فروشگاه

توضیحات

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران

چکیده:

در این پایان نامه به بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران

پرداخته شد،

بدین ترتیب پس از تدوین سوال و فرضیه دال بر اثبات ثبت بازی درمهد

کودک بخصوص بازی گروهی و باقاعده درمهد کودک بر میزان رشد اجتماعی،

بررسی مباحث نطری و بخصوص نظری وایلند درمحیط رشد اجتماعی تأکید شد،

پس از آن تعداد و ۶۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی با

روش نمونه­گیری خوشه­ای گزینش شدند و از پرسشنامه وایلند بر روی آنها اجرا گردید. سپس از طریق آزمونt استیودنت گروههای مستقل با آزمون

فرضیه تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید که میانگین رشد اجتماعی کودکی یا کودکانی که درمهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام می­دهند

درمقایسه با کودکانی که در مهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام نمی­دهند،

بالاتر است و این تفاوت ازلحاظ آماری در سطح ۱ ۰ / ۰ * معنا دار می­باشد. بنابراین می­توان نتیجه­گیری نمود که بازی گروهی و با قاعده درمهد کودک می­توان تأثیر مثبتی را در افزایش رشد اجتماعی کودکان ایفا نماید.

 ۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و جامعه آماری دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران
بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران

فهرست مطالب پایان نامه فوق العاده جامع و کامل اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله

عنوان

فصل اول

موضوع………………...………………………………………………………………………. ۳

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۳

بیان مسئله                                                           …………………….. ۹

ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………… ۱۱

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………. ۱۲

فرضیه…………………………………………………………………………………………… ۱۳

تعاریف مفهومی و عملیاتی………………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم

تاریخچه بازی………………………………………………………………………………. ۱۷

اشاره­ای گذراند با تاریخچه روانشناسی کودک  ……………………………… ۱۸

بازی از دیدگاه اسلام …………………………………………………………………….. ۲۰

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران

بازی از نظر قرآن…………………………………………………………………………… ۲۲

بازی در کردار و گفتار معصومین ………………………………………………….. ۲۳

بازی از دید روانشناسی قدیم …………………………………………………………. ۲۴

فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه

 بازی از دید روانشناسی جدید ………………………………………………………. ۲۶

تعریف بازی و فرق آن با کار ………………………………………………………… ۲۸

بازی و رشد اجتماعی  …………………………………………………………………… ۳۲

ارزش بازی برای کودکان ……………………………………………………………… ۴۲

شرط مقررات خوب و جامع …………………………………………………………… ۴۳

فوائد بازی……………………………………………………………………………………… ۴۴

چرابازی برای رشد کودکان ضرورت دارد؟……………………………………. ۴۶

انواع بازی……………………………………………………………………………………… ۴۷

بازی سمبلیک…………………………………………………………………………………. ۵۰

بازی و بیان کلامی ………………………………………………………………………… ۵۲

عوامل مؤثر در بازی………………………………………………………………………. ۵۴

رشد اجتماعی کودک………………………………………………………………………. ۵۷

رفتار اجتماعی کودک……………………………………………………………………… ۵۹

اصول رشد شناختی اجتماعی کودک ………………………………………………. ۶۵

مراحل رشد ذهنی اجتماعی کودک کودکستانی و مهد کودکی …………… ۶۶

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

بازی درمانی………………………………………………………………………………….. ۶۹

فصل سوم

جامعه آماری………………………………………………………………………………….. ۷۷

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………. ۷۷

روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………… ۷۷

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………… ۷۸

روشهای آماری……………………………………………………………………………… ۷۹

نمره گذاری …………………………………………………………………………………… ۸۰

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده ازپیمایش……………………………… ۸۴

توصیفی و استنباطی………………………………………………………………………. ۸۷

فصل پنجم  

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………….. ۹۹

خلاصه …………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

یافته های اساسی مربوط به فرضیههای تحقیق ………………………………. ۱۰۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………… ۱۰۴

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۰۵

منابع………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

ضمائم

تعریف مفهومی و عملیاتی

موضوع: بررسی تأثیر بازی گروهی و باقاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی منطقه ۷ تهران بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند.

مقدمه:

بازی که به معنی تلاش و فعالیت لذت بخش و خوشایند و تفریح است برای رشد همه جانبه کودک ضرورت تام دارد. کودک از طریق بازی احساسات و رویاهای خود را بروز می­دهد. استعدادهایش راشکوفا می­سازد، کنترل به موقع اعمال و حرکات را می­آموزد، بر تجاربش می­افزاید، دنیای درون و اسرار و

مشکلاتش را بارز می­سازد و انرژی ذخیره شده خویش راهر جهت مطلوب به مصرف می­رساند. کودک از طریق بازیها، مشکلات و همکاری و رعایت حقوق دیگران و قوانین اجتماعی را یاد می­گیرند. (شفیع آبادی، ۱ ) .

کودکان خردسال نمی­توانند افکار و عقاید و احساسات خود را به وضوح ازطریق کلمات و گفتار بیان کنند. بازی بخش عمده­ای از زندگی کودک پیش

دبستانی را تشکیل می­دهد و باعث رشد شخصیت او می­گردد. موجبات شادی و لذت و انبساط خاطر کودک را فراهم می­کند. همکاری و نوع دوستی و

اطلاعات و قوانین را به کودک یاد می­دهد، دامنه تجسم و قصور او را می­گستراند و کودک را به مشاغل گوناگون آشنا می­سازد. (قاضی، ۱ ) .

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران

 بنابه اظهار کارل[۱]، گروهی یکی از روانشناسان بزرگ سوئیسی، بازی کودکان مقدمه ای برای کوششهای آینده و آماده شدن برای زندگی آینده است. بدان سان که درآن جدی بودن زندگی بزرگسالات بر دوش کودک سنگینی نمی­کند. او می­گوید دربازی پلیس و ژاندارم کودکی که نقش ژاندارم را می­آفریند و

به دستگیری دردی می­رود، گذشته از این که نیروی جهانی او توسعه می­یابد به تأثیر اصل اخلاقی و اجتماعی نیز می­پردازد و در ضمن وظایف و حدود

اختیارات این شغل رانیز می­آموزد. به عکس کودکی که نقش دزد را بازی می­کند، با دستگیر شدن و پذیرفتن گوشمالی و در واقع زشتی دزدی را می­پذیرد و

به اجرای عدالت اجتماعی احترام می­گذارد، به هر حال از دیدگاه گروهی، هدف بازی در خود نرفته است و بازی نمایانگر زندگی و فعالیت آزاد کودک بوده، در حقیقت او را برای اجرای کارها و وظیفه های سنگین آینده خود آماده می­سازد(بهرامی ، ۰)

. در کتاب روان شناسی درمانی آلفرد، آدلر[۲] که درسال ۱۹۰۷ نوشته شده است بازی به معنای ارضاء غیر واقعی (بیرون از حد حقیقت ) اجمالی مانند برتری جویی و خود نمایی تفسیر شده است و آدلرانیها را سر آغازی برای بیان گذاری ابتدایی ترین و اندیشه آدمی تلقی می­کند. برتری جویی و خود

نمایی در سال های کودکی امکان می­دهد که امیال فرد را به سادگی نشان داده و آنها ر اآرام سازند. بدین معنی که کودکان خردسال در بازیهای خویش

واقعیت را با توجه به خواستهای خویش دگرگون جلوه می­دهند. زیرا دانش لازم برای پیروی از حقیقت دارند و به این ترتیب ناتوانی و * خود را بر طرف می­

سازند.روشن است که آنچه را که بزرگسالان ارضاء غیر واقعی می­نامند برای کودکان مفهوم ارضاء واقعی میل خود نمایی و برتری جویی ر ادارا می­باشد. (قشلاقی، ۱۶ ).

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران

ضرورت پژوهش:

بر هیچ کس پوشیده نیست که عدم وجود امکانات لازم برای کودکان در هرسنی، ازرشد مناسب و لازم آنها دران سن جلوگیری یا آن راکند می­سازد.بدین ترتیب درصورتی که محیط دوران کودکی جهت پرورش و باروری جنبه اجتماعی کودک به اندازه کافی غنی نباشد، کودک درآینده فردی منزوی و گوشه گیر

بار آمده ویاجهت ابزار وجود خویش و بودن درگروه هموار به افراد قویتر در این زمینه ها وابسته می­شود و با انتخاب شخصیت اتکایی و وابسته می­کوشد

ضعف های خود را نسبت الگویی که بر می­گزیند مخفی سازد و چون بازی و بخصوص بازیهای گروهی و با قواعد برای کودکان ۵ تا ۶ ساله (دوران پیش

دبستانی ) در آماده سازی آنها جهت شرکت در روابط اجتماعی آینده نقش مهمی ایفا می­نماید. لذا تحقیق حاضر به انعکاس اهمیت آن در زشد اجتماعی

کودکان به والدین و مربیان خواهد پرداخت و اهمیت آن ، این است که به معلمان و مربیان و والدین کمک کند تا با استفاده از وسایل بازی و اهمیت دادن به بازیهای گروهی کودکان و دادن نقشهای اجتماهی در حین بازی به آنها به اجتماعی شدن آنها کمک کنند.

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران

هدف پژوهش:

واضح است که کودکان درخلال بازیهای گروهی، انعطاف پذیری، نوبت گرفتن و اجتماعی شدن را تجربه می­کنند و رضایت خود را تاگرفتن نتیجه به تأخیر می­اندازد و با صبر و استقامت و انتظار کشیدن را درخود تقویت می­کنند. به این ترتیب بازی هایی که کودک درآن به صورت گروهی بازی می­کند او را مجبور به

رعایت نکات اجتماعی می­کند. البته در ابتدا کودک ازنقش دیگران که با او بازی می­کنند

آگاه نیست و در خلال بازی با آنها ، تمام قوانیش متمرکز به خودش

می­باشد ولی به مرور به نقش آن افراد پی برده و یاد خواهد گرفت که چگونه با غریبه ها رابطه برقرار کرده و آنها را به بازی دعوت و مسائلی را که یک بازی

مطرح می­کند به کمک آنها حل نماید. پس در خلال بازی گروهی که کودک مفاهیم

صبر و حوصله ، احترام به حقوق دیگران، افزایش اعتماد به نفس ،

پیروزی و شکست و مانند آن را یاد خواهد گرفت . به طوری که بامشاهده بازی کودک می­توان به میزان فعالیت اجتماعی او پی برد. با توجه به مطالب مذکور تحقیق حاضر در نظر دارد تفاوت رشد اجتماعی کودکان را از طریق تفاوت موجود درنوع بازی…………………….

 

 

فرضیه پژوهش:

۱ – بازیهای گروهی و باقاعده که تحت نظر مربی در مهدهای کودک انجام می­گیرد به طور معنی داری باعث افزایش رشد اجتماعی دختران می­شود.

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها:

مفهومی:

بازی عبارتست از فعالیتی که بدون وجود نیروی خارجی (زور و اجبار ) و کاملاً اختیاری و

بدون هدف و منظور خاصی انجام داده می­شود، به طوری که انجام آن سبب لذت و آرامش می­شود.

برای کودکان بازی یک راه میان بر برای دست یابی به مسائل دنیا است. بازی عبارت است ، از خود، بدون ترس. (طباطبایی نیا، ۱ ).

رشد اجتماعی عبارت است از ، توانایی کودک برای ایجاد روابط نیکو با دیگران

و همکاری با آنان.و کودک تا زمانی که به رشد عقلی نرسد، استعدادهای اجتماعی دروی پدیدار نمی­شود و نمی­توان مردم و محیط خود را بشناسد و باآنان رابطه بر قرار کند. (پارسا،  ) .

مهد کودک = کودکان پیش از دبستان برای آموزش و نگهداری به آنجا سپرده می­شوند و از خدمات آموزش و پرورش استفاده می­کنند.(پارسا، ۱).

عملیاتی:

اجتماعی شدن، منظور نمراتی است که فرد با کودک در تست وایلند به دست می­آورد. بازی……………………….

جامعه آماری:

جامعه آماری حاضر عبارت است از ،دختران ۴ تا ۵ ساله درمهد کودک های شهر تهران.

نمونه وروش نمونه گیری:

از جامعه آماری فوق با روش نمونه­گیری خوشه­ای دو منطقه ( ۷ و ۸ ) انتخاب شد. از هر منطقه دو مهد کودک به نامهای معرفت و سعیده از منطقه ۷ و امید اسلام و ادیب از منطقه ۸ انتخاب شدند  و از هر کدام ۱۵ نفر انتخاب شدند . که انتخابها به صورت تصادفی صورت گرفته است . متغیرهای پژوهشی

بدین ترتیب هستند، متغیر مستقل: بازی گروهی و باقاعده . متغیر وابسته: اجتماعی شدن و متغیرهای کنترل: جنسیت،سن ، طبقه اجتماعی و میزان تحصیلات والدین.

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران
روش جمع ­آوری اطلاعات:

با توجه به جامعه مورد مطالعه که به صورت یک جامعه نامحدود می­باشد، از روش نمونه­گیری خوشه­ای به عمل آمد به این ترتیب که به حکم قرعه ۲ منطقه از مناطق ۲۰ گانه آموزش وپرورش شهر تهران گزینش گردید و پس از آن فهرست تمامی مراکز مهد کودک را تدوین نموده و طرح چهارچوب نمونه

برداری مشخص گردید سپس از بین مراکز مهد کودک فهرست بندی شده در منطقه ۸ ، دو مهد کودک امید اسلام و ادیب و در منطقه ۷ معرفت و سعیده

گزینش شدند. لازم به ذکر است از مراکز مهد کودکهای انتخاب شده و به عنوان محلهای نمونه گیری یاد می­شود و از هر کدام مهد کودک تعداد ۵ نفر

انتخاب شدند و البته به صورت تصادفی گزینش شدند. همچنین در انتخاب گروه کنترل نیز به صورت هدفمند عمل نموده و بر اساس برخی از ویژگیهای خاص نمونه های تحقیق موازی را گزینش صورت گرفت.

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

1 نقد وبررسی برای بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران

  1. سهیلا

    بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران
    پایان نامه خیلی عالی بود من فصل چهارم و پیشینه شو برای پروژه پروپوزال استفاده کردم سپاس

افزودن نقد و بررسی

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی شهر تهران

1 نقد و بررسی
بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران

قیمت : تومان99,000