فروشگاه

توضیحات

نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

بررسی نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک
یکی از تحولات برجسته در نیمه سده هفتم هجری / سیزدهم میلادی، برپایی حکومت ایلخانان مغول در چارچوب مرزهای سیاسی ایران است. از ویژگی های قابل توجه این

حکومت، چالش های مرزی و اختلافات سیاسی- نظامی آنان با همسایه غربی خود، ممالیک مصر بود. در این میان، نقش گروه های فراری و پناهنده در بروز و تشدید خصومت میان ایلخانان و ممالیک از اهمّیت خاصی برخوردار است.

 نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

این رساله برآن است تا با بهره گیری از روش تحقیق تاریخی به بررسی توصیفی و تحلیلی نقش پناهندگان و فراریان در بروز و تداوم روابط خصمانه میان ایلخانان و ممالیک، به تبیین

امواج افراد و گروه های فراری، علل تحرکات و تأثیرات ناشی از فعالیت های آنان بپردازد.

مسئله اساسی پژوهش حاضر بررسی تحرکات و اقدامات گروه های فراری و پناهنده در

شکل گیری و تداوم خصومت در مناسبات سیاسی _ نظامی میان ایلخانان و ممالیک می باشد

.

همچنین واکاوی علل و عوامل سرکشی گروه های فراری، چگونگی برخورد طرفین

مخاصمه با آنان و تأثیرات و تغییرات ناشی از حضور این امواج مخالف در قلمروی دشمن نیز از دیگر مسائل اصلی مطروحه در رساله حاضر می باشد.

بررسی منابع و مآخذ نشان می دهد که فراریان به دلایل مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و… با ملحق شدن به طرفین مخاصمه، طی مدت شصت / ۶۰ سال، در شکل گیری و تشدید وضعیت جنگی میان دو دولت، نقش مؤثری را ایفا کردند. از گروه های فراری

و پناهنده به خوبی استقبال می شد و آنها با پیوستن به یکی از دو دولت، علاوه بر تحریک

آنان برای حمله به قلمروی طرف مقابل، امتیازات خاص و قابل توجهی را نیز دریافت کردند و موجبات تغییرات مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و … را فراهم نمودند.
……………………..
۱۵۲ صفحه فایل ورد به همراه فهرست کامل، جدول، پیوست ها ومنابع 

 نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک
نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

فهرست مطالب
عنوان صفحه چکیده ۱
مقدمه / طرح تحقیق ۲ نقد منابع ۹

بخش اول : بررسی اصطلاح وافدیه، حکومت ممالیک و فراریان در زمان سلطنت هلاکوخان و قطز ۱۵

فصل اول : معنی و مفهوم اصطلاح وافدیه و شکل گیری حکومت ممالیک ۱۶
۱٫ تعریف واژه وافدیه ۱۶
۲٫ حکومت ممالیک مصر و شام ۱۹
الف. ریشه و نژاد و پیشینه ورود ممالیک به مصر ۱۹
ب. چگونگی تأسیس حکومت ممالیک بحری ۲۱
فصل دوم : فراریان و پناهندگان در عصر هلاکوخان و قطز ۲۶
۱٫ وافدیه خوارزمشاهی ۲۶
۲٫ وافدیه شام ۲۸

 نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

۳٫ پناهندگی ابن العبری ۲۸
فصل سوم : وافدیه و مستأمنین در زمان هلاکوخان و ملک ظاهر بیبرس ۳۰
۱٫ وافدیه به پیش قراولی امرای الوس جوجی ۳۰
الف. منشأ و خاستگاه این گروه از فراریان مغول ۳۳
ب. علل بروز اختلاف میان هلاکوخان و برکه ۳۵
ج. گرایش خان الوس جوجی به ممالیک مصر ۳۸
۲٫ فرار و پناهندگی شمس الدین سلار بغدادی ۴۱
۳٫ پناهنده شدن کرمون أغا ۴۵

 نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

۴٫ وافدیه شیراز ۴۹
۵٫ وافدیه بغداد ۵۲
۶٫ وافدیه تاتار(سال ۶۶۲ ﻫ / ۱۲۶۴ م) ۵۳
۷٫ فرار و پناهندگی جلال الدین پسر دواتدار کوچک ۵۳
بخش دوم : بررسی نقش پناهندگان و فراریان از زمان سلطنت آباقاخان تا پایان سلطنت بایدو ۵۷
فصل اول : حرکت وافدیه در زمان سلطنت آباقاخان و ملک الظاهر بیبرس ۵۸
۱٫ فرار و پناهندگی خاندان ابن تیمیه ( ۶۶۷ ﻫ / ۱۲۶۹ م ) ۵۹
۲٫ فرار و پناه خواهی امیر شمس الدین بهادر ۶۰
۳٫ وافدیه روم (آسیای صغیر) ۶۲
الف. فراریان روم در سال ۶۷۴ ﻫ و تحریک سلطان بیبرس
برای حمله به این منطقه ۶۲
ب. نقش معین الدین پروانه در تحریک سلطان ممالیک ۶۳
ج. نقش اعراب خفاجه در نبرد ابلستان ۶۶
۴٫ نتیجه نبرد ابلستان ؛ شکل گیری دو موج از وافدیه ۶۸

بررسی نقش پناهندگان

الف. وافدیه به پیش قراولی بیجر بهادر ۶۸
ب. فرار فخر الدین ابراهیم ( شیخ عراقی ) به قلمروی بیبرس ۶۸
۵٫ فرار و پناهندگی خدیر المهرانی ۶۹
فصل دوم. تحلیلی بر آمد و شد و تأثیرات گروه های وافدیه در دوره سلطنت ملک ظاهر بیبرس ۷۰
الف. شمار و تأثیرات وافدیه در امور نظامی ممالیک ۷۱
ب. تأثیرات وافدیه دانشمند، فرهیخته و هنرمند بر امور دیوانسالاری و هنری مصر ۷۳

فصل سوم : فراریان و پناهندگان در زمان سلطنت آباقاخان و سیف الدین قلاوون ۷۵
۱٫ فرار و پناهندگی شحنه مغول به مصر(سال ۶۸۰ ﻫ / ۱۲۸۱ م) ۷۵
۲٫ پناهخواهان سیاسی به پیش قراولی عزالدین آیبک شامی ۷۷
الف : نقش نائب دمشق در یورش ایلخانان به شام ۷۸
۳٫ به تخت نشستن سلطان احمد تکودار ۸۰
الف : وافدیه به همراهی فردی به نام شیخ علی از طایفه اویراتیه ۸۱
ب : وافدیه مغول ( ۶۸۲ ﻫ / ۱۲۸۳ م ) ۸۱
۴٫ به پادشاهی رسیدن ارغون خان بن آباقا ۸۲

خصومت میان ایلخانان و ممالیک

۵٫ بررسی تأثیرات گروه های فراری و پناهنده در دوران
آباقاخان و احمد تکودار – سیف الدین قلاوون الفی ۸۳
۶٫ به سلطنت رسیدن گیخاتوخان بن آباقا ۸۴
۷٫ به سلطنت رسیدن بایدو بن طراغای بن هلاکوخان ۸۵
بخش سوم : بررسی نقش وافدیه، فراریان و پناهندگان در زمان جلوس غازان خان ۸۶
فصل اول : وافدیه و مستأمنین زمان سلطنت غازان خان ۸۷
۱٫ وافدیه اویراتیه ( ۶۹۵ ﻫ / ۱۲۹۶ م ) ۸۸
الف. چگونگی فرار اویرات ها به قلمروی ممالیک ۸۹
ب. تعداد و شمار وافدیه اویرات ۹۰
ج. علل فرار اویرات ها ۹۱
۱٫ سیاسی ۹۱

۱-۱ بررسی جدال های درون خانوادگی

 

مغولان و تأثیر آن در فرار اویراتیه ۹۱

۱-۲ مقابله غازان خان با تحرکات منفی
اویراتیه در منطقه دیار بکر ۹۲ ۲٫ مذهبی ۹۳
د. محل استقرار وافدیه اویرات ۹۴
ﻫ. نفوذ اویرات ها در دولت مملوکان مصر ۹۵
۲٫ پناهندگی سولامش امیر الامرای روم و برادرش قطقطو به ممالیک مصر ۹۷

فصل دوم : فرار امرای شام به نزد غازان خان ۱۰۰
۱٫ فراریان به ریاست سیف الدین قبچاق منصوری ۱۰۰
الف. نقش اویراتیه در شکست ممالیک در نبرد مجمع المروج ۱۰۱
ب. نقش امرای شام در نبرد مجمع المروج (وادی الخزاندار) ۱۰۲

 نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

ج. علت فرار امراء مصر و شام ۱۰۳
د. بازگشت قبچاق از اطاعت غازان خان و اطاعت از مصریان ۱۰۴
۲٫ تحلیل و بررسی امواج گروه های فراری در زمان گیخاتوخان و غازان خان ۱۰۶
بخش چهارم : بررسی نقش فراریان و پناهندگان در زمان اولجایتو و ابوسعید ۱۰۸

فصل اول : فراریان مغول در زمان سلطنت الجایتو و ملک الناصر ۱۰۹

۱٫ پناهندگی امیر آخوران غازان خان ۱۰۹
۲٫ فرار امیر بدرالدین جنگی بن البابا حاکم شهر آمد ۱۱۰
فصل دوم : فراریان شام در زمان سلطنت اولجایتو ۱۱۱
۱٫ پناهندگی امرای شام ( ۷۱۲ ﻫ / ۱۳۱۳ م ) ۱۱۱
الف. چگونگی استقبال سلطان الجایتو از فراریان شام ۱۱۲

 نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

ب. علت گریختن امراء شام به نزد ایلخانان ۱۱۳
ج. نقش فراریان در حمله الجایتو به قلعه رحبه الشام ۱۱۵
۲٫ پناهندگی اعراب آل فضل ( بنی فضل ) به سلطان الجایتو ۱۱۷
الف. پناهنده شدن سلیمان پسر امیر حسام الدین مهنا ۱۱۷
ب. پناهندگی امیر حسام الدین مهنا ۱۱۸

۳٫ پناهنده شدن پسر رئیس مکه نزد الجایتو ۱۱۹
فصل سوم : فراریان و پناهندگان زمان سلطنت ابوسعید ۱۲۱
۱٫ وافدیه به سال ۷۱۷ ﻫ ۱۲۱
۲٫ شورش تیمورتاش و پناهندگی او به ممالیک ۱۲۱

 

الف : علت عصیان و سرکشی تیمورتاش ۱۲۳

ب : پناهندگی تیمورتاش و انعقاد قرارداد صلح میان ایلخانان و ممالیک ۱۲۴
۳٫ ورود امرای شام به نزد ابوسعید ۱۲۴
۴٫ نگاهی کلی به گروه های فراری و پناهخواه از آغاز به
سلطنت رسیدن الجایتو تا پایان کار ابوسعید بهادرخان ۱۲۶
نتیجه گیری ۱۲۸
……………….
۱٫ سلطان حلب وزیر خود صاحب زین الدین حافظی را با تحف و هدایای فراوان

به بندگی قاآن فرستاده بود و بعد از ورود هلاکوخان به ایران در خفیه اظهار مطاوعت و هواداری کرد و در سال ۶۵۷ هجری پناه به بندگی هلاکوخان آورد و ایلخان را در حمله به حلب تحریک کرد. وی نزد سلاطین شام به این خاطر متهم شد.

 نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

۲٫ الملک ناصر یوسف صاحب دمشق به هلاکوخان پیوست و سلطان به او وعده داد اگر مصر را در تصرف در آورد شام را به او بازگرداند. بعد از عین جالوت و

شکست مغول ها در سال ۶۵۸ هجری هلاکوخان وی را احضار کرد و گفت که حمله به شام را در نظر ایلخان آسان جلوه داده است و عاقبت او را بکشت.

۳٫ در هنگام حمله هلاکوخان به دمشق و فرار الملک ناصر به مصر ، صاحب حمص، الملک الاشرف موسی بن ابراهیم بن شیرکوه فرار کرده و نزد ایلخان آمد.
۴٫ الملک السعید بن الملک العزیز بن الملک العادل فرمانروای صبیبه به هلاکوخان پناه آورد و در جنگ های ایلخانان نیز آنان را همراهی کرد.
۵- فخر الدین الزکی از مردم دمشق به هلاکوخان پیوست و منصب قضای دمشق از جانب ایلخان به وی اعطای شد.

فصل سوم

وافدیه و مستأمنین در زمان هلاکوخان و ملک ظاهر بیبرس

۱٫ وافدیه به پیش قراولی امرای اولوس جوجی
پس از سال های اولیه سلطنت ملک ظاهر بیبرس، امواج پی در پی و بزرگ و کوچک وافدیه، در فواصل زمانی نامنظم و بی قاعده ای به سرزمین مملوکان.

مصر وارد شدند. به استناد آنچه که منابع عربی ذکر کرده اند، حدود سال های ( ۶۵۹ – ۶۶۰ ﻫ / ۱۲۶۱- ۱۲۶۲ م ) کوچ و جابجایی این گروه های فراری و

پناه خواه از قلمروی ایلخانان به حدود و ثغور حکومتی ملک ظاهر بیبرس هویدا می شود. در این سال جاسوسان و پیش قراولان سپاه ممالیک اخباری از گروه های فراری مغول و خانواده آنها آوردند.

 نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

مأموران و جاسوسان سلطان به همراه جلال الدین اقش الرومی سلاح دار که از خواص وی بود، توسط امیر علاءالدین اقسنقر ناصری این اخبار را به سلطان رساندند. ابن عبدالظاهر از حضور سواران ترک و اعراب خفاجه نیز در این گروه اطلاعاتی سخن به میان آورده است.

پس از بررسی اطلاعاتی که مأموران بدان دست یافته بودند، نامه امیر حاج علاء الدین اقسنقر ناصری نیز به دست ملک ظاهر بیبرس رسید. در نامه بیان

شده بود که پیش قراولان و جاسوسان تعداد زیادی از تاتارها را که خواهان پناهندگی به دربار سلطان هستند را پیدا کرده اند.

از گفته های مؤلف الروض الظاهر به این نتیجه می رسیم که این خبرها بعد از ظهر روز یکشنبه هشتم ذی القعده سال
……………………

۳٫ پناهنده شدن پسر شریف مکه نزد الجایتو( ۷۱۶ ﻫ / ۱۳۱۷ م )
یکی از مسائل مهم در زمان اولجایتو رقابت و درگیری با ممالیک در جهت تسلط بر امور شهر مکه بود. بروز این تحول را می توان در درجه اول معلول

سیاست شیعه گری اولجایتو، سپس علاقه ایلخانان برای نفوذ در حجاز و مسلط شدن بر راه های عمده تجاری که از آن حدود می گشت و در نهایت در

اوضاع آشفته و نا بسامان سیاسی شهر مکه دانست.

 نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک
در همین راستا پناهندگی حمیضه پسر شریف مکه نزد اولجایتو بسیار قابل توجه است. « روز دوشنبه بیست و دوم رجب سال ۷۱۶ هجری حمیضه پسر شریف مکه، برادر خود را که از نزدیکان سلطان ملک ناصر بود بکشت و به دیار عجم خدمت سلطان محمد اولجایتو مبادرت نمود ». وی برای اینکه به جای

برادر خود بر امور مسلط شود، از الجایتو مساعدت طلبید و سلطان نیز حاجی دلقندی از خواص و مقربان خود را که از سادات حسینی خراسان بود با هزار

سوار به کمک او فرستاد و همچنین فردی به نام امیر شاه ملک که دارای تمایلات شیعی بود مأمور کمک به حمیضه کرد تا مکه را تصرف کند و حمیضه را به جای برادرش به امارت بنشاند. الجایتو علاوه بر این کمک ها، بصره را نیز به او واگذار کرد.

به هر ترتیب سپاه اعزامی اولجایتو در مقابل تهاجم غافلگیرانه اعراب آل فضل منهزم گردید، اما حمیضه با اندکی از سپاهیان خود موفق به فرار به اطراف

مکه شد و با همان اندک فراریان بر مکه مسلط شد و تابعیت دولت ایلخانی را پذیرفت.
بنابراین مشخص می شود که رقابت ایلخانان و ممالیک برای دستیابی به منافع حاصله از حج، از جمله نفوذ در مناطق گوناگون و تسلط بر آن نواحی، عواید اقتصادی خاص
………………
بلافاصله بعد ازپرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دریافت نمایید

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک”

 نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3373

نقش پناهندگان و فراريان در بروز خصومت ميان ايلخانان و مماليک

قیمت : تومان12,500