فروشگاه

توضیحات

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید  اثرات اقتصادی

جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر

بهره وری در صنعت خودرو میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید

تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه  استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

 

بهبود بهرهوری یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی یک کشور به شمار میرود. تسریع در این روند،

تأثیر مهمی در بهبود رقابت بینالمللی یک کشور دارد. در این تحقیق با استفاده از الگوی با دادههای پانل به بررسی اثر جریانات تجاری بر بهرهوری در صنعت خودروسازی کشور ایران طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۷۶ می‌پردازایم. ابتدا از الگوی سولو استفاده کرده و

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

بهره‌وری کل بنگاهها برآورد می‌گردد و در مرحله بعد تأثیر جریان تجاری و میزان سرمایه‌گذاری بنگاهها در بخش تحقیق و توسعه بر بهرهوری کل عوامل تولید بررسی شده است.

نتایج تخمین الگوی پانل با روش اثرات ثابت نشان می‌دهد که متغیرهای جریان تجاری و سرمایهگذاری

بنگاه در بخش تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر بهرهوری کل عوامل

داشته است. علاوه بر این متغیرهای جریان تجاری و سرمایهگذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه نیز بترتیب بیشترین تأثیر را بر بهرهوری کل عوامل بنگاهها داشتهاند، به عبارت دیگر، هر چه سهم بنگاه i-ام در میان بنگاههای دیگر بیشتر و میزان سرمایه‌گذاری که بنگاه جهت امر تحقیق و توسعه انجام میدهد بیشتر باشد، بهرهوری بنگاه بیشتر و آن بنگاه موفقتر خواهد بود.

کلمات کلیدی: جریان تجاری، بهرهوری کل عوامل، صنعت خودروسازی، داده های پانل، ایران.

 

۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل را دانلود کنید

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو
اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودروhttp://tahghigh1.ir

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
۱-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۲-هدف تحقیق ۵
۱-۳-سؤالات تحقیق ۵
۱-۴-روش تحقیق ۵

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
۲-۱-مقدمه ۷
۲-۲-مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور ۸
۲-۳-مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور ۱۵

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

۳-۱-مقدمه ۳۱
۳-۲-تاریخچه بهره وری ۳۲
۳-۳-بهره وری، اهداف و تعاریف آن ۳۴
۳-۴-بهره وری جزئی ۳۶
۳-۵-بهره وری کل عوامل تولید ۳۷
۳-۶-بهره وری کلی ۳۷

۳-۷-بهره وری و شاخص های آن ۳۸
۳-۷-۱-شاخص بهره وری جزیی (PFP) 39
۳-۷-۲-شاخص بهره وری کل (TFP) 39
۳-۸-عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل ۴۰
الف) سرمایه گذاری خارجی ۴۰
عنوان صفحه

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

ب) تحقیق و توسعه ۴۰
ج) سیاست تجاری ۴۰
د) آموزش و تحصیلات ۴۴

ه) کارایی و دانش مدیریت ۴۴

۳-۹-اندازه گیری بهره وری کل عوامل ۴۶
۳-۹-۱-روش های غیر پارامتری ۴۶
۳-۹-۲-روش پارامتری ۴۶
۳-۹-۲-۱-پسماند سولو ۴۸
۳-۱۰-ساختار الگو ۴۸

۳-۱۱-تعریف متغیرها ۵۱
۳-۱۲-روش تحقیق ۵۱
۳-۱۳-انواع مدل های داده های ترکیبی سری زمانی (پانل) ۵۲
۳-۱۴-آزمون ایستایی در داده های ترکیبی ۵۴
۳-۱۴-۱-آزمون لوین و لین و چو ۵۴
۳-۱۴-۲-آزمون آیم، پسران و شین ۵۶
۳-۱۴-۳-آزمون فیشر ۵۸

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

۳-۱۵-آزمون‌های تشخیص ۵۹
۳-۱۵-۱-آزمون چاو ۵۹
۳-۱۵-۲-آزمون بروش- پاگان ۶۰
۳-۱۵-۳-آزمون هاسمن ۶۱

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج
۴-۱-مقدمه ۶۳
۴-۲-الگو و متغیرهای مورد استفاده ۶۴
۴-۲-۱-تولید ۶۵
۴-۲-۲-موجودی سرمایه ۶۵
۴-۲-۳-نیروی کار ۶۷
۴-۲-۴-بهره وری کل عوامل تولید ۶۷
۴-۲-۵-تحقیق و توسعه ۶۷
۴-۲-۶-الگوی تجاری ۶۷
عنوان صفحه

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

۴-۳-آزمون ایستایی در داده های پانلی ۶۸
۴-۳-۱-آزمون ایستایی لوین، لین و چو ۶۸
۴-۳-۲-آزمون ایستایی فیشر- مربع کا ۶۹
۴-۴-آزمون های تشخیص ۶۹
۴-۴-۱-آزمون چاو ۷۰
۴-۴-۲-آزمون بروش- پاگان ۷۱
۴-۴-۳-آزمون هاسمن ۷۲

۴-۵-نتایج تخمین ۷۳

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه ۷۷
۵-۲-خلاصه ۷۷
۵-۳-نتیجه گیری ۷۸
۵-۴-توصیه های سیاست گذاری ۸۰
۵-۵-پیشنهاد برای تحقیق آینده ۸۰
۵-۶-محدودیت های تحقق ۸۰

فهرست منابع و مأخذ
۸۱
فارسی ۸۵
لاتین ۸۷

پیوست ۸۹

 

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

 

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول۴-۱ معناداری مقدار λ جهت بدست آوردن موجودی سرمایه ۶۶
جدول۴-۲ بررسی آزمون ایستایی لوین، لین و چو در معادله تولید ۶۸
جدول۴-۳ بررسی آزمون ایستایی فیشر و مربع کا در معادله بهره وری کل عوامل ۶۹
جدول ۴-۴ بررسی آزمون چاو در معادله تولید ۷۰

۷۳
جدول۴-۹ نتایج کلی تخمین در معادله تولید ۷۴
جدول۴-۱۰ نتایج کلی تخمین معادله بهره وری کل عوامل ۷۴

 

 

-اهمیت و ضرورت تحقیق

در ایران، جریان اصلی تجارت در صنعت خودرو تا قبل از دهه ۱۳۸۰ اغلب تجارت اختصاصی بوده است. در اوایل دهه ۱۳۸۰ و تحریمات بیشتر، جریان تجارت همراه با تغییر ساختار صنعت

خودروسازی از ساختار تجارت اختصاصی به تجارت شبکه ای تغییر یافته است. همزمان با این تغییر ساختار در داخل کشور ایجاد پدیده هایی چون رکود کوتاه مدت در بازار داخلی،

گسترش فشار باز شدن بازار و افزایش تولید در خارج از کشور را به همراه داشته است. در اوایل دهه ۱۳۸۰، سایپا به طور پررنگ تر وارد صنعت خودرو شد، که پیش از آن تولیدکنندگان

دیگری مانند: ایران خودرو، کرمان خودرو، زامیاد، پارس خودرو و خودروسازی اراک و … وجود داشتند. بعد از مدتی با ورود سایپا همه تولیدکنندگان جهت بدست آوردن رهبری در بازار، رقابت بیشتری را انجام دادند.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

تحت این شرایط، تولیدکنندگان برای ایجاد یک موقعیت سودآورتر در بازار، روی تجارت اختصاصی با تأمین کنندگان قطعات خود، به شدت پافشاری می

کردند. رقابت فشرده در میان تولیدکنندگان، منجر به رقابت قیمتی شد، که به طور مستقیم با کاهش هزینه مرتبط بود و این موجب شد که تولیدکنندگان، تأمین کنندگان قطعاتشان را ملزم به کاهش هزینه های خود کنند. با این حال، بسیاری از تأمین کنندگان قطعات این کاهش هزینه‌ها را

نتوانستند تحمل کنند و در نتیجه بسیاری از آنان ورشکست شدند. علاوه بر این، تقاضای راکد داخلی و فشار قدرت های خارجی برای باز کردن بازار

داخلی، صنعت خودرو داخل را مجبور به تغییر جریان تجاری بین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کرد. در نتیجۀ رقابت شدید، تعدادی از تولیدکنندگان دچار

کسری بودجه شدیدی شده و از دور رقابت خارج شدند. در نتیجه، میزان تولید واقعی تولیدکنندگان به زیر ۵۰ درصد رسید.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

این وضعیت، رفتار بازاری سازندگان را از رقابت های شدید به همکاریهای استراتژیک تغییر داد. تأمین کنندگان قطعات نیز استراتژی های خود را در راستای تغییر محیط بازار اصلاح

کردند. تجارت اختصاصی، جریان غالب تجارت صنعت خودروی ایران، با این روند شروع به تغییر کرد. علاوه بر این، با رشد سریع صنعت فناوری اطلاعات و افزایش اطمینان اقتصاد جهانی جریانات تجاری از تجارت اختصاصی به تجارت شبکه ای شروع به تغییر نمود.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

۱-۲- هدف تحقیق

با توجه به تعریف بهره‌وری، افزایش بهره‌وری در واقع استفاده کمتر از عوامل تولید جهت سطح ثابتی از تولید می باشد، که این با کاهش هزینه تولید همراه است و باعث کاهش

قیمت محصول و افزایش رقابت و سرمایه گذاری می شود. ولی از سوی دیگر، استفاده کمتر از عوامل تولیدی چون تکنولوژی تجارت شبکه ای، باعث کاهش تولید خواهد شد. با توجه به اهمیت خاصی که بهره وری در کاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابت محصول داخلی و

خارجی دارد (به دلیل اینکه باعث کاهش هزینه و کاهش قیمت محصول می‌شود) و از آنجایی که یکی از مشکلات صنایع خودروسازی .

در کشورهای جهان سوم مخصوصاً کشور

ایران پایین بودن سطح فروش در مقایسه با کشورهای پیشرفته می باشد، نیاز به این است که تأثیر جریانات تجاری روی بهره وری بررسی شود. چرا که بر اساس مطالعات انجام گرفته در کشورهای توسعه یافته مثل کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای اروپایی و حتی

کشورهای جنوب شرقی آسیا، افزایش بهره وری باعث افزایش اشتغال و افزایش میزان فروش آنان شده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره وری بخش صنعت خودرو در کشور طی دورۀ ۱۳۸۶-۱۳۷۶ با استفاده از الگوی با داده های پانل می باشد.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

۱-۳-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می گیرد:

۱٫ تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
۲٫ تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

۱-۴-روش تحقیق

 

این تحقیق بصورت کتابخانه ای صورت گرفته است و اطلاعات و داده های لازم را از مرکز آمار ایران استخراج نموده و پس از جمع آوری این اطلاعات و داده ها به دسته بندی آنان پرداخته و جهت تحلیل نیز از الگوی با داده های پانل استفاده شده است.

 

 

فصل دوم
مروری بر مطالعات انجام شده
۲-۱- مقدمه

در زمینۀ مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور در مورد “اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو: مطالعۀ موردی ایران طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۷۶″، بعضی از

بررسی های خارجی به صورت مستقیم به موضوع تأثیر جریانات تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید پرداخته، اما بعضی بررسی ها به جای بهره وری از عباراتی مشابه همچون،

تأثیر پیشرفت های تکنولوژی و یا تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شده است. در بعضی بررسی ها و مطالعات ذکر شده نیز به جای تأثیر بهره وری کل عوامل تولید، از تأثیر بهره وری نیروی کار و یا تأثیر هر دو نوع بهره وری آورده شده است.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

در مطالعات خارجی و داخلی آورده شده عواملی وجود دارد که، جریانات تجاری ممکن است به صورت غیرمستقیم بر بهره وری تأثیر گذاشته باشد که از جمله عوامل مورد نظر، تجارت

خارجی می باشد. صادرات و واردات باعث جابجایی تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه شده، یعنی باعث افزایش بهره وری می شود. همین انتقال

تکنولوژی سبب می شود که، برخی از کشورها ساختار اقتصادی جدیدی را اتخاذ کرده و بر اساس این ساختار امور اقتصادی خود را به پیش برده و یا در برخی دیگر از کشورها سبب

تغییر نوع ساختار اقتصادی آنان شود. در مورد اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در

ایران بررسی‌هایی صورت نگرفته است و مطالعه ای که به صورت مستقیم به این موضوع پرداخته باشد یافت نشد، اما بررسی هایی

به صورت مستقل در زمینۀ بهره وری و عوامل تأثیرگذار بر بهره وری صورت پذیرفته است و این تحقیق جزء نخستین تحقیقات کار شده دربارۀ موضوع یاد شده و درصنایع خودرو سازی کشور عزیزمان است.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

 

 

۲-۲-مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور

رابرتسون و لنگلویس (۱۹۹۴)، در مقاله خود تحت عنوان ” نوآوری، شبکه ها و ادغام عمودی” بیان می کنند که، بحث محوری در سیاست صنعتی امروزه، از یک سو میان طرفداران بنگاههای بزرگ که دارای ادغام عمودی هستند و از سوی دیگر بنگاههایی که دارای شبکه

های تولیدی کوچک و تخصصی هستند، وجود دارد. آنان در این مقاله، ساختار سازمانی را بر خلاف ادعای حامیان آن به عنوان نوش دارو نمی دانند. در واقع فهرست گزینه های سازمانی

بسیار زیاد است و بنگاهها و شبکه هایی (که انواع مختلفی دارند) که در ارتقاء رشد با محیط رقابتی سازگار باشند می توانند موفق باشند. ساختارهای صنعتی جهت هماهنگ

کردن جریان اطلاعات لازم برای نوآوری و غلبه بر روابط ضد نوآوری از لحاظ توانایی تغییر می کنند. همچنین مطلوبیت نسبی ساختارهای مختلف،

به ماهیت و دامنۀ تغییرات تکنولوژیکی در صنعت و اثر محصولات مختلف در الگوهای چرخۀ زندگی بستگی دارد. آنان بیان می کنند

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

. لازم به ذکر است که، این حرکت

نیازمند این است که دولت، زیرساخت ها و مواردی را تأمین کند، که قوانین و مقررات برای

جلوگیری از فعالیت های ضد اجتماعی و هدایت رفتار رانت جویی در مسیرهای سازنده نیاز دارند. اما این حرکت نیز شامل نظم و انضباط فردی در بخش های قانون گذاری و

سیاستگذاری برای مقابله در برابر وسوسۀ شرکت ها و اجرای راهبردهای فراگیر می باشد.
نوبکا (۱۹۹۶)، در مقاله خود تحت عنوان “تأثیر هدف مشتری روی ترجیحات عرضه-کننده در صنعت خودرو ژاپن” ارتباط بین عرضه کنندگان قطعات و درآمد آنها را در صنعت خودرو ژاپن تحلیل کرده و مشاهده کرده که رابطۀ به شدت مثبتی بین آنها وجود دارد.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

 

مکدافی و هلپر (۱۹۹۷)، در تحقیق خود تحت عنوان “ایجاد تولید ناب : انتشار محصول ناب از طریق زنجیره عرضه” به بررسی

صنعت خودروی ژاپن پرداخته و بیان می-کنند که کارخانه خودروسازی هوندا به تأمین کنندگان قطعاتش اجازه می دهد که از ابتدای قراردادشان با

خودروسازان دیگر هم مشارکت داشته و شرکای تجاری بیشتری داشته باشند و با آنها وارد مبادله و تجارت شوند و به همین دلیل تأمین کنندگان قطعات هم می توانند هر وقت کاهش

 

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

گرین وی، هین و رایت (۱۹۹۹)، در مقاله خود تحت عنوان ” یک ارزیابی تجربی از اثر تجارت روی اشتغال در ایالت کانادا ” بیان می کنند که تعداد زیادی از مطالعات اخیر در تلاش هستند تا اثر تجارت روی اشتغال را ارزیابی کنند و بسیاری به حجم عوامل دیگر و یا رویکردهای

حسابداری رشد متکی هستند. اما در برخی از مطالعات شواهد اندکی از اثرات مستقیم نیز

 

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

اندرسون، گاستافسون و لاندبرگ (۲۰۰۰)، در مقاله خود تحت عنوان ” تغییر ساختار، رقابت و حجم معاملات شغلی در میان سازندگان سوئدی طی سالهای ۹۶-۱۹۶۴ ” این گونه بیان

می کنند که به نظر می‌رسد، میزان حجم معاملات شغلی بین صنعتی در میان تولیدکنندگان سوئدی با تغییرات سود در میان صنایع بدست می آید. تغییرات در رقابت های بین المللی در میان صنایع نقش مرکزی را برای توضیح این الگو بازی می کند

. میزان حجم معاملات شغلی

درون صنایع در میان طرح ها در صنایعی که طرح های بسیار کوچک، سود نهایی اندک و نفوذ واردات بیشتر دارند بالاتر می باشد.

آنان در این مقاله به این نتیجه دست یافته اند که میزان حجم معاملات شغلی بین صنعتی در صنایع تولیدی سوئد در سال ۹۶-۱۹۶۴ که به طور

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

متوسط ۷/۲ درصد موجودی مشاغل در تولید سالانه بود، روندی مثبتی در کل این دوره نشان می دهد. بنابراین در یک چشم انداز تاریخی اواسط دهه ۱۹۷۰ را به عنوان یک دورۀ

استثنایی برای تغییر ساختار صنعتی در آن زمان معرفی کرده اند. اما به نظر می رسد الگوی زمان جایگاه واقعی شغل، بر خلاف این باشد. حجم واقعی معاملات شغلی نتیجۀ تعدیل

فشار و مقاومت است. آنان با تمرکز بر مطالب فوق به این نتیجه رسیده اند که میزان حجم معاملات شغلی بین صنعتی با توجه به پراکندگی صنایع، اختلاف تغییرات سود و بیشتر بودن

حجم معاملات، در تغییر سود نهایی بدست می آیند. نتایج نشان می دهند که تغییر در رقابت‌های بین المللی میان صنایع، که به نظر می رسد در طول زمان افزایش یافته است و

نقش اصلی این سطح و این روند را بازی می کند، از میزان حجم معاملات شغلی بین صنعتی است. میزان حجم معاملات شغلی درون صنایع میان طرح های صنعتی بسیار بالاتر

بوده که متوسط سالانه در سال های ۹۶-۱۹۸۶ حدود ۱۳ درصد از حجم شغلی در صنایع معمولی بوده است. بیش از نیمی از معاملات، جایگاه واقعی مشاغل در میان طرح های

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

موجود است، در حالی که در ورود و خروج از طرح ها حدود یک پنجم از هر کدام شرکت می کنند. بر خلاف جایگاه واقعی میان صنایع هیچ روندی را نشان نمی دهد. از آنجایی که در

اوایل دهه ۱۹۹۰، حجم معاملات شغلی درون صنایع کاهش یافته است این روند برای اجزای آن یعنی جایگاه واقعی میان طرح های موجود و حجم معاملات پرداختی جهت ورود و خروج، درست است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی نشان می دهد که حجم

معاملات شغلی درون صنایع میان طرح ها در صنایعی که شامل طرح های بسیار کوچکی

هستند به سمت سطح بالاتر میل می کند، جایی که بنگاههای داخلی جهت بیان رقابت نمایش داده می شوند. تفسیر آنان این است که این نشان دهندۀ قدرت بازاری محدود

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

بنگاهها در چنین صنایعی است، به این مفهوم که، سهام بازار و توزیع اشتغال جهت شوک های عرضه و تقاضای بنگاههای خاص بسیار حساس خواهد شد.

کلر (۲۰۲۰)، در مقاله خود تحت عنوان ” آیا الگوهای تجاری و جریانات تکنولوژی روی رشد بهره‌وری تاثیر می گذارند؟” به ارائه مدلی می پردازد که الگوی واردات کالاهای واسطه ای در

یک کشور، سطح بهره وری آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا کشوری که کالاهای اولیه مورد نیاز خود را از کشورهای پیشرفته وارد می کند و این مواد را در صنایع تولیدی خود

به صورت کالاهای نهایی تبدیل می کنند در مقایسه با کشورهایی که مواد نهایی و عمدۀ صنایع خود را بصورت آماده از کشورهای دیگر وارد می کنند،

سطح تکنولوژی بالاتری دارند. با توجه به اهمیت الگوهای تجاری در تعیین جریانات تکنولوژی، از داده های صنعتی برای واردات ماشین آلات و بهره وری هشت کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی طی

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۱ بصورت کمی استفاده شده است. وی بیان می کند که سه نتیجه از این تحقیق حاصل شده است.

اولین نتیجه این که هشت کشور مورد مطالعه از تحقیق و توسعه داخلی نسبت به متوسط R&D کشورهای خارجی، سود بیشتری بدست آوردند.

 

نتیجه دوم این که در صورت انتشار تکنولوژی حاصل از R&D داخلی، ترکیب واردات یک کشور تنها در صورتی مهم است که یا قویاً به سمت صاحبان تکنولوژی متمایل باشد یا از آنها دوری

 

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

 

دو دلیل می دانند: اولاً اینکه آیا صنعت، وضعیت صنایع نوزاد را رها کرده است؟ ثانیاً اینکه شرکت های چند ملیتی چه نقشی در توسعه صنعت خودرو اندونزی بازی می کنند؟ آنان در تحلیل خود از داده های صنعت خودروی اندونزی از سال ۱۹۹۰ تا سال ۱۹۹۵ استفاده

کرده‌اند. در روش این تحلیل، میزان تفاوت بهره وری در زیربخش ها را آزمون کرده و رشد
بهره وری را محاسبه می کنند. بر اساس تجربیات منفی در نگهداری از صنایع نوزاد در بخش-

های دیگر جهان، ممکن است تعدادی انتظار داشته باشند که صنعت خودروی اندونزی نتواند رقابت بین المللی داشته باشد. از طرف دیگر حمایت های دولت در صنایع دیگر اندونزی مانند هوافضا با شکست روبرو شده است. به هر حال صنعت خودرو جهت رقابت های بین المللی

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

نه تنها با شکست روبرو نبوده و رشد بهره وری آن مثبت بوده است، بلکه بیانگر نرخ رشد منفی بعد از ۳۰ سال محافظت و حمایت دولت بوده است. از این رو صنعت نه تنها ضعیف

شده، بلکه رو به بحران می باشد. آنها در ادامه حداقل دو توصیف ممکن برای ترجیحات ضعیف بیان می کنند، اول این که مداخلات دولت منطقی است اما عوامل دیگر منجر به

ترجیحات ضعیف می شوند. در ثانی مداخلات دولت محیط حفاظتی بالاتری را ایجاد کرده

است که رقابت کمتر به تشکیلات اجازه می دهد تا به صورت غیر کارا عمل کنند. از این رو نمی توان نتیجه گرفت که به خاطر حمایت های دولت صنعت غیر اصولی شکل گرفته، اما می توان نتیجه گرفت که ترجیحات صنعت به خاطر حمایت زیاد دولت ضعیف شده است.

همانطور که در بالا اشاره شد، حمایت دولت به اشکال مختلفی صورت می پذیرد: سرمایه گذاری، تجارت و سیاست های صنعتی که در موقعیت های مختلف جهت حمایت صنعت

خودرو استفاده می شود. در واقع سیاست های مختلف ممکن است اثرات متفاوتی روی صنعت داشته باشند و اگر تحقیقات آینده بتوانند میان اثرات ناشی از معیارهای سیاسی

مختلف تفاوت قائل شود، ممکن است مطلوب باشد. جهت ارتقاء صنعت خودرو خارج از وضعیت نوزادی آن، زیربخش هایی وجود دارد که ترجیحات در آنها قابل پذیرش هستند.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

ترجیحات بدست آمده در صنعت موتورسیکلت تا حدی از صنعت خودرو بهتر بوده است. یک بازار بزرگتر و متمرکزتر با درجه استاندارد بالاتر دو عامل برای محاسبه این تفاوت هستند.

محافظت بیشتر در مقابل واردات قطعات موتور در نتیجه جریان سرمایه گذاری مستقیم

خارجی اندونزی می باشد. افزایش مشارکت بنگاههای خارجی در صنعت خودرو را نمی توان به خاطر ورود تکنولوژی، مدیریت و اطلاعات

بازاری جدید در اندونزی به فراموشی سپرد. به هر حال اثرات آنان به نظر نمی رسد به حد کافی قوی باشد. چون اندونزی در جذب بنگاههای خارجی به حد کافی موفق نبوده است.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

جابلونسکی و فیالا (۲۰۰۳)، در مقاله خود تحت عنوان ” مدلهایی برای اندازه گیری بهره وری کشورهای اروپای مرکزی” مدل AHP را برای مقایسه بهره وری کشورهای اروپای مرکزی و بر اساس اتحادیه اروپا بیان می کنند. آنها معتقدند مدل شامل دو قسمت اساسی است، که اولین آنها برآورد بخش های درون کشورها و دومین آنها ارزیابی ترجیحات بنگاههای درون

بخش هاست، که در نهایت نتایج یکسانی در هر دو قسمت بدست می آید و بهره وری کشور برآورد می شود. ارزیابی بر پایه مجموعه داده های بدست آمده از بررسی وسیع و گسترده در میان بخش های مهم صنعتی انتخاب شده بنگاههای صنعتی است. تعمیم مدل AHP در ساختاری شبکه ای با مدل ANP بدست می آید. آنان معتقدند که در تحلیل و طراحی سیستم تولیدی در منطقۀ فعال تحقیق هستند. مدلهای رجحان برای درک رفتار

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

سیستم اشتغال و ارائه دستورالعمل ها برای اصلاح ترجیحات، کمک کننده هستند. مدل AHP ارائه شده در مقاله، رویکردی ساده جهت برآورد ترجیحات کشورها پیشنهاد می کند.

استفاده از مشخصه های کیفی که به سختی هم قابل اندازه گیری هستند، مزیت مقایسه این تکنیک ها است. آنان بیان می کنند که در بسیاری از مطالعات، محاسبه حجم بسیاری از

بنگاهها که از بخش های بسیار زیادی تشکیل شده اند آمده است

و می تواند از اهداف آینده تحقیقات آنان باشد. واحدهای شخصی در یک سیستم شبکه ای با حرکت آزادانه مواد، سیستم مالی و اطلاعات به صورت پیوسته وجود دارد.سیستم شبکه ای مسئول ترجیحات

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

 

جهانی است در حالی که هر بخش مسئول ترجیحات سطحی خود می باشد. به نظر می‌رسد، رویکرد ANP که رویکردی مناسب برای اندازه گیری ترجیحات سیستم تولیدی شبکه ای باشد.

وان ارک، فرانکما و دیوت ویرد (۲۰۱۴) در مقاله خود تحت عنوان” بهره وری و رشد اشتغال: مطالعه تجربی از شواهد بلندمدت و میان مدت” بیان می کنند که،

راه اندازی شغل-های مولد کلید رشد اقتصادی، توسعه جامعه و اصلاح استانداردهای زندگی افراد است. آنان در مطالعه خود شواهد تجربی گسترده ای را بیان می کنند که رابطه بلندمدتی میان رشد

همزمان درآمد سرانه، بهره وری و رشد اشتغال را نشان می دهد. همچنین بسته به نوع شاخص و مقطع زمانی، پرداخت های قانونی در مورد سهم بهره وری و رفاهی که از رشد آنان در میان کشورها بدست آمده وجود دارد. آنان در ادامه تحلیل خود الگوی رشد بلندمدت

تحقیق را تحت شرایطی بررسی می کنند که در چه مناطقی و چه صنایعی مبادله میان

بهره وری و رشد اشتغال اتفاق می افتد. همچنین در ادامه مقاله خود بیان می کنند که در مجموع برای درک سیاست های کلان اقتصادی، برای نیروهای بازار نقش منطقی در

تخصیص منابع وجود دارد که استفاده مؤثر این نیروها از این منابع مهم می باشد. به هر حال آنان مسأله اصلی را ایجاد محیطی نهادی می دانند که بتواند برخی از اثرات منفی را در

کوتاه مدت و میان مدت کاهش دهد، البته تا زمانی که مانع تحقق رشد بالقوه در بلندمدت نشود. به نظر آنان ایجاد امکانات اجتماعی و حمایت از سیستم های اختراعات ملی، سیاست های مهمی جهت دستیابی به این هدف هستند. آنان عقیده دارند که تا زمانی که پایه های اقتصاد در کوتاه مدت و میان مدت تقویت شوند، این عوامل به چرخه منظم رشد بهره وری، ایجاد اشتغال و کاهش فقر کمک می کنند.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

بلالوک و ولوسو (۲۰۱۵)، در مقاله خود تحت عنوان ” تجارت، انتقال تکنولوژی و رشد بهره وری: عدم توجه به واردات” شواهدی ارائه می دهند که واردات عامل محرک مهمی جهت انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی است.

 

نتایج نشان می-دهند که بهبود بهره وری در زمینه‌هایی که عرضه‌کنندگان در آن متمرکزتر

هستند بیشتر است که نشان می دهد رقابت، ابزاری حیاتی جهت ایجاد بهبود بهره وری

است. بر اساس این اطلاعات، نتایج اولیه در سطح بنگاه نشان می دهد که واردات نقش مهمی در استفاده از تکنولوژی بازی می کند و توسط منافع حاصل از بهره وری اندازه گیری

می شود. علاوه بر این، با توجه به ادبیات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و

صادرات جهت سرریزهای تکنولوژی، مؤلفه سومی را معرفی کرده اند که تجارت و باز بودن اقتصاد موجب ترویج رشد اقتصادی می شود.

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

والِرا مولیک و کابرال (۲۰۱۸)، در مقاله خود تحت عنوان ” اثرات بهره وری در اشتغال صنایع

اولاً یک اثر قوی و مثبتی روی اشتغال بدست آور…..

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2832

بهره وری در صنعت خودرو

قیمت : تومان19,000