فروشگاه

توضیحات

تحقیق الکتروشیمی

 

الکتروشیمی ، شاخه ای از علم شیمی است و به مطالعه پدیده هایی می پردازد ،

که در نتیجه تماس یک هدایت کننده الکترونی و یک هدایت کننده

لکترولیتی رخ می دهد . مهمترین مباحث الکتروشیمی به فرآیندهای انجام یافته

روی الکترود ها هنگام تولید جریان الکتریسیته در پیل الکتروشیمیایی و یا عبور آن از محلول و انجام پدیده تجزیه الکتریکی معروف به الکترولیز می باشد .

 

۸۰صفحه فونت ۱۴ فایل ورد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

تحقیق الکتروشیمی
تحقیق الکتروشیمی

 

عنوان                                                                                   صفحه

۱- فصل اول : بخش تئوری

چکیده

۱-۱ : مقدمه                                                                                                            ۲

۱-۲ : کاربرد الکتروشیمی در شیمی آلی                                                                            ۳

۱-۳ : مقایسه واکنش های شیمیایی و الکتروشبمیایی                                                            ۴

۱-۳-۱ : مزایای واکنش های الکتروشیمیایی                                                                       ۶

۱-۳-۲ :  معایب الکتروشیمی در تهیه ترکیبات آلی                                                              ۸

۱-۴ : واکنش های الکترودی                                                                                       ۱۰

۱-۴-۱ : طبیعت واکنش های الکترودی                                                                          ۱۱

۱-۵ : الکترولیز                                                                                                       ۱۴

۱-۶ : انواع واکنش های الکتروارگانیک                                                                           ۱۶

۱-۷ : دسته بندی سیستم های الکترولیز بر اساس واکنش های الکترودی                                   ۲۱

۱-۷ : طراحی سلها بر اساس نوع واکنش الکتروشیمیایی                                                      ۲۲

۱-۸ : روشهای الکترولیز                                                                                            ۲۵

۱-۹ : مفاهیم اصلی و طرح واکنش های سنتز الکتروشیمیایی                                                 ۲۷

۱-۹-۱ : تعویض قطبیت ماده اولیه                                                                                ۲۷

تحقیق الکتروشیمی

۱-۹-۲ : انتقال الکترون و واکنش شیمیایی                                                                       ۲۸

۱-۱۰ : الکترواکسیداسیون ، دستگاه ها و وسایل الکترولیز                                                     ۳۳

۱-۱۱ : عوامل موثر در الکترواکسیداسیون                                                                        ۳۴

۱-۱۱-۱ : انتخاب الکترود                                                                                          ۳۴

۱-۱۱-۴ : همزن و منبع جریان                                                                                     ۴۴

۱-۱۱-۵ : دما                                                                                                         ۴۵

۱-۱۱-۶ : مقدار الکتریسته عبوری از سل                                                                        ۴۶

۱-۱۱-۷ : مقیاس واکنش                                                                                           ۴۶

۱-۱۲ : فرایندهای انتقال جرم و مبادله الکترون                                                                  ۴۶

۱-۱۲-۱ : انتشار                                                                                                     ۴۷

۱-۱۲-۲ : مهاجرت                                                                                                  ۴۷

۱-۱۲-۳ : همرفت                                                                                                   ۴۸

۱-۱۳ : انتقال جرم در مقیاس آزمایشگاهی                                                                       ۴۹

۱-۱۴ : انتقال جرم در مقیاس صنعتی                                                                             ۵۰

۱-۱۵ : شرایط الکترولیز و برگزیدگی محصول                                                                  ۵۳

۱-۱۶ : نتیجه گیری                                                                                                  ۵۶

فصل دوم : الکترودهای دی اکسید سرب

۲-۱ : مقدمه                                                                                                           ۶۰

۲-۲ : روشهای تهیه دی اکسید سرب                                                                             ۶۱

۲-۲-۱ تهیه دی اکسید سرب به روش شیمیایی                                                                 ۶۱

۲-۲-۲ : تهیه دی اکسید سرب به روش الکتروشیمیایی                                                        ۶۲

۲-۳ : انواع الکترود دی اکسید سرب                                                                              ۶۳

۲-۴ : ویژگیها و خواص فیزیکی                                                                                  ۶۴

۲-۴-۱ : ساختمان بلوری                                                                                           ۶۴

۲-۴-۲ : نمونه های استاندارد پراش اشعه  x                                                                    ۶۵

۲-۴-۳ : قابلیت پایداری و تبدیل های درونی                                                                   ۶۵

۲-۴-۴ : هدایت پذیری    

                                                  ۶۶

۲-۴-۵ : عوامل موثر در اکسیداسیون سرب                                                                      ۶۶

۲-۵ : عوامل موثر در کیفیت لایه اکسید                                                                          ۶۷

۲-۵-۱ : غلظت الکترولیت                                                                                         ۶۷

۲-۵-۲ : درجه حرارت                                                                                              ۶۸

۲-۵-۳ : شدت جریان                                                                                               ۶۸

۲-۵-۴ : زمان اکسیداسیون                                                                                         ۶۹

۲-۵-۵ : درجه خلوص محلول الکترولیت                                                                       ۶۹

۲-۵-۶ : حرکت محلول الکترولیت                                                                               ۶۹

فصل سوم : کارهای آزمایشگاهی و نتیجه گیری

۳-۱ : معرفی مواد شیمیایی بکار رفته                                                                             ۷۱

۳-۲ : تجهیزات و روش کار آزمایشگاهی                                                                        ۷۶

۳-۳ : عمل الکترولیز                                                                                                 ۷۷

۳-۳-۱ : تعیین نوع الکترود                                                                                         ۷۸

۳-۳-۱-۱ : روش عملی تهیه دی اکسید سرب                                                                  ۷۸

۳-۳-۲ : تعیین حلال و الکترولیت مناسب                                                                       ۸۱

۳-۳-۳ : غشاء جدا کننده ( دیافراگم )                                                                            ۸۲

۳-۳-۴ : تعیین میزان شدت جریان اعمالی                                                                       ۸۴

۳-۵ : نحوه اکسایش دی بنزوتیوفن به روش الکتروشیمیایی                                                  ۸۵

۳-۵-۱ الکترواکسیداسیون در شدت جریان ثابت                                                               ۸۶

۳-۶ : جداسازی – خالص سازی و شناسایی محصول                                                         ۹۶

۳-۶-۱ : جداسازی                                                                                                  ۹۶

۳-۶-۲ : خالص سازی دی بنزوتیوفن از رسوب                                                                ۹۸

۳-۶-۳ : شناسایی محصول                                                                                       ۱۰۱

۳-۶-۳-۱ : تعیین نقطه ذوب نمونه خالص شده                                                              ۱۰۱

۳-۶-۳-۲ : تعیین طیف IR                                                                                      ۱۰۱

۳-۷ :تفسیر طیف IR                                                                                              ۱۰۳

الکتروشیمی

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تحقیق الکتروشیمی”

تحقیق الکتروشیمی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 251

قیمت : تومان95,000