فروشگاه

توضیحات

بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

چکیده

یک مطالعه درباره فرآیند تقطیر چند مرحله ای برای بازیافت DEA از محلولهای آلوده ارائه گردیده است. این قبیل محلولها مشکلات جدی را در کارخانجات

گاز و پالایشگاههای نفتی بوجود آورده اند .

بدلیل فراریت بعضی از اجزاء تشکیل دهنده شان نمی توانند به آاسانی خالص شوند. این فرآیند جدید از

هگزادکان به عنوان مایع حامل بی‌اثر برای حصول اطمینان از توزیع مناسب مایع در ستون تقطیر ، به منظور جلوگیری از آلودگی و سهولت تفکیک اجزاء

غیرفرار استفاده می کند. در این پروژه فرایند با داده های تعادل فازی نوین بین مخلوط دی اتانول آمین، بی(هیدروکسی اتیل) پیپرازین، تری(هیدروکسی

اتیل) اتیلن دی آمین، آب و هگزادکان توضیح داده شده است.

خصوصیات فیزیکی طراحی شده ماده حامل بی اثر مورد بحث قرار می گیرد و

رهنمودهایی جهت انتخاب آن ارائه گردیده اند. از مدل ضریب فعالیت دو مایع غیر تصادفی به طور موفقیت آمیز جهت نمایش یا ارائه داده های تعادلی

استفاده می شود. فرآیند تقطیر برای عمل خلوص سازی محلول‌های

آمین آلوده شده، توصیف شده است. فرآیند تقطیر چند مرحله‌ای و مایع حامل بی

اثر(هگزادکان) استفاده می شود. از ستون تقطیر با قطر داخلی ۵۰ پیشنهاد شده با شبیه سازاسپن(ASPEN) را تائید کند و از خصوصیات فیزیکی مایع

حامل بی اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده می کند .

بعنوان مثال، برای تفکیک ناخالصی های محلول دی اتانول آمین فاسد شده تحت شرایط خلاء راندمان خوبی به دست آمده بود. نتایج با تقطیر تک مرحله ای مرسوم برابر هستند.

 ۱۰۰ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

این پروژه ، شامل سه فصل می باشد. فصل اول راجع به

شیرین کردن گازها و حلال اتانول آمین، فصل دوم در ارتباط با فرایند بازیافت حلالهای جاذب و فصل سوم در رابطه با آنالیز فرایند پیشنهادی می باشد.

در فصل اول گازها به صورت عمومی، ناخالصیهای موجود در گازها، فرایند شیرین کردن گازها ، روشهای پالایش ، روش آمین، تجهیزات لازم فرایند تصفیه گاز ترش با آمین‌ها، حلالها جاذب، آمینها، خصوصیات و کاربرد آمین ها ، ظرفیت تقاضا و قیمت اتانول آمین در سطح جهان و …. بحث شده است.

در فصل دوم فرایند نوینی برای بازیافت اتانول آمینها خصوصاً دی

بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

اتانول آمین از محلولهای نیمه فاسد شده پیشنهاد شده است و سپس فرایند و تعادل فازی سیستم دی اتانول آمین – بی(هیدورکسی اتیل) پیپازین – تری (هیدروکسی اتیل ) اتیلن دی آمین – هگزادکان ، مشخصات مایع بی اثر ،بررسی تعادلی بخار- مایع ، ترمودینامیک تعادل بخار – مایع و… تشریح شده اند.

در فصل سوم آنالیز فرایندپیشنهادی ، تقطیر تحت شرایط جریان برگشتی کامل، آنالیز فرایند با شبیه سازاسپن ، تقطیر جزئی وناگهانی ، اثر شرایط عملیاتی روی اجرای فرایند و …. توضیح داده شده اند.

بعضی علائم، نشانه ها ، حروف و اختصار کلماتی که در طول پروژه از آنها استفاده و در درون فصلها توضیح داده نشده اند، در پایان پروژه تحت عنوان ضمیمه آورده شده اند.

فهرست مطالب      

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

فصل اول

شیرین کردن گازها با اتانول آمین ها

تعریف عمومی گازها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

انواع گاز طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

ناخالصی های موجود در گازها……………………………………………………………………………………………………….. ۷

پالایش گازها……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

روش آمین……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

انتخاب نوع فرآیند………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

تجهیزات لازم فرایند تصفیه گاز ترش با آمین ها……………………………………………………………………… ۱۱

فرآیند تصفیه گاز ترش با دی اتانول آمین (DEA)………………………………………………………………… 12

اثر گازهای اسیدی جذب شده روی خواص فیزیکی آلکانول آمین………………………………………….. ۱۶

واکنش های شیمیایی فرآیند شرین کردن گاز طبیعی…………………………………………………………….

بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

حلالهای جاذب……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

ویژگیهای زداینده گازها و حلالهای جاذب…………………………………………………………………………………. ۲۰

معرفی آمین ها و معیار انتخاب آنها……………………………………………………………………………………………. ۲۱

تولیداتانول آمین ها………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

خصوصیات اتانول آمین ها…………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

کاربرد اتانول آمین ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

مزایای دی اتانول آمین نسبت به موتور اتانول آمین…………………………………………………………………. ۲۹

ظرفیت، تقاضا و قیمت اتانول آمین در سطح جهان…………………………………………………………………. ۳۰

فصل دوم

فرایند نوینی برای بازیافت DEA از محلولهای نیمه فاسد شده:

تشریح فرایند وتعادل فازی سیستم دی اتانول آمین – بی (هیدروکسی اتیل) پیپرازین

تری (هیدروکسی اتیل) اتیلن دی آمین – هگزادکان…………………………………………………………………………….. ۳۴

فرایند نوین……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

مشخصات مایع بی اثر…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

بررسی تعادل بخار مایع(VLE)………………………………………………………………………………………………….. 39

ترمودینامیک تعادل بخار – مایع…………………………………………………………………………………………………. ۳۹

مخلوط‌های دوتایی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

مخلوط‌های چند جزیی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

آنالیز رگرسیون داده‌های تعادلی بخار – مایع…………………………………………………………………………….. ۴۹

مواد، تجهیزات و روش‌های آ‌زمایشگاهی…………………………………………………………………………………….. ۵۳

فصل سوم
فرایند نوینی برای بازیافت DEA از محلولهای نیمه فاسد شده:

آنالیز فرایند……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

تقطیر تحت شرایط جریان برگشتی کامل…………………………………………………………………………………… ۵۶

آنالیز فرایند با شبیه ساز ASPEN …………………………………………………………………………………………. 65

تقطیر ناگهانی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

تقطیر جزئی و ناگهانی………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

اثر شرایط عملیاتی بر اجرای فرایند……………………………………………………………………………………………. ۷۲

شبیه سازی فرایند پیشنهادی با دو ستون تقطیر……………………………………………………………………… ۸۰

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

معادله NRTL و پارامترهای آن …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

تعریف عمومی گازها

در طبیعت مواد به اشکال و حالتهای مختلف وجود دارند که هر حالت یک

فاز نامیده می شود. مثلاً فاز جامد، فاز مایع، فاز گاز، فاز پلاسما.

گازها فازی از ماده هستند که فاصله بین مولکولها زیاد ونیروی

انواع گاز طبیعی

گاز طبیعی: ماده ای است که در بسیاری از نقاط جهان بصورت مخازن گازی دراعماق زمین وجوددارد.

چاهی: گازی است که بطور مستقیم از چاه بهره برداری می شود.

خام: به ماده اولیه گازی که بواحدهای شیمیایی داده می شود، اتلاق می گردد.

خط لوله: گاز قابل فروش که مشخصات قابل قبول خریدار داشته باشد و یابا استاندارد متداول ممکن وفق دهد.

ترش: گازی است که به مقدار قابل ملاحظه سولفید هیدروژن () یا دی اکسید کربن() و یا هر دوی آنها را داشته باشد.

شیرین: گازی است که سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن آن حداقل مجاز مناسب خط لوله باشد.

خشک: گازی است که کم تر از یک دهم گالن هیدروکربن  و بالاتر در هزار فوت مکعب داشته باشد.

تر: گازی است که بیش از یک دهم گالن هیدروکربن  و بالاتر در هزار فوت مکعب داشته باشد.[۱]

ناخالصی های موجوددر گازها

ناخالصیهای موجود در گازها عبارتند از :

– نیتروژن ()       – سولفید هیردوژن ()    – دی اکسید کربن()

– آب ()           – هلیم(He)           – گوگرد(S)

– دی سولفید کربن ()                      – سولفاید کربونیل(COS)

– مرکاپتان مانند متیل مرکاپتان واتیل مرکاپتان(R-SH)

معمولاً بیش از همه ناخالصی های فوق، گازهای  و  در گاز طبیعی یافت می شوند که باید با روش های مناسب زدوده شده و قابل فروش و مصرف استاندارد گردد. سایر ناخالصی ها معمولاً همراه  و زدوده می شوند

مگر آنکه بطور استثناء روش خاصی برای حذف آنها لازم باشد. روش جذب ناخالصی ها بستگی به میزان هر کدام در گاز دارد . نسبت سولفید هیدروژن به دی اکسید کربن در گاز ممکن است خیلی متغیر باشد و لذا روشهای زدودن آنها می تواند متفاوت باشد.

پالایش گازها

دلایل پالایش گاز وجذب  و :

گازها آن طوریکه در طبیعت وجوددارد کمتر قابل مصرف بوده و به دلایل مختلف باید پالایش شود. مهمترین دلایل پالایش گاز عبارتند از:

–       خورندگی و مسموم کنندگی

–       فقدان ارزش حرارتی

–       استحصال انرژی

–       استفاده از گاز در ترکیبات شیمیایی و پتروشیمیایی

–       حفظ محیط زیست[۲].

روش های پالایش گاز

قبل از پیدایش روش های معمول، برای حفظ  و از گاز طبیعی از آهک استفاده

می شد و آهک مصرف شده دور ریخته می شد. در سال ۱۹۱۰ روش  روش استفاده از آمین در سال ۱۹۳۰ به ثبت رسید و

بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

در سال ۱۹۳۹ روش مخلوط آمین و گلیکول پیشنهاد شد که پالایش و خشک کردن

گاز را یک جا انجام می داد. د ۱۹۴۸ تجاری کردن این روش ها تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. روش های جذب سطحی سولفینول [۳] در سال ۱۹۶۵ بوجود آمد و روش فلور و استفاده از غربالهای مولکولی بتدریج جایگزین روش های قدیمی گردید. بطور کلی روش های پالایش گاز در چهار گروه دسته بندی می شوند:

۱- روش استفاده از حلال های شیمیایی مثل آمین ها، مخلوط گلیکول، آمین وکربنات پتاسیم.

۲- روش استفاده از حلال های فیزیکی مثل پروپیلن، دی متیل اتر. تتراهیدروتیوفن دی اکسید.

۳- روش اکسید کردن گاز سولفید هیدروژن مانند روش هودری و اکسید آهن.

۴- روش جذب سطحی مانند استفاده از غربال های مولکولی[۴] [۳].

فاکتورهای انتخاب روش پالایش: انتخاب هر یک از این روش ها برای پالایش

گاز یک سلیقه شخصی نیست و به فاکتورهای مختلفی مانند فشار عملیاتی، درجه حرارت گاز مورد پالایش، نقطه جوش ماده پالایش کنند، گرمای حاصل از فعل و انفعالات در داخل برج جذب کننده، غلظت ماده مصرفی، مقایسه

قیمت مواد مورد لزوم و بالاخره سرویس های در دسترس و مورد احتیاج بستگی دارد. بطور خلاصه نسبت سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن در گاز مورد پالایش و کیفیت مورد تقاضا برای گاز پالایش شده روش انتخابی جهت پالایش گاز را تعیین می کند.

احیاء عامل جذب گازها: در روش یاد شده عامل جذب گازهای اسیدی.

اعم از حلال های فیزیکی و یا شیمیایی را پس از استفاده می توان احیاء نمود

و مجدداً مورد استفاده قرار داد. به عبارتی فقط مقدار بسیار کمی از آن تلف شده

و یا احتیاج به صاف کردن و تمیز کردن دارد. روش های دیگری هم هستند که در آنها ماده شیمیایی مصرف شده و دیگر قابل احیاء شدن نیست.

اگر چه در این روش ها می توان حداکثر گازهای اسیدی را جذب نمود

اما بعلت همان مصرف مواد شیمیایی چندان بصرفه نیستند. مگر اینکه

مقداری گاز اسیدی بسیار کم بوده و لازم باشد همان مقدار کم را هم از گاز جدا نماییم. مانند استفاده از گاز برای آلکیلاسیون و یا تهیه آمونیاک و یا سایر کاربردهای پتروشیمی.

روش آمین

 


[۱]. seabord

[۲] . kopper

[۳] .solfinol

[۴] .

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی”

بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 970

بازيافت دی اتانول آمين از پساب های صنعتی

قیمت : تومان116,800