فروشگاه

توضیحات

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

هدف اصلی این پایان نامه  بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده و خود شکوفایی دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه ناحیه ۲ شهرستان کرمان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. حجم نمونه در این پژوهش ۳۰۹ نفر دانش‌آموز و والدین آنها بوده است و روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌بندی و تصادفی بوده است.

در این پژوهش از پرسشنامه رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود در خانواده و خود شکوفایی دانش‌آموزان استفاده شد.

پس از جمع‌آوری پرسشنامه تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS استفاده گردید.

در این پژوهش نتایج به دست آمده به صورت زیر می‌باشند:

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

۲۹/۱ درصد دانش‌آموزان دارای خود شکوفایی کم، ۱۵/۱۷ درصد متوسط و ۵۵/۸۱ درصد زیاد بوده است.

همچنین نتایج نشان داد ۴/۹ درصد روابط عاطفی موجود در خانواده نامطلوب و ۳/۵۵ درصد نسبتاً مطلوب و ۳/۳۵ درصد مطلوب بوده است.

و همچنین ۲۷/۲ درصد رفتار دینی والدین نامناسب و ۱۳/۲۹ درصد نسبتاً مناسب و ۶۱/۶۸ درصد مناسب بوده است.

– بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان همبستگی معنی‌دار مثبتی وجود دارد.

– بین رفتار دینی والدین با خود شکوفایی دانش‌آموزان همبستگی معنی‌داری وجود ندارد.

– بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خود شکوفایی دانش‌آموزان همبستگی معنی‌دار مثبتی وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: رفتار دینی والدین، روابط عاطفی موجود در خانواده ، خودشکوفایی دانش‌آموزان رابطه رفتار دینی والدین  و خود شکوفایی دانش آموزان

 

 ۱۶۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان
پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

 

فهرست مطالب پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات طرح پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱- عنوان تحقیق………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسأله………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………. ۶

۱-۵- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶- تعریف مفاهیم مطرح شده درسوالات تحقیق……………………………………………. ۹

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………….…………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱- مبانی نظری……………………………………………………………………………………. ۱۲

۳-۱-۱- نهاد خانواده……………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۲- وظیفه خانواده……………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۳- رمز تأکید اسلام بر تشکیل خانواده…………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۴- هدف از تشکیل خانواده…………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۵- اهمیت خودسازی والدین……………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۶- اهمیت فرزندان در زندگی والدین……………………………………………………… ۲۵

۲-۱-۷- زمان پی‌ریی شخصیت فرزندان…………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۸- نقش الگوهای تربیتی در تربیت و رشد فرزندان………………………………………. ۲۷

۲-۱-۹- نیاز عاطفی خانواده……………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱۰- عامل بقا و تداوم زندگی خانوادگی………………………………………………….. ۳۴

۲-۱-۱۱- توجه به جنبه عاطفی خانواده………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۱۲- پرورش عاطفی فرزند…………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۱۳- محبت مهمترین عامل سلامت روح فرزند……………………………………………. ۳۹

۲-۱-۱۴- آثار محبت به کودک………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱-۱۵- مفهوم دین……………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۱۶- مفهوم تربیت……………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۱۷- مفهوم تربیت دینی………………………………………………………………………. ۵۱

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

۲-۱-۱۸- ضرورت و اهمیت تربیت دینی………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۱۹- آغاز تربیت دبنی………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۲۰- اهداف تربیت دینی……………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱-۲۱- روش آموختن دین به فرزند……………………………………………………………. ۵۶

۲-۱-۲۲- مراحل پذیرش دین در فرزند………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱-۲۳- ویژگیهای تربیت دینی………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۱-۲۴- تعریف خودشکوفایی ………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۱-۲۵- انتظار والدین از فرزندان………………………………………………………………… ۶۹

۲-۱-۲۶- سلسله مراتب نیازهای انسان……………………………………………………………. ۷۰

۲-۱-۲۷- ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر مازلو……………………………………………… ۷۱

۲-۱-۲۸- ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر راجرز……………………………………………. ۷۹

۲-۱-۲۹- نقایص افراد خودشکوفا………………………………………………………………… ۸۰

۲-۱-۳۰- الگوی انسان سالم در اسلام……………………………………………………………. ۸۱

۲-۱-۳۱- کارکرد خانواده بر عزت نفس فرزند…………………………………………………. ۸۳

۲-۲- مروری بر تحقیقات مشابه…………………………………………………………………… ۸۶

۲-۲-۱- چکیده تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………… ۸۶

۲-۲-۲- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج ایران…………………………………………… ۸۸

جمع‌بندی و خلاصه…………………………………………………………………………………. ۹۵

مدل سلسله مراتب……………………………………………………………………………………. ۹۶

مدل تحلیلی…………………………………………………………………………………………… ۹۷

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۳-۱- روش تحقیق…………………………………………………………………………………… ۹۹

۳-۲- انواع متغیرها…………………………………………………………………………………… ۹۹

۳-۳- داده‌های مورد نیاز……………………………………………………………………………. ۹۹

۳-۴- شیوه جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………….. ۱۰۰

۳-۵- جامعه آماری………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۳-۶- حجم، نمونه…………………………………………………………………………………… ۱۰

۳-۷- روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۳-۸- ابزار جمع‌آوری داده‌ها………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۹- شیوه نمره‌گذاری متغیرها……………………………………………………………………. ۱۰۱

۳-۱۰- روایی پرسشنامه‌ها………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۱۱- پایایی پرسشنامه‌ها………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………. ۱۰۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۴-۱- عوامل فردی و آموزشی دانش‌آموزان…………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۱-۱- جنس دانش‌آموزان……………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۱-۲- نوع مدرسه دانش‌آموزان در دبیرستانهای عادی و غیرانتفاعی………………………. ۱۰۷

۴-۱-۳- پایه تحصیلی دانش‌آموزان………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۲- خودشکوفایی دانش‌آموزان………………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۳- روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان………………………………………….. ۱۱۱

۴-۴- رفتار دینی والدین دانش‌آموزان……………………………………………………………. ۱۱۱

۴-۵- رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان …….. ۱۱۲

۴-۶- رابطه بین رفتاردینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان…………………………….. ۱۱۳

۴-۷- رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان………….. ۱۱۵

۴-۸- رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی (جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی) با روابط عاطفی موجود در خانواده

رابطه رفتار دینی والدین  و خود شکوفایی دانش آموزان

دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۴-۹- رابطه بین عوامل شخصیو آموزشی با خودشکوفایی دانش‌آموزان……………………. ۱۱۸

۴-۱۰- رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۱۱- رابطه بین رفتار دینی والدین و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان۱۲۳

۴-۱۲- رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۴-۱۳- رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان……………………………………………………………………….. ۱۲۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهاد

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۵-۱- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۵-۱-۱- سوال اول: رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده …….. ۱۳۳

۵-۱-۲- سوال دوم: رابطه بین رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان…………… ۱۳۳

۵-۱-۳- سوال سوم: رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی
دانش‌آموزان…………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

۵-۱-۴- سوال چهارم: رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی با روابط عاطفی موجود درخانواده دانش‌آموزان.         ۱۳۴

۵-۱-۵- سوال پنجم: رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی با خودشکوفایی دانش‌آموزان.. ..۱۳۴

۵-۱-۶- سوال ششم: رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود درخانواده دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۵-۱-۷- سوال هفتم: رابطه بین رفتار دینی والدین و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۵-۱-۸- سوال هشتم: رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

دانش‌آموزان………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۵-۱-۹- سوال نهم: رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود درخانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان…………………………………………………………. ۱۳۶

۵-۲- بحث و بررسی………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۵-۳- پیشنهادها………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۵-۴- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………. ۱۴۲

منابع……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

پیوست‌ها

 

 

فهرست جداول پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول ۲-۱- تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………. ۹۰

جدول ۲-۲- تحقیقات انجام شده در خارج ایران………………………………………………. ۹۳

جدول ۳-۱- تفسیر پرسشنامه رفتاردینی………………………………………………………….. ۱۰۱

جدول ۳-۲- تفسیر پرسشنامه روابط عاطفی موجود درخانواده……………………………….. ۱۰۲

جدول ۳-۳- تفسیر پرسشنامه خودشکوفایی…………………………………………………….. ۱۰۲

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی جنس دانش‌آموزان…………………………………………………. ۱۰۶

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی نوع مدرسه دانش‌آموزان………………………………………….. ۱۰۷

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی پایه تحصیلی دانش‌آموزان………………………………………… ۱۰۸

جدول ۴-۴- آماره‌های توصیفی نمره خودشکوفایی دانش‌آموزان…………………………… ۱۰۹

جدول ۴-۴-۱- توزیع فراوانی خودشکوفایی دانش‌آموزان…………………………………… ۱۰۹

جدول ۴-۵- آماره‌های توصیفی نمره روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان……. ۱۱۰

جدول ۴-۵-۱- توزیع فراوانی روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان…………….. ۱۱۰

جدول ۴-۶- آماره‌های توصیفی نمره رفتار دینی والدین دانش‌آموزان……………………… ۱۱۱

جدول ۴-۶-۱- توزیع فراوانی رفتار دینی والدین دانش‌آموزان………………………………. ۱۱۱

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

جدول ۴-۷- آماره‌های آزمون همبستگی بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان    ۱۱۲

جدول ۴-۸- آماره‌های آزمون همبستگی بین رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان     ۱۱۴

جدول ۴-۹- آماره‌های آزمون همبستگی بین روابط عاطفی موجوددر خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان          ۱۱۵

جدول ۴-۱۰- تحلیل واریانس مدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود در خانواده           ۱۱۷

جدول ۴-۱۰-۱- ضرایب مدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

جدول ۴-۱۱- تحلیل واریانس مدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان      ۱۱۹

جدول ۴-۱۱-۱- ضرایب مدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان۱۲۰

جدول ۴-۱۲- تحلیل واریانس مدل رگرسیون رفتاردینی والدین، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان………………………………………………………………………………… ۱۲۲

جدول ۴-۱۲-۱- ضرایبت مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود درخانواده دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

جدول ۴-۱۳- تحلیل واریانس مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

جدول ۴-۱۳-۱- ضرایب مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

جدول ۴-۱۴- تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط عاطفی موجوددر خانواده، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

جدول ۴-۱۴-۱- ضرایب مدل رگرسیون روابط عاطفی موجود در خانواده، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

جدول ۴-۱۵- تحلیل واریانس مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، روابط عاطفی موجود در خانواده ، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان…………………………………………………………… ۱۲۹

جدول ۴-۱۵-۱- ضرایب مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، روابط عاطفی موجود در خانواده، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان……………………………………………………………………… ۱۲۹

 

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار ۴-۱- درصد فراوانی جنس دانش‌آموزان………………………………………………… ۱۰۶

 

نمودار ۴-۲- درصد فراوانی نوع مدرسه دانش‌آموزان………………………………………….. ۱۰۷

نمودار ۴-۳- درصد فراوانی پایه تحصیلی دانش‌آموزان……………………………………….. ۱۰۸

نمودار ۴-۴- درصدفراوانی خودشکوفایی دانش‌آموزان………………………………………. ۱۰۹

نمودار ۴-۵- درصد فراوانی روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان……………….. ۱۱۰

نمودار ۴-۶- درصدفراوانی رفتار دینی والدین دانش‌آموزان………………………………….. ۱۱۱

نمودار ۴-۷- پراکنش بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده دانش
‌آموزان…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

نمودار ۴-۸- پراکنش بین رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان………………… ۱۱۴

نمودار ۴-۹- پراکنش بین روابط عاطفی موجود درخانواده باخودشکوفایی دانش‌آموزان….۱۱۶

نمودار ۴-۱۰- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده درمدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود در خانواده…………………………………………………….. ۱۱۸

نمودار ۴-۱۱- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده درمدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان…………………………………………………………… ۱۲۰

نمودار ۴-۱۲- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون رفتاردینی والدین، جنس،نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان………. ۱۲۳

نمودار ۴-۱۳- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندار شده در مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی
دانش‌آموزان………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

نمودار ۴-۱۴- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون روابط عاطفی موجود در خانواده، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با
خودشکوفایی………………………………………………………………………………………… ..۱۲۸

نمودار ۴-۱۵- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون رفتاردینی والدین، روابط عاطفی موجود در خانواده، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان        ۱۳۰

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

 

فصل اول

کلیات طرح پژوهش

 


مقد مه :

خانواده یکی ازبنیادهای اصیل وبسیاردرخورستایش واحترام دردین مبین اسلام وبه تبع آن درجامعه ماست . خانواده اولین‌ وابتدایی ترین نهادی است که درجامعه ما شکل می گیرد ورشد می کند و جایگاه بسیارمقدسی است که هرکدام ازاجزا آن ازپدرومادروفرزندان جایگاهی خاص وحقوقی فردی وجمعی دارند که افراد آن طبیعتاً در ارتب…………..

تأثیرخانه وخانواده درفرد نامحدود است ومی توان گفت که پایه های تربیتی فرد درخانه نهاده شده است چون محیط خانه به اقتضایی که ایجاد استقرارروانی در کودک می نماید و با وسایلی که نیازمندیهای روانی او را تأمین می کند وفرصتی که برای ارضاء تمایلات وغرایزکودک فراهم می‌سازد،

همگی آنها درطرز رشد او موثراست. چنانکه خانه صحت اخلاقی کودک را بنیان گذاری میکند زیرا او ارزشهای اخلاقی ، علاقه به راستی ودرستی

وتنفرازدروغ ونادرستی ومیل به تعاون وهمکاری و علاقه به همنوع و بالاخره دوست داشتن فضایل ومبارزه با رذایل وامثال آنها را ازمحیط خانه فرا می گیرد.

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

( حجتی ، ۱۸: ۳۸)

همانطور که بیان شد درخانواده روابط وتعاملات زیادی وجود دارد اما روابط عاطفی

ونقشی کهروی   والدین وخصوصاً فرزندان می گذارد حائز اهمیت است عواطف واحساسات چه مثبت وچه منفی از زمان قبل ازتولد، کودک را متأثرمی کند این انسان آگاه کوچگ نیازش را به محبت وعاطفه را درابتدا به صورت

یک لبخند یا گریه وکم کم با حروف وکلمات بیان می کند وهمانطورکه مراحل بعدی رشد را طی می‌کند محبتی که در کودکی توسط خانواده گرفته و

تأثیراتی که از عواطف موجود در پیرامونش بوده و اخذ کرده به صورت رفتارکلامی وغیرکلامی بروز می دهد. انواع هیجانهای مثبت مثل احساس رضایت

شاد بودن، موفقیتهای درسی واخلاقی ، خلاقیت، مهارت حل مسأله و… و یا هیجا……….

 

۱-۲- بیان مسأله :

تربیت خانوادگی عاملی برای تعدیل انسان، وسیله ای برای ارضای عواطف وموجبی برای جلوگیری از پدید آمدن نابسامانیهاست. کودکان الگوازوالدین خود می‌گیرند.وبه رشد ونمو خویش ادامه می دهند. همچنین خانواده منتقل کننده فرهنگ خاص به کودکان است.فرهنگی که در آن صفا و صمیمیت، صداقت

ومحبت است واین امردراماکن دیگربدست نمی آید.کودکان پرورشگاهی ممکن است در سایه اعمال نظرها درمواردی به درجاتی وسیع رسیده باشند. ولی هیچکدام از آنها نتوانسته اند به مانند اکثریت آنهایی که در خانواده تربیت یافته اند ادامه زندگی دهند. معنویت واخلاق درخانه کار سازندگی را درکودکان   نافذ می سازد. ( قائمی ، : ۲۵۴)

ازمسائل مهمی که در تربیت اولیه دارای نقش و اهمیتی فوق العاده است مسأله الگوهای خانوادگی است .

کودک از همان روز های اولیه تولد همه حرکات، رفتاروعملکردهای ما را می بیند وبه تدریج آنها را فرا گرفته وتحت تأثیرش قرارمی گیرد. چه بسیارند

عاداتی که درسایه تجربه وعمل ازروزگاران اولیه حیات برای   آن کودک حاصل شده و تا پایان عمر برای انسان می ماند.

والدین نخستین الگوی کودکانند، شجاعت یا ترس ، درستکاری یا خیانت ، صداقت یا دروغ ، خود نگهداری یا خود باختگی را به فرزندان منتقل می‌کنند.

والدین می‌توانند سرمشقهای خوب ویا ناشایسته ای برای فرزندان باشند. وبراین اساس افرادی خوشبخت ویابدبخت ، با واکنشهای عادی ویا غیرعادی پدید آورند. (همان :۱۴۹)

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

از مسائل مهمی که در تربیت مطرح است مسأله سازندگی عاطفی است امرعاطفه در افراد کمتر از دیگر امور و ابعاد نیست، نیازبه جامعه واجتماعی

بودن ایجاب می‌کند که در آن قانون حکومت کند وازاین دید چرخ حیات بگردد واجتماع به پیش رود. اما عاطفه همانند روغنی است که درلای چرخها ودربین

پیچ و مهره‌ها ریخته می‌شود وموجبات عدم فرسایش و خرابی و عدم‌سروصدا وفریادهای جانخراش را    فراهم می سازد. اینکه درتربیت توجه به تغذیه

طفل از شیر مادر می‌شده یک بعدش این است که طفل       به هنگام تغذیه، از رشد عاطفی برخوردار شود آنها که تمایلاتی مربوط به محبت‌شان ارضاء

نمی شود افرادی خواهند شد خیانتکارولجوج ،سخت دل وخشن که حتی ممکن است در مواردی شرافت و حیثیت انسانی خود را نیز نادیده گیرند به

هنگامی که والدین به خصوص مادران فرزندان خود را می بوسند و می بویند به حقیقت موجی ازنشاط وشادی از اعماق روحشان برخاسته و کودک را سیراب می سازد و مراتب نشاط ورضایتمندی آنا ن را فراهم می آورد.( همان : ۲۵۰)

همانطورکه بیان شد پدرومادرالگویی تمام برای فرزندان خود درمحیط خانواده می باشند وتربیت والدین واثرپذیری کودک ازرفتاروگفتاروالدین نه ازهنگام تولد که قبل ازآن شروع وشخصیت کودک شکل می گیرد. با نگاهی حتی سطحی به خانواده معتقد ومقید به دین ومذهب که به دنبال آن روابط متقابل از جمله روابط عاطفی درخورستایشی دارند ملاحظه می گردد که فرزندان اینگونه خانواده ها چنان تربیت عمیق و خوبی دارند که کمترتحت تأثیرعوامل بیرون ازخانه قرارمی گیرند و موفقیت بیشتری نسبت به افراد دیگردارند. ب……….

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

دردامن والدین تربیت شده انسانهایی رشد می‌کنند که دردنیایی از خود آگاهی زندگی می کنند مرتباً خود زبیایشان را باورمی کنند و در نتیجه درخود شخصیت می سازند وهرلحظه خوداحساس شایستگی می کنند. ( آزمندیان ،۱۳: ۱۳۵)

مسائل ومشکلات درزندگی ما انسانها واقعیت هایی هستند که ما را از مواجهه با آنها گریزی نیست … باید با مسائل زندگی مواجه شد وآنها را مقتدرانه حل کرد وازلحظه های زندگی خود لذت برد به گونه‌ای که مسائل نتوانند آسیبی به روح وروان انسان بگذارند وفرد علیرغم تمامی این واقعیتهای زندگی بتواند در دنیایی ازشوروهیجان ونشاط وآرامش وروحیه بسیارعالی، زیبا زندگی کند وازلحظه لحظه های زندگی خود لذت برد. ( همان : ۲۰۳)

واین میسرنمی شود مگراینکه انسان درمحیط خانه الگوهایی داشته باشد با رفتاروگفتارهایی شایسته و                     روابط عاطفی نیکوکودکان به مرورزمان خیلی ازمفاهیم ورفتارها را ازپدرومادرمی آموزند تأثیر رفتار                    بیش از گفتار است و در بیشتر مواقع فرزندان همان می شوند که پدر و

مادرشان هستند نه آنکه پدر و مادرشان می‌خواهند بشوند واین نکته تکرارمکررات است که والدین قبل از تربیت فرزند باید اقدام به تربیت خود کنند آیا

صحیح است که کودک به حدی از رشد و تکامل رسید از او انتظار تمام موفقیتهایی که همه کـودکـان اطـراف (دوستـان- اقـوام و…) دارند داشـت و یا   به

همه آروزها و آمال و موفـقـیتـهایـی که از خود انتظار داشته و نرسیده (به دلایل مختلف ازجمله نداشتن استعداد و توانایی ویا کاهلی وسهل انگاری و…) ازفرزندمان خواسته شده که به آنها برسد و پدر و مادر را سربلند بکند در بین دوستان وفامیل و…؟ وآیا این ممکن است و عاقلانه که فرزندانمان نقاط ضعف

و محرومیتهای والدین را بپوشانند ؟ نیرومندترین عاملی که می‌تواند هرگو نه اضطراب و نا بسامانی درون انسان را به آرامش و اطمینان مبدل سازد،

مناجات با خداوند و ذکر پروردگار است

«الَّذین آمَنوا وَتطمِئنُ قَلوبُهُم بِذکِرالله اَلاّ بِذکِرالله تطمَئِنُ القُلوبِ» (رعد:۲۸).

والدین در تربیت فرزندان و همه آن مولفه هایی که انتظار دارند از فرزندانشان سربزند ابتدا باید خود واجد آنها باشند. در عصر حاضر و زندگی امروز مهم‌ترین تشویش و اضطرابی که برخی از والدین درگیر آن هستند رفتار دینی است، که پدر و مادر علاقمندند وتعهد دارند فرزندانشان مقید به آن باشند واین بروز

رفتار دینی به سختی ازکودکانی سر می‌زند که والدینشان نسبت به مسائل دینی تقیدی ندارند تحقیقات علمی نشان میدهد که نوجوانان با پشت

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

سرنهادن دوران کودکی در همه آنچه که ازقبل وباخوش بینی کامل از خانواده آموخته اند

دستخوش شک وتردید می شود آنها با دست یافتن به رشد فکری، قدرت تفکر در مسائل، موضوعات اساسی زندگی خود را پیدا می کنند وبرای رسیدن

به این نظام فکری وعقیدتی که بتواند پاسخگوی نیازهای فکری وعاطفی آنها باشد، و از سوی دیگر در دوران بلوغ همزمان با بیدار شدن سایرغریزه ها

ونیازهای روانی، وجدان دینی واخلاقی نیزدردرون نوجوان بیداروفعال می شود. او را به تفکردرباره معنویات وحقایق دینی وا می دارد… دراین سنین نوجوان

با کنجکاوی وخواست درونی به دنبال دست یافتن به هویت عقیدتی است به نحوی که بتواند درپرتوآن به « فلسفه زندگی » روشنی دست یابد و خانواده

نباید   فرزندان خود را در حل و فصل مسائل فکری و یافتن پاسخ به پرسشهای اساسی تنها بگذارند بلکه باید به روش منطقی او را درحل مسائل خود یاری رساند… درهرحال، شرایط خاصی که نوجوان درآن قراردارد اقتضاء می کند که به تربیت اعتقادی دینی او اهمیتی بیشترداده شو…

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

1 نقد وبررسی برای پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

  1. سهیلا

    پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان خیلی پروژه کاملی بود ممنون از سایت خوب و پر بارتون

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

1 نقد و بررسی

پایان نامه رفتار مذهبی والدین و خود شکوفایی دانش آموزان

رابطه رفتار دینی والدین  و خود شکوفایی دانش آموزان پایان نامه پروژه پایانی

قیمت : تومان9,500