فروشگاه

توضیحات

اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

در این پژوهش تلاش شده است تا تأثیر آموزش برنامه ی تدوین شده توسط پژوهشگر با رویکرد شوانکر بر افزایش سلامت روانی و رضایت زناشویی

همسران جانباز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از میان همسران جانباز ساکن در دو مجتمع مسکونی و مادران دو مدرسه در منطقه ی ۲۲ و ۲

دعوت به عمل آمد و از بین مراجعه کنندگان ۳۰ همسر جانباز که

شرایط ورود به این طرح را داشتند به‏صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی

و کنترل قرار گرفتند. روش تحقیق در این پژوهش، آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. همسران جانباز گروه

آزمایش در معرض آموزش تدوین شده با رویکرد شوانکر به مدت ۱۰ جلسه ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه قرار گرفتند

اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

و گروه کنترل نیز هیچ آموزشی دریافت نکردند.

از هر دو گروه پیش‏ آزمون و پس آزمون به عمل آمد. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش عبارت بودند از:

  1. ۱٫  پرسشنامه ی رضایت زناشویی اینریچ فرم ۴۷ سئوالی که پایایی آن در پژوهش میرخشتی (۱۳۷۵)، ۹۲/۰ و در پژوهش سلیمانیان ۹۵/۰ به دست آمده است.
  2. ۲٫     پرسشنامه ی سلامت عمومی  که پایایی آن در پژوهش پالاهنگ (۱۳۷۴)، ۹۱/۰ برآورد شده است.

در این پژوهش از روش آماری نمرات  اختلافی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که آموزش دلگرم‏سازی شوانکر موجب افزایش رضایت زناشویی وسلامت‌روان شده‌است و در خرده مقیاس‏های علائم جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی نیز موجب بهبود علائم شده است و فرضیه‏های ما تائید شدند.

واژه‏ های کلیدی: جانباز، آموزش دلگرم‏سازی، رضایت زناشویی، سلامت روان، همسر جانباز

۱۴۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و جامعه آماری دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان
اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

 

 

فهرست مطالب

 عنوان

فصل اول: چارچوب تحقیق …………...………………………………………………… ۱

۱٫ ۱ بیان مسئله ……………………………………………………………………………….. ۲

۲٫ ۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………. ۴

۳٫ ۱ هدف تحقیق …………………………………………………………………………….. ۵

۴٫ ۱ فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………….. ۵

۵٫ ۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ………………………………………. ۶

 

فصل دوم: پیشینیه­ی تحقیق …………………………………………………………………. ۹

۱٫ ۲ مبانی نظری رویکرد آدلر …………………………………………………………….. ۱۰

۱٫ ۱٫ ۲ دلگرم سازی ………………………………………………………………………… ۱۲

۱٫ ۱٫ ۱٫ ۲ رفتارهای دلگرم زدا در خانواده …………………………………………… ۱۵

۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ خود دلگرم سازی …………………………………………………………….. ۱۶

۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ آموزش خود دلگرم سازی شوانکر ………………………………………. ۱۷

۲٫ ۲ خانواده …………………………………………………………………………………… ۱۹

۳٫ ۲ رضایت زناشویی ………………………………………………………………………. ۲۳

۱٫ ۳٫ ۲ عوامل موثر بر رضایت زناشویی………………………………………………. ۲۳

اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                           

۲٫ ۳٫ ۲ بررسی نظریه های موجود در رابطه با رضایت مندی زناشویی ……….. ۲۵

۱٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریه ی چرخه ی زندگی زناشویی ………………………………………. ۲۶

۲٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریه های طبقه بندی ازدواج های بادوام……………………………….. ۲۶

۳٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریه ی مبادله ی اجتماعی نای ……………………………………………. ۲۷

۴٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریه ی عقلانی- هیجانی الیس ……………………………………………. ۲۸

۳٫ ۳٫ ۲ مدل های زوج درمانی …………………………………………………………… ۲۸

۴٫ ۳٫ ۲ ازدواج و رفتار با همسر از دیدگاه قرآن و حدیث ……………………….. ۳۰

۴٫ ۲ سلامت روانی ………………………………………………………………………….. ۳۱

۱٫ ۴٫ ۲ تعریف سلامت و بهداشت روانی …………………………………………….. ۳۱

۲٫ ۴٫ ۲ عوامل موثر بر اختلال سلامت روانی ……………………………………….. ۳۳

۳٫ ۴٫ ۲ مفهوم سلامت روانی از دیدگاه های مختلف ………………………………. ۳۴

۴٫ ۴٫ ۲ معیارهای سلامت روان از دیدگاه اسلام ……………………………………. ۳۶

۵٫ ۴٫ ۲ اهداف بهداشت روانی …………………………………………………………… ۳۷

۶٫ ۴٫ ۲ ارتقاء بهداشت روانی ……………………………………………………………. ۳۸

۵٫ ۲ جنگ و جانباز ………………………………………………………………………….. ۳۹

۱٫ ۵٫ ۲ جنگ ………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲٫ ۵٫ ۲ جنگ از دیدگاه قرآن …………………………………………………………….. ۴۱

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                           

۳٫ ۵٫ ۲ جانباز و جانبازی……………………………………………………………………. ۴۲

۶٫ ۲ مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان ………………………………. ۴۵

۱٫ ۶٫ ۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………. ۴۵

۲ .۶٫ ۲ تحقیقات انجام شده در خارج کشور ………………………………………… ۵۲

 

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………… ۵۹

۱ .۳ جامعه ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری…………………………………….. ۶۰

۲٫ ۳ روش تحقیق …………………………………………………………………………….. ۶۰

۳٫ ۳ روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………………. ۶۰

۴٫ ۳ ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………. ۶۱

۱٫ ۴٫ ۳ پرسشنامه ی رضایت زناشویی اینریچ ……………………………………….. ۶۱

۱٫ ۱٫ ۴٫ ۳ معرفی کلی پرسشنامه ………………………………………………………… ۶۱

۲٫ ۱٫ ۴٫ ۳ نمره گذاری پرسشنامه ی اینریچ…………………………………………… ۶۳

۳٫ ۱٫ ۴٫ ۳ ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی اینریچ…………………………… ۶۴

۲٫ ۴٫ ۳ پرسشنامه ی سلامت عمومی GHQ…………………………………………. 66

۱٫ ۲٫ ۴٫ ۳ معرفی کلی پرسشنامه…………………………………………………………. ۶۶

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                           

۲٫ ۲٫ ۴٫ ۳ نمره گذاری پرسشنامه ی GHQ…………………………………………. 68

۳٫ ۲٫ ۴٫ ۳ ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی سلامت عمومی GHQ……. 69

۵٫ ۳ متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………. ۷۰

۶٫ ۳ روش تحلیل آماری داده ها …………………………………………………………. ۷۱

 

فصل چهارم: تحلیل داده های تحقیق ……………………………………………………. ۷۲

۱٫ ۴ مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲٫ ۴ یافته های توصیفی تحقیق ……………………………………………………………. ۷۳

۳٫ ۴ تحلیل استنباطی داده های  تحقیق………………………………………………….. ۸۶

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………… ۹۲

۱٫ ۵ مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۹۳

۲٫ ۵ خلاصه ی یافته های تحقیق و نتیجه گیری ………………………………………. ۹۳

۳٫ ۵ پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………… ۹۷

۴٫ ۵ پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………. ۹۷

۵٫ ۵ محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………….. ۹۸

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                           

فهرست منابع  ………………………………………………………………………………….. ۹۹

منابع فارسی …………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

پیوست الف: روش آموزشی شوانکر ……………………………………………………. ۱۱۵

پیوست ب: پرسشنامه های GHQ و اینریچ …………………………………………… ۱۲۷     Abstract

اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                   صفحه          

جدول ۱٫ ۳  دیاگرام طرح …………………………………………………………………. ۶۱

جدول ۱٫ ۴  فراوانی سن همسران جانباز ………………………………………………. ۷۴

جدول  ۲٫ ۴ فراوانی سن جانبازان………………………………………………………… ۷۵

جدول ۳٫ ۴ فراوانی درصد جانبازی جانبازان …………………………………………. ۷۶

جدول ۴٫ ۴ فراوانی تحصیلات همسران جانباز………………………………………… ۷۷

جدول ۵٫ ۴ فراوانی تحصیلات جانبازان………………………………………………… ۷۸

جدول ۶٫ ۴ فراوانی شغل همسران جانباز ……………………………………………… ۷۹

جدول ۷٫ ۴ فراوانی شغل جانبازان ………………………………………………………. ۸۰

جدول ۸٫ ۴ فراوانیطول مدت ازدواج افراد شرکت کننده در پژوهش ………. ۸۱

جدول ۹٫ ۴ فراوانی تعداد فرزندان ……………………………………………………… ۸۲

جدول ۱۰٫ ۴ میانگین  و انحراف استاندارد نمرات …………………………………. ۸۳

رضایت زناشویی هر دو گروه

جدول ۱۱ .۴ میانگین  و انحراف استاندارد نمرات GHQ گروه آزمایش …… ۸۴

جدول ۱۲٫ ۴ میانگین  و انحراف استاندارد نمرات GHQ گروه کنترل ……… ۸۵

جدول ۱۳٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل ………………. ۸۶

رضایت زناشویی اینریچ

جدول ۱۴٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل ………………. ۸۷

نمره ی کل سلامت روان

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                   صفحه          

جدول ۱۵٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل ………………. ۸۸

علائم جسمانی (A)

جدول ۱۶٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل ………………. ۸۹

اضطراب و مشکلات خواب (B)

جدول ۱۷٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل……………….. ۹۰

 اختلال در کارکردهای اجتماعی

جدول ۱۸٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل ………………. ۹۱

افسردگی (D)

. ۱ بیان مسئله

جنگ در تمام دوران، جوامع بشری را تهدید کرده است. هر جنگی زیانهایی دارد، زیانهای مالی قابل جبران هستند، اما زیانهای روانی مشکل جبران می شوند و از مهمترین عوارض جنگ هستند. فردی که از جنگ بر می گردد

باید خود را هم با خانواده وفق دهد و هم با اجتماع، اکثر این افراد در وفق دادن دچار مشکل می شوند و خود را در این میان غربیه می پندارند. این افراد نه تنها خود دچار مشکلات روانی فراوانی می شوند، بلکه خانواده ی  آن ها

نیز درگیر این قضیه می شوند، به خصوص همسران این افراد در معرض خطر بیشتری هستند

و رضایت زناشویی این افراد کاهش پیدا می کند. بر طبق آمارها نرخ طلاق در این افراد دو برابرافراد عادی می باشد (هاشمی، ).

اگر اعضاء خانواده از سوی منابعی حمایت شوند، توانایی بیشتری برای کمک به فرد حادثه دیده دارند.

رضایت زناشویی از موارد مهمی است که موجب سازگاری خانواده می شود. نظام خانواده باید نظام محکم و پایداری باشد. بهداشت خانواده یکی از مسائل مهمی است که در استحکام نظام خانواده نقش دارد.

اختلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی مانند افسردگی، اعتیاد و … می باشد.

همچنین مشکلات ارتباطی در خانواده با بیماریهای جسمی نیز همبستگی دارد. افرادی

که روابط رضایت بخش وحمایت کننده دارند، احتمال کمی وجود دارد که مبتلا به بیماری سختی شوند و اگر هم بیمار شوند سریعتر بهبود می یابند.

بعد از مرگ ناگهانی در خانواده مشکلات زناشویی و طلاق شدیدترین فشارهایی هستند که افراد تجربه می کنند (بلوم، آشرو وایت ۱۹۸۷ به نقل از طغیانی ۶).

با توجه به نقش رابطه ی زوجین بر سلامت جسم و روان آموزش شیوه های مختلف روان درمانی ضروری می باشد.

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

1 نقد وبررسی برای اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

  1. افسانه عزتی

    پایان نامه عالیییییییی

افزودن نقد و بررسی

اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

1 نقد و بررسی
اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانكر بر سلامت روانی و رضايت زناشويی همسران جانبازان

قیمت : تومان9,800