فروشگاه

توضیحات

ارتباط تغذیه با دیالیز

در این پایان نامه با فرآیند دیالیز، تغذیه و رژیم غذایی و رابطه این ۲ با

هم آشنا می شویم. این پایان نامه در ۶ فصل انجام شده است. در فصل اول مسائل مقدماتی درباره دیالیز و تاریخچه آن ارائه می شود.

در فصل ۲ با آناتومی کلیه ها و بیماریهای کلیوی آشنا می شویم.

در ادامه، در فصل ۳ دیالیز و انواع آن را بصورت مفصل معرفی کرده

و توضیح می دهیم. در فصل چهارم رژیم غذایی مناسب برای بیماران

دیالیزی را بررسی می کنیم. در فصل ۵ با دستگاه دیالیز آشنا می شویم و در پایان در فصل ۶ گزارش یک کار تحقیقاتی عملی در زمینه بیماران دیالیزی را ارائه می کنیم.
کلمات کلیدی: دیالیز، کلیه، تغذیه، رژیم غذایی، همودیالیز

 

۹۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و تصاویر دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۸
۱-۱- تاریخچه دیالیز ۸
۱-۲- دیالیز چیست؟ ۸
۱-۳- اصول دیالیز ۹
۲- کلیه ۱۰
۲-۱- آناتومی کلیه ها ۱۰
۲-۲- آناتومی دستگاه ادراری ۱۱
۲-۳- ساختار کلیه ۱۲
۲-۴- نحوه تشکیل ادرار ۱۳
۲-۵- کلیه ها چگونه کار می کنند؟ ۱۴
۲-۵-۱- فرآیند کلیه ها ۱۵
۲-۶- بیماری کلیه ۱۵
۲-۶-۱- ده عامل اصلی بیماری کلیه ۱۶
۲-۶-۲- نشانه های هشدار دهنده بیماری های کلیوی و دستگاه ادراری. ۱۶
۳- دیالیز ۱۸
۳-۱- دیابت و دیالیز ۱۸
۳-۲- علائم از کار افتادن کلیه ۱۹
۳-۳- روش های جایگزین کلیه (دیالیز) ۱۹
۳-۴- کدام نوع دیالیز برای بیماران بهتر است؟ ۲۰
۳-۵- آیا دیالیز صفایی می تواند خطر عفونت را کاهش دهد؟ ۲۰
۳-۶- پیوند کلیه ۲۰
۳-۷- رژیم غذایی بیماران دیالیزی ۲۱
۳-۸- آیا با کنترل دقیق قندخون می توان جلوی نارسایی کلیه را گرفت؟ ۲۱
۳-۹- روشهای مراقبت از بیماران دیالیزی ۲۲
۳-۹-۱- راهنمای دیالیز مبتنی بر شواهد و اصول بالینی ۲۶
۳-۱۰- آلبومین ۴۰
۳-۱۰-۱- انواع آلبومین ۴۰
۳-۱۰-۲- بیماریهای که آلبومین در آنها کاهش می یابد ۴۰
۳-۱۰-۳- موارد تجویز آلبومین ۴۱
۳-۱۰-۴- ساخته های صناعی نظیر آلبومین : ۴۲
۳-۱۰-۵- مقدار و طرزمصرف : ۴۳
۴- رژیم غذایی بیماران دیالیزی ۴۵
۴-۱- روش های دیالیز ۴۶
۴-۲- تغذیه درمانی در دیالیز: ۴۸
۴-۳- هدف تغذیه درمانی: ۴۹
۴-۴- مواد مورد نیاز بدن ۵۰
۴-۴-۱- دریافت پروتئین : ۵۰
۴-۴-۲- ویتامین های مورد نیاز: ۵۰
۴-۴-۳- تعادل سدیم و مایعات : ۵۰
۴-۴-۴- دریافت پتاسیم : ۵۱
۴-۵- رژیم غذایی بیماران تحت دیالیز ۵۱
۴-۶- توصیه‌های تغذیه‌ای در درمان بیماران همودیالیزی ۵۴
۴-۷- وضعیت دیالیز و تغذیه در ایران ۵۵
۴-۸- برنامه ی منوی ساده برای بیمار تحت درمان با دیالیز: ۵۷
۴-۸-۱- انرژی مورد نیاز: ۵۸
۴-۸-۲- نمونه برنامه غذایی برای بیماران همودیالیزی ۵۸
۴-۹- آنچه بیماران دیالیزی نباید بخورند ۵۹
۴-۱۰- راهنمای تغذیه و همودیالیز (بنیاد ملی کلیه) ۶۰
۴-۱۰-۱- مراحل بیماریهای مزمن کلیوی (CKD) 61
۴-۱۰-۲- رابطه تغذیه و همودیالیز ۶۲
۴-۱۰-۳- مصرف مقدار صحیح کالری ۶۳
۴-۱۰-۴- مصرف مقدار صحیح پروتئین ۶۴
۴-۱۰-۵- مابقی مواد مغذی در رژیم غذایی شما ۶۵
۴-۱۰-۶- کنترل و برآورده سازی نیازهای رژیم غذایی ویژه

۶۹
۴-۱۰-۶-۱-دیابت و رژیم غذایی ویژه آن ۶۹
۴-۱۰-۶-۲- رژیم گیاهی (گیاهخواری) ۶۹
۴-۱۰-۷- نحوه کنترل و نظارت بر سلامت تغذیه ۷۰
۴-۱۰-۷-۱- مصاحبات مربوط به رژیم غذایی و یادداشت روزانه غذاها ۷۰
۴-۱۰-۸- تستهای آزمایشگاهی برای توازن پروتئین ۷۱
۴-۱۰-۸-۱- سرم آلبومین ۷۱
۴-۱۰-۸-۲- nPNA (وجود نیروژن پروتئینی نرمالیزه) ۷۱
۴-۱۰-۸-۳- آزمون تغذیه ۷۱
۴-۱۰-۹- تستهای دیگری که به سلامت تغذیه شما کمک می کند. ۷۲
۴-۱۰-۹-۱- مقدار دیالیزی دریافتی ۷۲
۴-۱۰-۹-۲- سرم کراتین ۷۲
۴-۱۱- بررسی میزان مصرف پروتئین خوراکی بر اساس محاسبه سرعت تولید اوره در بیماران همودیالیزی مزمن ۷۳
۵- ماشین های همودیالیز ۷۵
۵-۱- شرایط عمومی ۷۶
۵-۲- شرایط اختصاصی (مشخصات فنی) ۷۷
۵-۳- مشخصات آب مصرفی دیالیز ۷۸
۵-۴- کیفیت آب مورد نیاز دستگاههای همودیالیز ۷۹
۵-۵- عوارض ناشی از آلودگی های شیمیائی آب دیالیز ۸۰
۵-۶- میزان استاندارد ترکیبات موجود در آب مصرفی جهت انجام دیالیز ۸۱
۶- پژوهش تجربی ۸۳
نتیجه گیری ۹۲
پیشنهادات ۹۳
منابع ۹۴

 

 

……..

– مقدمه
۱-۱- تاریخچه دیالیز

لغت”دیالیز”اولین بارتوسط توماس گراهام در سال ۱۸۶۱ بکار برده شد. او کشف کرد که غشاء گیاهان می تواند مثل یک غشاء نیمه تراوا بکار برده شود . اولین ماشین دیالیز در سال ۱۹۱۳ توسط آبل ارائه شد و بعد در سال ۱۹۲۰ -۱۹۳۰ تغییرات مختصری در آن داده شد.
اولین کلیه مصنوعی ( صافی دیالیز) بنام کیل لئونارد نام گذاری شد .

اولین همودیالیز موثردر سال ۱۹۴۴ در هلند و کانادا گزارش گردید.بعد در سال ۱۹۵۰ کلیه های مصنوعی جای خود را به دستگاههای حاوی کویل دادند. در سال ۱۹۶۰ شنت های شریانی – وریدی برای همودیالیز طولانی اختراع شد .
اولین صافی به شکل امروزی (فیبر های توخالی) در سال ۱۹۶۵ ابداع گردید.
۱-۲- دیالیز چیست؟
در همودیالیز ،یک کلیه مصنوعی (همودیالیزر) برای تصفیه مواد زائد ، مواد شیمیایی، و مایعات اضافی از خون شما بکار می رود. برای فرستادن خونتان به درون کلیه مصنوعی ،پزشک نیاز به یک راه دسترسی(ورودی)به رگهای شما دارد.این امر با یک جراحی کوچک به درون بازو یا ساق شما امکان پذیر است.

گاهی اوقات ،این راه با اتصال یک سرخرگ به ورید در ناحیه زیر پوستتان و تشکیل یک رگ خونی بزرگتر بنام فیستول عملی می شود.
با این وجود در صورتیکه رگهای شما برای فیستول کافی نباشند، پزشک از یک لوله پلاستیکی برای اتصال یک سرخرگ و یک سیاهرگ زیر پوستتان استفاده می کند.این امر پیوند نامیده می شود.

گاهی راه ورودی توسط یک لوله پلاستیکی باریک بنام کاتتر ایجاد می شود،که درون وریدهای بزرگ گردنی تان قرار می گیرد.این روش دسترسی موقتی است،ولی گاهی برای درمان دراز مدت بکار می رود.

ارتباط تغذیه با دیالیز

۱-۳- اصول دیالیز
دیالیز بر سه اصل استوار است:
۱- پدیده انتشار: انتشار یعنی حرکت ذرات از یک ناحیه با غلظت زیادبه ناحیه ای با غلظت کمتر
۲- اسمز: یعنی حرکت آب از یک غشا نیمه تراوا از ناحیه ای با غلظت پایین به ناحیه ای با
غلظت بالاتر
۳- اولترافیلتراسیون: یعنی حرکت مایع از میان یک غشا نیمه تراوا در نتیجه یک اختلاف فشارمصنوغی
اولترافیلتراسیون هم به صورت فشار مثبت وهم به صورت فشار منفی ایجاد می گردد.

 

 

۲- کلیه
۲-۱- آناتومی کلیه ها
کلیه ها دو جسم لوبیایی شکل هستند که به جدار خلفی شکم چسبیده اند و توسط صفاق جداری پوشیده شده اند. وزن هر کلیه به طور متوسط ۱۳۵ گرم است. .
ابعاد کلیه ها:
cm 11 طول ، cm 6 عرض ، cm 3 ضخامت
کلیه از نظر موقعیت توپوگرافی در نواحی هایپوکندر ، اپی گاستر ، umbilical و لومبار قرار گرفته است.
کلیه های انسان از نظر آناتومیک در فضای خلف صفاقدر حد مهرهای پایین پشتی وبالای کمری قرار دارد.
هر کلیه انسان بالغ وزنی در حدود ۱۵۰ گرم وابعادی در حدود ۱۲در ۶در۳ سانتی متر دارد.یک غشای فیبروزی سخت اطراف پارانشیم کلیه را احاطه کرده است.

کلیه سه بخش دارد:
۱-قشری
۲- مرکزی
۳-لگنچه ای
واحد عمل کننده کلیه نفرون است که متشکل از گلومرول-کپسول بومن-توبول پیچیده نزدیک -لوله هنله-توبول پیچیده دور وتوبولهای جمع کننده میباشد.

۲-۲- آناتومی دستگاه ادراری
دستگاه ادراری، مواد دفعی را از خون پاک کرده، آنها را به همراه آب اضافی با ادرار دفع می کند. همچنین غلظت مایعات بدن را تنظیم و تعادل اسید ـ باز بدن را برقرار می کند. این دستگاه از یک جفت کلیه، مثانه، حالب که کلیه را به مثانه وصل می کند( و پیشابراه )لوله ای که از طریق آن ادرار بدن خارج می شود تشکیل می شود. کلیه ها اعضایی لوبیایی شکل و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای هستند که در پشت شکم و در دو طرف ستون فقرات قرار دارند. آنها حاوی واحدهایی به نام نفرون هستند که خونی را که از کلیه ها می گذرد، تصفیه و ادرار تولید می کنند. سپس ادرار از حالب ها به سمت مثانه پایین می رود. مثانه به وسیله یک حلقه عضلانی (اسفنکتر) که دور خروجی پایینی آن قرار دارد، بسته می ماند. این عضله می تواند به طور ارادی شل شود و اجازه خروج ادرار از پیشابراه را بدهد. پیشابراه مرد، بزرگتر از پیشابراه زن بوده، به عنوان محل خروج مایع منی(مایعی که حاوی اسپرم است و در حین فعالت جنسی خارج می شود) عمل می کند. از آنجا که پیشابراه زن کوتاهتر است و نزدیک به مهبل و مقعد باز می شود، زنان بیش از مردان، مستعد عفونت های ادراری هستند.

کپسول بومن ولوله هنله
۲-۳- ساختار کلیه
کلیه شامل۳ ‌ناحیه است:
قشر (لایه خارجی)،
مدولا(لایه میانی)
لگنچه کلیوی (ناحیه داخلی).
قشر حاوی واحدهای کارکردی به نام نفرون است. هر نفرون شامل یک گلومرول (مجموعه ای از مویرگ های تخصص یافته که خون در آنها تصفیه می شود و یک لوله کلیوی که از آن مایعات دفعی حاصله عبور کرده، به ادرار تبدیل می شوند) است. مدولا شامل گروهی از مجاری جمع کننده ادرار اسـت. ادرار از این مجـاری وارد کالیس های کوچک و……………………………

 

 

-۱۰-۳- موارد تجویز آلبومین
• آلبومین در نارسائی حاد کبد هم بیلروبین را مهار می کند و هم فشار اتکوتیک پلاسما را حفظ می کند.
• ریزش مایع پر پروتئین در فضای میان بافتی Sequestration of protein rich fluids در پانکراتیت حاد ، پرتیونیت مد یا ستی نیت، سلولیت وسیع . ریزش مایع پلاسما به فضای میان بافتی فشار الکوتیک را بحدی پائین می آورد که تجویز آلبومین ضروری است.
• کاهش شدید فشار خون ، هیپوولمی ، ، بالا بردن فشار خون برای آمادگی دیالیز ، کاهش آلبومین بمقدار کمتر از٢ گرم در دسی لیتر ، کاهش فشار خون و حجم خون پس از جراحی ، سندرم نفروتیک، شوک غیر هموراژیک ،سیروز و کشیدن مایع آسیت
• آلبومین در یرقان شدید نوزاد و نارسائی شدید کبد مفید است زیرا علاوه بر مهار بیلروبین پلاسما ،حمایت فشار انکوتیک پلاسما را نیز انجام میدهند.در عفونت سپتمی سمی در کسانی که دچار سیروزو آسیت ویا پریتونیت باکتریال خودبخودی هستند .
• آلبومین در بعضی مطالعات موجب کاهش مرگ و میر و نارسائی کلیه شده است (ولی اغلب مطالعات فایده یی از نظر طول عمر نشان نمی دهد که مورد استناد بیمه گران قرار میگیرد ).
• اختلال اسید و باز در سندرم تحریک تخمدان برای تخمک گذاری (در این بیماری که در نتیجه تزریق گونادوتروپین انسانی با یا بدون هورمون آزاد کننده گونادوتروپین ایجاد میشود . خروج مایع پرپروتئین از رگها…………………..

 

– رژیم غذایی بیماران دیالیزی
نقش عمده کلیه حفظ تعادل در حجم مایعات، الکترولیت ها (سدیم و پتاسیم…)، محلول های آلی بدن و تنظیم فشار خون است. کلیه طبیعی این کار را علیرغم تغییرات وسیع و نوسانات زیاد سدیم، آب و محلول های موجود در رژیم های غذایی مختلف انجام می دهد. این کار با تصفیه مداوم خون و توسط تغییرات (ترشح و بازجذب) در مایع تصفیه شده انجام می گیرد. کلیه۲۰% برون ده قلبی را دریافت می کند و در حدود ۱۶۰۰ لیتر در روز در…………………………

 

-۵- رژیم غذایی بیماران تحت دیالیز
سوء تغذیه موجب کوتاهی عمر بیماران دیالیزی است. متاسفانه ۸-۶% بیماران دیالیزی دچار سوء تغذیه شدید می شود ۳۵-۳۰% بیماران سوء تغذیه متوسط دارند.
عوامل متعددی………………..

 

-۸-۲- نمونه برنامه غذایی برای بیماران همودیالیزی
صبحانه: نان لواش، پنیر پاستوریزه بی نمک، شکر، چای (۱ لیوان)
ساعت ۱۰ صبح: بیسکوئیت ساده، سیب با پوست
ناهار: سبزی پلو، ماهی شیر بخارپز…………………

 

-۹- آنچه بیماران دیالیزی نباید بخورند
در مورد رژیم غذایی بیماران تحت دیالیز، باید گفت غذاهای غنی از پتاسیم مانند هندوانه (بخصوص برای بیماران مبتلا…………..

منابع

۱٫ Pendse S, Singh A, Zawada E. Initiation of Dialysis. In: Handbook of Dialysis. 4th ed. New York, NY; 2008:14–۲۱
۲٫ Brundage D. Renal Disorders. St. Louis, MO: Mosby; 1992
۳٫ Atlas of Diseases of the Kidney, Volume 5, Principles of Dialysis: Diffusion, Convection, and Dialysis Machines”……………………

 

……………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارتباط تغذیه با دیالیز”

ارتباط تغذیه با دیالیز

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2491

قیمت : تومان135,000