فروشگاه

توضیحات

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

چکیده:
کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران

رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید.

محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس ۵ امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که

بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس

آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است.

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه

ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان

می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش

حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند.

 

 ۱۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی
آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

 

 

چکیده:.. ۱

مقدمه:.. ۲
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه ۴
۲-۱ بیان مساله ۵
۳-۱ تاریخچه موضوع ۷
۴-۱دلایل انتخاب موضوع ۹
۵-۱اهمیت تحقیق ۹

۶-۱ اهداف تحقیق: ۱۰
۷-۱ فرضیه های تحقیق ۱۱
۸-۱ جمع آوری اطلاعات: ۱۲
۹-۱ قلمرو موضوعی: ۱۲
۱۰-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ۱۲
فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه ۱۵

۲-۲ مفهوم آموزش ۱۶
۳-۲ ماهیت و محتوای آموزش ۱۷
۴-۲ تاریخچه آموزش ضمن خدمت ۱۷
۱-۴-۲ آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی ۱۷
۲-۴-۲ آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران ۱۹

۳-۴-۲آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی ۲۰

۵-۲مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: ۲۱
۶-۲ آموزش قبل از خدمت: ۲۲
۱-۶-۲ آموزش کوتاه مدت ۲۲

۲-۶-۲ آموزش های بلند مدت ۲۲
۷-۲ آموزش ضمن خدمت: ۲۳
۸-۲ اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان ۲۵

۹-۲ اصول آموزش ضمن خدمت ۲۹
۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت ۳۲
۱-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان ۳۲
۲-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف ۳۴
۳-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت ۳۶
۱۱-۲ الگو های آموزش ضمن خدمت ۳۶

۱۲-۲ سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان ۴۱
۱۳-۲ الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت ۴۳
۱۴-۲ ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت ۴۵
۱۵-۲ از شغل عادی تا شغل حرفه ای: ۵۰

۱۶-۲ آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : ۵۶
۱۷-۲ آموزش حرفه ای مستمر و CPA : 57
۱۸-۲ تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: ۵۹
۱۹-۲ فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: ۵۹
۲۰-۲ آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: ۶۰
۲۱-۲ تئوری نمایندگی: ۶۶
۲۲-۲ نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: ۶۹
۲۳-۲ روشهای اجرای دوره های آموزشی : ۷۱

۲۴-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده: ۷۳
۱-۲۴-۲ در خارج از کشور: ۷۳
۲-۲۴-۲ در داخل کشور: ۷۷
۲۵-۲ خلاصه فصل دوم: ۸۰
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه ۸۲
۲-۳ تهیه وتنظیم فرضیه ۸۲
۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۸۳
۴-۳ جمع آوری اطلاعات ۸۵
۱-۴-۳ جامعه آماری ۸۵

۲-۴-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۸۵
۵-۳ روش نمونه گیری ۸۶
۶-۳ اندازه نمونه ۸۷
۷-۳ طبقه بندی اطلاعات ۸۸
۸-۳ اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش ۸۹
۹-۳ طرح آماری ۹۱
۱۰-۳ آزمون تک متغیری مجذور کای ۹۱
۱۱-۳ توزیع تی – استیودنت ۹۲

۱۲-۳ اعتبار پرسشنامه ۹۳
۱۳-۳ پایایی آزمون ۹۳
۱-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش اول سوالات پرسشنامه ۹۴
۲-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش دوم سوالات پرسشنامه ۹۶
۳-۱۳-۳مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش سوم سوالات پرسشنامه ۹۷

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

۴-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش چهارم سوالات پرسشنامه ۹۸
۵-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش پنجم سوالات پرسشنامه ۹۹

۶-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش ششم سوالات پرسشنامه ۱۰۰
۱۴-۳ قلمرو پژوهش ۱۰۱
۱۵-۳خلاصه فصل ۱۰۱

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-‏ مقدمه ۱۰۳
۲-۴ آمار توصیفی: ۱۰۳
۱-۲-۴ بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان ۱۰۴
۲-۲-۴آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده ۱۰۸
۳-۴ آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۸
۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اول: ۱۰۸
۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: ۱۱۰
۳-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: ۱۱۱

۴-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم: ۱۱۲
۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم: ۱۱۴
۶-۳-۴تجزیه و تحلیل فرضیه ششم: ۱۱۵
۴-۴ آزمون کای-دو : ۱۱۶
۵-۴ آزمون مقایسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: ۱۱۹
۶-۴ آزمون مقایسه تاثیر آموزش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای ‌در مهارتها و عملکرد حسابداران: ۱۲۲
۷-۴ نتایج آزمون فرضیه ها به طور خلاصه ۱۲۳
۸-۴ خلاصه فصل ۱۲۶
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه ۱۲۸

۲-۵ مرور چارچوب تحقیق ۱۲۸
۳-۵ نتیجه گیری ۱۲۹
۴-۵ نتایج کلی آزمون فرضیه ها : ۱۳۰
۵-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۳۲

۶-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۳۲
۷-۵ پیشنهادهای عملی تحقیق ۱۳۳
پیوستها
پیوست الف) : پرسشنامه ۱۳۵
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۴۱
منابع لاتین: ۱۴۲
چکیده انگلیسی: ۱۴۹

 

 

 

جدول ۱-۲ رویکردهای آموزش ضمن خدمت اشریج ۴۰
جدول ۲-۲ برداشت جدید از جایگاه ارزشیابی در برنامه ریزی آموزشی ۴۸
جدول ۳-۲ چهار سطح ارزشیابی در الگوی کرک پاتریک ۵۰
جدول ۴-۲ برنامه های آموزشی جامعه حسابداران رسمی ایران در سال ۸۸ ۶۳

جدول ۱-۳ مشخصات جامعه آماری ۸۸
جدول ۲-۳ تعداد کل نمونه و توزیع پرسشنامه بر حسب ۸۹
جدول۴-۳ توزیع افراد را به تفکیک رشته تحصیلی در دو گروه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نشان می دهد. ۹۰

جدول ۵-۳ توزیع افراد نمونه را به تفکیک مدرک تحصیلی در دو گروه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نشان می دهد. ۹۰
جدول ۱-۴ اطلاعات سابقه کار آزمودنی ها ۱۰۵
جدول ۲-۴ :رشته تحصیلی آزمودنی ها ۱۰۶
جدول ۳-۴ : اطلاعات مدرک تحصیلی آزمودنی ها ۱۰۷

جدول ۴-۴: پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده ۱۰۸
جدول ۵-۴ :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه اول ۱۰۹
جدول ۶-۴ :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه دوم ۱۱۰
جدول ۷-۴ :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه سوم ۱۱۲

جدول ۸-۴ :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه چهارم ۱۱۳
جدول ۹-۴ :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه پنجم ۱۱۴
جدول ۱۰-۴:آزمون تی- استیودنت برای فرضیه ششم ۱۱۶
جدول ۱۱-۴ :آزمون کای – دو برای پاسخ دهندگان بخش دولتی ۱۱۷
جدول ۱۲-۴ :آزمون کای – دو برای پاسخ دهندگان بخش خصوصی ۱۱۸

جدول ۱۳-۴ :آزمون تی دو نمونه ای برای مقایسه نظرات بخش خصوصی و دولتی ۱۲۰

جدول ۱۴-۴: آزمون ویلکاکسون – مقایسه تاثیر آموزش حرفه ای و غیر حرفه ای بر عملکرد ۱۲۲
جدول ۱۵-۴ : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- تی استیودنت ۱۲۳
جدول ۱۶-۴ : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون کای دو ۱۲۴

جدول ۱۷-۴ : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون ویلکاکسون ۱۲۵
جدول ۱۸-۴ : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون فریدمن(a) 125
جدول ۱-۵ : نتایج کلی آزمون فرضیه ها ۱۳۱

 

نمودار ۱-۲ :فرآیند سیستم آموزشی ۱۶
نمودار ۲-۲ الگوی نظامدار آموزش ضمن خدمت ۳۸
نمودار ۳-۲ الگوی سنتی در اجرای دوره های آموزشی ۴۴

نمودار ۴-۲ الگوی گاسکی در اجرای دوره های آموزشی ۴۵
نمودار ۵-۲ الگوی ترکیبی در اجرای دوره های آموزشی. ۴۵
نمودار۶-۲ چرخه برنامه ریزی دوره آموزش ضمن خدمت و جایگاه ارزشیابی در این چرخه در “برداشت سنتی”. ۴۶

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

نمودار۷-۲چرخه برنامه ریزی دوره های آموزش ضمن خدمت و جایگاه ارزشیابی در این چرخه در “برداشت جدید” ۴۷
نمودار۱-۳: مدل تحلیلی تحقیق ۸۴
نمودار ۱-۴ :اطلاعات سابقه کار آزمودنی ها ۱۰۵
نمودار ۲-۴ : رشته تحصیلی آزمودنی ها ۱۰۶

نمودار ۳-۴ : اطلاعات مدرک تحصیلی آزمودنی ها ۱۰۷
نمودار ۴-۴: نمودار مقایسه نظرات پاسخ دهندگان بخش خصوصی و دولتی

۱۲۱

 

مقدمه:

سازمانها و نهادهای مختلف هر جامعه ای عموما براساس نیازهای معینی نمودار می گیرند و توسعه می یابند. از این رو اهداف هرموسسه ای معمولا

نشانه نیاز یا نیازهای ویژه ای است که برای ادامه حیات اجتماعی ضروری اند و تا زمانی که نیازهای مزبور باقی باشند، سازمانها به حیات خود ادامه می

دهند و از طریق فعالیتهای خود، در راستای برطرف کردن این نیازها گام بر می دارند.بررسی نمودار گیری و تحول سازمانهای بشری نشان می دهد که در گذشته به علت سادگی جوامع و فناوری محدود،ساختار سازمانها و کارکردهای آنها نیز عموما ساده و ابتدایی بوده است. به همین دلیل هر فرد می

توانست ظرف مدت کوتاهی از طریق کارآموزی یا آموزشهای استاد- شاگردی برای مشاغل خاص آماده شود. با این همه تغییر و تحول در ابعاد مختلف

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

زندگی بشری، بخصوص پس از انقلاب صنعتی که چهره ویژه ای به مشاغل و حرف بخشید، آموزش استاد – شاگردی توانایی خود را برای آماده سازی

افراد جهت تصدی مشاغل مختلف را از دست داد.تحولاتی که در سایه اختراعات،ابداعات و نوآوریها به منصه ظهور رسید،بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر

شگرفی گذاشت و در این بین سازمانها به منزله نهادهای برخاسته از بطن اجتماع ناگزیر از همگامی و همسویی با این تحولات بودند و بدین ترتیب

ساختارهای سازمانی از اشکال ساده و سنتی به سوی انواع پیچیده و تخصصی سوق یافتند و وظایف و عملکردهای آنها نیز متحول و پیچیده شدند.در

چنین وضعیتی،آماده شدن برای حرفه ای معین مستلزم صرف وقت زیاد و آموزشهای تخصصی بود و بدین ترتیب آموزش کارکنان بتدریج جایگاه ویژه ای در

اکثر مشاغل پیدا کرد.در حال حاضر نیز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است؛زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر

دوران دیگر در طول تاریخ بشری،علوم و فناوری پیشرفت نموده است.این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطلاعات نامیده اند؛یعنی دورانی که در هر چند سال،نیمی از اطلاعات بشری سوخت شده،اطلاعات جدید جایگزین آن ها می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱-مقدمه
در دنیای معاصر،بیش از هر زمان دیگر،بقا و دوام سازمانها در گرو تعادل بین روشهای اجرای کار در سازمانها با تغییر و تحولات و نوآوریهای فرا سازمانی

است. این بیان بویژه در صنایع و سازمانهای تجاری معنا و مصداق بارزی می یابد؛زیرا استفاده نکردن از فناوری جدید در سازمان به معنای از دست دادن

بازار کار و مشتریان و در نتیجه اضمحلال و نابودی سازمان است. در این میان شاید از جمله مسائلی که اکثر صاحبنظران مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در خصوص آن توافق دارند نهفته بودن کلید اصلی این تعادل در استفاده از سازو کار موثر آموزش ضمن خدمت کارکنان است. اهمیت و ضرورت این تعادل و

همسویی و نیز درک ضرورت آموزش کارکنان و نقش آن در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف، منجر به آن شده است که امروزه کمتر سازمان یا نهادی را

می توان یافت که دارای بخش ویژه ای تحت عنوان”آموزش ضمن خدمت کارکنان”نباشد و در آن برنامه ریزی آموزش کارکنان به یکی از دلمشغولیهای مهم مدیریت تبدیل نشده باشد.

این چگونگی در سازمانهایی که از فناوری در سطح بالائی بهره می برند و پیروزی یا موفقیتشان بسته به کاربست روشها و فنون پیشرفته اجرای امور است، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار می شود. در نظامها و موسساتی نظیر بانکها،موسسات تجاری و … که پیشرفت و توسعه آنها وابسته به

جلب رضایت مشتری و ارائه خدمات بهتر است،مقوله آموزش اهمیت بیشتری می یابد. به همین دلیل در بسیاری از ممالک توسعه یافته آموزش پرسنل

سازمانها بخشی از یادگیری و آموزش مادام العمر در نظر گرفته می شود و تمام پرسنل در طی دوران خدمت خویش آموزشهای معینی را برای ادای بهینه

وظایف و مسئولیتهای شغلی طی می نمایند. مطالعات و تحقیقات متعدد نشان می دهد که در سالهای اخیر سازمانها به آموزشهای ضمن خدمت

کارکنان بیش از گذشته توجه کرده اند و همسو با رشد میزان شاغلین به تحصیل در نظام آموزش عالی کشور،آموزشهای ضمن خدمت،بخصوص در طیف بلندمدت رشد چشمگیری داشته است.

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

حرفه حسابداری از جمله مشاغلی است که با گسترش و توسعه تجارت و اقتصاد و پیچیده تر شدن آن ، نیاز به آموزش های مستمر و ضمن خدمت را

جهت همگام شدن با تغییرات و در پاسخگویی به نیاز های جامعه ایجاب می کند. در حال حاضر،آموزش های مستمر ضمن خدمت حرفه حسابداری توسط

سازمانها و انجمن های متولی این امر(سازمان حسابرسی ،انجمن حسابداران رسمی ایران ،انجمن حسابداران خبره ایران و …) صورت می

پذیرد.همانطور که می دانیم آموزشهای مستمر ضمن خدمت می بایستی در بهبود وافزایش کارایی و اثر بخشی عملکرد و ارائه خدمات به روز و متناسب

با نقاط ضعف عملکرد ها باشد،ولی آیا آموزشهای ضمن خدمت،بر اساس نیازسنجی اجتماعی واقتصادی صورت پذیرفته است؟آیا آموزش های صورت

گرفته در انتقال دانش جدید و هم ردیف با تغییرات به وجود آمده در صنعت صورت می گیرد؟آیا کارکنان تغییری در عملکرد وطرز تفکر خود

در اثر این آموزش ها احساس می کنند یاخیر؟و آیا آموزشهای صورت گرفته متناسب با نیازهای شغلی و حرفه ای حسابداران صورت می پذیرد؟ و… .

در این تحقیق سعی گردیده تا با مطالعه اثرات آموزش حرفه ای مستمر ضمن خدمت بر روی حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به گونه ای شایسته به این گونه سوالات پاسخ داده شود.

در این فصل به بیان کلیات تحقیق که شامل بیان مسئله،تاریخچه موضوع،دلایل انتخاب موضوع،اهمیت

واهداف تحقیق،نوع طرح ومدل تحقیق،فرضیه های تحقیق،نحوه جمع آوری اطلاعات،قلمرو تحقیق و تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی پرداخته می شود.

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

۲-۱ بیان مساله
اشخاص حرفه ای، روش فعالیت و عملکرد خود را با هدف و نیت برآورده ساختن و رفع مداوم و پیوسته نیازها و توقعات و انتظارات مشتریان توسعه یا تغییر می دهند. اما افراد حرفه ای در حالی وارد فرآیند رشد و توسعه و پیشرفت می شوند که شناخت و درک روشن و شفافی از این موضوع که دانش فرا

گرفته چگونه در عمل، می بایستی به کار گرفته شود ندارند.

حضوراشخاص حرفه ای و شرکت کردن در برنامه های آموزش حرفه ای مستمر، بدون اینکه نتیجه ای درعملکرد ورفتارحرفه ای افراد ایجاد شود،دلیل اصلی انتخاب موضوع تحقیق می باشد.

افراد حرفه ای نه تنها می بایستی در آموزش های حرفه ای حضور یابند

بلکه بایستی از دوره آموزش مورد نظر جهت بالا بردن دانش خود استفاده نمایند.و همچنین دوره آموزشی باید توان تاثیرگذاری در افراد حرفه ای جهت تغییر شیوه عملکرد و فعالیتشان را داشته باشد. مناسبترین روشی که به وسیله آن

می توان تغییرات ایجاد شده در نحوه تفکر و عملکرد افراد حرفه ای را در اثر حضور در آموزش حرفه ای سنجید،برآورد و ارزیابی تغییرات ایجاد شده در کارایی

و اثر بخشی افراد حرفه ای در به انجام رسانیدن عملکردهای شغلی حسابداری می باشد. اما این شیوه ارزیابی اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار و منمودار ………………..

شده که ناشی از نبود امکانات و شرایط مناسب در محیط کارمی باشد.
۲-عدم تشویق و ترغیب به کار بردن اطلاعات جدید از سوی کارفرما یا ناظر.

 

دومین دلیل دشواری در ارزیابی نتایج بدست آمده پس از آموزش حرفه ای ،در حقیقت سختی خود سنجش و ارزیابی می باشد. به عنوان مثال برای

تعیین این که آیا آموزش حرفه ای تغییری در عملکرد شغلی یک حسابدار حرفه ای حاصل کرده یا خیر، لازم است که مشاهده ای نزدیک و دقیق از شیوه

عملکرد او قبل و بعد از شرکت در آموزش حرفه ای صورت گیرد. ولی همانطور که می دانیم اکثرحسابداران حرفه ای چندان تمایلی ندارند که اجازه دهند تا

این سطح از مشاهده و دقت در جزئیات و ظرایف فعالیت و عملکردشان صورت گیرد. به علاوه حتی اگر این مشاهدات هم حاصل شود باز هم به احتمال

بسیار زیاد ، حضورفرد محقق تا حد بسیار زیادی بر این اندازه گیری ها تاثیر خواهد گذاشت. در نتیجه تنها روش و روند منطقی و معقول برای انجام این نوع

سنجش و ارزیابی ، از طریق خود استنباطی شخص آموزش گیرنده (حسابدار رسمی ) می باشد. بنابراین هدف اولیه و اصلی این مطالعه ، تعیین ارزش نتایجی است که آموزش حرفه ای مستمربر رفتار و شیوه های عملکرد حسابداران رسمی می گذارد.

 

۳-۱ تاریخچه موضوع
حرفه حسابداری مدتهاست که وظایف و مسئولیتهای خود را در زمینه آموزش حرفه ای مستمربه منظور بروز رسانی دانش حسابداری و نیز هماهنگ و هم سطح نگه داشتن آنها با تغییر و تحولات ایجاد شده در حرفه حسابداری را پذیرفته و مشخص نموده است.

انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال ۱۹۵۶ برنامه رسمی آموزش مستمر را آغاز نمود. تا قبل از ۱۹۵۸، انجمن حسابداران رسمی امریکا این برنامه را به عنوان شاخه جداگانه و متمایز جهت آموزش مستمر برای اعضای خود تصویب کرده بود و از آن زمان به بعد ، این فعالیت به طور چشمگیر و قابل ملاحظه ای رشد کرده است.

نظریه و ایده آموزش مستمر برای حسابداران رسمی اولین بار توسط ماروین استون در ستون ریاست جمهوری نشریه The cpa شماره نوامبر ۱۹۶۷، پیشنهاد گردید. بیمر اعتقاد داشت که بخش عمده ای کارهائی که با کیفیت پائین وحتی زیر سطح استاندارد می باشد بیشتر نتیجه بی اطلاعی و عدم

آگاهی می باشد. او اذعان داشته که حرفه حسابداری به اندازه حرفه پزشکی دارای قابلیت و توانایی کنترل کیفیت نیست و لذا پیشنهاد نمود که باید با تلاش برای برطرف کردن و رفع جهل و ناآگاهی از طریق یک برنامه آموزش مستمر، به جنگ این منمودار رفت)بیمر،۱۹۷۲،ص۴۲) .

در نتیجه این پیشنهاد مطرح شده توسط استون ، کمیته ای موقت تشکیل شد تا کارایی واثربخشی تصویب آموزش حرفه ای مستمر را به عنوان یک شرط و لازمه حرفه حسابداری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. یافته ها و نتایج بدست آمده توسط کمیته موقت منجر به صدور دستورالعملی گردید مبنی بر

اینکه بایستی آموزش حرفه ای مستمر به خاطر حفظ منافع عمومی وجود داشته باشد تا به موجب آن این تضمین و اطمینان حاصل گردد که حسابداران

رسمی ، خدمات مطلوب و شایسته ای را در تمامی حوزه ها و حیطه های کاری و فعالیت خود ارائه خواهند کرد. تصویب کردن و به جریان انداختن این

شرط لازم ، به عنوان تائیدیه ای بر رسمی بودن حسابداران تلقی می شد مبنی بر اینکه حرفه حسابداری توانسته است استانداردهائی با کیفیت بالا یعنی فعالیت و عملکرد مثبت و موثر در این حرفه را تعیین ، تنظیم و حفظ نماید.

این جنبش و حرکت به سوی آموزش حرفه ای مستمر، بخش جدیدی را در صنعت آموزش به ظهور رساند. در ایالات متحده ، کارفرمایان میلیاردها دلار را برای آموزش ، توسعه و پیشرفت اشخاص حرفه ای صرف می کنند.

به گفته راودن ، کارفرمایان بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار در سال صرف تعلیم و آموزش کارمندان و کارکنان رسمی می کنند. تقریبا ۱۸۰ میلیارد دلار در سال نیز برای آموزش غیر رسمی ضمن شغل هزینه می شود (رادون،۱۹۹۶،ص۴۵) .

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

علی رغم این سرمایه گذاری کلا………………..

فعالیت و عملکرد حرفه ای مرتبط می باشد. انجمن حسابداران رسمی امریکا یعنی AICPA برای به اجرا درآوردن آموزش حرفه ای مستمر قبل از هر یک از ایالت ها ، اقداماتی را صورت داد. در سال ۱۹۷۵ لوئیزیانا ، آموزش حرفه ای مستمر را به یک شرط اجباری تبدیل کرد. این اجبار در قالب نمودار فعلی خود، ملزم می کند که حسابدار حرفه ای می بایستی ۱۲۰ ساعت از واحد ها و دوره های مجاز و تایید شده در آموزش مستمر را در یک سیکل یا چرخه سه ساله تکمیل کند. به طوری که لازم است در هریک از سالها ، حداقل ۲۰ ساعت گذرانده شود.

واحد ها و دوره های انتخاب شده باید با یکی از شاخه ها و زیرگروههای زیر مرتبط باشد:
• حسابداری و حسابرسی ،
• مشاوره مالی ،
• مالیات ،
• مدیریت ،
• دانش و کاربرد تخصصی ،
• رشد و پیشرفت شخصی و اخلاق حرفه ای.
ضمنا یک شرط اضافی بیان می کند که در یک دوره سه ساله حداکثر ۲۵ درصد از آموزش حرفه ای مستمر می تواند در زیر گروه رشد و پیشرفت شخصی باشد.

۴-۱دلایل انتخاب موضوع
تعلیم و آموزش نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه و پیشرفت منابع انسانی ایفا می کند، هدف از آموزش حرفه ای ، پرورش موثر و کارآمد افراد حرفه ای در راستای منافع شخصی و سازمانی وملی می باشد.در ساختار فعلی آموزش حرفه ای مستمر برای حسابداران رسمی ، همانند سایر حرفه ها ، غالبا یک شکاف و گسستگی در بین آموزشهای برگزار شده و مهارتها یا دانشی که برای تخصص حسابداران رسمی ، مفید و سودمند بوده و موجب ارتقاء و بهبود آن می گردد وجود دارد. ساختار فعلی به هیچ وجه تضمین نمی کند که دروس و دوره های برگزار شده جهت آموزش متناسب و مرتبط با نقاط ضعف اشخاص حرفه ای باشد.با توجه به اینکه شرکت در یک دوره آموزشی به منزله فراگیری دانش مورد نظر نیست ، بدون ارزیابی نتایج و پیامدها ، نمی توانیم یادگیری را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.
تحقیق حاضر به دنبال تعیین میزان تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر حسابداران رسمی می باشد. بنابراین سوال تحقیق حاضر اینچنین مطرح می شود : آیا آموزش های حرفه ای مستمرتاثیری بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی دارد یا خیر؟

۵-۱اهمیت تحقیق
آموزش حرفه ای مستمر ، به یک صنعت مولتی میلیارد دلاری تبدیل گردیده است. با حرکت و گرایش هر چه بیشتر و روز افزون کارهای مختلف به سمت حرفه ای سازی و حرفه ای شدن ، این صنعت نیز طی چند دهه اخیر به صورت فزآینده و تصاعدی رشد کرده است. آموزش حرفه ای مستمر، در واقع به یک هنجار برای اکثریت اش…………….

ها می گردد. آموزش حرفه ای مستمر برای حسابداران ، آخرین بار در اواسط دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ یعنی هنگامی که آموزش حرفه ای مستمر الزامی شد تحت مطالعه و بررسی قرار گرفت. از آن زمان به بعد ، روشهای ارائه آموزش حرفه ای مستمر ، با ورود تکنولوژی و فناوری به کلاس درس دستخوش تغییراتی شده اند. حرفه حسابداری در حال گرایش و حرکت به سوی یک ابزار خود ارزشیابی می باشد تا بدین طریق حسابداران بتوانند مهارت و قابلیت خود را در حوزه مربوط به خود حفظ کنند.
به نظر می رسد زمان آن رسیده که تاثیر آموزش حرفه ای مستمر را برعملکرد های حسابداران رسمی مورد تحقیق و مطالعه مجدد قرار داد.

۶-۱ اهداف تحقیق:
اهداف ویژه زیر برای هدایت تحقیق و پژوهش ، شاکله بندی و تعیین گردیده اند:
۱- توصیف حسابداران رسمی که طبق مشخصات شخصی و حرفه ای زیر، دارای عضویت فعال در جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند.
• سن
• تعداد سالهای فعالیت در حوزه تخصصی حسابداری
• رشته تحصیلی
• آخرین مدرک تحصیلی
• حوزه استخدامی
۲- تعیین ارزش آموزش های حرفه ای مستمربرای حسابداران رسمی که دارای عضویت فعال در جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند.
۳- تعیین مطلوبیت و کارایی روشهای انتخاب شده جهت آموزش حرفه ای مستمر برای حسابدارن رسمی که دارای عضویت فعال در جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند.
۴- تعیین دیدگاهها و نگرش ها نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر در میان حسابداران رسمی فعال عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
۵- تعیین میزان تاثیرآموزشهای غیر حرفه ای بر روی عملکرد حسابداران رسمی فعال عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
۶- تعیین اینکه آیا بین آموزشهای حر…………… غیر حرفه ای از لحاظ تاثیر بر عملکرد حسابداران رسمی فعال عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تفاوتی وجود دارد.

 

 

۷-۱ فرضیه های تحقیق
استقرار و تبیین درست و گویای فرضیه آغاز راهی است که روش علمی نام گذاری شده است. فرضیه خود حاصل مطالعات و بررسیهای دقیق در یافته های پیشینیان است که مبانی نظری یک حوزه از علم را پی ریزی نموده اند. یکی از خصوصیات فرضیه توانایی پاسخی دوگانه از یک سوال است که به صورت فرضیه (H0) و فرضیه جایگزین (H1) بیان می شود. بنابراین می توان گفت که فرضیه چیزی است که محقق به دنبال آن می گردد و حدسی زیرکانه و علمی درباره پی آمد پژوهش می باشد. (پاشا شریف ، ۱۳۸۷،ص۸۷)۱٫
از آنجا که در این تحقیق هدف تعیین تاثیرات آموزشهای حرفه ای مستمر بر رفتار و عملکرد حسابداران رسمی می باشد لذا فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان شده اند.
۱- نگرش و دیدگاه حسابداران رسمی شاغل در بخش دولتی و خصوصی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر مثبت می باشد و میزان آن در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی می باشد.
۲- آموزشهای حرفه ای مستمر، موجب افزایش دانش حسابداری وحسابرسی ، حسابداران رسمی شاغل در بخش دولتی و خصوصی می شود و میزان تاثیر آن در بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی می باشد.
۳- آموزشهای حرفه ای مستمر، موج…………..مهارتها و عملکرد حسابداران رسمی شاغل در بخش دولتی و خصوصی می شود و میزان تاثیر آن در بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی می باشد.
۴- بین اثر بخشی روشهای آموزش حرفه ای مستمر در هر دو بخش دولتی و خصوصی تفاوت وجود دارد.
۵- در دو بخش دولتی و خصوصی روش آموزش حرفه ای مستمر حضوری همراه با آزمون نسبت به سایر روشهای آموزش حرفه ای اولویت دارد و بیشتر در بخش دولتی مورد تاکید م………….. عملکرد حسابداران رسمی شاغل در بخش دولتی و خصوصی می شود و میزان تاثیر آن در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی می باشد.
۷- بین تاثیر آموزش…………………….

-۱ جمع آوری اطلاعات:
برای آزمون فرضیه های این پژوهش اطلاعات از طریق پرسش نامه هایی که در اختیار افراد واجد شرایط و طبق تعاریف خاص قرار گرفته ، گرد آوری می شود.

۹-۱ قلمرو موضوعی:
موضوع این پژوهش ” آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی ” به عنوان قلمرو موضوعی می باشد. در این پژوهش منظور از آموزشهای حرفه ای مستمر آموزشهای “اختصاصاٌ حسابداری و حسابرسی” می باشد.
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق حاضر جامعه حسابداران رسمی ایران ، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی می باشد.
قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی این پژوهش محدود به مقطع خاصی نیست و دوره زمانی خاصی را در بر نمی گیرد.

۱۰-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

حسابدار رسمی :
در این پژوهش منظور از حسابدار رسمی اشخاص حرفه ا………………ابداری و الزاماٌ شاغل در حرفه حسابرسی که پس از طی مراحل قانونی به عضویت جامعه حسابداران رسمی درآمده اند،می باشد که از آموزشهای حرفه ای ضمن خدمت بهره مند می شوند.
آموزش های حرفه ای مستمر:
در این پژوهش منظور از آموزش های حرفه ای مستمر، آموزش های مستمر اختصاصاٌ حسابداری و حسابرسی می باشد.
رفتارحرفه ای:
دراین پژوهش منظور از رفتار حرفه ای ، اصول و موازین اخلاقی مندرج در آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی می باشد.
عملکرد حرفه ای:
دراین پژوهش منظورعملکرد حرفه ای ، فعالیتهای تخصصی حسابداری وحسابرسی می باشد.
روشهای آموزش حرفه ای:
دراین پژوهش منظوراز روشهای آموزش حرفه ای ، روشهای برگزاری و ارائه آموزش به حسابداران رسمی می باشد.
اثر بخشی آموزش حرفه ای:
دراین پژوهش منظوراز اثر بخشی آموزش حرفه ای ، میزان موفقیت آموزشهای صورت گرفته در دستیابی به هدف از برگزاری آموزش می باشد.
آموزشهای غیر حرفه ای:
دراین پژوهش منظوراز آموزشهای غیر حرفه ای ، آموزش هائی غیر از حسابداری و حسابرسی می باشد که برای داشتن عملکرد بهتر حسابداران رسمی، الزامی می باشد.

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه

 

آموزش چیست؟ آیا توضیحات شفاهی فرد به فرد با گروهی از فراگیران را می توان آموزش نامید؟ آیا این امر که معلم کتاب یا جزوه ای را در اختیار شاگرد قرار می دهد آموزش است؟ آموزش از دیدگاههای مختلف تعریف گوناگونی دارد.
آموزش عبارتست از مجموعه تصم………… که یکی پس از دیگری اتخاذ می شود و یا انجام می گیرد و هدف از آن دستیابی هر چه بیشتر فراگیر به یادگیری است.
یکی دیگر از صاحبنظران آموزش را چنین تعریف می کند:
آموزش برخلاف پرورش کارآموزان نه یک نهاد ، نه یک دوره ، بلکه به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که در خدمت پرورش کارآموزان قرار دارند.
تعلیم و آموزش تحصیلی نقش بسیار مهمی را در رشد

و توسعه و پیشرفت منابع انسانی ایفا می کند.

دف از آموزش تحصیلی، پرورش مؤثر و کارآمد کارکنان و متعاقب آن، هماهنگ سازی و هم ردیف کردن منافع کارکنان با منافع سازمان میباشد.
آموزش فرآیندی است که طی آن فرد مهارتهای مورد نیاز برای انجام دادن یک عمل

یا وظیفه شغلی را کسب نموده یا این مهارتها در او بیشتر گردد، در طی فرآیند آموزش موجباتی فراهم می آید تا تجربه های یادگیری به وقوع بپیوندد و به این ترتیب می توان در ارتباط با آموزش کارکنان اینطور نتیجه گیری کرد که بتوانند وظایف شغلی خویش را با کارایی بیشتر انجام دهند.
مفهوم کلمه……………

 

 

روش آموزش از طریق خودآموزی کارکنان(دوره های مطالعه شخصی):
به طور عمده این دوره ها به نحوی سازماندهی می شوند که امکان دانش افزایی و در پاره ای از موارد، دریافت مدارک تحصیلی بالاتر را امکانپذیر می کند. در این شیوه مراکز آموزش ، منابعی را برای کارکنان معرفی می کنند و کارکنان به طور مستقل به مطالعه موضوعهای ذیربط می پردازند. این سازوکار مزایای زیر را در بر دارد(وزارت آموزش وپرورش،۱۳۹۹)۵:

* زمینه ای را برای آموزش مستمر کارکنان فراهم می سازد؛
* وسعت و فراگیری بسیار زیاد دارد و طیف وسیعی از افراد را تحت پوشش قرار می دهد؛
* زمینه را برای جلب مشارکت کارکنان در امر آموزش و نیز استفاده از قابلیتها و توانمندیهای آنان فراهم می سازد؛
* در مقایسه با آموزش های حضوری در امکانات مادی،مالی و انسانی صرفه جویی می شود؛
* موجب بکارگیری مطلوب کتابخانه ها ، مراکز مطالعاتی و پژوهشی موجود در سطح محلی و ملی می شود.

۲۴-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده:

۱-۲۴-۲ در خارج از کشور:
اکثر تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر نشان می دهد که آموزش های ضمن خدمت

، اثر بخش هستند و هم برای سازمان و هم برای اشخاص مزایای زیادی را در بر دارند. البته تعدادی از تحقیقات به غیر اثر بخش بودن آموزشهای ضمن خدمت اشاره دارد که در ذیل به آنها و دلایل این امر اشاره می شود.
راسل، تربورگ، و پاورز
راسل، تربورگ، و پاورز طی مطالعه و تحقیقی به کاوش و مطالعه در مورد رابطۀ بین آموزش و عملکرد در صنعت خرده فروشی پرداخته و دریافتند که بین

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1966

قیمت : تومان12,800