فروشگاه

توضیحات

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای (CRT) کوتاه  مدت با شدت کم و شدت زیاد بر ویژگی¬های ساختاری و

عملکردی قلب دانش آموزان غیرورزشکار دبیرستانی پسر بود. ۲۴ دانش آموز با میانگین سن ۳۱/۱ ± ۰۸/۱۷ سال،

قد۴۹/۵ ± ۱۶/۱۷۳ سانتی متر و وزن ۸۹/۱۱ ± ۲۴/۵۹ کیلوگرم، با سلامت کامل قلبی عروقی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده از دو ناحیه آموزش و

پرورش شهرستان خرم-آباد انتخاب شدند و به روش تصادفی با جایگزین در ۲ گروه تجربی و یک گروه کنترل، ۸ نفره قرار گرفتند. برنامۀ تمرین گروه اول، تمرین های مقاومتی دایره¬ای با شدت ۶۰-۴۰ درصد

یک تکرار بیشینه (۱RM)، به مدت۳۰ ثانیه فعالیت در هر ایستگاه، ۱۵ ثانیه استراحت بین ایستگاه¬ها، ۹۰ ثانیه استراحت بین هر دور تمرین و با۲۰-۱۲

تکرار انجام گرفت. برنامۀ تمرین گروه دوم، تمرین¬های مقاومتی دایره¬ای با شدت ۹۰-۷۰ درصد یک تکرار بیشینه،

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

به مدت ۱۵ ثانیه فعالیت در هر ایستگاه، ۳۰ ثانیه استراحت بین ایستگاه¬ها، ۹۰ ثانیه استراحت بین هر دور تمرین و با۱۰-۲ تکرار انجام گرفت. برنامه

تمرین به مدت ۸ هفته¬ و ۳ جلسه در هر هفته در ۱۰ ایستگاه تمرینی برای عضلات پایین¬تنه و بالاتنه در ۳ تا ۵ دور طراحی شد بود. قبل و پس از اتمام ۸ هفته اندازۀ توده بطن چپ، قطر پایان دیاستولی و

 

 

 

۱۳۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب
اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی………………………………………………………………………………………۱
فصل اول: مقدمه و طرح پژوهش……………………………………………………………….۲
۱-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………..۳
۲-۱) بیان مسئله………………………………………………………………………………….۴

۳-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………..۵
۴-۱) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………..۷

۱-۴-۱) هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………..۷
۲-۴-۱) اهداف اختصاصی پژوهش…………………………………………………………۷
۵-۱) پیش فرض¬های پژوهش…………………………………………………………………….۸
۶-۱) فرضیه¬های پژوهش………………………………………………………………………. ۸

۷-۱) محدودیت¬های پژوهش……………………………………………………………………..۹
۸-۱) تعریف واژه¬ها و اصطلاحات………………………………………………………………۹

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………….۱۳

۱-۲) مقدمه………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲) مبانی نظری………………………………………………………………………………۱۵
۱-۲-۲) تاریخچه قلب ورزشکار…………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۲) تاریخچه تمرین قدرتی…………………………………………………………….۱۶
۳-۲-۲) تمرین دایره-ای…………………………………………………………………….۱۷

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

۴-۲-۲) اصول تمرین………………………………………………………………………۱۹
۵-۲-۲) زمان¬بندی تمرین…………………………………………………………………..۲۰
۶-۲-۲) تقسیم¬بندی زمان¬بندی تمرین………………………………………………………۲۱
۳-۲) پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………….۲۲
۱-۳-۲) مقدمه……………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۲) تغییرات قلبی با فعالیت¬های بدنی ایزوتونیک و ایزومتریک………………………۲۲
۳-۳-۲) اثرتمرین¬های مقاومتی بلند مدت بر ویژگی¬های¬های قلبی………………………۲۶
۴-۳-۲) اثر تمرین مقاومتی کوتاه ¬مدت بر ویژگی¬های قلبی……………………………..۳۰
۵-۳-۲) اثرتمرین¬های استقامتی بلند مدت بر ویژگی¬های قلبی…………………………..۳۴
عنوان صفحه

۶-۳-۲) اثرتمرین¬های استقامتی کوتاه¬ مدت بر ویژگی¬های قلبی…………………………۳۸

۷-۳-۲) اثر رشته¬های ورزشی مختلف بر ویژگی¬های قلبی……………………………..۴۱
۸-۳-۲) اثر سن بر ویژگی¬های قلب……………………………………………………….۵۰ ۹-

۳-۲) خلاصه…………………………………………………………………………………۵۲
فصل سوم: مواد و روش¬های پژوهش…………………………………………………………۵۴
۱-۳) مقدمه………………………………………………………………………………………۵۵
۲-۳) روش پژوهش…………………………………………………………………………….۵۵

۳-۳) جامعه آماری………………………………………………………………………………۵۵
۴-۳) نمونه آماری و روش نمونه-گیری………………………………………………………..۵۵
۵-۳) متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………..۵۶

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

۶-۳) ابزار و وسایل اندازه-گیری……………………………………………………………….۵۶
۷-۳) روش¬های اندازه-گیری…………………………………………………………………….۵۷
۱-۷-۳) متغیرهای عمومی پژوهش……………………………………………………….۵۷
۲-۷-۳) اندازه¬گیری متغیرهای وابسته به ویژگی¬های ساختاری و عملکردی

قلب………۵۸
۱-۲-۷-۳) اندازه¬گیری متغیرهای وابسته به ویژگی¬های ساختاری قلب…………….۵۸
۲-۲-۷-۳) اندازه¬گیری متغیرهای وابسته به ویژگی¬های عملکردی قلب…………….۶۰

۸-۳) برنامه¬ تمرین………………………………………………………………………………۶۰
۱-۸-۳) جلسه تمرین روزانه گروه¬های آزمایش………………………………………….۶۳

۱-۱-۸-۳) مرحله گرم کردن………………………………………………………….۶۳
۲-۱-۸-۳) بخش اصلی………………………………………………………………..۶۴
۳-۱-۸-۳) مرحله سرد کردن………………………………………………………….۶۵
۹-۳) روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………….۶۶

۱۰-۳) طرح پژوهش……………………………………………………………………………۶۷
۱۱-۳) روش¬های آماری……………………………………………………………………….۶۸
فصل چهارم: یافته¬های پژوهش………………………………………………………………..۶۹

اثرات دو نوع تمرین مقاومتی (تمرین مقاومتی دایره ای) بر ویژگی های ساختاری و عملکردی قلب در افراد غیر ورزشکار

۱-۴) مقدمه………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۴) بخش اول: توصیف داده-ها……………………………………………………………….۷۰
عنوان صفحه
۱-۲-۴) مشخصات عمومی آزمودنی-ها……………………………………………………۷۰
۲-۲-۴) متغیرهای ساختاری قلب آزمودنی-ها……………………………………………..۷۱

۳-۲-۴) متغیرهای عملکردی قلب آزمودنی-ها…………………………………………….۷۲
۳-۴) بخش دوم: تحلیل آماری داده-ها…………………………………………………………۷۳
۱-۳-۴) مقایسه میانگین متغیرهای ساختاری قلب آزمودنی-

ها………………………………۷۳
۲-۳-۴) مقایسه میانگین متغیرهای عملکردی قلب آزمودنی-ها……………………………….۸۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه-گیری…………………………………………………………………۹۱
۱-۵ )مقدمه………………………………………………………………………………………۹۲

۲-۵) بحث و بررسی……………………………………………………………………………۹۲
۱- ۲- ۵) ویژگی¬های ساختاری قلب………………………………………………………۹۲
۲- ۲- ۵) ویژگی¬های عملکردی قلب…………………………………………………….۱۰۰

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

۳- ۵) نتیجه-گیری……………………………………………………………………………..۱۰۲
۴-۵) پیشنهادات برخاسته از پژوهش………………………………………………………..۱۰۳
۵-۵) پیشنهادات برای پژوهش¬های آینده……………………………………………………..۱۰۳
پیوستها و ضمائم…………………………………………………………………………….. ۱۰۴

پرسشنامه سلامت پزشکی ورزشی…………………………………………………………..۱۰۵
فرم رضایتنامه شرکت در پژوهش……………………………………………………………۱۰۶
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………….۱۰۷
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….۱۲۷

 

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۳) برنامۀ تمرین گروه¬های آزمایش در مدت ۸ هفته تمرین……………………….۶۲

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

جدول ۲- ۳) برنامه تمرین هفتگی گروه تمرین با شدت کم (گروه اول)…………………….۶۴
جدول ۳-۳) برنامه تمرین هفتگی گروه تمرین با شدت زیاد (گروه دوم)……………………۶۵
جدول ۱-۴) مشخصات عمومی آزمودنی¬ها پیش و پس از ۸ هفته برنامۀ تمرین مقاومتی

دایره-ای…………………………………………………………………………………………..۷۰
جدول ۲-۴) متغیرهای ساختاری قلب آزمودنی¬ها پیش و پس از ۸ هفته اجرای تمرین مقاومتی دایره-ای…………………………………………………………………………………………..۷۱
جدول ۳-۴) متغیرهای عملکردی قلب آزمودنی¬ها پیش و پس از ۸ هفته اجرای تمرین مقاومتی دایره-ای…………………………………………………………………………………………..۷۲

جدول ۴-۴) نتایج بررسی تفاوت¬های درون ¬گروهی و بین ¬گروهی میانگین¬های توده بطن چپ……………………………………………………………………………………………….۷۳
جدول ۵-۴) نتایج بررسی تفاوت¬های درون¬گروهی و بین¬گروهی میانگین¬های قطر پ

ایان دیاستولی بطن چپ………………………………………………………………………………۷۵
جدول ۶-۴) نتایج بررسی تفاوت¬های درون¬گروهی و بین¬گروهی میانگین¬های قطر

پایان سیستولی بطن چپ………………………………………………………………………………۷۷
جدول ۷-۴) نتایج بررسی تفاوت¬های درون¬گروهی و بین¬گروهی میانگین¬های ضخامت

دیوارۀ بین بطنی در پایان دیاستول……………………………………………………………………..۷۹
جدول ۸-۴) نتایج آزمون تعقیبی در بررسی ضخامت دیوارۀ بین بطنی در پایان

دیاستول…………………………………………………………………………………………..۸۰
جدول ۹-۴) نتایج بررسی تفاوت¬های درون¬گروهی و بین¬گروهی میانگین¬های ضخامت

اثرات دو نوع تمرین مقاومتی (تمرین مقاومتی دایره ای) بر ویژگی های ساختاری و عملکردی قلب در افراد غیر ورزشکار

دیواره بین بطنی در پایان سیستول……………………………………………………………………..۸۱
جدول ۱۰-۴) نتایج بررسی تفاوت¬های درون¬گروهی و بین¬گروهی میانگین¬های

ضخامت دیوارۀ خلفی بطن چپ در پایان دیاستول………………………………………………………۸۳
جدول ۱۱-۴) نتایج بررسی تفاوت¬های درون¬گروهی و بین¬گروهی میانگین¬های ضخامت دیوارۀ بطن چپ در پایان

سیستول…………………………………………………………….۸۵
جدول ۱۲-۴- نتایج بررسی تفاوت¬های درون ¬گروهی و بین¬ گروهی حجم ضربه¬ای بطن

چپ……………………………………………………………………………………………….۸۷
عنوان صفحه
جدول ۱۳-۴- نتایج بررسی تفاوت¬های درون¬گروهی و بین¬گروهی میانگین¬های کسر

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

تخلیه بطن چپ………………………………………………………………………………………….۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۱-۳) شدت تمرین در بین گروه¬های آزمایش که به صورت پلکانی افزایش یافت و در

هفته چهارم و هشتم به منظور جلوگیری از بیش تمرینی کاهش بار در بین گروه¬های آزمایش اعمال شد…………………………………………………………………………………………۶۳
نمودار ۱-۴) میزان تغییرات میانگین توده بطن چپ آزمودنی¬ها پس از ۸ هفته برنامۀ

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

تمرینی در گروه تمرین با شدت کم، گروه تمرین با شدت زیاد و گروه کنترل را نشان می-دهد…………………………………………………………………………………………….۷۴
نمودار ۲-۴) میزان تغییرات میانگین قطر پایان دیاستولی بطن چپ آزمودنی¬ها پس از ۸

هفته برنامۀ تمرینی در گروه تمرین با شدت کم، گروه تمرین با شدت زیاد و گروه کنترل را نشان می-دهد…………………………………………………………………………………………….۷۶

پایان نامه تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

نمودار ۳-۴) میزان تغییرات میانگین قطر پایان سیستولی بطن چپ آزمودنی¬ها پس از ۸

هفته برنامۀ تمرینی در گروه تمرین با شدت کم، گروه تمرین با شدت زیاد و گروه کنترل را نشان می-دهد…………………………………………………………………………………………….۷۸

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

نمودار ۴-۴) میزان تغییرات میانگین ضخامت دیوارۀ بین بطنی در پایان دیاستول آزمودنی-ها پس از ۸ هفته برنامۀ تمرینی در گروه تمرین با شدت کم، گروه تمرین با شدت زیاد و گروه کنترل را نشان می-دهد…………………………………………………………………………..۸۰

نمودار ۵-۴) میزان تغییرات میانگین ضخامت دیوارۀ بین بطنی در پایان سیستول آزمودنی-ها

پس از ۸ هفته برنامۀ تمرینی در گروه تمرین با شدت کم، گروه تمرین با شدت زیاد و گروه کنترل را نشان می-دهد……………………………………………………………………….۸۲

نمودار ۶-۴) میزان تغییرات میانگین ضخامت دیوارۀ خلفی بطن چپ در پایان دیاستول

پایان نامه تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

آزمودنی¬ها پس از ۸ هفته برنامۀ تمرینی در گروه تمرین با شدت کم، گروه تمرین با شدت زیاد و گروه کنترل را نشان می-دهد……………………………………………………………۸۴

نمودار ۷-۴) میزان تغییرات میانگین ضخامت دیوارۀ آزاد خلفی بطن چپ در پایان سیستول

آزمودنی¬ها پس از ۸ هفته برنامۀ تمرینی در گروه تمرین با شدت کم، گروه تمرین با شدت زیاد و گروه کنترل را نشان می-دهد…………………………………..….…………………….۸۶
نمودار ۸-۴) میزان تغییرات میانگین حجم ضربه¬ای بطن چپ آزمودنی¬ها پس از ۸ هفته

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

برنامۀ تمرینی در گروه تمرین با شدت کم، گروه تمرین با شدت زیاد و گروه کنترل را نشان می-دهد…………………………………………………………………………………………… ۸۸
عنوان صفحه
نمودار ۹-۴) میزان تغییرات میانگین کسر تخلیه بطن چپ آزمودنی¬ها پس از ۸ هفته برنامۀ تمرینی در گروه تمرین با شدت کم، گروه تمرین با شدت زیاد و گروه کنترل را نشان می¬دهد ……………………………………………………………………………………………………۹۰

 

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

 

) مقدمه
ظرفیت قلبی عروقی یک عامل مهم در ورزش و فعالیت¬های بدنی است (۱). در طول ورزش مکانیزم فعال سیستم قلبی عروقی در بدن برای انتقال گازها، و فرآوردهای تغذیه¬ای و سوخت و سازی بکار می¬رود (۱).

قلب بر اثر فعالیت¬های مستمر، از لحاظ کمی و کیفی دچار تغییراتی می¬شود که این تغییرات در نهایت به سازگاری¬های مفید در قلب منجر می¬گردد (۲). هایپرتروفی قلب یک

پاسخ انطباقی در عضله قلب به محرک¬های درونی و بیرونی است (۳). این پدیده سازگار یافته، مستقیماً بستگی به فشاری دارد که در اثر ورزش به دیواره حفره¬های قلب وارد می¬شود (۲)، که غالباً بر اثر فعالیت¬های دراز مدت حاصل می¬گردد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ ).

برخی پژوهش¬ها نیز تاثیر فعالیت¬های کوتاه¬ مدت را روی بعضی از اندازه¬های ساختاری و عملکردی قلب افراد غیرفعال مطالعه کرده¬اند (۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰). این تغییرات به صورت افزایش وزن و حجم¬های داخل قلبی (۲۲، ۷۸، ۸۳). که بر اساس اندا%…………………………

اثرات تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2672-1

پایان نامه تمرین مقاومتی دایره ای بر عملکرد قلب

قیمت : تومان10,000