فروشگاه

توضیحات

روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

شرکت های نرم افزاری به صورت تخصصی تر در حوزه های گوناگون (مثلاً برخی از شرکت ها به طراحی، تحلیل، جمع آوری نیازمندی ها، تست نرم¬افزار و …) به تولید و توسعه محصولات نرم افزاری می پردازند و همچنین توسعه نرم افزارهای برون سپاری و نرم افزارهای جهانی مطرح می شود که مستلزم

استفاده از روش ها و استانداردها برای کنترل و مدیریت بین فرایندها تولید و توسعه نرم افزار می باشد.

عدم یکپارچگی بین فرایندهای مهندسی نرم

افزار و ذینفعان (به عنوان مثال، سازمان و یا IT) باعث ناکارآمدی گسترده در فرایندهای عملیاتی نرم افزار می شود. همچنین عوامل تأثیرگذار متعددی در چرخه حیات نرم¬افزار وجود دارد که کار برنامه ریزی و اجرای نرم افزار را دشوار می سازد. به تازگی، اقتصاد و نیروهای بازار، پیچیدگی های عملیاتی

جدیدی را به چرخه حیات نرم¬افزار افزوده است. بدین منظور سازمان ها به چارچوب صریح بر اساس اصول مدیریتی فرایند گرا نیاز دارند، برای کنترل

چرخه حیات نرم افزار، استانداردISO/IEC 12207 و برای مدیریت قانونمند

و ارائه یک زبان و چرخه حیات خدمات کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL) پیشنهاد می شود.

 روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

استانداردISO/IEC 12207 استاندارد چرخه حیات نرم افزار است که این استاندارد نه تنها به ارائه چارچوبی برای اجرای روشی موثر برای تولید و توسعه

نرم افزار می پردازد، بلکه می¬توان اطمینان حاصل نمود که اهداف سازمان به درستی تحقق می یابد و این استاندارد بین المللی شامل فرایندها،

فعالیت ها و وظایف در طول چرخه حیات نرم افزار می باشد. همچنین استفاده از ITIL در تولید محصولات نرم افزاری موجب ساده سازی، سازماندهی و

مدیریت فرایندها، ایجاد زبان مشترک و تحویل کارآمدتر می شود که از طریق کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت صورت می¬گیرد. به طور کلیITIL یک

چارچوب گسترده ای برای کنترل و مدیریت فرایندISO/IEC 12207 می باشد و به تنهایی ITIL فاقد فرایند دقیق برای مدیریت چرخه حیات نرم افزار است.

در این پایان نامه با توجه به اهمیت وجود استانداردهای نرم افزار و فرایندهای چرخه حیات نرم افزار، استاندارد بین المللی ISO/IEC 12207 و فرایند چرخه حیات خدمات ITIL استفاده شده است.

 

 ۱۳۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)
روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فهرست مطالب ‌أ
فهرست جدول‌ها ‌ه
فهرست شکل‌ها ‌و
فهرست نمودارها ‌ح
فهرست علایم و نشانه‌ها ‌ط
فصل ۱- مقدمه ۱
۱-۱- مقدمه….. ۲
۱-۲- تعریف مساله و سوال‌های اصلی تحقیق ۲
۱-۳- سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۳-۱- سوابق تحقیق ۵
۱-۳-۲- ضرورت انجام تحقیق ۸
۱-۴- فرضیه‌ها ۱۰
۱-۵- هدف و روش تحقیق ۱۰
۱-۶- چه کاربردی از انجام این تحقیق متصور است؟ ۱۱
۱-۷- نوآوری………. ۱۲
۱-۸- روش انجام تحقیق ۱۲
۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۲
۱-۱۰- ساختار پایان‌نامه ۱۳
فصل ۲- ادبیات تحقیق ۱۴
۲-۱- مقدمه……. ۱۵
۲-۲- بحران نرم¬افزار ۱۵
۲-۳- مهندسی نرم¬افزار ۱۶
۲-۳-۱- ویژگی¬های مهندسی نرم‌افزار ۱۷
۲-۳-۲- اهداف مهندسی نرم‌افزار ۱۷

۲-۳-۳- اهمیت جایگاه مهندسی نرم¬افزار در سیستمهای نرم-افزاری ۱۸

۲-۴- متدولوژی ۱۸
۲-۴-۱- تعریف متدولوژی ۱۹
۲-۴-۲- ویژگی¬های یک متدولوژی مطلوب: ۱۹
۲-۴-۳- متدولوژی و متدهای برای تولید نرم¬افزار ۲۰
۲-۵- فرایند……. ۲۱
۲-۶- چرخه حیات نرم¬افزار ۲۲
۲-۷- چرخه حیات خدمات ۲۳
فصل ۳- استانداردهای مهندسی نرم¬افزار ۲۴
۳-۱- مقدمه……. ۲۵
۳-۲- استانداردهای مهندسی نرم¬افزار ۲۵
۳-۲-۱- تعریف استاندارد ۲۵
۳-۲-۲- اهمیت استانداردها ۲۶

 روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

۳-۲-۳- استانداردهای مرجع جهانی ۲۶
۳-۲-۳-۱- معرفی IEEE…………. 26
۳-۲-۴- معرفی ISO/IEC 27
۳-۳- استاندارد ISO/IEC 12207 28
۳-۳-۱- فرایند چرخه حیات نرم¬افزار ISO/IEC 12207 29

۳-۴- استاندارد ITIL 46
۳-۵- چرخه حیات خدمات ITIL 47
۳-۵-۱- استراتژی خدمات ۴۸
۳-۵-۱-۱- فرایندها……………………….. ۴۹
۳-۵-۱-۲- فعالیت¬ها………………….. ۵۰
۳-۵-۲- طراحی خدمات ۵۰
۳-۵-۲-۱- فرایندها……………………. ۵۱
۳-۵-۲-۲- فعالیت¬ها…………………. ۵۳
۳-۵-۳- انتقال خدمات ۵۳
۳-۵-۳-۱- فرایندها……………………….. ۵۴
۳-۵-۳-۲- فعالیت¬ها………………………….. ۵۵
۳-۵-۴- اجرای خدمات ۵۵
۳-۵-۴-۱- فرایندها……………….. ۵۵
۳-۵-۴-۲- فعالیت¬ها……………………… ۵۶
۳-۵-۵- بهبود مستمر خدمات ۵۶
۳-۵-۵-۱- فرایندها………………….. ۵۶
۳-۵-۵-۲- فعالیت¬ها………………………. ۵۷
۳-۶- خلاصه فصل ۵۷
فصل ۴- الگوی پیشنهادی ۵۹
۴-۱- مقدمه ۶۰
۴-۲- رویکرد ایده پیشنهادی ۶۱

۴-۲-۱- فاز اول: دسته¬بندی فرایند استاندارد ISO/IEC 12207 63

۴-۲-۲- فاز دوم: تعیین ورودی و خروجی فعالیت¬های استاندارد ISO/IEC 12207 64

 روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

۴-۲-۳- فاز سوم: انجام عملیات نگاشت ۷۰
۴-۲-۳-۱- نگاشت بین فرایند تولید نرمافزار و فازهای ITIL 70
۴-۲-۳-۲- نگاشت بین فرایند ISO/IEC 12207 و فرایند ITIL 72
۴-۳- بررسی روش پیشنهادی ۷۶
۴-۴- خلاصه فصل ۷۷
فصل ۵- ارزیابی و آزمایش روش پیشنهادی ۷۹
۵-۱- مقدمه………… ۸۰
۵-۲- مطالعه موردی ۸۰
۵-۲-۱- دامنه مطالعه موردی ۸۰
۵-۲-۲- فاز اول بدون استفاده از استاندارد چرخه حیات نرم-افزار ۸۰
۵-۲-۳- فاز دوم استفاده از استاندارد چرخه حیات نرم¬افزار ۸۱
۵-۲-۴- فاز سوم استفاده از استاندارد چرخه حیات نرم¬افزار و خدمات ۸۳
۵-۳- بررسی و تحلیل بر اساس پیاده¬سازی سه فاز ۸۶
۵-۴- نتیجه¬گیری ۸۸
فصل ۶- نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۸۹
۶-۱- مقدمه…………… ۹۰
۶-۲- محدودیت¬ها ۹۰
۶-۳- یافته‌های تحقیق ۹۱
۶-۴- پیشنهادها ۹۲
مراجع………………. ۹۴
واژه‌نامه فارسی به انگلیسی ۹۷
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی ۱۰۱
پیوست فنی ۱ …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
پیوست فنی ..۲ ۱۲۱
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

 روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

جدول ‏۱ ۱: ارزیابی وضعیت پروژه¬های نرم¬افزاری در سال¬های گوناگون ۷
جدول ‏۴ ۱: فعالیت و وظایف فرایند توافق ۶۶
جدول ‏۴ ۲: نگاشت بین فرایند ITIL و فرایندهای ISO/IEC 12207 73
جدول ‏۴ ۳: مزایا روش پیشنهادی ۷۶
جدول ‏۵ ۱: فعالیت¬ها و وظایف فرایند طراحی بر مبنای استاندارد ISO/IEC 12207 81
جدول ‏۵ ۲: پارامترهای مدیریت زمان، هزینه، کیفیت و ارتباطات ۸۸
جدول ‏۶ ۱: فعالیت¬ها و وظایف فرایند پروژه ۱۰۶
جدول ‏۶ ۲: فعالیت¬ها و وظایف فرایند فنی و تکنیکال ۱۱۲
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل ‏۱ ۱: استاندارد پیشنهادی برای تولید و توسعه نرم-افزار ۵
شکل ‏۱ ۲: ارتباط فرایند ISO/IEC 12207 و ITIL 11
شکل ‏۳ ۱: چرخه حیات نرم‌افزار ۳۰
شکل ‏۳ ۲: wbs و فعالیت¬های فرایند توافق ۳۲
شکل ‏۳ ۳: WBS و فعالیت¬های فرایند توانمندسازی پروژه¬های سازمانی ۳۴
شکل ‏۳ ۴: WB و فعالیت¬های فرایند پروژه ۳۷
شکل ‏۳ ۵: WBS و فعالیت¬های فرایند فنی و تکنیکال ۴۰
شکل ‏۳ ۶: WBS و فعالیت¬های فرایند پیاده¬سازی نرم¬افزار ۴۱
شکل ‏۳ ۷: WBS و فعالیت¬های فرایند پشتیبانی نرم¬افزار ۴۴
شکل ‏۳ ۸: WBS و فعالیت¬های فرایند استفاده مجدد نرم¬افزار ۴۵
شکل ‏۳ ۹: چرخه حیات خدمات ITIL 47
شکل ‏۳ ۱۰: فرایند چرخه حیات ITIL 48
شکل ‏۴ ۱: شمای انتزاعی چارچوب پیشنهادی ۶۰

 روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

شکل ‏۴ ۲: فازهای ایده پیشنهادی ۶۱
شکل ‏۴ ۳: شمایی از فرایندهای ISO/IEC و ITIL 62
شکل ‏۴ ۴: مدل فرایند تولید نرم¬افزار ۶۳
شکل ‏۴ ۵: توالی منظم فرایندهای ISO/IEC 12207 64
شکل ‏۴ ۶: نگاشت بین فازهای ITIL و فرایند تولید نرم¬افزار ۷۲
شکل ‏۴ ۷: نگاشت بین فرایند ITIL و ISO/IEC 12207 73
شکل ‏۶ ۱: صفحه ورود به سامانه ۱۲۲
شکل ‏۶ ۲:صفحه اصلی سامانه ۱۲۲
شکل ‏۶ ۳: تعریف تیکت ۱۲۳
شکل ‏۶ ۴: پیگیری تیکت ۱۲۳
شکل ‏۶ ۵: گزارشات پروژه ۱۲۴
شکل ‏۶ ۶: صفحه اطلاع رسانی اخبار پروژه ۱۲۴
شکل ‏۶ ۷: پایگاه دانش سامانه ۱۲۵

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار ‏۵ ۱: مقایسه سه پروژه از لحاظ زمان ۸۷

فهرست علایم و نشانه‌ها
عنوان علامت اختصاری

 روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

کتابخانه زیر ساخت فناوری اطلاعات Information Technology and Infrastructure Library ITIL
فناوری اطلاعات Information Technology IT
مدیریت سرویس فناوری اطلاعات IT service management ITSM
سازمان بین‌المللی استاندارد International Organization for Standardization ISO
کمسیون بین‌المللی الکترونیک International Electro technical Commission IEC
دفتر بازرگانی دولت Office of Government Commerce OGC
مدیریت امنیت اطلاعات Information security management system ISMS
توسعه نرم¬افزارهای جهانی Global Software Development GCD
بهبود فرایند نرم-افزار software process improvement SPI
مهندسی نرم¬افزار Software engineering SE
مدیریت امنیت اطلاعات Information security management system ISMS
کمیته فنی الحاقی joint Technical Committee JTC

 روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

چرخه حیات نرم¬افزار software lifecycle processes SLPs
فرایندهای نرم¬افزاری خاص software specific processes SSPs
فرایندهای محتوا سیستم¬ system context processes SCPs
بهبود مستمر خدمات Continual Service Improvement CSI
توافق¬نامه سطح خدمات Service Level Agreement SLA
توافق¬نامه سطح عملیات Operation Level Agreement OLA

 

 

۱-۱- مقدمه
امروزه رشد کسب‌وکار فن¬آوری و بازار تحت تأثیر توسعه صنعت نرم¬افزار است. در سراسر جهان سازمان¬های توسعه نرم¬افزار به دنبال شیوه¬ها و روش¬های جدیدی می¬باشند که در توسعه و کنترل محصولات نرم‌افزاری به آن¬ها کمک نمایند؛ بنابراین بسیاری از استانداردها و روش¬ها برای این

منظور ایجاد می¬گردد. استانداردها به شرکت-ها برای مدیریت و کنترل فرایند توسعه که نهایتاً برای تولید و توسعه محصول نرم¬افزاری کمک می¬کنند (Tahir et al., 2010).

۱-۲- تعریف مساله و سوال‌های اصلی تحقیق

واژه نرم¬افزار برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ مطرح گردید که در روزهای آغازین، تقریباً نرم¬افزارها قادر به حل هر مشکل بر اساس زبان¬های

برنامه¬نویسی و الگوریتم¬ها بودند، توسعه می¬یافتند؛ اما با گذشت زمان و تکامل سخت¬افزارها، تأخیر مداوم برنامه¬ریزی پروژه¬ها، بهره¬وری پایین، هزینه¬های سنگین تعمیر و نگهداری و عدم برآورده شدن انتظارات کاربران منجر به رکود توسعه نرم¬افزار گردید که در سال ۱۹۶۸ به عنوان بحران

نرم¬افزار شناخته شد، این واژه نخستین بار در کنفرانس ناتو برای توسعه نرم¬افزار مطرح گردید. این بحران ناشی از این واقعیت که هیچ روش و متد¬

رسمی، ابزار پشتیبانی و توسعه مدیریت پروژه مناسب که تمامی تکنیک¬های استاندارد مورد نیاز برای پروژه¬های توسعه نرم¬افزار وجود ندارد. جامعه

نرم-افزار متوجه این که مشکل چه چیزی می¬باشد قرار گرفت، تصمیم به گرفتن ایده از سایر رشته¬های مهندسی برای توسعه پروژه¬های

نرم¬افزاری پرداختند که منشأ آن مهندسی نرم¬افزار (SE) است، بنابراین واژه مهندسی نرم¬افزار بعد از سال ۱۹۶۸ شناخته شد در واقع این واژه طی

کنفرانس مهندسی ناتو (که در گارمیش آلمان برگزار شد) توسط ریاست کنفرانس F.L.Bauer معرفی گردید و از آن پس به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت (Vandierendonck and Mens, 2011)، (Marbán et al., 2009).

 روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

امروزه نرم¬افزار همانند هر صنعت دیگر به طور گسترده با موضوع استاندارد درگیر است. از آنجا که تنوع حوزه عملکرد در زمینه نرم¬افزار بسیار زیاد است، ادامه حیات این صنعت نمی¬تواند بی‌نیاز از وجود استانداردهای منسجم و یکسان باشد، ضرورت استفاده از استانداردها در تولید محصولات

نرم¬افزار بر همگان روشن است و امروزه نرم¬افزار به عنوان یک مقوله فراگیر و بسیار مهم شناخته شده است. در طی چند دهه گذشته و در مقابله با

بحران موجود در تولید محصولات نرم¬افزاری، متخصصین و صاحب‌نظران، با به وجود آوردن علوم مهندسی نرم¬افزار، تلاش¬های بسیار ارزنده¬ای در

راستای قوام بخشیدن، برقراری و بهبود نظام تولید نرم¬افزار پرداختند؛ بنابراین مهندسی نرم¬افزار همانند سایر رشته¬های مهندسی برای انجام

پروژه¬ها باید از فرایند مبتنی بر چارچوب استفاده نماید. از مزایا مبتنی بر چارچوب می¬توان به امکان قابل تکرار بودن پروژه، کیفیت محصولات نرم¬افزاری و دور نشدن از اهداف پروژه اشاره نمود.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

1 نقد وبررسی برای  روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

  1. معین

    “ روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه فناوری اطلاعات (ITIL)

افزودن نقد و بررسی

 روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس های کتابخانه  فناوری اطلاعات (ITIL)

1 نقد و بررسی

قیمت : تومان9,800