فروشگاه

توضیحات

 اوضاع سیاسی  اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

سرزمین کهنسال ایران از دیرباز مهد پرورش دانشمندان و ادیبان بسیاری

در زمینه های مختلف بوده است که آثار باز مانده از آنها جایگاه خاصی برای

این کشور در میان سایر ملل جهان به وجود آورده است. در بین شهرهای

هنر پرور این سرزمین نیز برخی از آنها، مقامی بس رفیع به خود اختصاص داده اند که شهر اصفهان از آن جمله می باشد.

اصفهان نامی آشنا در تاریخ و فرهنگ و ادبیات عربی است زیرا بزرگان و

نام آوران بسیاری که از آنان،  کتابها و آثار پر بها و ارزشمند باقی مانده منسوب به این شهر می باشند.

زبان و ادبیات عربی در این خطه از قرن چهارم هجری شکل می گیرد

و در سده های پنجم و ششم به اوج خود می رسد به طوری که در سده چهارم هجری، اصفهان، بغداد ثانی لقب یافت.

در بررسی ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم

هجری به مضامین مدیحه سرایی و اشعار حکمی و وصف که بیش از سایر موارد در میان سروده های شاعران عربی سرای اصفهانی به چشم می خورد و نقطه مشترک میان اکثر آنهاست پرداخته شده است.

۲۱۵ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اوضاع سیاسی  اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری
اوضاع سیاسی  اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه: ۲

فصل اول. ۵

کلیات… ۵

۱-۱-بیان مسئله. ۶

۱-۲- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۳- پیشینه تحقیق.. ۸

۱-۴- روش کار. ۸

فصل دوم. ۹

نگاهی به تاریخ شهر اصفهان. ۹

۲-۱- وجه تسمیه ی اصفهان. ۱۰

۲-۲-۱- پیش از اسلام. ۱۱

۲-۲-۲- در دوره های اسلامی.. ۱۲

۲-۲-۳- در دوره زیاریان. ۱۵

۲-۲-۴- در دوره دیلمیان. ۱۶

۲-۲-۴-۱- خدمات دیلمیان در اصفهان. ۱۸

۲-۲-۵ در دوره سلجوقیان. ۱۸

۲-۲-۶- در دوره خوارزمشاهیان. ۲۱

۲-۳- ادیان و مذاهب… ۲۲

۲-۴- علوم و معارف… ۲۵

۲-۴-۱- مراکز آموزش… ۲۷

۲-۴-۱-۱- مساجد. ۲۷

۲-۴-۱-۲- کتابخانه ها ۲۹

۲-۴-۱-۳- مدارس… ۲۹

ا

 

۲-۴-۱-۴- خانقاه ها ۳۱

۲-۵- نشر زبان و ادبیات عربی.. ۳۲

فصل سوم. ۳۷

 اوضاع سیاسی  اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

ادبیات منظوم عربی در اصفهان. ۳۷

۳-۱- مدیحه سرایی.. ۳۸

۳-۱-۱- مطلع قصاید مدحی.. ۴۱

۳-۱-۱-۱- مقدمه  طللی.. ۴۱

۳-۱-۱-۲- مقدمه تغزلی.. ۴۳

۳-۱-۱-۳- مقدمه وصف خیال. ۴۵

۳-۱-۱-۴- مقدمه ای با یاد ایام جوانی.. ۴۷

۳-۱-۲- نوآوری در مطلع قصاید مدحی.. ۴۸

۳-۱-۳- معانی و سبکهای تقلیدی و نو در مدح.. ۵۱

۳-۱-۳-۱- مدح امیران و وزیران. ۵۱

۳-۱-۳-۲- مدح استادان و عالمان. ۶۱

۳-۱-۳-۳- مدح در مراسم واعیاد مختلف… ۶۲

۳-۱-۳-۴- مدح و وصف شهرها و کشورها ۶۵

۳-۱-۳-۵- مبالغه در مدح.. ۶۸

۳-۱-۳-۶- ابتکارهای نو در مدیحه سرایی.. ۷۱

۳-۱-۳-۷- گرایش خطابی.. ۷۵

۳-۱-۳-۸- کاربرد واژگان فارسی و اصطلاحات جدید در اشعار. ۷۶

۳-۱-۳-۹- افراط در کاربرد آرایه های بدیعی.. ۷۸

۲-۱-۴- مدایح مذهبی.. ۸۱

۳-۲- شعر تعلیمی.. ۸۸

۳-۲-۱- شعر حکمی.. ۸۹

۳-۲-۱-۱- پندهای عربی پیش از دوره عباسی.. ۹۰

۳-۲-۱-۲- توجه ایرانیان به پند. ۹۲

۳-۲-۱-۳- راههای ورود اندرزهای فارسی به ادبیات عربی.. ۹۳

۳-۲-۱-۳-۱- ترجمه. ۹۳

۳-۲-۱-۳-۲- آمیختگی ایرانیان و عربها در زمینه های مختلف… ۹۶

ب

 

۳-۲-۱-۴- ویژگی  ادبیات حکمی در عصر عباسی.. ۹۷

۲-۲-۱-۵- موضوعات ادبیات پند و اندرز. ۱۰۱

۳-۲-۱-۵-۱- بخشش و انفاق.. ۱۰۳

۳-۲-۱-۵-۲- قناعت… ۱۰۴

۳-۲-۱-۵-۳- همت و تلاش… ۱۰۶

۳-۲-۱-۵-۴- صبر و شکیبایی: ۱۰۸

۳-۲-۱-۵-۵- دوست… ۱۱۰

۳-۲-۱-۵-۶- رازداری.. ۱۱۳

۳-۲-۱-۵-۷ علم و آموزش… ۱۱۳

۳-۲-۱-۵-۸- ارزشهای اخلاقی.. ۱۱۶

۳-۲-۱-۵-۹- سفر. ۱۱۸

۳-۲-۱-۵-۱۰- تندرستی.. ۱۱۹

۳-۲-۱-۵-۱۱- غنیمت شمردن عمر و ارزش آن. ۱۱۹

 اوضاع سیاسی  اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

۳-۲-۱-۵-۱۲- دنیا و روزگار. ۱۲۱

۳-۲-۱-۵-۱۳- پیری وناتوانی.. ۱۲۳

۳-۲-۱-۵-۱۴- مرگ… ۱۲۵

۳-۲-۱-۵-۱۵- پرهیزگاری.. ۱۲۶

۳-۲-۱-۵-۱۶- قدرت خداوند وتوکل بر او. ۱۲۷

۳-۲-۱-۵-۱۷ استغفار. ۱۲۹

۳-۲-۱-۵-۱۸ – خدا شناسی.. ۱۳۰

۳-۲-۱-۵-۱۹- خودشناسی.. ۱۳۰

۳-۲-۱-۵-۲۰ دین.. ۱۳۱

۳-۲-۱-۵-۲۱- دورویی.. ۱۳۱

۳-۲-۱-۵-۲۲- حرص و طمع. ۱۳۲

۳-۲-۱-۵-۲۳- سخن چینی.. ۱۳۲

۳-۲-۱-۵-۲۴- خود پسندی: ۱۳۲

۳-۲-۱-۵-۲۵- مال اندوزی.. ۱۳۳

ج

 

۳-۲-۱-۵-۲۶- گمراهی.. ۱۳۴

۳-۲-۱-۵-۲۷- غیبت… ۱۳۴

۳-۲-۱-۵-۲۸- حسادت… ۱۳۵

۳-۲-۱-۵-۲۹- تنبلی.. ۱۳۵

۳-۲-۲- شعر تعلیمی مربوط به آموزش علوم و فنون. ۱۳۶

۳-۳- وصف… ۱۳۸

۳-۳-۱- وصف در شعر کهن عربی.. ۱۳۸

۳-۳-۲- وصف در عصر عباسی.. ۱۴۰

۳-۳-۲-۱- وصف طبیعت اصفهان و مناطق اطراف آن. ۱۴۳

۳-۳-۲-۲- وصف باغ و بستان. ۱۵۰

۳-۳-۲-۳- وصف برف و باران. ۱۵۳

۳-۳-۲-۴- وصف گلها و میوه ها ۱۵۴

۳-۳-۲-۵- وصف اشیاء و بناها ۱۵۸

۳-۳-۲-۶- وصف حیوانات… ۱۶۴

فصل چهارم. ۱۶۷
بررسی آثار و احوال برخی مشاهیر اصفهانی از سده ی چهارم تا ششم هجری.. ۱۶۷

۴-۱- ابوالفرج اصفهانی.. ۱۶۸

۴-۱-۱- جایگاه علمی و ادبی وی.. ۱۶۹

۴-۲- ابن طباطبای اصفهانی.. ۱۷۲

۴-۲-۱- جایگاه علمی و ادبی وی.. ۱۷۴

۴-۳- صاحب بن عباد. ۱۷۵

۴-۳-۱- جایگاه علمی و ادبی وی.. ۱۷۸

۴-۴- ابواسماعیل طغرایی.. ۱۸۰

۴-۴-۱- جایگاه علمی و ادبی وی.. ۱۸۳

۴-۵- عماد الدین اصفهانی.. ۱۸۶

۴-۵-۱- جایگاه علمی و ادبی وی.. ۱۸۷

فصل پنجم. ۱۹۰

۵- نتیجه گیری.. ۱۹۱

«خلاصه الاطروحه باللغه العربیه» ۲۰۰

د

 

فهرست منابع. ۲۰۳

Abastract 208

از هنگامیکه تازیان با به دست گرفتن لوای اسلام از جزیره العرب بیرون تاختند

و کشورهای هم جوار را گشودند زبان عربی همراه با گسترش اسلام در

سرزمینهای حوزه تمدنهای اسلامی رواج یافت، پس ایرانیان نیز در این میدان بعد از پذیرش آیین اسلام در زمینه های علمی مختلف برای کمک به رشد

نهال نو پای اسلام کمر همت بستند و از زبان عربی به عنوان وسیله ای مناسب ب

رای انتشار یافته های علمی و ادبی در سراسر تمدن اسلامی بهره بردند و در تقویت و تحکیم بنای رفیع زبان و ادب عربی بیش از تازیان تلاش نمودند.

بتدریج ایران کانون علوم و ادب عربی گردید و در نتیجه علاوه بر دانشمندانی که

به بررسی جنبه های مختلف علوم و معارف روی آوردند اهل ذوق و قریحه ادبی نیز سرودن اشعار عربی را آغاز کردند و آثار گرانبهایی را در این خصوص آفریدند.

در این میان، شاهد ظهور مراکز علمی وادبی بزرگی همچون اصفهان می باشیم

که گاه حتی نام بغداد را نیز تحت الشعاع خود قرار می دادند. تبلور ذوق بی بدیل، هنر اصیل، خلاقیت شورانگیز، صفای دل انگیز، هوای روح بخش و چشم اندازهای زیبای اصفهان، این شهر را به منطقه ای رویایی و مقصد شیفتگان

 اوضاع سیاسی  اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

علم و ادب مبدل ساخت، البته خاستگاه این همه ذوق و هنر شکوهمند را باید درتراوش افکار و رفتار هزاران شاعر و ادیب و دانشمند گرانقدر اصفهانی جستجو نمود که در تلاطم امواج زمان، از این خطه ی دیبا، گوهری تابناک پرداختند و مکتب اصفهان را در شعر  و ادب، حکمت و هنر آفریدند.

 خطه اصفهان، این کانون رشد و بالندگی فرهنگ و هنر اسلامی – ایرانی، نه تنها مکتب زاینده ی ادب فارسی، بلکه سر چشمه جوشان ادب عربی نیز بوده است. بنا بر شواهد مکتوب تاریخی، ادبیات عربی از سده ی چهارم هجری در این منطقه شکل می گیرد و در سده های پنجم و ششم به اوج خود می رسد.

کتابهای تراجم و آثار تاریخی که، به جمع آوری آثار ایرانیان عربی سرای پرداخته اند و براساس مناطق جغرافیایی باب بندی و تفصیل شده اند بی استثنا بخشی را به شاعران اصفهان اختصاص داده اند. بررسی این کتابها و تامل در آنها

از اهیمت و نقش شاعران اصفهانی در ادب عربی حکایت دارد به عنوان نمونه، ثعالبی در یتیمه الدهر در فصلی با عنوان «فی محاسن اهل العصر من اصفهان» در کنار وصف اهمیت این شهر، به معرفی شش تن از بزرگان شعر و ادب عربی اصفهان در عصر خویش پرداخته است.

مفضل ما فروخی اصفهانی در اثر جاودانه ی خویش «محاسن اصفهان» سروده های بسیاری را از شاعران اصفهانی و دیگران در وصف اصفهان و زیباییهای آن بیان نموده است.

 اوضاع سیاسی  اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

با خرزی نیز در کتاب دمیه القصر، در فصل جداگانه ای بیش از ده تن از شاعران اصفهانی را بر شمرده و در مقدمه کتاب از سفر به شهرهای مختلف و از جمله اصفهان یاد کرده است.

عماد الدین اصفهانی که خود از ادیبان برجسته اصفهان است بخش دوم کتاب خریده القصر و جریده العصر را به فضلای عجم و فرس اختصاص داده و این بخش را با یاد فضلای اصفهان آغاز کرده و اصفهان را سزاوار این تقدیم دانسته است. وی حدود هفتاد نفر از بزرگان علمای اصفهان را معرفی نموده است.

نکته ی قابل توجهی که در سروده های اصفهانیان در این دوره ی زمانی، قابل ذکر می باشد کثرت مدیحه سرایی در میان آنهاست که این مساله با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن عصر، امری عجیب به نظر نمی آید پس از آن به ترتیب اشعار حکمی و وصف، مضامینی هستند که بیش از سایر اغراض

در بین منظومه های عربی سرایان اصفهانی دیده می شود، لذا در صدد برآمدیم که سه مضمون شعری فوق را با عنایت به حجم انبوه آن در میان سروده ها، مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

1 نقد وبررسی برای اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

  1. شهاب

    اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

افزودن نقد و بررسی

اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

1 نقد و بررسی
 اوضاع سیاسی  اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

قیمت : تومان95,000