فروشگاه

توضیحات

 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش

چکیده :

بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش مقطع دبیرستان .

روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره : نمونه گیری تصادفی ساده که از بین دانش آموزان تیز هوش دخترانه پایه اول ۲ کلاس گزینش شد که یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس گروه کنترل محسوب گردیدهمچنین ابزار اندازه گیری مورد استفاده آزمون راهبردهای یادگیری و آزمونهای رسمی نیمسال اول و نیمسال دوم.بوده است.

روش پژوهش به صورت آزمایشی انجام گرفته است و در اینجا طرح پژوهش به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد.

نتیجه کلی فرضیه اول بدین صورت می باشد که آموزش راهبردهای یادگیری باعث افزایش پیشرفت تحصیلی می شود و مورد تایید نیز قرار گرفت و فرضیه های ۲ و ۳و ۴و ۵ مبنی بر :

وجود رابطه بین راهبرد مرور ذهنی بر پیشرفت تحصیلی ، وجود رابطه بین راهبرد بسط ذهنی بر پیشرفت تحصیلی ، وجود رابطه سازمان دهی بر پیشرفت تحصیلی و وجود رابطه بین راهبرد نظارت بر درک بر پیشرفت تحصیلی نیز مورد تایید قرارگرفتند.

 ۱۴۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و جامعه آماری دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش 
اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده

 

فصل یکم: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………… ۵

اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۷

 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۸

سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۸

فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۹

تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۹

 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش

فصل دوم: پیشینه پژوهش      

الف)تاریخچه نظریه های یادگیری ……………………………………………………………………… ۱۳

جایگاه هوشیاری در مکاتب روانشناسی………………………………………………………………… ۱۷

آغاز نظریه های شناختی یادگیری………………………………………………………………………… ۱۸

نظریه های رشد شناختی…………………………………………………………………………………… ۲۰

نظریه خبرپردازی یادگیری………………………………………………………………………………… ۲۳

الگوهای شناختی…………………………………………………………………………………………….. ۲۵

تاریخچه پژوهش های فراشناختی ………………………………………………………………………. ۲۸

ب)مرور مبانی نظری……………………………………………………………………………………….. ۳۰

  حافظه کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………. ۳۱

تقطیع…………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

حافظه دراز مدت……………………………………………………………………………………………. ۳۴

تداخل………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

مدل پردازش اطلاعات در یادگیری …………………………………………………………………….. ۳۶

فرایندهای کنترل کننده در پردازش اطلاعات و استفاده موثراز آن در آموزش………………….. ۳۷

الف)فرایندهای کنترل کننده در ثبت حس  (اولین مخزن)………………………………………….. ۳۷

ب)فرایندهای کنترل کننده در حافظه کوتاه مدت و دراز مدت…………………………………….. ۳۸

اقسام حافظه دراز مدت……………………………………………………………………………………. ۳۸

حافظه رویدادی……………………………………………………………………………………………… ۳۸

حافظه معنائی…………………………………………………………………………………………………. ۳۹

حافظه روندی(روشی)……………………………………………………………………………………… ۴۰

شناخت چیست؟…………………………………………………………………………………………….. ۴۰

فرایندهای شناختی حافظه…………………………………………………………………………………. ۴۲

شناخت و رابطه آن با پردازش اطلاعات……………………………………………………………….. ۴۲

 ب) فراشناخت چیست؟………………………………………………………………………………….. ۴۳

رابطه شناخت و فراشناخت……………………………………………………………………………….. ۴۴

عناصر تشکیل دهنده فرا شناخت………………………………………………………………………… ۴۶

طبقات دانش فراشناخت…………………………………………………………………………………… ۴۷

الف) اطلاعات فرد از نظام شناختی خود………………………………………………………………. ۴۸

ب) اطلاع فرد از تکلیف…………………………………………………………………………………… ۴۹

ج) اطلاع فرد از راهبردها…………………………………………………………………………………. ۴۹

  فرا شناخت در برابر فرا حافظه…………………………………………………………………………. ۵۰

فرا شناخت در دانش آموزان………………………………………………………………………………. ۵۱

رشد فراشناخت………………………………………………………………………………………………. ۵۲

 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش

کمک به فراشناخت دانش آموزان………………………………………………………………………… ۵۳

اهمیت فراشناخت در آموزش…………………………………………………………………………….. ۵۴

کاربرداصول روانشناسی شناختی درتدریس……………………………………………………………. ۵۴

تشریح راهبردهای یادگیری……………………………………………………………………………….. ۵۵

راهبردهای شناختی در برابر راهبردهای فراشناختی …………………………………………………. ۵۶

تشریح راهبردهای شناختی و انواع آن………………………………………………………………….. ۵۹

۱ ) راهبرد تکرار یا مرور ذهنی………………………………………………………………………….. ۵۹

  الف)راهبرد تکرار ویژه موضوع های ساده  و پایه…………………………………………………. ۶۰

ب) راهبرد تکرار ویژه موضوع های پیچیده و معنی دار…………………………………………….. ۶۱

  ۲) راهبرد بسط و گسترش معنائی…………………………………………………………………….. ۶۵

  الف)راهبرد بسط ویژه تکالیف ساده و پایه………………………………………………………….. ۶۶

ب)راهبرد بسط ویژه تکالیف پیچیده……………………………………………………………………. ۷۰

۳) راهبردهای سازماندهی…………………………………………………………………………………. ۷۱

  الف)راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف ساده و پایه…………………………………………….. ۷۲

ب) راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف پیچیده……………………………………………………… ۷۲

تشریح راهبردهای فراشناختی و انواع آن………………………………………………………………. ۷۵

  دانش و کنترل خود……………………………………………………………………………………….. ۷۷

دانش و کنترل خودو خود تنظیمی……………………………………………………………………….. ۸۱

دانش و کنترل فرایند………………………………………………………………………………………… ۸۲

کنترل اجرائی رفتار………………………………………………………………………………………….. ۸۴

ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

نظم دهی………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش

فراشناخت و فرایادگیری…………………………………………………………………………………… ۸۸

چگونگی تسهیل یادگیری………………………………………………………………………………….. ۸۹

یک یادگیرنده کارامد چیست؟……………………………………………………………………………. ۹۰

اهمیت یادگیرنده راهبردی شدن………………………………………………………………………….. ۹۱

ویژگی های یادگیرندگان راهبردی……………………………………………………………………….. ۹۲

ج)مرور تحقیقات قبلی…………………………………………………………………………………….. ۹۲

۱)پیشینه پژوهش در خارج……………………………………………………………………………….. ۹۲

نمونه پژوهشهای مربوط به تدوین مطالعه  پیش بین در این رابطه……………………………….. ۹۴

  نمونه تحقیقات تجربی و شبه تجربی آموزش راهبردها ………………………………………….. ۹۶

پژوهشها در مناطق مختلف جهان………………………………………………………………………… ۱۰۰

۲-پیشینه پژوهش در ایران………………………………………………………………………………… ۱۰۲

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه (روش تحقیق)……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. ۱۰۹

ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

شیوه اجرای آزمون راهبردهای یادگیری………………………………………………………………… ۱۱۰

روش نمره گذاری…………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

اعتبار و روایی تست………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………. ۱۱۷

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. ۱۱۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

بخش اول:توصیف اطلاعات………………………………………………………………………………. ۱۲۰

بخش دوم:تحلیل یافته ها………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و بررسی نتایج……………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

پیشنهاد های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

چکیده انگلیسی

 

 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول(۴-۱)شاخص های آماری راهبردهای یادگیری و خرده راهبردها با پیشرفت تحصیلی ۱۲۰

جدول(۴-۲)آزمون همبستگی رابطه بین راهبرد مرور کردن با پیشرفت تحصیلی…………….. ۱۲۱

جدول(۴-۳)بررسی رابطه بین راهبرد بسط ذهنی با پیشرفت تحصیلی…………………………. ۱۲۲

جدول(۴-۴)بررسی رابطه بین راهبرد سازماندهی با پیشرفت تحصیلی…………………………. ۱۲۲

جدول(۴-۵)بررسی رابطه بین راهبرد نظارت بر درک مطلب با پیشرفت تحصیلی………….. ۱۲۳

جدول(۴-۶)شاخص های آماری دو گروه آزمایش و کنترل………………………………………. ۱۲۳

جدول(۴-۷)آزمون همبستگی دو گروه وابسته……………………………………………………….. ۱۲۴

جدول(۴-۸)آزمون Tدر گروههای همبسته…………………………………………………………… ۱۲۴

 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش

تعلیم و یاد دادن نادانسته ها اولین و مهم­ترین پیام الهی و بزرگترین رسالت انبیا و معلمین بشر است و یادگیری و آموختن مهم­ترین وظیفه هر انسان

است لذا از تولد تا مرگ و در هر زمان و موقعیتی باید این تعلیم و تعلم بین انسانها به نحو شایسته انجام گیرد . از طرف دیگر خداوند در وجود انسان

توانمندی ها و استعدادهای شگرفی به ودیعه نهاده است که به واسطه این خلقت به خود آفرین گفته و به انسان مقام اشرف مخلوقات داده است .

یکی از ویژگی های مهم انسانی برخورداری از ظرفیت ذهنی شگرف و توانایی عظیم یادگیری است .

بخش اعظم اطلاعات بشری از طریق این مهارت کسب می شود .

پیشرفت و تمدن ، مقابله با طبیعت و مهار آن ، رفع نیازهای متنوع خود ، دستیابی به تکنولوژی پیچیده و غیره همه حاصل تلاش انسان برای یادگیری و تجربه­اندوزی بوده است .

در جهان امروز یعنی عصر انفجار اطلاعات ، تولید اطلاعات جدید و کهنه شدن

اطلاعات قبلی آنچنان سریع انجام می شود که مطالب کتابها قبل از بیرون آمدن از زیر چاپ کهنه می شوند (مرتضوی،۱) ، بنابراین ، روش یادگیری (فرآیند) در مقایسه با یادگیری اطلاعات (محصول) در کانون توجه بیشتری قرار

گرفته است . چون در فرآیند یادگیری ، این خود فراگیر است که در زندگی

واقعی ـ امروز و آینده ـ باید از مهارت چگونگی یادگرفتن خود استفاده کند ، لذا

توجه به روش های درست آموزش و آموختن که در آن مسئولیت امر یادگیری به خود فراگیر واگذار می شود ، ضروری به نظر می رسد . در جهان امروز

داشتن «سواد علمی ـ فنی» [۱] برای هر فرد لازم است . سواد علمی ـ فنی

به مجموعه ای از دانستنی ها و مهارت ها در زمینه علوم و تکنولوژی اطلاق می شود که هر انسانی برای زندگی کردن به آن نیاز دارد و در واقع داشتن توانائی در حل مسائل و مشکلاتی است که جامعه امروز بشری با آن مواجه است و این سواد در تمام عمر با ۳ شرط تحقق می یابد .

 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش

۱ ـ داشتن اطلاعات کافی در مورد دانش پایه .

۲ ـ وجود انگیزه برای یادگیری .

۳ ـ دانستن راه و روش یادگیری(میرعابدینی ، ).

لازم به ذکر است که مدارس تنها می توانند بخشی از آموزش های لازم برای مهارت زندگی را در مدت زمانی که دانش آموزان در آن محل سپری می

کنند ، در اختیار آنها بگذارند . اما اگر همین فرصت ، بیشتر از ارائه اطلاعات ،

صرف روش کسب اطلاعات در زمینه های مختلف شود ، این امید وجود دارد که علاقه و اعتقاد و توان و دانش لازم برای یادگیری مادام العمر ، که لازمه زندگی و تعالی بخش آن است ، در افراد فراگیر به وجود آید .

لذا اندیشمندان از دیرباز به اهمیت یادگیری و ضرورت شناخت آن پی برده اند ، به طوری که تاریخچه بررسی یادگیری به ۲۴۰۰ سال قبل یعنی دوره افلاطون و ارسطو بر می گردد.

 

 

فرضیه های پژوهش

۱ـ بین راهبرد مرور ذهنی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد .

۲ـ بین راهبرد بسط دهی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

۳ـ بین راهبرد سازمان دهی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد .

۴ـ بین راهبرد نظارت بر درک مطلب با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد .

۵- بین راهبرد یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

۶- بکارگیری راهبرد یادگیری باعث افزایش پیشرفت تحصیلی می شود.

 

تعاریف عملیاتی متغییرها

الف ) تعریف مفهومی متغیرها .

ب) تعریف عملیاتی متغیرها(تعریف سنجشی).

 

راهبرد یادگیری

الف)راهبردهای یادگیری شامل راهبرد مرور ذهنی (حفظ کردن ، تکرار کردن ، فهرست کردن ، رونویسی و خط کشیدن زیر موضوعات مهم) ، راهبرد بسط دهی (بوجود آوردن یک تصویر ذهنی ، ارتباط دادن ، تفسیر کردن ، خلاصه کردن ، مربوط کردن و استدلال کردن) ، راهبرد سازمان دهی (طبقه بندی کردن

، ردیف کردن مطالب ، تهیه نمودار ، جدول بندی کردن ، نشان دادن رابطه بین مطالب قدیم و جدید) و راهبرد نظارت بر درک مطلب (بررسی اشتباهات مربوط به درک مطلب ، خودپرسی ، تفسیر کردن و تجدید نظر کردن) است (میر سعیدی ، ۱) .

ب)منظور از راهبردهای یادگیری درتحقیق حاضر نمره ایست که آزمودنیها در آزمون راهبرد یادگیری کسب می کنند .

 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش

راهبرد مرور ذهنی

 الف ) منظور از راهبرد مرور ذهنی در انجام تکالیف ساده : حفظ کردن ، تکرار کردن و فهرست کردن است . اما برای تکالیف پیچیده : رونویسی و خط کشیدن زیر موضوعات مهم است(میر سعیدی ،) .

ب ـ منظور از راهبرد مرور ذهنی در این تحقیق نمره ایست که آزمودنی در پاسخ به سوالات (۳ ، ۸، ۱۲ ، ۱۳ ، ۲۴ ، ۲۶) آزمون راهبردهای یادگیری بدست می آورد .

 

راهبرد بسط دهی تکالیف :

الف ـ راهبرد بسط دهی در انجام تکالیف ساده عبارت است از : بوجود آوردن یک تصویر ذهنی ، ارتباط دادن مطالب قدیمی و جدید . اما برای انجام تکالیف پیچیده شامل تفسیر کردن ، خلاصه کردن ، استدلال کردن و مربوط کردن مطالب است (میر سعیدی ،

ب ـ منظور از راهبرد بسط دهی دز این تحقیق نمره ایست که آزمودنی در پاسخ به سوالات (۱ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۲ ) آزمون راهبردهای یادگیری کسب می کند .

 

راهبرد سازماندهی

الف ـ راهبرد سازماندهی در انجام تکالیف ساده شامل: طبقه بندی کردن یا ردیف کردن مطالب است . اما برای مطالب پیچیده شامل : تهیه نقشه یا نمودار ، جدول بندی کردن ، نشان دادن رابطه مطالب اصلی و فرعی و مقایسه کردن است . سازماندهی مطالب به فهمیدن بهتر مطالب و یادآوری

سریعتر آنها منجر می شود زیرا سازمان دادن به کد گذاری بهتر منجر می شود و کدگذاری هم به یادآوری سریعتر مطالب کمک می کند مانند فهرست کردن مطالب (میر سعیدی ، ) .

ب ـ منظور از راهبرد سازمانی نمره­ایست که آزمودنی در پاسخ به سؤالات (۲ ، ۷ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۸) آزمون راهبردهای یادگیری کسب می کند .

راهبرد نظارت بر درک مطالب

الف) راهبرد نظارت بر درک مطالب در انجام تکالیف ساده شامل : بررسی اشتباهات مربوط به درک مطلب و در انجام تکالیف پیچیده شامل : خودپرسی ، بیان مجدد ، تفسیر کردن ، زمینه­یابی و تجدیدنظر است (میرسعیدی ، ۱۳۸ .

ب) در این پژوهش منظور از راهبرد نظارت بر درک مطلب نمره­ایست که آزمودنی در پاسخ به سؤالات (۴ ، ۵ ، ۶ ، ۹ ، ۱۱ ، ۲۳ ، ۲۹) آزمون راهبردهای یادگیری کسب می کند .

 

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

1 نقد وبررسی برای  اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش 

  1. رحیمی

    اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش پایان نامه فوق االعاده ای بود

افزودن نقد و بررسی

 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش 

1 نقد و بررسی
 اثر بخشی سه راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش

قیمت : تومان119,000