فروشگاه

توضیحات

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

هدف پایان نامه حاضر ارزیابی کاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشد.

سوالات پژوهش میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی، جذب، توسعه منابع انسانی، ارزشیابی و مدیریت پاداش کارکنان و امور رفاهی

و اداری پرسنلی کارکنان را مورد بررسی قرار داده است.روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل ۲۵۹ نفر از

 

مدیران دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی  بود که با استفاده از روش     نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری

تعداد ۳۹ مدیر از جامعه مدیران دانشگاه شیراز و ۹۲ مدیر از جامعه مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان نمونه انتخاب گردید.

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

ابزار جمع

آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته حاوی ۳۹ گویه بود که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول کرونباخ۹۲/۰ بدست آمد.تجزیه و تحلیل داده‌ها

در دو سطح آمار توصیفی ( فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (t تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره مانوا) آزمون لوین

صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد از سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی و جذب کارکنان ، توسعه کارکنان استفاده نگردیده است. ولی این

سیستم در ارزشیابی و پاداش دهی کارکنان تا حدودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این این سیستم

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

در امور رفاهی کارکنان نیز به جز مواردی که

مربوط به اطلاع رسانی در رابطه با چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و در خصوص غذاخوری و تسهیلات مربوط به آن می‌باشد، کاربرد

نداشته است. ولی طبق نتایج حاصله سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی کارکنان کاربرد دارد. در خصوص نظرات مدیران دانشگاه شیراز و

علوم پزشکی شیراز نیز با توجه به ویژگی‌هایی مانند جنسیت، رشته تحصیلی، دانشگاه محل خدمت، مدرک تحصیلی، تفاوت معناداری مشاهده نگردید و تنها بررسی نظرات مدیران بر اساس سابقه کار

رابطه ی معناداری را نشان دادند.

 

کلیدواژه‌ها: سیستم اطلاعات مدیریت، مدیریت منابع انسانی، اطلاعات.

 

 

 

 ۱۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل را دانلود کنید

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی
ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق                               

۱ ـ ۱ ـ بیان مسأله………………..…..………… ۲

۱ ـ ۲ ـ اهمیت و ارزش تحقیق……………………….. ۶

۱ ـ ۳ ـ اهداف تحقیق…………………………….. ۸

۱ ـ ۴ ـ سئوالات تحقیق…………………………….. ۸

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

۱ ـ ۵ ـ تعریف واژه‌ها…………………………….. ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱- تعریف سیستم………………………………… ۱۲

۲-۱-۱- عناصر سیستم………………………………. ۱۳

۲-۱-۲- اطلاعات…………………………………… ۱۵

۲-۱-۳- اهمیت اطلاعات……………………………… ۱۶

۲-۱-۴- ویژگی‌های اطلاعات…………………………… ۱۶

۲-۱-۵- افزایش تقاضا برای اطلاعات…………………… ۱۷

۲-۲- تعاریف سیستم اطلاعات مدیریت…………………… ۱۷

۲ ـ ۳ ـ تاریخچه سیستم‌های اطلاعات مدیریت……………. ۱۹

۲ـ ۴ ـ انواع سیستم‌های اطلاعاتی…………………….. ۲۳

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS)…………….. 24

۲ـ۴ـ۲ـ سیستم گزارش دهی مدیریت (MRS)………………. 25

۲ـ۴ـ۳ـ سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی (EIS) ………… 27

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

۲ ـ۴ ـ ۴ ـ سیستم خودکار اداری (OAS)……………….. 28

۲ ـ۴ ـ ۵ ـ سیستم پردازش عملیات (TPS)……………….. 29

۲ ـ۴ ـ ۶ ـ سیستم خبره یا هوشمند (ES)………………. 31

۲ ـ۵ ـ مدیریت و سیستم‌های اطلاعات مدیریت……………. ۳۲

۲ـ۵ـ۱ـ سیستم اطلاعات مدیریت و نقش‌های مدیران………… ۳۳

۲ـ۵ـ۲ـ دانش مدیریت………………………………. ۳۴

عنوانصفحه

 

۲ـ۶ـ نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت ……… ۳۵

۲ـ۷ ـ ویژگی‌های استثنایی کامپیوتر………………. ۳۵

۲ـ۷ ـ۱ـ مدل عمومی‌یک سیستم کامپیوتر…………….. ۳۶

۲ـ۸ـ تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی…….. ۳۷

۲ -۸- ۱- جایگاه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، بعنوان یک سیستم    ۳۸

۲ -۸- ۲- ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت ……………. ۳۹

۲ – ۹ – سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی ……… ۴۰

۲ – ۹ – ۱- ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی ……. ۴۲

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

۲ -۹ – ۲- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی ……. ۴۲

۲ ـ ۱۰ ـ ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت…………… ۴۵
۲ ـ ۱۱ـ مفهوم مدیریت منابع انسانی……………… ۴۹

۲ ـ ۱۲ ـ اهمیت مدیریت منابع انسانی…………….. ۵۰

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

۲ ـ ۱۳ ـ تاریخچه مدیریت منابع انسانی…………… ۵۰

۲ ـ ۱۴ ـ عناصر سیستم مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتژیک۵۳

۲ ـ ۱۵ ـ اهداف مدیریت منابع انسانی…………….. ۵۵

۲ ـ ۱۶ ـ نقش مدیریت منابع انسانی………………. ۵۶

۲ـ۱۶ـ۱ـ سازماندهی……………………………. ۶۱

۲-۱۶-۲- برنامه‌ریزی منابع انسانی……………….. ۶۴

۲-۱۶-۳- کارمندیابی…………………………… ۶۵

۲-۱۶-۴- توسعه منابع انسانی……………………. ۶۶

۲-۱۶-۵- مدیریت پاداش…………………………. ۶۷

۲-۱۶-۶- امور رفاهی کارکنان……………………. ۶۸
۲-۱۶-۷- امور اداری و پرسنلی کارکنان……………. ۶۹

۲-۱۷- پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش …………… ۷۰

۲ ـ۱۷ ـ۱-حقیقات انجام شده در خارج …………….. ۷۰

۲ ـ ۱۷-۲- تحقیقات انجام شده در داخل……………. ۷۲

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

عنوانصفحه


فصل سوم: روش پژوهش

۳ ـ ۱ ـ روش پژوهش …………………………… ۷۷

۳ ـ ۲ ـ جامعه ی آماری………………………… ۷۸

۳ ـ ۳ ـ نمونه و برآورد حجم نمونه………………. ۷۹

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ نمونه……………………………. ۷۹

۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ برآورد حجم نمونه …………………. ۷۹

۳ ـ ۴ ـ روش نمونه گیری ………………………. ۸۰

۳ ـ ۵ ـ ابزار اندازه گیری ……………………. ۸۱

۳ ـ ۶ ـ برآورد روایی پرسشنامه ………………… ۸۲

۳ ـ ۷ ـ برآورد پایایی پرسشنامه………………… ۸۲

۳ ـ ۸ ـ روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها …….. ۸۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴ ـ ۱ ـ بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه………. ۸۵

۴ ـ ۲ ـ یافته‌های توصیفی پرسشنامه………………. ۸۹

۴ ـ ۳ ـ یافته‌ها و نتایج سوالهای پژوهش ………… ۹۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵ ـ ۱ ـ خلاصه موضوع و روش‌ها……………………. ۱۲۰

۵ ـ ۲ ـ یافته‌های تحقیق……………………….. ۱۲۱

۵ ـ ۳ ـ محدودیت‌های تحقیق……………………… ۱۲۸

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

۵ ـ ۴ ـ پیشنهادات……………………………. ۱۲۹

۵ ـ ۴ ـ ۱ ـ پیشنهادات کاربردی…………………. ۱۲۹

۵ ـ ۴ ـ ۲ ـ پیشنهادات برای انجام تحقیقات آینده…. ۱۳۰

پیوست……………………………………….. ۱۳۱

منابع و مآخذ………………………………… ۱۳۴

 

 

فهرست جدول ها

عنوانصفحه

 

جدول(۲ ـ ۱) مراحل اساسی تحول سیستم‌های اطلاعات مدیریت     ۲۲

جدول(۲ ـ ۲ )  انواع ابزارهای اتوماسیون اداری…… ۲۹

جدول(۳-۱) مشخصات جامعه آماری به تفکیک…………. ۷۹

جدول (۳-۲) مشخصات جامعه آماری و نمونه پژوهش……. ۸۱

جدول (۳- ۳) مؤلفه‌های پرسشنامه و سئوالات مربوط به آنها    ۸۱

جدول (۴-۱) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت. ۸۵

جدول (۴-۲) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سابقه کاری۸۶

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

جدول (۴-۳) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی۸۷

جدول (۴-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رشته تحصیلی۸۸

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

جدول (۴-۵) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات……………………………… ۸۹

جدول (۴-۶) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در جذب منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات……………………………… ۹۰

جدول (۴-۷) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات……………………………… ۹۱

جدول (۴-۸) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و پاداش دهی منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات……………….. ۹۲

جدول (۴-۹) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات………………………………………. ۹۳

جدول (۴-۱۰) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی دانشگاه بر اساس

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

گزینه‌های سئوالات……………………………… ۹۴

جدول (۴- ۱۱) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی کارکنان با سطح متوسط (۳)   ۹۵

جدول (۴- ۱۲) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاریرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی کارکنان با سطح متوسط (۳)…………………………………………. ۹۶

 

عنوانصفحه

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

جدول(۴- ۱۳) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در جذب کارکنان با سطح متوسط (۳)     ۹۷

جدول (۴- ۱۴) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در جذب کارکنان با سطح متوسط (۳)۹۷

جدول (۴ـ۱۵) نتایج آزمون t  تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه کارکنان با سطح متوسط (۳)   ۹۸

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

جدول (۴- ۱۶) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه کارکنان با سطح متوسط (۳)……………………………………………. ۹۹

جدول (۴- ۱۷) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و    پاداش دهی کارکنان با سطح متوسط (۳)…………………………………………. ۱۰۰

جدول (۴- ۱۸) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و پاداش دهی کارکنان با سطح متوسط (۳)……………………………….. ۱۰۱

جدول (۴- ۱۹) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی کارکنان با سطح متوسط (۳)  ۱۰۲

جدول (۴- ۲۰) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاریرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی کارکنان با سطح متوسط (۳)…………………………………………. ۱۰۳

جدول (۴- ۲۱) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی کارکنان با سطح متوسط

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

(۳)……………………………………………. ۱۰۴

جدول (۴- ۲۲) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی کارکنان با سطح متوسط (۳)……………………………….. ۱۰۴

جدول (۴- ۲۳) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های نمرات نظرات مدیران دانشگاه‌های

 

شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه بر اساس دانشگاه محل خدمت   ۱۰۵

جدول (۴- ۲۴) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه بر اساس دانشگاه
محل خدمت…………………………………….. ۱۰۶

 

عنوانصفحه

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

جدول (۴- ۲۵) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه بر اساس دانشگاه
محل خدمت…………………………………….. ۱۰۷

جدول (۴- ۲۶) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های نمرات نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم

اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
براساس جنسیت………………………………… ۱۰۸

جدول (۴- ۲۷) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

بر اساس جنسیت……………………………….. ۱۰۹

جدول (۴- ۲۸) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس جنسیت……………………………….. ۱۱۰

جدول (۴- ۲۹) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های نمرات نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس سابقه کار…………………………… ۱۱۱

جدول (۴- ۳۰) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس سابقه کار……………………………. ۱۱۲

جدول (۴- ۳۱) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی دانشگاه
بر اساس سابقه کار…………………………… ۱۱۳

جدول (۴- ۳۲) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های نمرات نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس مدرک تحصیلی………………………….. ۱۱۴

جدول (۴- ۳۳) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس مدرک تحصیلی………………………….. ۱۱۵

عنوانصفحه

جدول(۴- ۳۴) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس مدرک تحصیلی………………………….. ۱۱۶

جدول (۴- ۳۵) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های نمرات نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس رشته تحصیلی………………………….. ۱۱۷

جدول (۴- ۳۶) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی درخصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس رشته تحصیلی…………………………. ۱۱۸

جدول(۴- ۳۷) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در  خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر  اساس رشته تحصیلی…………………………. ۱۱۹

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوانصفحه

 

شکل( ۲-۱ )خصوصیات مشترک سیستم‌ها……………….. ۱۵

شکل(۲ ـ ۲ )رابطه سیستم پشتیبانی تصمیم و درجه ساختار یافتگی مشکلات۲۵

شکل( ۲ ـ ۳ ) ساختار یک سیستم گزارش دهی مدیریت….. ۲۷

شکل( ۲ ـ ۴) اجزاء یک سیستم خبره……………….. ۳۲

شکل (۲ ـ ۵ ) سیستم اطلاعات مدیران و نقش‌های مدیران.. ۳۴

 

شکل (۲ ـ ۶ ) مدل عمومی‌یک کامپیوتر……………… ۳۷

شکل(۲ ـ ۷ )جایگاه سیستم اطلاعاتی بعنوان یک  سیستم.. ۳۹

شکل( ۲ ـ ۸ ) سیستم‌های فرعی اطلاعاتی درسازمان……. ۴۱

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات

شکل (۲ ـ ۹ )سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی….. ۴۵

شکل (۲ ـ ۱۰ )مدل کلی تناسب تکنولوژی با وظایف…… ۴۸

شکل(۲ ـ ۱۱ )نظام مدیریت منابع انسانی…………… ۵۴

شکل(۲ ـ ۱۲ )وظایف مدیریت نیروی انسانی…………. ۵۹

شکل(۲ ـ ۱۳) وظایف مدیریت منابع انسانی…………. ۶۰

شکل(۲ ـ ۱۴)  عناصر فرایند طراحی مشاغل…………. ۶۲

شکل( ۲ ـ ۱۵) مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی شغل…… ۶۴

شکل( ۲ ـ ۱۶ ) فرایند آموزش و بالندگی…………… ۶۷

شکل( ۴ ـ ۱ ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب جنسیت۸۵

شکل( ۴ ـ ۲ ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب سابقه کار۸۶

شکل (۴ ـ ۳ ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب مدرک تحصیلی    ۸۷

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

شکل( ۴ ـ ۴ ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب رشته تحصیلی    ۸۸

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

محیط پیچیده و متشنج امروزی سازمانها را با چالشهایی روبرو کرده است چنانچه تغییر به عنوان یکی از ویژگیهای سازمان‌های امروزی درآمده است.

سازمان‌های امروزی با گذشت زمان دچار تحولات عظیمی‌      شده اند و وظیفه هر سازمانی در این جامعهی متحول، ایجاد نظم است که در این راستا

عامل اساسی مورد نیاز برای نظم بخشیدن به هر سیستمی، اطلاعات دقیق و به موقع می‌باشد. “اطلاعات در گذشته ارزش ناچیزی داشته و در

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

تصمیم‌گیری‌ها کمتر به کار می‌رفت در حالی که امروزه اطلاعات مهمترین منبع مدیر بعد از عامل انسانی محسوب می‌شود” (اوبراین[۱]،، ص۴).

اطلاعات در هر سازمان در واقع مبنای تمامی‌فعالیت‌هاست و………..

 

۱ ـ ۱ ـ بیان مسأله

 

در جهان امروزی سازمان‌ها، در کلیه تحولات و پیشرفت‌ها و در کلیه شئون نقش تعیین کننده دارند. با نگرش دقیق به سیستم‌های سازمانی (ابطحی،

۱) در می‌یابیم که انسان مهمترین عامل رسیدن به اهداف سازمانی است، زیرا سایر منابع وارده به سازمان به خودی خود نخواهند توانست

 

هدف‌های سازمان را تحقق بخشند. از طرف دیگر انفجار اطلاعات را باید مهمترین حادثه صنعتی قرن بیستم دانست که عرصه‌های صنعت را تحت الشعاع

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

خود قرار داده است؛ در دنیای رقابتی امروز اطلاعات همتراز سرمایه و نیروی انسانی در شمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین مزیت نسبی سازمان‌ها

 

محسوب می‌گردد، در همین راستا، سیستم اطلاعات مدیریت در کشورهای صنعتی از سال‌ها پیش و در کشور ما طی سال‌های اخیر مورد توجه خاص

 

مدیران قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت منابع انسانی (سعادت ۱۹) به عنوان یک منبع استراتژیک در سازمان‌های امروزه به ویژه دانشگاه‌ها، سیستم اطلاعات مدیریت منابع

 

انسانی به عنوان جزئی از سیستم‌های اطلاعات مدیریت، اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری‌های مدیران منابع انسانی فراهم می‌آورده و آرگریس[۲]

(۱۹۹۱) عقیده دارد که “مشخص ساختن سیستم اطلاعاتی منابع انسانی را نخستین و مهمترین گام رهیافت موفقیت آمیز مدیریت نیروی انسانی

می‌داند” (ص۷). آرمسترانگ[۳] (۲۰۰۲) اظهار می‌دارد که “مدیریت منابع انسانی عبارت از رویکردی استراتژیک که منجر به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد

 اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

انگیزش و دستیابی به تعهد منابع کلیدی سازمان یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند است” (ص ۳۳). میرسپاسی () در تعریفی دیگر “مدیریت منابع انسانی را دوراندیشی فراگیر، نوآور و تحول گر

ی سازمان یافته در تأمین منابع انسانی سازمان، پرورش و بهسازی آن، تأمین کیفیت زندگی قابل قبول کاری برای آن و بالاخره به کارگیری به جا و مؤثر

این منبع استراتژیک می‌داند” (ص ۳۲).

 

 

 

“هدف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تلاش‌های جمعی کارکنان سازمان است و وظایف مدیریت منابع انسانی شامل: ۱-

سازماندهی ۲- جذب منابع انسانی ۳- توسعه منابع انسانی ۴- مدیریت پاداش ۵- روابط کارکنان ۶- بهداشت، ایمنی و رفاه ۷- امور اداری و پرسنلی،

می‌باشد” (جزنی، ۱، صص۲۹-۳۶). میرسپاسی (۱۵) عقیده دارد که “گسترش فعالیت‌ها و وظایف مدیران در قلمروی مدیریت منابع انسانی و

تعامل مستمر بین این فعالیت‌ها و لزوم طرح ریزی‌های هماهنگ در جذب، بهسازی، نگهداری، و کاربرد مؤثر منابع انسانی، به عنوان مهمترین منبع

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

استراتژیک هر سازمان، ایجاد سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی و به روز نگهداشتن این سیستم را، در سازمان‌های بزرگ ضروری ساخته” (ص۷۲).

 

بنابراین یکی از ابزارهای مهم در نظام مدیریت منابع انسانی، به ویژه در سازمان‌های بزرگ سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی است. این سیستم

اطلاعاتی قادر است تا با استفاده ازپایگاه‌های داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران سازمان در رابطه با

مدیریت منابع انسانی سازمان فراهم سازد. در نگاهی سیستمی‌می‌توان گفت که این سیستم اطلاعاتی، می‌تواند به عنوان زیر سیستم[۴]، در

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

سیستم اطلاعات مدیریت سازمان مطرح باشد و خود نیز به عنوان یک سیستم، شامل درون‌دادهایی از داده‌های مرتبط با نیروی انسانی و برون داده‌هایی است که جهت برنامه ریزی‌های لازم در سطوح مخت

لف مدیریت سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این سازمان‌ها در ارتباط با برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت نیازمند اطلاعاتی در مورد کمیت و

کیفیت نیروی کار در دسترس به منظور تحقق این اهداف می‌باشند. این امر وجود سیستم‌های اطلاعاتی را در منابع انسانی را ضروری ساخته است.

 

 

 

با توجه به مفهومی‌که عموماً از عبارت سیستم‌های اطلاعات مدیریت استنباط می‌شود “سیستم اطلاعات مدیریت[۵] عبارت است از یک سیستم جامع

ماشین-کاربر، که برای آماده سازی اطلاعات جهت پشتیبانی عملیات و وظایف تصمیم گیری در یک سازمان به کار می‌رود، این سیستم از سخت افزار و

نرم افزار کامپیوتری و رویه‌های کاری و پایگاه اطلاعاتی و مدل‌هایی جهت تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری استفاده می‌کند”

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

(مدهوشی، ۱، ص ۱۹). به عبارت دیگر سیستم اطلاعات مدیریت “سیستمی‌است که داده‌های محیطی را جمع آوری و داده‌های تبادلات و عملیات

سازمانی را ثبت می‌کند و سپس آنها را فیلتر و سازماندهی و انتخاب کرده و به عنوان اطلاعات به مدیران ارائه می‌نماید و ابزاری برای مدیران فراهم

می‌آورد که اطلاعات مورد نیاز خود را تولید نمایند” (موردیک و مانسون[۶]، ۱، ص. ۶). ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع

انسانی

 

رضائیان (۱) اظهار می‌دارد که “سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی‌رسمی‌در سازمان است که گزارش‌های لازم برای فراگرد تصمیم گیری مدیران در

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

سطوح مختلف سازمان را فراهم می‌سازد” (ص ۱۳). “در تعریف دیگر سیستم اطلاعاتی را می‌توان بر اساس یک تعریف تکنیکی، به عنوان گروهی از اجزاء یکپارچه که اطلاعات را جمع آوری، پردازش و ذخیره می‌سازد

و اطلاعات را جهت حمایت تصمیم گیرندگان توزیع می‌نماید، تعریف نمود” (لودون[۷]، ۱۹۹۴، ص۸). آواد[۸] (۱۹۸۸) عناصر اصلی سیستم اطلاعات مدیریت

را به شرح زیر تعریف می‌نماید:

 

“۱- سیستمی‌یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر

 

 

۲- سیستمی‌رایانه ای که تعدادی نرم افزار اطلاعاتی را از طریق یک پایگاه اطلاعات به هم مرتبط می‌کند.

 

۳-روابط کاربر- ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ می‌دهد.

 

۴-ارائه اطلاعات به تمام سطوح مدیریتی

 

۵- پشتیبانی از عملیات و تصمیم گیری” (ص ۵).

 

ابطحی(۱) اظهار می‌دارد که “هدف از سیستم‌های اطلاعات مدیریت طراحی سیستمی‌است (سخت افزار و نرم افزار)که بتواند

با توانایی‌های انسان

مطابقت داشته باشد و تأمین کننده نیازهای اطلاعاتی وی باشد” (ص ۴۷). همچنین لوکاس[۹] ۹۹۴) اظهار می‌دارد که “سیستم‌های اطلاعاتی

 

مجموعه ای از رویه‌های سازماندهی شده می‌باشند که وقتی به کار گرفته می‌شوند اطلاعاتی را برای حمایت از سازمان فراهم می‌کنند” (ص ۱۷).

علاوه بر این یکی از کاربردهای مهم سیستم‌های اطلاعاتی به کارگیری این سیستم در مدیریت منابع انسانی است تا به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت،

مدیران را توانا م…………..

 

سیستم‌های اطلاعات مدیریت نقش بسیار مهم و کلیدی در سازمان‌های هزاره سوم دارند و یکی از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصمیم گیری در سازمان

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

وجود سیستم‌های اطلاعاتی است که البته این نظام‌ها باید دقیق، صحیح و بهنگام باشند. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نهادهای جامعه از جمله سازمان‌هایی هستند که به اطلاعات

دقیق، صحیح و به روز برای تصمیم گیری‌های راهبردی نیاز دارند و از آنجا که منابع انسانی به عنوان یک عامل عمده استراتژیک در دانشگاه‌ها محسوب

می‌گردد، وجود یک سیستم اطلاعات منابع انسانی مناسب در دانشگاه‌ها برای کمک به تصمیم گیری‌های صحیح در زمینه مدیریت منابع انسانی ضروری

می‌باشد. فعالیت‌های کارمندیابی، استخدام، نگهداری، بهسازی نیروی انسانی، آموزش و ارزشیابی، برنامه ریزی نیروی انسانی و سایر اجزا سیستم

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی، همگی نیاز به اطلاعات مناسب و در زمان صحیح خود دارند. در هر کدام از فعالیت‌های موجود در مدیریت منابع انسانی، گردش

داده‌ها و اطلاعات مخصوص خود وجود دارد و با افزایش حجم آنها و نوع نیاز مدیران در سطوح مختلف سازمان به اطلاعات مناسب، لزوم سازماندهی به

این امر و ایجاد سیستم صحیح برای آن دارای اهمیت می‌گردد. همچنین مدیریت نیازمند اطلاعاتی به منظور پاسخگویی به سئوالات زیر است:

 

۱- چه نیروی کاری برنامه استراتژیک سازمان را برآورده می‌سازد با چه مهارت‌ها، دانش و تخصصی.

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت

۲- چه تعداد منابع انسانی و با چه کیفیتی در راستای تحقق برنامه‌ها تشخیص داده شده اند.

۳- منابع انسانی موجود سازمان چه وضعیتی دارند؟ به چه می

زان نیازهای استراتژیک سازمانی را بر آورده می‌سازند.

 

۴- سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی از نظر برآوردن اطلاعات مدیران تا چه میزان کارایی دارد؟

 

متأسفانه در اکثر سازمان‌های ما به اطلاعات منابع انسانی کمتر توجه می‌شود و به همین دلیل در مواقع لزوم اطلاعات مورد نیاز در بخش‌های پرسنلی یا

موجود نبوده یا به صورت غیر واقعی ارائه می‌شود همچنین امروزه مدیران به اهمیت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی بیش از پیش پی برده اند و همواره

بودجه ای را برای برقراری این سیستم در نظر می‌گیرند و مرتباً در صدد افزایش کارایی این سیستم و کاهش هزینه‌ها می‌باشند. علاوه بر این یکی از

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت

سرمایهگذاری‌های هزینه بر در سازمان‌های امروزی سرمایه گذاری در سیستم اطلاعات مدیریت است که با هدف بهبود عملکرد سازمان و فرد انجام

می‌شود. مسلماً چنین سرمایه گذاری ایجاب می‌نماید تا موفقیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد، لکن از آنجا که دستیابی به معیارهای عینی برای ارزیابی

سیستم‌های اطلاعات چندان ساده نیست، یکی از شیوه‌های ارزیابی مدل ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به تناسب تکنولوژی با وظایف است که به

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی”

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3182

ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انسانی

قیمت : تومان75,000