فروشگاه

توضیحات

‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول
‌انجمن مالی و پولی بین‌المللی

‌متن موافقتنامه‌ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:
‌برتن‌وودز – به تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ – مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است:
‌دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت می‌کنند:

مقدمه
‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول
‌مقاصد
‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:
۱ – تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.
۲ – تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
۳ – تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.


۴ – مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.
۵ – برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.

۴۵صفحه فایل ورد منابع (۵۹ منبع فارسی و انگلیسی )و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

‌ماده دوم
‌شرایط عضویت
‌بخش اول – اعضاء اصلی

‌اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخی‌که در ماده ۲۰ بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.
‌عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.
‌ماده سوم
‌سهمیه و مبلغ تعهد
‌بخش اول – سهمیه
‌برای هر یک از اعضاء سهمیه‌ای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بین‌المللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبل‌از تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (۱) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء را‌صندوق تعیین خواهد نمود.

‌بخش دوم – تغییر و تعدیل میزان سهمیه
‌صندوق بین‌المللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسب‌بداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازم‌خواهد بود و هیچ سهمیه‌ای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.

‌بخش سوم – مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن
‌الف – مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش ۴‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) حق خرید پول از صندوق پیدا می‌کند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود……………………………….

 

‌بخش چهارم – طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیه
‌الف – هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی را‌که مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود به صندوق بین‌المللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خود‌موافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق می‌تواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.

ب – هر گاه عضوی به تقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی مابه‌التفاوت را‌در وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت یا طلا به میزانی خواهد بود که‌در نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.

‌بخش پنجم – معاوضه پول رایج با اسناد بهادار

‌صندوق قبول می‌کند که از هر یک از اعضاء خود به جای پول رایج کشور عضو که به تشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشد‌اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپرده‌هایی که به موجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و این‌اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد و به نرخ برابری آن عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده‌هایی که‌تعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداخته‌اند می‌شود بلکه به هر پول دیگری که باید به صندوق برسد یا‌صندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.
‌ماده چهارم

‌برابری پول
‌بخش اول – تقویم نرخ برابری پول
‌الف – نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو به طلا که مقیاس عمومی خواهد بود یا به دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه ۱۹۴۴‌مقرر بوده است تعیین خواهد شد.
ب – برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبه‌ای که به پول رایج هر عضو می‌شود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.
‌بخش دوم – خریداری طلا بر پایه نرخ برابری

‌صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام می‌گیرد حدی معین می‌کند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضو حق نخواهد داشت‌طلا را بیش از میزان نرخ برابری به اضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.
‌بخش سوم – معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابری

‌حداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها به عمل می‌آید نباید از پایه نرخ برابری به شرح ذیل تجاوز‌نماید:
۱ – در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.

۲ – در معاملات ارزی دیگر این نرخ از حدی که اضافه بر حد خرید و فروش نقد تعیین شده بیش از میزانی که صندوق عادلانه تشخیص دهد تجاوز‌نخواهد نمود.
‌بخش چهارم – تعهدات راجع به تثبیت قیمت ارز
‌الف – هر یک از اعضاء متعهد می‌شود که با صندوق برای پیشرفت موضوع تثبیت قیمت ارز و حفظ ترتیب منظمی برای معامله با سایر اعضاء و‌اجتناب از تغییرات در قیمت ارز از نظر رقابت همکاری نمایند.
ب – هر یک از اعضاء متعهد می‌شود که به وسیله مقررات شایسته‌ای که با مفاد این موافقتنامه توافق داشته باشد در داخل کشور خود معاملا…………………………….

‌ماده پنجم
‌معاملات با صندوق
‌بخش اول – مؤسساتی که با صندوق معامله دارند
‌هر یک از اعضاء با صندوق منحصراً توسط خزانه‌داری کشور خود یا بانک مرکزی یا بنگاه تثبیت ارز یا سایر بنگاههای مالی مشابه با آن معامله خواهد‌نمود و صندوق نیز تنها به وسیله بنگاههای نامبرده وارد معاملات خواهد شد.
‌بخش دوم – حدود عملیات صندوق
‌جز در مواردی که در این موافقتنامه طور دیگر مقرر شده باشد عملیات صندوق به معاملات ارزی برای تهیه ارز کشورهای دیگر جهت عضو‌درخواست‌کننده محدود خواهد بود. این معاملات به طلا یا پول کشور خریدار انجام می‌گیرد.
‌بخش سوم – شرایط استفاده از منابع صندوق
‌الف – هر عضو حق خواهد داشت که پول عضو دیگر را از صندوق در مقابل پول کشور خود با شرایط زیر خریداری نماید:
۱ – عضوی که می‌خواهد پولی را خریداری کند معلوم دارد که می‌خواهد به وسیله آن پول طبق مدلول این موافقتنامه پرداختهایی به عمل آورد.
۲ – صندوق به موجب ماده هفتم بخش سوم اعلام نکرده باشد که میزان پول مورد درخواستی که موجود دارد کم شده است.
۳ – خریدی که پیشنهاد شده از دویست درصد سهمیه عضو تجاوز ننماید و میزان موجودی صندوق را پول خریدار در ظرف ۱۲ ماه که پایان آن روز‌خرید پول است بیش از بیست و پنج درصد از سهمیه آن عضو افزایش ندهد. اما بیست و پنج درصدی که مقرر شده تنها در آن هنگام مدرک واقع‌می‌شود که موجودی صندوق از پول عضو اگر کمتر از میزان هفتاد و پنج درصد سهمیه بوده است از هفتاد و پنج درصد سهمیه افزایش پیدا کند.
۴ – صندوق قبلاً مطابق مقررات بخش پنجم این ماده و بخش ششم ماده (۴) و بخش اول ماده ۶ یا بخش دوم (‌ الف) ماده پانزده اعلام نکرده باشد که‌عضو خریدار حق استفاده از منابع صندوق را دارا نمی‌باشد.
ب – هیچ عضوی بدون اجازه صندوق حق نخواهد داشت که از مبالغ صندوق برای نگاهداری پول به منظور معاملات ارزی موعددار استفاده نماید.
‌بخش چهارم – موقوف‌الاجرا گذاشتن شرایط
‌صندوق به تشخیص خود و با اصولی که موجب تضمین منافع آن باشد می‌تواند هر یک از شرایط مندرج در بخش سوم (‌الف) این ماده را موقوف‌الاجرا‌بگذارد مخصوصاً در مورد عضوی که پیشینه معاملاتش نشان دهد که از استفاده از منابع صندوق……………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول”