فروشگاه

توضیحات

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

هدف انجام این پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اخلاق حرفه ای معلمان از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه شهرستان زاهدان می باشد.

روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای ۳۳ سوال (ادگارد شاین)

باضریب پایایی آلفای کرونباخ ۹۰/ . و پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای ۲۲ سوال( اقتباس از مورای و همکاران ) با ضریب پایایی آلفای

کرونباخ۷۹/۰ جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش ۱۴۹نفرکلیه مدیران مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان زاهدان که در سال –

مشغول به خدمت هستند تشکیل می دهندکه به صورت سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید.

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

نتایج این پژوهش نشان می دهد که اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در مدارس مورد بررسی از حد متوسط بالاتر بوده ودربررسی متغیر های

دموگرافیک ( جنسیت ، سابقه خدمت ، میزان تحصیلات ) میزان اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی در بین مدیران زن بیشتر از مرد می باشد. اما میزان

اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در سایر متغیر های دموگرافیکی یکسان می باشد. همچنین نتیجه گرفته شد که با افزایش فرهنگ سازمانی، اخلاق

حرفه ای ومولفه های آن،چون شایستگی تخصصی معلمان، شایستگی پداگوژی، رشد و توسعه دانش آموزان، حفظ اسرار دانش آموزان و انجام

ارزشیابی صحیح نیز افزایش می یابد.

 

کلمات کلیدی : فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای، آموزش و پرورش ،

 

 

 ۹۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان
پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

فصل اول :کلیات پژوهش………………...……………………………………………………………. …………………………………………………۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱)بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۲-۱)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۴-۱)هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۵-۱)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۶-۱)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم:ادبیات پژوهش

۲-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۲تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۳)سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین……………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۴)تعریف و مفهوم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۴-۱)ویژگی های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

پایان نامه فرهنگ سازمانی

۲-۴-۲)جلوه های مشخص فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۴-۳)عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۴-۴)گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان……………………………………………………………………….۲۴

۲-۴-۴-۱)دیدگاه شاین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۴-۴-۲)دیدگاه شولز………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۴-۴-۳)دیدگاه کویین و مک گرد…………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۴-۴-۴)طبقه بندی چارلز هندی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۴-۵)الگوی ادگار شاین………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۴-۶)اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمانها………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۴-۷)وظایف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۴-۸)چگونگی شکل گیری و حفظ فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۹) مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۴-۱۰)کارکردهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۵ ) تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

۲-۶) اخلاق دراسلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۷)عناصر فرهنگ اخلاقی دراسلام………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲- ۸ ) مفهوم اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۹ ) ویژگی های اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۹-۱)مسئولیت پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۹-۲)برتری جویی و رقابت طلبی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۹-۳)صادق بودن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۹-۴)احترام به دیگران……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۹-۵) رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی…………………………………………………………………۴۱

۲-۹-۶)عدالت و انصاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۹-۷)همدردی با دیگران………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۹-۸)وفاداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۱۰ ) نظام های اخلاقی عمده………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۱۱ ) مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام…………………………………………………………………………………………………۴۲

فرهنگ سازمانی   اخلاق حرفه ای معلمان

۲-۱۲ ) ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان …………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱۳ ) وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان…………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۴اخلاق در تدریس………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۵)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۱۵-۱)تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۵-۲)تحقیقات انجام شده در خارج ازایران…………………………………………………………………………………………………۵۲

فصل سوم: روش انجام پژوهش

۳-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۲ جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۳ روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۴ حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۵ روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۶-۳ روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………..۵۵

۱-۶-۳ . روایی (اعتبار) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۶-۳٫ پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۲) تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) تایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

۵-۲) پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۵-۲-۱)پیشنهاداتاجرایی: ……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۵-۲-۲)پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

۵-۲-۳)محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول -۲۱: توصیف اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن…………………………………………………………………….. ۴۸

جدول۳-۱سوالات مربوط به هریک از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی………………………………۵۵

جدول ۳-۲ مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی……………………………………………………………………………………………….۵۵

جدول (۴-۱)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای……………………………. ۵۸

جدول (۴-۲)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص فرهنگ سازمان………………. ۵۹

جدول (۴-۳)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص اخلاق حرفه ای………………..۶۰

جدول (۴-۴)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رعایت حرمت………………………………. ۶۰

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

جدول (۴-۵)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی تخصصی ………………………۶۱

جدول (۴-۶)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی پداگوژی………………………..۶۲

جدول (۴-۷)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رشد و توسعه دانش آموزان……………۶۲

جدول (۴-۸)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و حفظ اسرار دانش آموزان……………….۶۳

جدول (۴-۹)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و انجام ارزشیابی صحیح………………….۶۴٫

جدول (۴-۱۰)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و احترام گذاشتن به سازمان…………۶۴

جدول (۴-۱۱)نتایج آمار توصیفی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………..۶۵

جدول (۴-۱۲)نتایج تحلیل واریانس فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………۶۵

جدول (۴-۱۳)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به جنسیت…………………………………۶۶

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

جدول (۴-۱۴)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به تحصیلات………………………………۶۷

جدول (۴-۱۵)خلاصه الگوی رگرسیون ابعاد اخلاق حرفه ای برای پیش بینی فرهنگ سازمانی ………….. ۶۸

 

 

فهرست شکل ها

شکل۲-۱)سطوح فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

 

اخلاق سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی، پدیده های جدیدی نیستند. موج اخیر ورشکستگی و رسوایی های مالی شرکت ها و سازمان ها، توجه به فوریت نیاز سازمان ها به حکمرانی مناسب سازمانی، مسؤولیت پذیری اجتماعی و اخلاق سازمانی را به اوج خود رسانده است. علاوه بر سازمان

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

های عمومی، سازمان های بازرگانی نیز به این تشخیص رسیده اند که مجبورند علاوه بر رفتارهای اقتصادی(حداکثر سازی سود) به رفتارهای اخلاقی روی بیاورند. بنابراین رفتارهای اقتصادی و اخلاقی به صورت توأمان تنها گزینه آن ها برای دستیابی به اهداف سازمانی است( که وبو[۶]، ۲)

اخلاق سازمانی به عنوان یک مفهوم علمی در غرب از نیمه دوم قرن بیستم ظهور نموده است (سونسون و وود[۷]، ۲) و در سطوح فردی و سازمانی

توجه پژوهشگران مختلف را در چهار دهۀ گذشته به خود جلب کرده که از آن به عنوان یک چالش اساسی فراروی سازمان های مختلف در سطح جهان یاد می شود (کاردی و سلوار راجان[۸]، ۲۰). پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

اصول اخلاقی راجع به چگونگی بودن افراد و این که در سازمان متبوع خود چطور رفتار کنند، مطرح می شوند (گباداموسی[۹]، ۲،). به طور کلی واژه

اخلاق با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سروکار دارند (فیشر و بون[۱۰]، ۲،).بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ

رسیده‌اند که بی‌اعتنایی    به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، به از بین رفتن بنگاه می‌انجامد. به همین دلیل، بسیاری از

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

شرکت‌های موفق برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کن

. از این‌رو، کوشیده‌اند به تحقیقات درباره اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند؛ وقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام می‌نهیم‌‌، اخلاق کار و یا اخلاق شغلی به میان می‌آید؛ مانند: اخلاق پزشکی‌‌، اخلاق معلمی‌‌، اخلاق مهندسی و نظایر آن‌.

چگونه ممکن است سیستم یک مدرسه یا دانشگاه فاسد باشد، اما از مدرسان بخواهیم اخلاقی باشند. امروزه اخلاق حرفه‌ای نقش راهبردی درسازمان ها دارد و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخلاقی شایسته در سازمان را از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب دانسته‌اند. در اخلاق حرفه‌ای،

مسئولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است و این متمایز از حقوق کار است؛ اما حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخلاق

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

خوب از پیش‌‌شرط‌های مدیریت خوب است. این اصول موجب ایجاد یک سازمان خوب می‌شود(قراملکی،۱) .در فرهنگ دینی و اسلامی معلمی به منزله شغل انبیا است و آموزش و تدریس فرآیندی است که از طریق آن آدمی می تواند از جنبه های مختلف به کمال برسد. از این رو در دیرینه فرهنگ

اسلامی، اساس فرآیند و فعل تدریس از یک بنیان اخلاقی محکمی برخوردار بوده است و معلمان و مدرسان می بایست از اصولی در ایفای نقش های حرفه ای خود تبعیت می کردند

 

۱-۱)بیان مسئله

مفهوم فرهنگ با پیچیدگی و ابهام همراه است . انسان شناسان یک تعریف کامل از فرهنگ ارائه نداده اند، بنابراین به جای یک تعریف واحد، با تعدا د

زیادی از تعاریف متنوع مواجه هستیم بدین جهت تعجب آور نیست که درباره فرهنگ سازمانی نیز تعاریف زیادی وجود دارد .برای مثال ویلیام اوچی فرهنگ

سازمانی را به عنوان سمبلها ، تشریفات وافسانه هایی تعریف می کند که ارزشها و اعتقادات سازمان و کارکنان را تحت الشاع قرار میدهد . جی پورج

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

فرهنگ را به معنی اعتقادی بکار می برد که مدیران سطوح بالاتر یک شرکت مشترکاً دارند درباره ی اینکه چگونه باید خودشان و کارکنان را اداره کنند و چگونه بایستی امور شرکت خود را به پیش برند. (هوی ومیسکل[۱۱]،۱)

رابینز۲ (۱)معتقد است که ۱۰ ویژگی وجود دارد که در مجموع معرف و نمایانگر عصاره ی فرهنگ سازمانی هستند این ۱۰ ویژگی عبارتند از:

۱-خلاقیت فردی،۲-ریسک پذیری۳ – رهبری۴-یکپارچگی۵-حمایت مدیریت۶-کنترل۷-هویت۸-سیستم پاداش۹-سازش با پدیده تعارض۱۰-الگوهای ارتباطی

این ویژگی ها روی طیفی قرار میگیرند که دامنه آن از کم تا زیاد (بسیار زیاد) کشیده می شود

ادگار شاین فرهنگ را الگویی از مفروضات بنیادین می دانند که بر اثر اندوختن از دشواریهای سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی از سوی گروهی معیین، آفریده، کشف و یا پرورده شده است (طوسی،۱۲)

ادگارد شاین سطوح فرهنگ سازمانی را درسه سطح قرار می دهد

۱-فرضهای ضمنی( ماهیت طبیعت انسانی، ماهیت روابط انسانی، ماهیت طبیعت و واقعیت، رابطه با محیط)

پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

۲-ارزشها: (بازبودن،کارگروهی،همکاری،صمیمیت)

۳-هنجارها: (از همکاران خود حمایت کنید، از مدیر انتقاد نکنید، مشکلات انضباطی خود را حل کنید، به دانش آموزان کمک اضافی کنید، همکاران خود را بشناسید) پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان

همچنین یکی از نکات اساسی درهر سازمانی پس از فرهنگ حاکم بر سازمان اخلاق حرفه ای کارکنان سازمان می باشد .

درسازمان آموزش وپرورش   رعایت اخلاق حرفه ای از سوی معلمان بسیار مهم است زیرا تربیت نیروی انسانی رابرعهده دارد. در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه‌ای به معنای اخلاق کار و

اخلاق مشاغل به کار می‌رفت. مراد از اخلاق حرفه ای، مسئولیت اخلاقی فرد، از حیث شغل وی است. یک پزشک یا مهندس به    عنوان یک شخص حقیقی، قطعاً مسئولیت اخلاقی دارد، ولی مسئولیت های حرفه ای او برخاسته از شغلی است که بر دوش گرفته است، به گونه ای که اگر شغل

دیگری را می پذیرفت، مسئولیت های حرفه ای او نیز تغییر می کرد. لذا از این نگاه، اخلاق وابسته به شغل است و تنوع کاربردی دارد: اخلاق پزشکی،

اخلاق مهندسی، اخلاق مدیریت، اخلاق معلمی، اخلاق پژوهش، اخلاق خبرنگاری، اخلاق تجارت، اخلاق قضاوت، اخلاق وکالت و …اگر ماهیت اخلاق را

«رفتار» بدانیم، مقولات اخلاقی مستقل از یکدیگر می باشند؛ یعنی می توان تصور کرد که کسی اخلاق فردی مطلوبی نداشته باشد ولی اخلاق حرفه ای او مطلوب باشد. (بهادری نژاد، ۱۳۹۸ )

پایان نامه فرهنگ سازمانی

در اینجا به تعاریفی از اخلاق حرفه ای اشاره می شود: کدوزیر[۱۲](۲۰۰۹)معتقد است که اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو. هرتاگ[۱۳](۲۰۰۷)اخلاق حرفه‌ای را یکی از شعبه‌های

جدید اخلاق می داند که می‌کوشد به مسائل اخلاقی حرفه‌های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاص متصور است . مؤسسه بین المللی برنامه

ریزی آموزشی (۲۰۰۹)، استانداردهای اخلاق حرفه ای را مجموعه ای از اصول اطلاق می کند که در صورت پیروی از آن، ارزش هایی چون اعتماد، رفتار

مناسب کاری، انصاف و مهربانی ارتقا می یابند.چنین استانداردهایی درحوزه آموزش به مفهوم پاسخگویی متقابل وپاسخگویی افرادی که متولی نیل به

یک آموزش کیفی هستند، می باشد. هدف کلی این استانداردها بهبود تعهد، تلاش و کارایی در خدمات افراد درگیر در حرفه معلمی و ارائه راهنماییهای

حرفه ای به آنان از طریق تدوین هنجارهای رفتار حرفه ای می باشد بررسی جایگاه و وضعیت استانداردهای اخلاق حرفه ای در نظام آموزش وپرورش

کشورمی تواند به سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان کشور در اتخاذ راهبردهای مناسب برای کاهش شکاف بین وضع موجود و مطلوب در این زمینه و

ارتقای وضعیت چنین استانداردهایی مدد رساند(به نقل ازعزیزی،۱۳۹۸)

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه فرهنگ سازمانی و  اخلاق حرفه ای معلمان”