فروشگاه

توضیحات

پایان نامه تئوری بازی ها

در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه، بررسی و بکار گیری اصول نظریه بازی ها ،

فرضیه ای جدید در زمینه بکارگیری تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها

ارائه شود تا تاثیر تغییرات محیطی بوجود آمده در طول زمان را بر استراتژی های تدوین شده شرکت ها کمتر کند.

به عبارت دیگر به شرکت ها کمک میکند تا با در نظر گرفتن دولت به عنوان یکی از بازیکنان این بازی رقابتی کهسیاست های اقتصادی او، در نتیجه کسب شده از سوی آنان تاثیر

پایان نامه تئوری بازی ها

مستقیم دارد، در هنگام برنامه ریزی استراتژیک بتوانند استراتژی های کارآمد تری را در برابر

تغییرات و عدم قطعیت های موجود، تدوین کنند. همچنین برای درک بهتر فرضیه ارائه شده،

به بررسی این فرضیه در شرایط کنونی اقتصاد ایران یعنی تغییر تعرفه حامل های انرژی،

پرداخته شده است. از آنجا که این تغییر به عنوان استراتژی بکار گرفته شده از سوی یکی از بازیکنان این بازی یعنی دولت، مطرح شده است،

تاثیر مستقیم بر برنامه ریزی بازیکن دیگر یعنی شرکت و همچنین عایدی او از این بازی

خواهد داشت. دولت تسهیلات خود را به شرکت هایی ارائه می دهد که سیستم های

پایان نامه تئوری بازی ها

بهبود دهنده مصرف انرژی را برای خود پیاده سازی کرده باشند. از طرفی شرکت ها نیز

مخیر به پیاده سازی و یا عدم پیاده سازی چنین سیستم هایی در محل خود می باشند.

بازی بوجود آمده بین دولت و شرکت ها تعریف گشته و سپس با تحلیل بازی بوجود آمده به کمک تئوری بازی ها، نقاط مختلف حیاتی شناسایی شد.

 

 

 ۹۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  پروژه   را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست :

پایان نامه تئوری بازی ها

 

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

 • مقدمه………………………...………………………………………………………..۲
 • تعریف مسئله……………………………………………………………………….. ۴
 • هدف از تحقیق…………………………………………………………………….۵
 • پ تئوری بازی ها
 • ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………۶
 • شرایط و محدودیت های تحقیق………………………………………………۷
 • راهنمای فصول آتی……………………………………………………………….۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

 • پیشینه علمی تحقیق……………………………………………………………….۱۱

 

فصل سوم: زمینه های علمی تحقیق

 • بازی چیست؟……………………………………………………………………….۱۸
 • تفاوت میان تصمیم گیری و بازی…………………………………………….۲۲
 • طبقه بندی بازی ها………………………………………………………………..۲۳

ü     ایستایی و پویایی……………………………………………………..۲۳

ü     تعارض منافع یا تشریک مساعی………………………………….۲۴

ü     تعداد دفعات انجام بازی…………………………………………….۲۴

ü     بازی ها از نظر اطلاعات…………………………………………….۲۵

ü     ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی……………………………………۲۶

ü     همکارانه یا غیر همکارانه بودن بازی……………………………۲۶

 • برخی مفاهیم و اصطلاحات در زمینه بازی………………………………..۲۶

ü

پ

استراتژی…………………………………………………………………..۲۶

ü     پیامد…………………………………………………………………………۲۷

ü     عقلانیت……………………………………………………………………۲۷

ü     آگاهی عمومی به قواعد بازی………………………………………۲۸

ü     تعادل……………………………………………………………………….۲۸

 • برنامه ریزی استراتژیک چیست……………………………………………….۲۹
 • مراحل مدیریت استراتژیک……………………………………………………..۳۱

ü     تدوین………………………………………………………………………۳۱

ü     اجرا…………………………………………………………………………۳۲

ü     ارزیابی……………………………………………………………………..۳۲

 • برخی مفاهیم و اصطلاحات در برنامه ریزی استراتژیک………………۳۳

ü     استراتژیست………………………………………………………………۳۳

ü     بیانیه ماموریت…………………………………………………………..۳۳

ü     فرصت و تهدید…………………………………………………………۳۳

پایان نامه تئوری بازی ها

ü     ضعف و قوت…………………………………………………………..۳۴

ü     هدف بلند مدت………………………………………………………..۳۴

ü     استراتژی …………………………………………………………………۳۴

ü     هدف سالانه………………………………………………………………۳۴

ü     سیاست…………………………………………………………………….۳۵

فصل چهارم : روش تحقیق

 • توصیف اجمالی شرایط کنونی اقتصاد ایران……………………………….۳۷
 • نظریه تحقیق…………………………………………………………………………۳۹
 • توصیفی بر کاربرد نظریه در فضای کنونی اقتصاد ایران……………….۴۰
 • فروض حاکم………………………………………………………………………..۴۲
ت
پایان نامه تئوری بازی ها

فصل پنجم: محاسبات و یافته های تحقیق

 • تعریف شرایط و جزئیات بازی…………………………………………………۴۷
 • تعریف متغیرهای بازی……………………………………………………………۴۹
 • هدف بازی……………………………………………………………………………۵۱
 • پایان نامه تئوری بازی ها
 • بررسی بازی از دید دولت……………………………………………………….۵۱
 • بررسی بازی از دید شرکت……………………………………………………..۵۶
 • تجزیه و تحلیل رفتار دولت و شرکت………………………………………..۵۹

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 • نتیجه گیری……………………………………………………………………………۶۳
 • محاسبه مطلوبیت دولت و شرکت……………………………………………..۶۶
 • تحلیل حساسیت……………………………………………………………………..۶۶
 • پیشنهادات……………………………………………………………………………..۶۷

پیوست ها:

 • پیوست ۱(متن کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها)……………………. ۶۹

منابع و مآخذ:

 • منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. ۸۰

فهرست جداول:

جدول ۱-۵…………………………………………………………………………… ۵۰

فهرست نمودارها:

 • نمودار ۱-۵…………………………………………………………………………… ۵۳
ث

نمودار ۲-۵…………………………………………………………………………… ۵۵

 • نمودار ۳-۵…………………………………………………………………………… ۵۷
 • نمودار ۴-۵…………………………………………………………………………… ۵۸
 • نمودار ۵-۵…………………………………………………………………………… ۶۱
 • تکرار نمودار۵-۵…………………………………………………………………….۶۳
پایان نامه تئوری بازی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

 

پایان نامه تئوری بازی ها

 

۱-۱)     مقدمه:

 

در زمان کنونی سرعت سرسام آور تغییرات باعث شده است دنیایی از تجارت به وجود آید که روش های متداول مدیریت نمی توانند در آن محیط ها مناسب سازمان ها باشند.

هنگامی که تغییرات به صورت جزئی بود، می توانستیم از تجربه استفاده کنیم و تجربه به تنهایی راهنمای خوبی به حساب می آمد. ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک

دارند و به نتایج بسیارعمده غیرقابل برگشت می انجامند، نمی توان از تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربه (مبتنی بر فلسفه های سنتی مدیریت) استفاده کرد.

۲

 

در محیط تجارت کنونی، بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده است همان پدیده «تغییر» می باشد. قدر مسلم این…………..

 

اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها درصدد تدوین استراتژی هایی برآیند . از آنجا که ………..

پایان نامه تئوری بازی ها
۴

 

۱

 

۲

 

۳

 

 

۱) Stochastic planning

۲) scenario planning

۳) Decesion Making Analysis

۴) Game Theory

 

۳

 

 

 

 

پایان نامه تئوری بازی ها

۲-۱)   تعریف مسئله:

همانگونه که در مقدمه بیان شد، تغییر تنها عضو پایدار در فضای کنونی کسب و کار است و این نمایانگر عدم قطعیت موجود در فضای تجارت می باشد. از آنجا که در هر شرایطی

برنامه ریزی عنصری اساسی برای رسیدن به موفقیت است، ابزاری چون نظریه بازی ها که

تا حدودی تاثیر این تغییرات را در برنامه ریزی اعمال میکند، نقش بسزایی در یاری رساندن به شرکت ها، سازمان ها و موسسات دارد. از طرفی بررسی کاربرد چنین نظریه های

پایان نامه تئوری بازی ها

گسترده و پیچیده ای از نظر مفاهیم، به دلیل اینکه تا کنون کمتر مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته است، کار ساده ای نبوده و نمی توان بصورت کلی در رابطه با کارایی های آن سخن گفت.

از آنجا که این نظریه در بسیاری از علوم چون الکترونیک، مخابرات، علوم رایانه و… مورد توجه محققان بین المللی قرار گرفته است، بر آن شدیم تا با بررسی کاربرد آن در برنامه

ریزی شرکت ها در مرحله تدوین استراتژی و انتخاب آن، به بهبود برنامه های اجرایی تبیین شده آنان کمکی هرچند کوچک کرده باشیم.

۴

 

در این تحقیق به موضوع تاثیر سیاست های اقتصادی – اجتماعی دولت بر برنامه ها و استراتژی های شرکت ها پرداخته شده و به نوعی دولت را وارد بازی کسب و کار کرده

است زیرا برنامه های اجرایی او از یک طرف برای شرکت ها تغییرات محیطی تلقی شده و از طرف دیگر بر عایدی آنها تاثیر مستقیم دارد.در نتیجه با وارد کردن دولت به این بازی به

عنوان یکی از بازیکنان، به شرکت ها کمک شده تا به نوعی نقش تغییرات محیطی (سیاست ها و برنا مه های دولت) را در نظر داشته و با توجه به تاثیر آن بر عایدی خود،

اقدام به تصمیم سازی نمایند. نیازی به توضیح نیست که این تصمیمات از پایداری و کارایی بیشتری برخوردارند.

کاربرد فرضیه ارائه شده برای درک بهتر، بصورت خاص در فضای کنونی اقتصاد ایران یعنی

پایان نامه تئوری بازی ها

«هدف مند سازی یارانه های پرداختی » به تمام بخش ها

از جمله صنعت یا به عبارت دیگر تغییر تعرفه حامل های انرژی و بطور خاص پرداخت تسهیلات به صنایع از سوی دولت، مورد بررسی قرار گرفته ،نقطه تعادل بازی مشخص گردیده و نتایج نیز بیان شده است.

۳-۱) هدف از تحقیق :

۵

 

هدفما دراین تحقیق ،ارائهپیشنهادی است کهبابهرهگیریازقابلیتهاینظریه بازیها،بهبرنامهریزان سازمان هااین امکان را بدهد که اثر تغییرات ناشی از سیاست های اقتصادی-اجتماعی را در برنامه ریزی استراتژیک و اجرایی سازمانی خود، اعمال کنند. تلاش بر این است تا با

یافتن کاربرد تئوری بازی ها در فرآیند برنامه ریزی سازمان ها، با بهبود عملکرد این فرآیند و تکمیل آن، گامی موثر در جهت انتخاب کاراترین استراتژی برداشته باشیم. زیرا همانطور که بیان شد، مواجهه با عدم قطعیت

در دنیای کنونی و مقابله درست با آن برای بقای تمامی سازمان ها و شرکت هایی که در محیط رقابتی فعالیت میکنند لازم بوده و نیاز به شناسایی ابزاری مناسب جهت مقابله بااین احتمالات وجود دارد.

پایان نامه تئوری بازی ها

از طرف دیگر چنین ابزاری به دولت و شرکت ها کمک می کند

تا در شرایط اقتصادی کنونی بتوانند خود را با تغییرات بوجود آمده تطبیق داده، کمترین آسیب را دیده و همچنین بیشترین استفاده را از فرصت های بوجود آمده ببرند.

۴-۱) ضرورت انجام تحقیق :

همه انسان ها در هر لحظه در شرایط بازی قرار دارند. مانند بازی فرزندان با والدین، فرد با دوستان، فرد با دشمنان، دانشجو با استاد، کارگر با کارفرما و…

شاید در مواجه با این تعاملات روزانه با دیگران است که هر فردی بطور شهودی و شعوری، تجربه و تخصص در انجام بازی را می آموزد. در نظریه بازی ها مهارت هایی آموخته می

شود که به فرد کمک می کند تا در شرایط تعاملی خود با دیگران، که به آن بازی نیز اطلاق می شود، تجربه و تخصص خود را ارتقا بخشد. [۵]

امروزه برای موفقیت بیشتر در روابط بین الملل و دیپلماسی، تجارت، جنگ و صلح، مجبور به فراگیری نظریه ی بازی ها هستیم. در واقع هر جا انسان ها، گروه ها و جوامع با هم در

پایان نامه تئوری بازی ها

تعامل اند و درصدد تلاش برای حل تعارض هستند، مجبور به فراگیری نظریه ی بازی نیز هستند.

۶

 

از سوی دیگر همانگونه که پیش از این نیز بیان شد، در دنیای امروز،تغییراتغیرقابلپیشبینیدرمحیط،بسیاریازصنایعرازمینگیرساختهویاازصحنهرقابتحذف کردهاست. [۱] برنامه ریزی، اصل اولیه باقی ماندن در این صحنه بوده و سازمانهایی در این بین قادر خواهند بود با موفقیت به مسیر خود ادامه دهند که بتوانند استراتژی های

کارآمدتری را در برابر تغییرات تدوین کرده و به اجرا در آورند.از همین رو و از آنجا که نظریه بازی ها یکی از ابزارهای نوینی است که قدرت شناخت و مقابله با تغییرات محیطی را به

برنامه ریزان شرکت ها میدهد،

پایان نامه تئوری بازی ها

این پژوهش بر آن شد تا با بررسی کاربرد نظریه بازی ها در برنامه ریزی سازمان ها، گامی هرچند کوچک در راه یاری رساندن به برنامه ریزان شرکت ها

و سازمان ها در شناسایی تغییرات محیطی و مقابله با آنها، بردارد.از طرف دیگر چون شرایط کنونی بوجود آمده در اقتصاد ایران برای شرکت ها و همچنین دولت بسیار مهم و

تاثیر گذار است، بر آن شدیم تا با بررسی کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی، بتوانیم کمکی به شرکت ها و همچنین دولت در راستای شناسایی هرچه بهتر رفتار یکدیگر و

همراستا کردن سیاست های خود در جهت سود متقابل، برداشته باشیم.

۵-۱)   شرایط و محدودیت های تحقیق:
۷

 

همانگونه که از نام نظریه بازی ها پیداست، این بحث هنوز بصورت علم در نیامده و تنها با نام «نظریه»…………………………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه تئوری بازی ها

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها”

کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3356

پایان نامه تئوری بازی ها مهندسی صنایع موضوع جدید پروژه پایانی تئوری بازی

قیمت : تومان9,500