثیر مثبت دارند…………………….

 ………………….. ت

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان”