فروشگاه

توضیحات

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

هدف این پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری از طریق بهبود ساختار سازمانی در سازمان­های دولتی می­باشد و در ادامه سعی بر ارائه راهکارهایی مناسب

جهت کاهش  فساد اداری در بانک ملی ایران دارد. پژوهش حاضر این پرسش را بررسی می­کند که آیا رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بر میزان فساد اداری موثر است.

پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه فساد و ساختار سازمانی در داخل و خارج از کشور و همچنین مذاکره با خبرگان و مدیران بانک ملی ایران، عوامل موثر بر فساد اداری

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

شناسایی و به هفت گروه مفهومی دسته بندی شده­اند. در مرحله بعد با تحقیقات پیمایشی عوامل ساختاری مؤثر بر ساختار سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق را کارکنان بانک ملی ایران در سطح ستاد و شعب شهر تهران تشکیل

می‌دهند. روش نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن ۲۴۶ نفر از کارکنان

می‌باشد.به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از آزمون‏های مختلف آماری شامل: آزمون میانگین، تحلیل واریانس یکطرفه و پایایی استفاده شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در کاهش فساد کارکنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر است.

 

واژه های کلیدی :

ساختار سازمانی – فساد اداری- سازمانهای اداری – بانک ملی ایران

 

 ۱۵۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل را دانلود کنید

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد
عنوانصفحه

فصل اول: ضرورت و کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ………………………..……………………………………………………………………………….  ۲

۲-۱- بیان مسأله پژوهش ………………………………………………………………………………………   ۳

۳-۱- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………..    ۵

۵-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………..   ۶

۶-۱- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………….  ۶

۸-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۷

۹-۱- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………..   ۸

۱۰-۱- تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص ……………………………………………………………    ۸

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

۱-۲- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….۱۰

بخش اول: مرور ادبیات موضوع………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۲- مرور ادبیات ساختارسازمانی…………………………………………………………………………….۱۴

۳-۲- مرور ادبیات فساد………………………………………………………………………………………….۳۳

بخش دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….۵۳

بخش سوم: معرفی بانک ملی ایران …………………………………………………………………………….۵۹

 

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۳- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….  ۶۶

۳-۳- دسته­بندی مفهومی …………… …………………………………………………………………………..۶۷

۴-۳- طراحی پرسش­نامه…………………………………………………………………………………………..۶۹

۵-۳- بررسی محتوای پرسش­ها……………………………………………………………………………….  ۶۹

۶-۳- تدوین پرسش­نامه …………… ……………………………………………………………………………۷۶

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۲-۴- جمع بندی و توصیف داده ها ……………………………………………………………………… ۸۰

۳-۴- بررسی سئوال های تحقیق …………………………………………………………………………….۸۶

۴-۴- بررسی پرسش باز ……………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۵-۴- آزمون پایایی ………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۶-۴- بررسی تاثیر گروه­های مختلف بر پرسش­ها………………………………………………………۱۱۴

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵- مقدمه……… …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۲-۵- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۳-۵- نتایج حاصله از یافته ها و مقایسه آنها با پیشینه تحقیق  ………………………………… ۱۲۰

۴-۵- جمع بندی پیشنهادات برای بانک ملی ایران ………………………………………………… ۱۲۹

۵-۵- جمع بندی کلی و ارائه پیشنهاد برای سازمانهای اداری……………………………………۱۳۰

 

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………….۱۳۳

 

ضمائم و پیوست ها:

پیوست ۷-۱ – پرسشنامه تحقیق …………………………………………………………………………. ۱۴۰

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

 

به اعتقاد اکثر متفکران ، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت هاست و آغاز اقدامات فسادآمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. (ربیعی، ۱، ۱۵) مطالعه تاریخ تمدن‌های

باستان نیز بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فسادنابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتهاو قیام علیه تمدن‌های

حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی

قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجااز قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است.

امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن،

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

باعث شده است که مبارزه بافساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. بررسى هاى بین المللى نشان مى دهد که هر اندازه کشورى فاسدتر باشد،

کسب و کار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بیشترى روبرو هستند. در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع

و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

سؤال که ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری کدام است، سامان خواهد یافت.

با توجه به طبقه بندی تحقیقات، این تحقیق بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعه­ای،

بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش تحقیق) تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و براساس

مکان مطالعه از نوع میدانی است که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانک ملی ایران به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از

 

فصل اول
ضرورت و کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱-  مقدمه

رویکرد اصلی این تحقیق با توجه به تاثیر متقابل ابعاد مختلف ساختار سازمانی و فساد بر آن توجه دارد که بهبود و اصلاح ساختار سازمانها در جهت کاهش فساد اداری در

سازمانهای کنونی ضروری می باشد. تجربیات به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر آن است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز باید امری

مستمر، طولانی و پیچیده باشد. اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف قرار گرفته

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

است که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی برای نفع شخصی دانست. (کیا- ۲)

 

از آنجائیکه فساد اداری می تواند تاثیر زیادی روی حرکت توسعه سازمانها بگذارد و بنا بر اهمیتی که ساختار سازمانی مناسب به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از

بروز فساد اداری دارد ولی تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده است، این مطالعه

تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش ساختار سازمانی مناسب، زمینه سازی برای افزایش شناخت مدیران سازمانها و شرکتها در جهت پیشگیری از بروز پدیده ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد.

 

در این فصل، جهت آشنایی کلی خواننده، موضوع تحقیق، مسأله اصلی تحقیق، روش

تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، جمع آوری داده ها و شمای کلی و طرح تحقیق به طور کلی و خلاصه بیان می شود.

 

۲-۱- بیان مسأله پژوهش

اغلب کشورها برای مقابله با فساد تدوین استراتژی انجام می دهند .موضوع فساد برای

پایان نامه ساختار سازمانی

دولت و نظام جمهوری نیز مانند سایر کشورها از اهمیت بالائی برخوردار است. مطالعات نشان می دهد که عوامل مؤثری برکاهش فساد اثرگذارند مثل: فرهنگ، تکنولوژی ،‌ساختار سازمانی و …

در این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فساد اداری پرداخته می­شود ودر نهایت بهترین ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری را پیشنهاد داده می­شود. مطالعات پیشین بیشتر عوامل بیرونی و فردی و رابطه آن با فساد را مورد بررسی

قرار داده اند و در زمینه عوامل سازمانی مطالعات کمی صورت گرفته است. مطالعات ما نشان دادند که عوامل فرهنگی و فن آوری اطلاعات از عوامل سازمانی در چند مورد مطالعه صورت گرفته است. این تحقیق وجهی دیگر از عوامل سازمانی تحت عنوان ساختار را مورد

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

بررسی قرار داده که تحقیقی در این زمینه مشاهده نگردید.ساختار سازمانی تصریح می‌کند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه کسی به چه کسی گزارش بدهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار[۱] را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از عنصر پیچیدگی[۲]، رسمیت[۳] و تمرکز[۴] تشکیل شده، تعریف می‌کنیم.«پیچیدگی» حدود تفکیک درون سازمان را نشان

می‌دهد. همچنین به میزان تخصص‌گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان اشاره کرده و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده

شده‌اند را نیز تصریح می‌کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.حدی که یک سازمان برای جهت‌دهی رفتار کارکنانش،

به قوانین و مقررات و رویه‌ها متکی است “رسمیت” نام دارد.تمرکز به جایی که اختیار تصمیم‌گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد. در برخی سازمان‌ها تصمیم‌گیری به شدت

متمرکز است. مسائل و مشکلات به بالای هرم سازمانی منتقل شده و مدیران ارشد اجرائی، اقدام مناسب برای حل آنها برمی‌گزینند.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی  (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و بطور ضمنی فرض شده است

که مجموعه­ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد چارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کند. هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی

مطرح باشد فساد اداری تلقی می‌شود. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر

جامعه تعریف می شود. در این تحقیق سعی بر این است که به بهترین استراتژی برای طراحی ساختار سازمانی مناسب جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای ایران برسیم.

 

  • سوال اصلی تحقیق:

ساختار سازمانی مناسب که منجربه کاهش فساد اداری می شوند کدامند؟

 

  • سوالات فرعی:
  • به چه میزان پیچیدگی سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟
  • به چه میزان رسمیت سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟
  • به چه میزان بین تمرکز سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟

 

 

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری”

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3355

پایان نامه ساختار سازمانی و کاهش فساد

قیمت : تومان9,900