فروشگاه

توضیحات

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه بپایان نامه هدفمندی یارانه ها میتوانید نسبت

به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها در کاهش فقر

چکیده :
پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد در کشور ما نیز از ابتدای دهۀ ۵۰ کالاهای یارانه ای به طور گسترده توزیع شد.

امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای در حال توسعه و عدم تأمین نیازهای اساسی گروههای فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به گروههای هدف مورد توجه واقع شده است.

هدف اصلی این پایان نامه  بررسی الگوی فعلی مواد غذایی شامل : یارانه میان دهک درآمدی شهری و روستایی و ارائه راهکارههای علمی می باشد و به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون ۱۹۹۸ استفاده گردید.

براساس این رهیافت و با بهره گیری از تفاطت میان گروههای مختلف مصرف کننده موسوم به دسته که هر دسته در برگیرنده یک شهرستان بود واکنش

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

مصرف کنندگان در مورد قیمت مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای مشمول یارانه (برنج . نان .

روغن . گندم) کشش قیمتی درآمدی و کیفیت محاسبه شد. معادلات تقاضای این کالاها براساس روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و با استفاده از بسته نرم افزاری micro Fit.4:1 صورت گرفت. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقدار مصرف کالاهای مزبور و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار بود.

این اطلاعات از میان ۸۴۸ خانواده روستایی و ۶۰۷ خانواده شهری استان : خراسان، مازندران، آذربایجان و …
ارزیابی و روند فعلی مصرف کالاهای منتخب حاکی از وجود تفاطت قابل ملاحظه میان دهک های مختلف شهری و روستایی از لحاظ میزان مصرف و مخارج اختصاص یافته به این کالاها بنا شد. به گونه ای که در حال حاضر دهک های درآمدی بالاتر هم از لحاظ کمیت و هم

کیفیت از کالاهای منتخب بهره بیشتری می برند. رفتار مصرفی مصرف کنندگان شهری و روستایی نیز حاکی از این است که کالاها به صورت مجموعه ای مکمل مصرف می شوند.

تأثیر افزایش قیمت کالاهای منتخب بر روی میزان انرژی بر حسب کالری و درآمد دهک های مختلف و شاخص فقر به کمک سناریوهای مختلف افزایش قیمت این کالاها بررسی شد.

 

 

۱۱۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه هدفمندی یارانه ها را دانلود کنید

 

پایان نامه هدفمندی یارانه ها
پایان نامه هدفمندی یارانه ها

 

« فهرست مطالب »
عنوان : صفحه :
چکیده ۸
فصل اول :
مقدمه…………………..……………………………………………………………………………………… ۱۲
اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………….. ۱۵

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۷
فرضیات………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
فصل دوم :

مروری بر پژوهش های انجام شده……………………………………………………………….. ۲۰
فصل سوم :
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۳ . ۱ ) کیفیت……………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ . ۲ ) تخمین و تصریح مدل………………………………………………………………………. ۶۱

۳ . ۳ ) اثرات تغذیه ای تغییر قیمت………………………………………………………………. ۶۶
۳ . ۴ ) اثرات رفاهی تغییر قیمت………………………………………………………………….. ۶۸

فصل چهارم :
نتایج

بحث………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۴ . ۱ ) روش پرداخت یارانه………………………………………………………………………… ۷۲
۴ . ۲ ) اولویت بندی در اعطای یارانه……………………………………………………………. ۷۳

۴ . ۳ ) الگوی مصرف مصرف کنندگان…………………………………………………………. ۸۷
۴ . ۴ ) اثرات تغذیه ای کاهش یارانه…………………………………………………………….. ۹۴
۴ . ۵ ) اثرات درآمدی (رفاهی) …………………………………………………………………… ۹۷
۴ . ۶ ) اثرات قیمت کالا بر شاخص فقر………………………………………………………… ۹۸
فصل پنجم :
خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۱۰۱
فصل ششم :
فهرست و منابع………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
عنوان و چکیده انگلیسی

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

 

« فهرست مطالب »
عنوان : صفحه :
۱ ) سهم هریک از اقلام انرژی یارانه بخش انرژی (درصد)

۲ ) مقدار و سهم هر یک از اقلام از یارانه کالاهای اساسی و دارو در سال ۷۹
۳ ) سهم هر یک از بخش ها از کل یارانه های اعطایی
۴ ) سهم دهک مختلف از کل یارانه پرداختی
۵ ) سهم دهک درآمدی از یارانه درصد

۶ ) متوسط بُعد خانوار در استان های مورد مطالعه و کل نمونه (نفر)
۷ ) متوسط تحصیلات سرپرست خانوارهای شهری (تعداد سال های تحصیل)
۸ ) میانگین سهم مخارج چهار کالای مورد مطالعه در مناطق روستایی (درصد)
۹ ) میانگین سهم مخارج چهار کالای مورد مطالعه در مناطق شهری (درصد)

۱۰ ) مصرف ماهانه سرانه کالاهای منتخب در دهک روستایی (kg)
۱۱ ) متوسط مصرف ماهانه سرانه کالاهای منتخب در دهک شهری (kg)
۱۲ ) متوسط سهم مخارج سرانه ماهانه کالاها در دهک مختلف خانوارهای روستایی (ریال)
۱۳ ) متوسط سهم مخارج سرانه ماهانه کالاها در دهک های مختلف خانوارهای شهری (ده

ریال)

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

۱۴ ) سهم کالاهای مورد مطالعه در مخارج زندگی دهک درآمدهای مختلف خانوارهای روستایی
۱۵ ) سهم کالاهای مورد مطالعه در مخارج زندگی دهک های درآمدهای مختلف خانوارهای شهری
۱۶ ) ضرایب کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه

۱۷ ) کشش قیمتی کالاهای منتخب
۱۸ ) کشش درآمدی کالا در الگوی مصرف خانوارهای روستایی
۱۹ ) کشش درآمدی کالا در الگوی مصرف خانوارهای شهری

۲۰ ) کشش کیفیت کالاها در الگوی مصرف خانوارهای روستایی
۲۱ ) کشش کیفیت کالاها در الگوی مصرف خانوارهای شهری
۲۲ ) میزان انرژی مواد غذایی مورد مطالعه در کل مواد غذایی در مناطق روستایی (کالری)

۲۳ ) سهم هر یک از کالاها در کل انرژی در الگوی مصرف مصرف کنندگان روستایی (درصد)
۲۴ ) میزان انرژی مواد غذایی مورد مطالعه در کل موادغذایی در مناطق شهری (کالری)

۲۵ ) سهم هر یک از کالاها در کل انرژی در الگوی مصرف مصرف کنندگان شهری (درصد)
۲۶ ) اثرات تغذیه ای سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان روستایی (درصد کاهش در انرژی)
۲۷ ) اثرات تغذیه ای سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان شهری (درصد

کاهش در انرژی)
۲۸ ) اثرات درآمدی سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان روستایی (درصد کاهش در درآمدی)

۲۹ ) اثرات درآمدی سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان شهری (درصد کاهش در درآمدی)

۳۰ ) اثرات سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی شاخص فقر در مناطق روستایی
۳۱ ) اثرات سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی شاخص فقر در مناطق روستایی

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

 

فصــــل اول :
 مقدمه
 اهمیت موضوع
 اهداف تحقیق
 فرضیات

 

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

 

مقدمه
یارانه به هر گونه پرداخت انتقالی اطلاق می شود که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

در یک تقسیم بندی کلی می توان یارانه ها را به یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ای برای تولیدکنندگان گروهبندی کرد.

( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )
پرداخت یارانه از جمله شناخته شده ترین راه های انتقال درآمد به گروه های کم درآمد

جامعه است که هر کشور در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارای سابقه طولانی است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )
ممکن است یارانه به صورت ضمنی و یا آشکار باشد.

در حالت پرداخت ضمنی یارانه به صورت غیر مستقیم و عمدتا توسط تولید کنندگان پرداخت می شود. بدین ترتیب که تولید کنندگان در ازاء تولید کالا قیمت های پایین تری از بازار آزاد دریافت می کنند.
پرداخت آشکار یارانه نیز خود به ۲ صورت عمده اعمال می شود:

یا کالاهای مشمول یارانه با قیمتی پایین تر از قیمت بازار در میان مصرف کنندگان توزیع می

شود و یا اینکه کالاهایی توزیع می شود که حاوی شکلی از توزیع مجدد درآمد بدون اثر قیمتی هستند. ( ۱۹۴۴، Hoffman & etal )

در کشور ما نیز سابقه یارانه به قحطی ناشی از جنگ جهانی و تامین غله و نان از سوی

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

دولت مربوط می شود اگرچه این یارانه ها آشکار نبوده اما بخشی از هزینه های آن از سوی دولت تامین شده است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱)

یعنی افزون بر ۵۰ سال است که بر روی کالاهایی مثل گندم یارانه تعلق می گیرد.

اوایل دهه ۵۰ را می توان نقطه عطفی در پرداخت یارانه دانست در نتیجه به پرداخت یارانه

بیشتر اقدام نموده و علاوه بر گندم به کالاهایی دیگر مثل قند و شکر و چای و روغن نباتی نیز یارانه تعلق گرفت. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی،  )

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ به دلیل شرایط خاص لازم بود نقش دولت در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در زمینه های نظارت و کنترل بر شبکه

توزیع قیمت گذاری کالاها و حمایت از گروه های کم درآمد و آسیب پذیردر مقابله با فشار تورم و جبران کمبودها افزایش می یابد.

در این دوره هزینه یارانه بسیار افزایش یافت به گونه ای که با وجود شرایط خاص که پس از خاتمه جنگ حاکم بود و با وجود افزایش شدید جمعیت و

تنگنای منابع ارزی و ریالی پرداخت آن از سوی دولت غیر قابل تحمل به نظر می رسید. بنابر

این به… سیاست آزاد سازی و تعدیل اقتصادی، بررسی، حذف یارانه ها و جانشین ساختن آن با نظامی که بار مالی کمتر و زمان بیشتر به همراه داشته باشد مطرح شد.

البته در سطح جهانی از دو دهه گذشته و به توصیه اکید بانک جهانی و صندوق بین المللی

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

پول مبتنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن رونق گرفته است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

در همین راستا برخی از کشورهای جهان سوم سعی کرده اند تا هزینه یارانه مواد غذایی

را کاهش دهند و در این زمینه به موفقیت رسیده اند. ( ۱، Hoffman & etal )

به طور کلی هدفمند کردن یارانه عبارتست از تعریف و انتخاب گروه ها یا خانوارها و حتی افراد هدف و توزیع منافع بین آنها لازمه این است که بتوان

گروهی از افراد بر اساس معیارهایی از دیگران متمایز کرد.
هدف هر طرح هدفمند سازی تحویل کالا یا خدمات به گروهی که نیاز بیشتری به آنها دارند و مثتثنی کردن عده ای می باشد که توانایی خرید این کالاها یا خدمات را از کانال های خصوصی دارند.

هدفمند کردن یارانه از طریق ۳ مکانیزم قابل تحقیق است: خود هدفمند ، هدفمندسازی اداره شده و هدفمندسازی گروه گرا.

مکانیزم خودکار هدفمند کردن مشتمل بر توزیع کالاهایی می باشد که عمدتا افراد فقیر از آنها استفاده می کنند. البته این مکانیزم لزوما هدفمند کردن

اداره شده نیز مبتنی بر انتخاب شکل خاصی از توزیع است. این مکانیزم متضمن برخی از هزینه های اجرایی است که این هزینه های اجرایی نیز با افزایش صحت و دقت فرآیند هدفمند سازی افزایش می یابد. ( ۱۹۴۴، Hoffman & etal )

روش هدفمند کردن گروه گرا نیز رهیافتی است که مستلزم تصمیمات جامعه پیرامون شایستگی خانوارها برای مشارکت در برنامه های کمک های غذایی است.
در این رهیافت تصمیمات مبتنی بر اطلاع قبلی از موقعیت امنیتی غذایی هر یک از خانوارها است. (clay & etal , 1999)

۱ . ۱ ) اهمیت موضوع  پایان نامه هدفمندی یارانه ها

اصولا هدفمند کردن یارانه ها به ۲ دلیل صورت می گیرد: محدودیت منابع و بودجه دولت و عدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر انتقادها و مشکلاتی که پیرامون یارانه موادغذایی ارائه می شود از سه بعد اقتصاد خرد، کلان و اجتماعی _ فرهنگی قابل تامل

است در سطح اقتصاد خرد، ضعف در شبکه های بازاریابی و همچنین دور بودن تولید کنندگان از محل بازار در کشورهای جهان سوم منجر به بهره برداری بیشتر و افزایش هزینه های

بازارسازی از سوی واسطه ها شده است. بدین ترتیب بهبود بازاریابی مواد غذایی می تواند منجر به کاهش هزینه های آن و به دنبال آن افزایش قیمت در تولید کنندگان و کاهش در قیمت پرداختی مصرف کنندگان شود.

در این زمینه نیز مطالعاتی وجود دارد که دال بر صحت این مطلب می باشد.
از طرف مصرف با توجه به قدرت خرید پایین افراد فقیر، اجرای برنامه های حمایتی بدیهی

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

است اما آنچه در این میان بحث انگیز است، تغییر الگوی مصرف کنندگان به سمت کالاهای مشمول یارانه است که عمدتا نیز وارداتی هستند.

از بحث های مطرح در این زمینه نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه است که اغلب به صورت عمومی و بدون جهت گیری به سوی اقشار خاصی از جامعه می باشد که منابع اقتصادی از بخش عمومی و خصوصی انتقاد به سمت مصرف کالاهای مشمول یارانه هدایت شده و این

امر علاوه بر تحریف جریان سرمایه گذاری و کاهش رقابت در اقتصاد توانایی دولت در ایجاد اشتغال را نیز کاهش می دهد. ( laraki , 1989 )
افزون بر این، در مراحل اولیه توسعه هزینه فرصت منابع اختصاص داده شده به واردات مواد غذایی بسیار بالا می باشد. از……………………….

 

 

 

۱ . ۱ ) اهداف تحقیق پایان نامه هدفمندی یارانه ها

 

۱٫ برای الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی وشهری
۲٫ ارزیابی نحوه منتفع شدن اقشار و گروه های درآمدی مختلف شهری و روستایی از یارانه

های پرداختی به مواد غذایی شامل : ( روغن خورراکی ، قند و شکر، نان و برنج)

۳٫ ارزیابی اثرات سناریوهای مختلف کاهش و حذف یارانه های مواد غذایی ( روغن خورراکی ، قند و شکر، نان و برنج)
۴٫ برسی وضعیت فقر در مناطق روستایی و شهری

۵٫ ارائه پیشنهاداتی جهت هدایت یارانه به سوی اروپای درآمدی خاص با هدف کاهش فقر
۲ . ۱ ) فرضیات تحقیق
۱٫ گروه های درآمدی بالا از یارانه های مواد غذایی بهره بیشتر می برند .

۲٫ گروه های درآمدی پایین نیاز به دریافت مواد غذایی مشمول یارانه دارند.
۳٫ هدفمند کردن یارانه ها می تواند به کاهش فقر کمک کند .
۴٫ هدفمند کردن یارانه ها می تواند باعث صرفه جویی در بودجه دولت شود.

پایان نامه هدفمندی یارانه ها
فصل ۲
 مروری بر پژوهش های انجام شده

 

 

 

مروری بر پژوهش های انجام شده
از دو دهه پیش و عمدتا به دنبال افزایش جمعیت و کاهش کمک های کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه و مشکلات اقتصادی که گریبان کشورهای

جهان سوم شده بحث کاهش یارانه رونق گرفته است و مطالعات زیادی درکشورهای مختلف انجام شده است اما درایران مطالعات اندکی دراین زمینه صورت گرفته.

در این فصل ابتدا تعدادی از مطالعات انجام شده درخارج بررسی و سپس مطالعات داخلی ….

پرداخت یارانه مواد غذایی از محل بودجه عمومی دولت به اقشار آسیب پذیر جامعه نه تنها مصرف کنندگان کالا مشمول یارانه را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه این یارانه ها بر روی تولید

کنندگان ( به ویژه تولید کنندگان کالاهای مشمول یارانه ) و مالیات دهندگان جامعه که به تامین بودجه دولت مساعدت می نمایند نیز تاثیر دارد.
آنچه در درجه بالای اهمیت قرار دارد اثرات یارانه بر روی تامین معاش گروه های آسیب پذیرمصرف کنندگان است .

اما نباید از نظر دور داشت که عدم پرداخت صحیح و هدفمند آن می توان باعث اتلاف منابع کمیاب شود.

درقالب یک الگوی مکی می توان تغییرات حاصله از رفاه سه گروه متاثر از یارانه (یعنی مصرف کنندگان – تولید کنندگان و مالیات دهندگان) را تعقیب نمود. بر اساس همین رهنمون، هافمن و همکاران () به بررسی اثرات گندم دریافتی (به صورت کمک) به نه کشور درحال

توسعه از کشورها ی پیشرفته بر روی یارانه دریافتی مصرف کنندگان پرداختند.
نه کشور عبارت……………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه هدفمندی یارانه ها

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها در کاهش فقر”

بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها در کاهش فقر

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2448

پایان نامه هدفمندی یارانه ها دانلود پروژه پایانی موضوع جدید پروپوزال هدفمندی یارانه ها

قیمت : تومان19,500