فروشگاه

توضیحات

پایان نامه سوانح دریایی

بیش از ۹۰% حمل و نقل کالا در جهان از طریق دریا و توسط کشتیها صورت می پذیرد[۱] و سهم ایران از حمل و نقل کالا از طریق دریا توسط کشتیها، بیش از ۹۴% برآورد شده است[۲]. جابجایی انبوه کالا از یک سو و ارزان بودن حمل و نقل دریایی از سوی دیگر، فعالیتهای دریایی را بسیار پراهمیت نشان

می دهد. در این بین سالانه سوانح دریایی زیادی بوقوع می پیوندد که این سوانح عمدتاً در اثرسهل انگاری و بی دقتی عناصر انسانی به دلیل خستگی ، فقدان استراحت لازم ، طراحینامناسب کشتی، شیوه مدیریت ، آموزش و ….، روی می دهد که علاوه بر خسارت جانی و مالی، محیط زیست را نیز تهدید می کند.

پایان نامه سوانح دریایی

عموماً کشتی ها در محیط پرجنب و جوش و پویا، فعالیت می کنند، اغلب، کارکنان کشتی، در فضایی پرتنش فعالیت و استراحت می کنند و جابجایی

های روزمره شغلی دارند که به هنگام رسیدن به بندر ، کار در آن و حرکت از بندر مختل می شود . وجود چنین شرایطی که مستلزم زندگی در محل کار

به مدت طولانی است، زندگی شغلی منحصر به فردی را ایجاد می کند که بطور حتم خطرات بروز اشتباهات انسانی را افزایش می دهد . سالانه تعداد

زیادی سوانح دریایی در کشور به وقوع می پیوند که عنصر انسانی نقش اساسی را در بروز آنها ، ایفاء می کند. شناسایی و تجزیه و تحلیل مولفه هایی

که بر افراد به عنوان کارکنان در روی کشتیها، تأثیر دارد و این مولفه در صورت عدم توجه شرایطی را پیش می آوردند که منجر به وقوع سوانح دریایی

شدید و بسیار شدید می گردد.ارزیابی هر کدام از مولفه ها در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر عناصر انسانی در وقوع سوانح دریایی می باشد.

محقق برآن است تا از یافته های تحقیق برای جلوگیری از بروز سوانح مشابه در آینده بتوان استفاده نمود .

 

 ۲۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه سوانح دریایی را دانلود کنید

پایان نامه سوانح دریایی
پایان نامه سوانح دریایی

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول : کلیات طرح

مقدمه                                                                                                            ۲

۱-۱ بیان مسئله                                                                                                ۳

۱-۲ هدفهای تحقیق                                                                                           ۴

۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن                                                           ۵

۱-۴ سئوالات و فرضیه های تحقیق                                                                         ۷

۱-۴-۱ سئوالات تحقیق                                                                                       ۷

۱-۴-۲ فرضیه های تحقیق                                                                                    ۷

۱-۵ مدل تحقیق                                                                                               ۷

۱-۵-۱ معرفی مدل تحقیق                                                                                    ۸

۱-۶ تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه های کلیدی                                                        ۱۲

۱-۶-۱ متغییرهای تحقیق                                                                                      ۱۲

۱-۶-۱-۱ متغییر مستقل                                                                                      ۱۲

۱-۶-۱-۲ متغییر وابسته                                                                                      ۱۲

۱-۶-۲ عوامل انسانی                                                                                          ۱۲

۱-۶-۳ سازماندهی روی کشتی                                                                              ۱۲

۱-۶-۴ شرایط کار و زندگی                                                                                ۱۳

۱-۶-۵ عوامل مرتبط با کشتی                                                                               ۱۳

۱-۶-۶ مدیریت ساحلی                                                                                       ۱۳

۱-۶-۷ تاثیرات خارجی(محیطی)                                                                           ۱۳

۱-۶-۸ سانحه دریایی                                                                                         ۱۴

۱-۶-۹ سانحه بسیار جدی                                                                                   ۱۴

عنوان                                                                                                      صفحه

پایان نامه سوانح دریایی

۱-۶-۱۰ سانحه جدی                                                                                         ۱۴

۱-۶-۱۱ خطای انسانی                                                                                       ۱۵

۱-۶-۱۲ طراحی ضعیف عوامل انسان                                                                      ۱۶

۱-۶-۱۳ عدم آگاهی از نقش ، وظیفه ، مسئولیت                                                         ۱۶

۱-۶-۱۴ سازمان بنادر و کشتیرانی                                                                          ۱۶

۱-۶-۱۵   شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران                                                       ۱۶

۱-۶-۱۶ کشتیهای تحت پرچم                                                                               ۱۶

۱-۶-۱۷ کشتیهای اقیانوس پیما                                                                             ۱۷

۱-۶-۱۸ مخاطرات زیست محیطی                                                                           ۱۷

۱-۶-۱۹ نارسائی (خطای) فعال                                                                           ۱۷

۱-۶-۲۰ شرایط ناایمن (خطرناک) نهفته                                                                  ۱۸

۱-۷ روش تحقیق                                                                                              ۱۹

۱-۸ قلمرو تحقیق                                                                                              ۱۹

۱-۸-۱  قلمرو موضوعی                                                                                       ۱۹

۱-۸-۲ قلمرو مکانی                                                                                          ۱۹

۱-۸-۳ قلمرو زمانی                                                                                           ۱۹

۱-۹ جامعه آماری و حجم نمونه                                                                            ۲۰

۱-۹-۱ جامعه آماری                                                                                           ۲۰

۱-۹-۲ حجم نمونه                                                                                          ۲۰

۱-۱۰ محدویت ها و مشکلات تحقیق                                                                     ۲۰

فصل دوم مطالعات نظری

مقدمه                                                                                                            ۲۲

۲-۱ عوامل موثر بر عناصر انسانی                                                                            ۲۴

عنوان                                                                                                      صفحه

۲-۱-۱ محاسبات ذهنیدر افراد                                                                            ۲۴

۲-۱-۲ حافظه                                                                                                 ۲۵

۲-۱- ۳ زمان واکنش                                                                                          ۲۶

۲-۱-۴ تجسم                                                                                                 ۲۷

۲-۱- ۵ مراقبت                                                                                               ۲۹

۲-۱- ۶ توجه گزینشی                                                                                        ۳۰

۲-۲   استراحت و عملکرد                                                                                    ۳۲

۲-۲-۱ استراحت                                                                                              ۳۲

۲-۲-۲ مدل‌های عملکرد/ هوشیاری                                                                         ۳۳

۲-۳ محیط و استراحت / عملکرد، کارکنان                                                              ۳۵

۲-۳-۱ عملکرد در گرما                                                                                       ۳۵

۲-۳-۲ خوابیدن در گرما                                                                                      ۳۶

۲-۳-۳ عملکرد در سرما                                                                                     ۳۶

۲-۳-۴ خوابیدن در سرما                                                                                      ۳۷

۲-۴   سر و صدا و عملکرد/ استراحت                                                                   ۳۸

۲-۴-۱ سر و صدا و عملکرد                                                                                 ۳۸

۲-۴-۲ سر و صدا و خواب                                                                                   ۳۸

۲-۴-۳ لرزش کشتی                                                                                          ۳۸

۲-۴-۴ تکان کشتی                                                                                           ۳۹

۲-۴-۴-۱ اثرات کوبه‌ای                                                                                      ۳۹

۲-۴-۴-۲ اثرات لرزشی                                                                                      ۳۹

۲-۴-۴-۳ اثرات کج شدن                                                                                    ۳۹

۲-۴-۵ اثرات نوربر عملکرد/ استراحت                                                                    ۴۰

عنوان                                                                                                      صفحه

۲-۵   نواخت شبانه روزی و عملکرد / استراحت                                                          ۴۲

۲-۵-۱ نواخت شبانه روزی                                                                                   ۴۲

۲-۵-۲ کمبود خواب و عملکرد                                                                             ۴۴

۲-۵-۳ طول زمان کاری و عملکرد                                                                          ۴۵

۲-۵-۴ کاهش در عملکرد کارکنان                                                                          ۴۶

۲-۵-۵ خستگی و فرسودگی تجمعی (انباشتی) جسمی و ذهنی                                         ۴۷

۲-۵-۶ برنامه کار ـ استراحت در فعالیت‌های دریائی                                                    ۴۹

۲-۵-۶-۱ سیستم‌های با ثبات                                                                                ۵۰            

۲-۵-۶-۲ سیستم‌های کاری چرخشی                                                                      ۵۱

۲-۵-۶-۳ سایر روشهای کار و استراحت                                                                  ۵۱

۲-۶   سازمانهای بین المللی و سوانح دریایی                                                              ۵۳

۲-۶-۱ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد                                                    ۵۳

۲-۶-۲ کنوانسیون ها و توصیه نامه ها ی سازمان بین المللی کار                                       ۵۳

۲-۶-۲-۱   کنوانسیون حداقل استانداردها در کشتی های تجاری۱۹۷۶( کنوانسیون ۱۴۷)         ۵۳

۲-۶-۲-۲ کنوانسیون جلوگیری از سوانح مربوط به دریانوردان ۱۹۷۰ ( کنوانسیون ۱۳۴ )          ۵۴

۲-۶-۲-۳ توصیه نامه جلوگیری از سوانح مربوط به دریانوردان ۱۹۷۰ (کنوانسیون ۱۴۲ )           ۵۴

۲-۶-۲-۴ اشاعه اطلاعات به مالکان کشتی و دریانوردان                                                 ۵۵

۲-۶-۳ کنوانسیونهای سازما ن بین المللی دریانوردی                                                     ۵۵

۲-۶-۳-۱ کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد در دریا ( سولاس ۱۹۷۴) اصلاحیه های آن     ۵۵

۲-۶-۳-۲ کنوانسیون بین المللی خط بار ۱۹۶۶                                                            ۵۶

۲-۶-۴ بررسی، تجزیه و تحلیل سانحه دریایی                                                             ۵۷

۲-۷   معرفی جامعه آماری و متولیان سوانح دریایی در کشور                                          ۶۰

۲-۷-۱ سازمان بنادر و کشتیرانی                                                                             ۶۰

عنوان                                                                                                      صفحه

۲-۷-۲ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران                                                        ۶۸

۲-۸   پیشینه تحقیق                                                                                           ۷۰

۲-۸-۱ پایان نامه ها و تحقیقات انجام شده در زمینه سوانح                                             ۷۰

۲-۸-۱-۱ بررسی و مطالعه فشارهای روانی و محیطی و ارتباط آن با حوداث و سوانح در شرکت سایپا           ۷۰

۲-۸-۲ تحقیقات انجام شده در زمینه سوانح دریایی و عوامل انسانی                                 ۷۱

۲-۸-۲-۱ شناسایی وتجزیه وتحلیل خطاهایانسانیبهروش PHEAدریک واحد صنعتی         ۷۱

۲-۸-۲-۲ بررسیا سترس شغلی درکارکنانشناورهایبندرنوشهر                                      ۷۳

پایان نامه سوانح دریایی

۲-۸-۲-۳ ارایهمتدولوژی آنالیزحوادث درفرآیندهایروزانهبنادرو پیشنهادچارچوبمدیریتایمنیدربنادر    ۷۴

۲-۸-۲-۴ پوستر مربوط به سفر دریایی عنصر انسانی                                                   ۷۵

فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی)

مقدمه                                                                                                            ۷۷

۳-۱ روش تحقیق                                                                                              ۷۷

۳-۲ جامعه آماری                                                                                              ۷۸

۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری                                                                      ۷۸

۳-۴ ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                              ۷۸

۳-۴-۱ روایی و اعتبار                                                                                         ۷۹

۳-۴-۱-۱ روایی پرسشنامه                                                                                  ۷۹

۳-۴-۲-۲ اعتبار پرسشنامه                                                                                    ۷۹

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                           ۸۰

۳-۵-۱ توصیف آماری                                                                                        ۸۰

 

 

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه                                                                                                            ۸۲

۴-۱ پردازش اطلاعات                                                                                        ۸۴

۴-۱-۱ ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه اول (تأثیرات عوامل نرم افزاری عوامل مربوط به سازماندهی روی کشتی و موارد مربوط به مدیرت ساحلی و..)      ۸۴

۴-۱-۲ ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه دوم (تأثیرات عوامل سخت افزاری، موارد مربوط به عوامل کشتی و….. )             ۸۵

۴-۱-۳ ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه سوم  (تاثیرات عوامل محیطی ، خارجی و…..)                     ۸۶                

۴-۱-۴ ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه چهارم  (تأثیرات عواملی زیست افزاری، موارد عوامل انسانی ، عوامل مربوط به شرایط کار و زندگی و….(                               ۸۷

۴-۲ بررسی و تحلیل دادها                                                                                   ۸۸

۴-۲-۱ روش نسبتها (توصیفی)                                                                              ۸۸

۴-۲-۱-۱ آزمون فرضیه اول                                                                                 ۸۹

۴-۲-۱-۲   آزمون فرضیه دوم                                                                                ۹۰

۴-۲-۱-۳ آزمون فرضیه سوم                                                                               ۹۱

۴-۲-۱-۴ آزمون فرضیه چهارم                                                                                ۹۳    

۴-۳ تحلیل پاسخ های فرضیه اول                                                                           ۹۴

۴-۴ تحلیل پاسخ های فرضیه دوم                                                                           ۱۰۴

۴-۵ تحلیل پاسخ های فرضیه سوم                                                                          ۱۰۷

۴-۶ تحلیل پاسخ های فرضیه چهارم                                                                        ۱۱۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه                                                                                                           ۱۱۹

۵-۱ نتیجه گیری                                                                                                ۱۲۱

۵-۱-۱ پرسش اول آیا مولفه نرم افزاری عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است؟       ۱۲۳

 

عنوان                                                                                                      صفحه

 

۵-۱-۲ پرسش دوم آیا مولفه سخت افزاری عنصر انسانی،در بروز سوانح دریایی موثر است ؟     ۱۲۹

۵-۱-۳ پرسش سوم آیا مولفه محیطی عنصر انسانی،در بروز سوانح دریایی موثر است؟             ۱۳۱

۵-۱-۴ پرسش چهارم آیا مولفه زیست افزاری عنصر انسانی، دربروزسوانح دریایی موثر است؟   ۱۳۳

۵-۲ سایر یافته های تحقیق                                                                                    ۱۳۷

۵-۲-۱ شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه نرم افزاری عنصرانسانی                 ۱۳۷

۵-۲-۱-۱ عوامل سازمانی                                                                                    ۱۳۷

۵-۲-۱-۲ شرایط ناایمن نهفته در مدیریت منابع                                                           ۱۳۸

۵-۲-۱-۳ شرایط نا ایمن نهفته در ساختار سازمانی                                                       ۱۳۹

۵-۲-۱-۴ شرایط ناایمن نهفته در فرایند سازمانی                                                          ۱۳۹

۵-۲-۱-۵ خط مشی سازمانی                                                                                ۱۴۰

۵-۲-۱-۶ شرایط نا ایمن نهفته که محیط خارجی تحمیل می نماید                                     ۱۴۰

۵-۲-۲ شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه سخت افزاری عنصر انسانی            ۱۴۱

۵-۲-۲-۱ شرایط نا ایمن نهفته در فرهنگ سازمانی                                                       ۱۴۲

۵-۲-۲-۲ پیش شرط‌ها                                                                                        ۱۴۲

۵-۲-۳ شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه محیطی عنصرانسانی                     ۱۴۳

۵-۲-۴ شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه زیست افزاری عنصرانسانی            ۱۴۴

۵-۲-۴-۱ عوامل(فاکتورهای) فیزیکی                                                                       ۱۴۴

۵-۲-۴-۲ عوامل (فاکتورهای) فیزیولوژیکی                                                              ۱۴۵

۵-۲-۴-۳ عوامل(فاکتورهای) روانشناختی                                                                 ۱۴۵

۵-۲-۴-۴ شرایط روانی و عاطفی                                                                           ۱۴۶

۵-۲-۴-۵ ویژگی‌های فردی(شخصیتی)                                                                     ۱۴۶

۵-۲-۴-۶ تجربه داشتن و آماده بودن نیروی کار                                                           ۱۴۷

عنوان                                                                                                      صفحه

۵-۲-۴-۷ دانش                                                                                                ۱۴۷

۵-۲-۴-۸ آموزش                                                                                             ۱۴۷

۵-۲-۴ -۹ عوامل روانی اجتماعی                                                                           ۱۴۸

۵-۳ خلاصه نتیجه گیری                                                                                       ۱۴۹

سازمان

 

۵-۴ پیشنهادات                                                                                                ۱۵۱

۵-۲-۱ پیشنهادات حاصل تحقیق                                                                           ۱۵۱

۵-۴-۱-۱ توجه به مولفه های نرم افزاری                                                                   ۱۵۱

۵-۴-۱-۲ توجه به مولفه های سخت افزاری                                                               ۱۵۲

۵-۴-۱-۳ توجه به مولفه محیطی                                                                             ۱۵۳

۵-۴-۱-۴ توجه به مولفه زیست افزاری                                                                     ۱۵۳

۵-۴-۲ پیشنهادات جانبی                                                                                      ۱۵۵

۵-۴-۳ پیشنهادات برای محقیقن بعدی                                                                     ۱۵۷

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی                                                                                                     ۱۷۶

منابع خارجی                                                                                                    ۱۷۸

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………

 

پایان نامه سوانح دریایی

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول( ۴-۱) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه یک                                                   ۸۴

جدول( ۴-۲) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه دو                                                   ۸۵                                                        

جدول( ۴-۳) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه سه                                                   ۸۶

جدول( ۴-۴) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه چهار                                                          ۸۷

جدول( ۴-۵) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال تقسیم وظایف و مسئولیتها                        ۹۴

جدول( ۴-۶) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال ترکیب ملیت خدمه                                 ۹۴

جدول( ۴-۷) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال تعداد خدمه                                          ۹۵

پایان نامه سوانح دریایی

جدول( ۴-۸) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال میزان کار / پیچیدگی وظایف       

بررسی نقش کارکنان و نیروی انسانی در بروز سوانح دریایی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3334-1

پایان نامه سوانح دریایی

قیمت : تومان9,900