فروشگاه

توضیحات

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

امروزه با رشد نیازهای کاربران به سرویسهای مختلف ، مرکز داده جهت در بر گرفتن تجهیزات ، اطلاعات و برنامه های کاربردی حساس در فضایی کاملا مطمئن و دارای قابلیت گسترش طراحی شده اند. برطبق تعاریف ارائه شده ، مراکز داده متشکل از اجزای ضروری زیر ساختی هستند که کار پشتیبانی از

اینترنت و تجارت الکترونیکی و بخش های ارتباطات الکترونیکی را به عهده دارند و در نتیجه تمامی سرویسهای ارائه شده در آنها باید دقیق ؛ مطابق برنامه و بدون کوچکترین وقفه ای عمل نمایند.

به طور کلی مراکز داده به عنوان مکانی جهت فراهم آوردن موارد زیر تعریف می شوند: ذخیره سازی ؛ مدیریت ، پردازش و تبادل اطلاعات دیجیتال و همچنین فراهم آوردن سرویس های کاربردی با مدیریت جهت پردازش های اطلاعاتی.

با توجه به لزوم و اهمیت وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و استفاده از فناوری

های نوین و پیشرفته در سازمانها ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیاز به داشتن

مرکز داده را احساس می نماید ، که هدف آن دستیابی به یکپارچگی اطلاعات ، تأمین سرعت و امنیت مطلوب و ایجاد محیطی کاربر پسند جهت کار کاربران می باشد.

در این پروژه علاوه بر شناخت نیازمندیهای مرکز داده سازمانی ، درخواست برای پیشنهاد ایجاد این مرکز را برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی نموده ایم.

 

 ۱۹۹صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

فهرست
فصل اول ۱
کلیات ۱
۱-۱مقدمه ۲
۱-۲ تعاریف ۲
۱-۳ سرویسهای مرکز داده [۲] ۴
۱-۴ زیرساخت مرکز داده [۲] ۴
۱-۵ طراحی مرکز داده [۲] ۵
۱-۶ سرویسهای مورد نظر ۵
۱-۶-۱ سرویسهای پایه [۲] ۵
۱-۶-۲ سرویسهای ارزش افزوده ۶

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱-۷ زیرپروژه های مرکز داده ۶
۱-۸ روش طراحی مرکز داده ۷
۱-۹ طرح فنی سرویسها: ۷
۱-۱۰ شرح سرویسها و امکانات لازم برای هر سرویس [۲] ۸
۱-۱۰-۱ سرویسهای ارسال پیغام(Messaging Services) 8
۱-۱۰-۲ سرویسهای زیرساخت شبکه (Network Infrastructure Services) 10

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱-۱۰-۳ سرویسهای مالتی مدیا(Multimedia Services) 11
۱-۱۰-۴ Desktop Services 13
فصل دوم ۱۵
تولید و نگهداری داده در سازمانها ۱۵
۲-۱ سیرتکاملی مراکز داده (از Mainframe به Data Center ) 16
۲-۱-۱ تاریخچه ۱۶
۲-۲ چرا مرکز داده ؟[۱] ۱۷
۲-۳-۱ اهداف کلیدی ۱۸
۲-۳-۲ سه کلاس مرکز داده ۱۹
۲-۳-۳ عوامل مرکز داده ۲۰
۲-۳-۴ المانهای مرکز داده ۲۱
۲-۳-۵ مجموعه مستندات مرکز داده ۲۱
۲-۴ مروری بر معماری اطلاعات در سازمانهای بزرگ ۲۲
۲-۴-۱ معماری [۱۲] ۲۳
۲-۴-۱-۲ تعاریف معماری سازمانی[۱۳] ۲۴
۲-۴-۱-۳ مدلهای معماری سازمانی ۲۴
۲-۴-۱-۴ لایه های معماری NIST[19] 32
۲-۵ معماری سازمانی سرویس گرا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)[21] 35
۲-۵-۱ مقایسه میان معماری سازمانی با معماری سرویس گرا[۲۲] ۳۶
فصل سوم ۳۸
معماری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۸
۳-۱ معماری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۹

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۳-۱-۱ زیرمعماری کسب و کار(حرفه) سازمان ثبت ۳۹
۳-۱-۱-۱رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور[۲۰] ۳۹
۳-۱-۲ زیر معماری اطلاعات سازمان ثبت ۴۰

۳-۱-۲-۱ سیاست های کلی امور ثبتی [۲۰] ۴۰
۳-۱-۳ زیرمعماری کاربردی سازمان ثبت ۴۰
۳-۱-۴ زیرمعماری داده سازمان ثبت ۴۱
۳-۱-۴-۱ چشم انداز سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در حوزه فناوری اطلاعات:[۱۰] ۴۱
۳-۱-۵ زیرمعماری فناوری سازمان ثبت ۴۲
۳-۲ شناخت طرح شبکه و ارتباطات سازمان ۴۳
۳-۲-۱ تعیین محدوده مسأله ۴۳
۳-۲-۲ پراکندگی جغرافیایی ۴۳
۳-۲-۳ سرویس ها و نرم افزارهای کاربردی ۴۵
۳-۲-۴ کاربران نرم افزارهای کاربردی و کاربران شبکه ۵۲
۳-۲-۴-۲ کاربران شبکه ۵۴
۳-۳ تحلیل نیازمندی ها ۵۵
۳-۳-۱ دسترس پذیری ۵۶
۳-۳-۲ کیفیت سرویس ۵۸
۳-۳-۳ امنیت ۵۹
۳-۳-۴ توسعه پذیری ۶۲

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۳-۳-۵ مدیریت پذیری ۶۲
۳-۳-۶ تحرک پذیری ۶۳
۳-۴ معماری منطقی شبکه ۶۴
۳-۴-۱ توپولوژی منطقی پیشنهادی شبکه سازمان ثبت ۶۴
۳-۴-۲ معماری شبکه سازمانی ۶۴
۳-۴-۳ معماری شبکه سازمان ثبت ۶۷
۳-۴-۴ بررسی راهکارهای موجود ۷۰
۳-۴-۴-۱ ایجاد شبکه گسترده اختصاصی ۷۰
۳-۴-۵ راهکار نهایی ۷۱
۳-۴-۵-۱ راهکار اتصال ساختمانهای ستادی ، اداره کل و ادارات ثبتی تهران به مرکز داده ۷۱
۳-۴-۵-۲ راهکار اتصال ادارات کل ثبت و ادارات ثبت استانها به مرکز داده ۷۲

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۳-۴-۵-۳ انتخاب تکنولوژی شبکه گسترده برای ارتباط مراکز با مرکز داده ۷۲
۳-۴-۵-۴ اتصال مراکز به مرکز داده از طریق اینترنت ۷۳
۳-۴-۵-۵ انتخاب اتصال پشتیبان به مرکز داده ۷۳
۳-۴-۵-۶ ارتباط با اینترنت ۷۵
۳-۴-۵-۷ ماجول اینترنت ۷۵
۳-۴-۵-۸ امنیت ۷۶
۳-۴-۶ ارتباطات بین سازمان ۷۷
۳-۴-۷ ارتباط با کاربران دور و VPN 77
۳-۴-۸ نتیجه معماری شبکه سازمان ۷۸
۳-۴-۹ پروژه ایجاد مرکز داده ۷۸
۳-۴-۹-۱ ویژگیهای مرکز داده ۷۸
فصل چهارم ۷۹
چگونگی انجام طراحی مرکز خدمات داده سازمانی ۷۹
۴-۱ ساختمان و فضا [۴] ۸۰
۴-۱-۱ عوامل مهم در طراحی ساختمان و فضای یک مرکز داده ۸۱

۴-۱-۲ شرایط محل طراحی از لحاظ فیزیکی ۸۱
۴-۱-۳ نیازهایی که مرکز داده باید پشتیبانی کند : ۸۲
۴-۱-۴ سازمان طراحی ساختمان و فضا ۸۲
۴-۲ تغذیه و نیرو[۴] ۸۳
۴-۲-۱ رویه طراحی تغذیه و نیرو ۸۳

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۴-۲-۲ طراحی پایه – Basic Design 85
۴-۲-۳ طراحی تفصیلی-Detail design 86
۴-۲-۴ سازمان بهره برداری ۸۷
۴-۳ تأسیسات[۴] ۸۷
۴-۳-۱ دما ۸۷
۴-۳-۲ رطوبت ۸۸
۴-۳-۳ گردش هوا ۸۸
۴-۴ زیرساخت شبکه و ارتباطات مرکز خدمات داده ۸۸
۴-۴-۱ طراحی منطقی زیرساخت شبکه و ارتباطات[۵] ۹۰
۴-۴-۲ طراحی فیزیکی زیرساخت شبکه و ارتباطات ۹۳
۴-۴-۳ امنیت شبکه [۹] ۹۶
۴-۴-۴ سرویسهای زیرساخت شبکه و ارتباطات در مرکز داده[۳] ۱۰۴
۴-۴-۵ سازمان تیم [۵] ۱۱۰
۴-۵ امنیت فیزیکی و محیطی[۷] ۱۱۱
۴-۵-۱ محل سایت ۱۱۲
۴-۶ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS(Information Security Management System) 115
۴-۷زیرساخت مدیریت [۶] ۱۱۶
۴-۷-۱ روش و متدولوژی طراحی [۶] ۱۱۸
۴-۷-۲استانداردهای فنی [۶] ۱۱۸
۴-۷-۳خروجیهای مد نظر در طراحی [۶] ۱۱۹
۴-۷-۴ مدیریت شبکه و اجزاء[۶] ۱۱۹

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۴-۷-۵ Service Level Agreements and Management[6] 121
۴-۷-۶سیستمهای Billing و Accounting[6] 122
۴-۷-۷منابع انسانی[۶] ۱۲۳
۴-۷-۸ مدیریت مراکز ارتباط با مشتریان[۶] ۱۲۴
۴-۸ سرویسهای نرم افزاری[۶] ۱۲۵
فصل پنجم ۱۲۷
نتیجه گیری ۱۲۸
مطالب پیشنهاد ایجاد مرکز داده سازمان ثبت ۱۲۹
پیوست الف : ۱۳۵
پیوست ب : ۱۳۵
پیوست ج: ۱۳۵

 

-۱مقدمه
در راستای توسعه و فن آوری ارتباطات و اطلاعات در سطح کشور و با توجه به اهمیت روز افزون ارتباطات اینترنتی و تجارت الکترونیکی ، استفاده از شبکه های امن با امکانات قابل قبول بعنوان بستری برای ارائه سرویس های متنوع اطلاعاتی بخش دولتی و غیر دولتی مورد نظر قرارگرفته است . مراکز خدمات داده اینترنتی به عنوان راه حلی مناسب برای نیل به این هدف مطرح گردیده است.

مراکز ابزارهای مدیریتی نسل آینده نیازمند مدیریت حجم بالای اطلاعات از مخازن اطلاعاتی و پشتیبانی میلیونها تراکنش در هر ثانیه بر روی هزارها

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ماشین و برنامه های کاربردی میباشند. بنابراین مرکز خدمات داده را می توان یک صنعت قوی حول محور سیستمهای شبکه ای دانست که از تجمع

صحیح ایده آل سرورها ؛ مخازن ، تجهیزات شبکه و نرم افزارهای پر سرعت تشکیل شده است و می بایست امنیت داده ها ، شبکه ها و سرویسهای

ارتباطی را مدیریت و مهیا نماید. در این محور به دنبال طراحی و ایجاد یک راه حل نرم افزارهای بومی جامع برای استفاده در مراکز خدمات داده با مقیاسهای مختلف هستیم .

ده ها سرویس پیشتاز مبتنی بر وب مانند سرویس های وبلاگ نویسی ، اتاق های گفتگو ؛ انجمنهای تبادل نظر ، بانکهای اطلاعاتی سازمانها و ادارات و نهادهای دولتی خصوصی و بانکها و دهها وب سرویس پیشتاز ایرانی بعلت نبود دیتا سنتر و هاستینگ ایرانی در سرورهای خارجی و اکثر آمریکایی هاست

شده اند که موجب پیدایش ترافیک داخلی و بی موردی در دروازه نقاط تماس بین المللی شده است. بیش از ۸۰ درصد بازدیدکنندگان و کاربران وبسایت ها و وبسرویس های ایرانی (و فارسی) مقیم داخل کشور هستند و با نصب و راه اندازی و هاست کردن این سایت ها در داخل کشور میتوان به مقدار قابل

توجهی از ترافیک Loop شده تقاضاهای بازدید و استفاده از این سایتها کاست و به این ترتیب ترافیک و دروازه نقطه تماس بین الملل کشور را برای دیگر درخواستها خالی کرد. ضمن اینکه با کاهش ترافیک خروجی از نقاط تماس بین الملل ارز بری کمتری صورت خواهد گرفت.

در اینجا سعی بر شناخت ، بررسی و چگونگی طراحی این مراکز داده داریم و با گردآوری مطالب مربوطه امیدداریم تمام موارد لازم در خصوص نیازمندیهای فنی و مدیریتی ارائه گردد.

۱-۲ تعاریف
 مرکز داده((Data Center:
مجتمع ایمن و مقاوم در برابر تهدید و خطا و دارای ارتباطات پرسرعت و پایدار به منظور میزبانی تجهیزات ، سرویسها و کاربردهای اطلاعات .

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دیتا سنتر (Data Center) به مجموعه اى از کامپیوترهای سرویس دهنده(server)، زیرساختارهاى ارتباطى و تجهیزات دسترسى که به منظور ارائه ، نگه دارى و پشتیبانى از میزبانى سرویس هاى اینترنتى بکارگرفته شده اند گفته میشود.
سازمانها، شرکتها و اشخاص عادی میتوانند با اجاره کردن فضا و تجهیزات در این مراکز صفحات وب،اطلاعات وسرویسهای مبتنی بر وب خود را بر روی بستر اینترنت (یا اینترانت) راه اندازی کنند.
 سازمان :
یک سیستم ترکیب شده از مؤلفه های فرهنگی، فرایندی و فناوری است که برای برآوردن اهداف سازمانی، مهندسی شده است .
یک ساختار منظم از منابع انسانی ، مالی و چیدمان اداری ، سخت افزاری ، نرم افزاری و… که برای رسیدن به اهداف و تحقق ماموریتش تلاش می کند.
سازمانهای امروزی موجودات پیچیده ای هستند که توصیف فنی جنبه های مختلف سیستمهای اطلاعاتی آنها نیازمند بکارگیری معماری خاصی است که معماری سازمانی خوانده میشود.

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با توجه به نیاز روزافزون سازمان های دولتی و خصوصی به ایجاد مراکز داده در مقیاسهای مختلف ؛ ایجاد مجتمع های ایمن و مقاوم در برابر تهدید و خطا که دارای ارتباطات پرسرعت و پایدار به منظور میزبانی تجهیزات ؛ سرویسها و کاربردهای اطلاعاتی باشد ضرورت و اهمیت ایجاد مراکز داده اینترنتی در ابعاد راهبردی ؛ اقتصادی و امنیتی بیش از پیش احساس می شود.

هر مرکز داده شامل اجزایی است که هر کدام متناسب با وظایفشان از ساختار خاصی برخوردار می باشند. از جمله این اجزا که در یک مرکز داده متعارف قابل مشاهده است ، می توان به شبکه های Campus ، شبکه های گسترده خصوصی (Private WAN) ، دسترسی از راه دور و انواع سرورفارم ها اشاره نمود.

برای توسعه استراتژی شبکه در پشتیبانی از اهداف مرکز داده باید پیش نیازهای مرکز داده فراهم شود. شبکه مرکز داده یک استراتژی برای ایجاد قابلیت دسترسی بالا ؛ انعطاف پذیری ؛ قیاس پذیری و زیرساخت شبکه امن در مرکز داده و بین مراکز داده پشتیبان میباشد.

۱-۳ سرویسهای مرکز داده [۲]
از نگاهی مرکز داده را می توان یک صنعت قوی حول محور سیستمهای شبکه ای دانست که از تجمع صحیح و ایده آل سرورها ،

مخازن ، تجهیزات شبکه و نرم افزارهای پرسرعت تشکیل شده اند و می بایست امنیت داده ها ، شبکه ها و سرویسهای ارتباطی را مدیریت و مهیا نماید.

بنابراین استفاده و بهره برداری از مرکز داده امکانات و شرایط متفاوتی را به شرح زیر ارائه خواهد داد:
۱- امکان و ارتباط پرظرفیت با شبکه داده و اینترنت
۲- امکان دسترسی به خطوط تلفنی ظرفیت بالا
۳- بکارگیری سیستم برق بدون وقفه ومولدبرق اضطراری تأمین برق بمدت ۲۴ساعت
۴- استفاده از سیستمهای اعلام و اطفاء حریق
۵- بکارگیری سیستمهای تهویه مطبوع برای تثبیت میزان گرما و رطوبت
۶- مقاومت لازم در برابر مخاطرات و بلایای طبیعی و جوی

در این راستا سرویسهای قابل ارائه به شرح زیر می باشند:

۱- سرویسهای ISP(Internet Service Provider) میزبانی وب
۲- سرویسهای Messaging(پیام)
۳- سرویسهای کاربردی فن آوری اطلاعات ASP(Application Service Providers)
۴- سرویسهای خدمات شبکه (Networking) ملی
۵- سرویسهای اشتراک مکانی Co-Location

۱-۴ زیرساخت مرکز داده [۲]
در این راستا می بایست زیرساخت مرکز داده که در تبادل و انتقال داده و اطلاعات و ارائه

سرویس نقش اصلی را ایفا می کند دارای حداقل امکانات و مشخصه های زیر باشد.
۱- ارائه ارتباطات افزونه (Redundant) به شبکه داده
۲- ایجاد لایه فیزیکی مطمئن برای انتقال اطلاعات
۳- استفاده از ساختار ماژولار و افزونه
۴- بکارگیری سوئیچینگ و مسیریابی استاندارد در لایه های مختلف شبکه

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۵- بکارگیری متعادل کننده ترافیک
۶- امکان بکارگیری و ارائه کیفیت خدمات QoS(Quality of Service)
۷- استفاده از سیستم ذخیره سازی
۸- امکان بکارگیری VPN(Virtual Private Network) در ارتباطات مشترکین

۱-۵ طراحی مرکز داده [۲]
طراحی مرکز داده به صورتهای زیر تعریف می شود:
o ایجاد مجتمع های خدمات اینترنت
o ساختن یکی از زیرسیستمهای طرح جامع اینترنت
o توسعه و استفاده از امکانات پیاده سازی شده
o سازماندهی ارائه سرویس
o جمع آوری اطلاعات کشور در داخل ، شکل دهی ترافیک داخلی

این مسئله برای سازمان ایجاد کننده مرکز داده به شکل زیر تعریف می شود:

o طراحی و پیاده سازی تجارت مرکز داده
o کسب درآمد از طریق ارائه سرویس
o ارائه سرویس در سطح ملی یا منطقه ای
۱-۶ سرویسهای مورد نظر
۱-۶-۱ سرویسهای پایه [۲]
• سرویسهای عمومی
o میزبانی وب
o پست الکترونیک
o FTP(File Transfer Protocol)
o IR Chat
o DNS (Domain Name Server)
o Caching
• سرویسهای دسترسی باند پهن
o Ethernet
o xDSL
• سرویسهای اشتراک مکانی
• سرویسهای دسترسی به مرکز داده
o از طریق اینترنت
o شبکه داده
• سرویس VPN
• سرویسهای مدیریت شده
o امنیت
o مدیریت
• سرویس پشتیبانی مرکز داده
• سرویسهای کاربردی فن آوری اطلاعات

۱-۶-۲ سرویسهای ارزش افزوده
• سرویس ترمینال سرور

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

• ثبت دامنه
• تجارت الکترونیک وکسب و کار تحت وب
• آموزش الکترونیکی
• Content Providing
• Media Streaming
• سرویس برنامه های کاربردی
• پورتال
• موتور جستجو
• Web Mail
• SMS
• Work Flow

۱-۷ زیرپروژه های مرکز داده
برای انجام طراحی و اجرای ساختار مرکز داده پروژه اصلی به زیر پروژه های زیر تقسیم می شود:
• طرح تجاری BP(Business Plan)
• طرح فراگیر
• سرویسها
• سرور Storage
• سیستم عامل
• امنیت IT
• ارتباطات
• شبکه و امنیت
• رکها و شبکه پسیوPassive
• زیرساخت مدیریت

• بانکهای اطلاعاتی
• برنامه های کاربردی
• ساختمان
o فضا سازی
o تأسیسات HVAC(Heating Ventilation and Air Conditioning)
o امنیت فیزیکی
o حفاظت
o سیستم های تلفن داخلی
• برق و ارتینگ
• سازماندهی تجارت
• سازماندهی بهره بردار

۱-۸ روش طراحی مرکز داده
در طراحی مرکز داده از روشی که ترکیبی از شیوه های علمی و مبتنی بر نیاز موجود است ؛ استفاده می شود . لذا مراحل زیر به ترتیب در طراحی سیستم لحاظ می شود :
۱- بررسی بازار و تعیین نوع و حجم سرویسها

۲- طراحی زیرساخت لازم برای ارائه سرویس شامل سرور، ارتباطات (Process , Stream , Storage) و سرویسهای زیرساخت و بهره برداری
۳- محاسبه مقادیر لازم برای منابع مورد استفاده ( نظیر فضای ذخیره ، فضای حافظه، قدرت پردازش ، پهنای باند)
۴- فراهم کردن شرایط محیطی برای میزبانی تجهیزات
۵- در نظر گرفتن تمهیدات امنیتی برای محیط و تجهیزات
۶- بکارگیری ابزار و دانش مدیریتی برای بهبود کیفیت سرویس

 

۱-۹ طرح فنی سرویسها:
کلیه سرویسها علاوه بر نیازهای اختصاصی نیازمند یک سری نیازهای عمومی

به شرح ذیل هستند (در واقع شرایط عمومی همانهایی هستند که در قالب امکانات ساختمان ارائه می شوند):

• امکانات ساختمان و سایت
• شرایط محیطی
• حفاظت محیطی
• امنیت فیزیکی
• برق
• ارتباطات و شبکه

۱-۱

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”

ارائه یک الگوی فنی جهت ایجاد مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2222

قیمت : تومان198,000